Tải bản đầy đủ

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng nuôi và phòng trị bệnh cho lợn thịt tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LÊ VĂN DŨ NG

Tên đề tài:
“THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG VÀ PHÕNG TRỊ
BỆNH CHO LỢN THIṬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN THIÊN THUẬN TƢỜNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ ,
TỈNH QUẢNG NINH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa học:

Chính quy
Thú y

Chăn nuôi thú y
2012 - 2016

Thái Nguyên, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LÊ VĂN DŨ NG

Tên đề tài:
“THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG VÀ PHÕNG TRỊ
BỆNH CHO LỢN THỊT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN THIÊN THUẬN TƢỜNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ,
TỈNH QUẢNG NINH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Lớp:
Khoa:
Khóa học:
Giảng viên hƣớng dẫn:

Chính quy
Thú y
K44 - TY
Chăn nuôi thú y
2012 - 2017
TS. Nguyễn Thi Thuy
̣
́ My ̣

Thái Nguyên, 2016


i


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập, rèn luyện dưới mái trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên cũng như thực tập tốt nghiệp, em nhận được sự giúp đỡ tận tình
của các thầy cô trong khoa Chăn nuôi Thú y cũng như các thầy cô giáo trong
trường đã trang bi ̣cho em kiế n thức cơ bản , cho em đươ ̣c lòng tin vững bước
trong cuô ̣c số ng và công tác sau này . Nhân dịp này em xin bày tỏ lòng kính
trọng và biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong khoa
Chăn nuôi Thú y đã tâ ̣n tình da ̣y bảo , chỉ dạy và giúp đỡ chúng em trong toàn
khoá học.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn T.S
Nguyễn Thi Thuy
̣
́ My đã
̣ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa
luận này.
Đồng thời, cho em gửi lời cảm ơn tới Công ty Cổ phần khai thác
khoáng sản Thiên Thuận Tường - tổ 2 - khu 1 - phường Cửa Ông - thành phố
Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình
thực tập.
Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đã
luôn động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em học tập và hoàn thành
tốt quá trình thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn
Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2016.
Sinh viên

Lê Văn Dũng


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Trong chương trình đào ta ̣o của nhà trường
nghiê ̣p chiế m mô ̣t vi ̣trí rấ t quan tro ̣ng

, giai đoa ̣n thực tâ ̣p tố t

đố i với mỗi sinh viên trước khi ra

trường. Đây là khoảng thời gian để sinh viên hê ̣ thố ng hoá toàn bô ̣ kiế n thức
đã ho ̣c và củng cố chuyên môn, đồ ng thời giúp sinh viên làm quen với thực tế
sản xuất. Từ đó nâng cao trình đô ̣ chuyên môn , nắ m đươ ̣c công tác tổ chức và
tiế n hành công tác nghiên cứu , ứng dụng tiế n bô ̣ khoa ho ̣c ki ̃ thuâ ̣t vào thực
tiễn sản xuấ t , tạo cho mình tác phong làm viê ̣c đúng đắ n , sáng tạo để khi ra
trường trở thành mô ̣t người cán bô ̣ ki ̃ thuâ ̣t có chuyên môn , đáp ứng đươ ̣c nhu
cầ u thực tiễn, góp phần vào sự nghiê ̣p phát triể n đấ t nước.
Được sự nhất trí của nhà trường và Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi

-

Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên , đươ ̣c sự phân công của cô
giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Thi Thuy
̣
́ My ̣ và sự tiếp nhận của cơ sở em tiế n
hành nghiên cứu đề tài : “Thực hiê ̣n quy triǹ h chăm sóc nuôi dưỡng và phòng
trị bệnh cho lợn thịt tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận
Tường, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”.
Do thời gian và trình độ có hạn, bước đầ u làm quen với công tác nghiên
cứu khoa ho ̣c nên khoá luâ ̣n này không tránh khỏi những thiế u sót , hạn chế.
Vì vậy, em rấ t mong đươ ̣c sự góp ý của thầ y cô giáo và các ba ̣n đồ ng nghiê ̣p
để bản khoá luâ ̣n này đươ ̣c hoàn thiê ̣n hơn.


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Cơ cấu đàn lợn nái của trại lợn Công ty (2014 - 2016) .................... 5
Bảng 2.2. Kế t quả khảo sát mô ̣t số giố ng lơ ̣n ................................................. 10
Bảng 4.1: Kết quả thực hiện công tác vệ sinh chăn nuôi ................................ 29
Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng vắ c xin cho lợn thịt của trại ................................. 30
Bảng 4.3: Lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn hậu bị của trại lợn ............... 30
Bảng 4.4: Kế t quả tiêm phòng vắ c xin ............................................................ 31
Bảng 4.5: Kết quả điều trị bệnh đường hô hấp theo các tháng ....................... 36
Bảng 4.6: Kết quả điều trị bệnh đường hô hấp ở lợn của hai loại thuốc Han Tuxin và Bio Genta - Tylosin .......................................................... 36
Bảng 4.7: Kế t quả điề u tri ̣lơ ̣n mắ c hô ̣i chứng tiêu chảy qua các tháng ......... 37
Bảng 4.8: Kế t qủa điề u tri ̣lơ ̣n mắ c hô ̣i chứng tiêu chảy của 2 loại thuốc Bio Enrofloxacin 100 và Genorfcoli ....................................................... 38


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Tƣ̀ viế t tắ t

Ý nghĩa

cs

: Cô ̣ng sự

KTKSTTT

: Khai thác khoáng sản Thiên Thuâ ̣n Tường

MH

: Mycoplasma hyopneumoniae

Nxb

: Nhà xuất bản: Thức ăn

TGE

: Transmisssible gastro enteritis

TT

: Thể tro ̣ng

VSV

: Vi sinh vâ ̣t


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................ iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 1
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học ........................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 3
2.1. Điề u kiê ̣n cơ sở nơi thực tâ ̣p ...................................................................... 3
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty cổ phần KTKSTTT......... 3
2.1.2. Cơ sở vâ ̣t chấ t của trang tra ̣i.................................................................... 3
2.1.3. Cơ cấ u tổ chức của trang tra ̣i .................................................................. 4
2.1.4. Đối tượng và các kết quả sản xuất của cở sở .......................................... 5
2.1.4.1. Đối tượng nuôi của trại ........................................................................ 5
2.1.4.2. Kết quả sản xuất của cơ sở ................................................................... 5
2.2. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 6
2.2.1. Đặc điểm sinh trưởng khả năng sản xuấ t và phẩ m chấ t thiṭ của lơ ̣n ...... 6
2.2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng, cơ sở di truyề n của sự sinh trưởng .................. 6
2.2.1.2. Sự phát triể n các hê ̣ thố ng trong cơ thể ............................................... 7
2.2.1.3. Quy luâ ̣t ưu tiên các chấ t dinh dưỡng trong cơ thể .............................. 7
2.2.1.4. Ảnh hưởng của quy trình chăm sóc nuôi dưỡng lợn thịt ..................... 7


vi

2.2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đế n năng suấ t và phẩ m chấ t thiṭ lơ ̣n ................ 9
2.2.2. Mô ̣t số bê ̣nh thường gă ̣p ở lơ ̣n thiṭ ........................................................ 11
2.2.2.1. Bê ̣nh viêm phổ i do Mycoplasma (Bê ̣nh suyễn lơ ̣n)........................... 11
2.2.2.2. Hô ̣i chứng tiêu chảy ở lơ ̣n. ................................................................. 13
2.2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ........................................... 22
2.2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước ....................................................... 22
2.3.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài ................................................... 25
PHẦN 3: ĐỒI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀ NH
..27
3.1. Đối tượng ................................................................................................. 27
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 27
3.3. Nội dung tiế n hành ................................................................................... 27
3.4. Phương pháp và các chỉ tiêu theo dõi ...................................................... 27
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 27
3.4.2. Phương pháp theo dõi và thu thâ ̣p thông tin ......................................... 27
3.4.3. Phương pháp xử lý số liê ̣u..................................................................... 28
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................................................... 29
4.1. Kết quả công tác vệ sinh phòng bệnh ...................................................... 29
4.2. Kết quả công tác chăn nuôi ...................................................................... 31
4.3. Kết quả một số bệnh ở lợn thịt ................................................................. 35
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 40
5.1. Kết luận .................................................................................................... 40
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 42
I. Tài liệu tiếng Việt ........................................................................................ 42
II. Tài liệu tiếng Anh ....................................................................................... 45


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong vài năm gần đây, chăn nuôi lợn giữ một vị trí quan trọng trong
ngành nông nghiệp của Việt Nam. Con lợn được xếp hàng đầu trong số các
vật nuôi, cung cấp phần lớn thực phẩm cho nhân dân và phân bón cho sản
xuất nông nghiệp. Ngày nay chăn nuôi lợn còn có tầm quan trọng đặc biệt nữa
là tăng kim ngạch xuất khẩu, đây cũng là nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể
cho nền kinh tế quốc dân.
Tuy có rất nhiều thuận lợi nhưng ngành chăn nuôi lợn ở nước ta hiện
nay vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong tình hình đất nước ta gia
nhập hiệp định TPP thì càng yêu cầu ngành chăn nuôi trong nước phải có
bước phát triển mạnh. Ngoài việc cung cấp nhu cầu hàng ngày lượng thực
phẩm người chăn nuôi chúng ta phải cạnh tranh với các nước trên thế giới
nhất là khi ngành chăn nuôi của chúng ta còn lạc hậu chưa phát triển.
Đứng trước yêu cầu đó, ngành chăn nuôi nói chung cũng như ngành
chăn nuôi lợn nói riêng phải có một bước phát triển mới để sánh kịp với các
nước khác trên thế giới. Đặc biệt hiện nay tình hình chăn nuôi lợn gặp rất
nhiều khó khăn nhất là về chăm sóc và nuôi dưỡng là lơ ̣n thiṭ hay mắc các
bệnh tật, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng khắt khe. Trước thực tế đó chúng tôi
thực hiện đề tài: “Thực hiê ̣n quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng tri ̣
bê ̣nh cho lợn thiṭ taị công ty cổ phầ n khai t hác khoáng sản Thiên Thuận
Tường, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”.
1.2. Mục đích của đề tài
- Thực hiê ̣n quy trình chăm sóc nuôi dưỡng , phòng trị bệnh cho lợn thịt
tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường , thành phố Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh.


2

- Nắm được quy trình chăm sóc và phòng trị những triệu chứng của lợn
khi mắc bệnh.
- Phát hiện kịp thời những con lợn bị ốm, lợn mắc bệnh.
- Đánh giá được tỉ lệ mắc bệnh trên đàn lợn của công ty cổ phần Thiên
Thuận Tường, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Đánh giá được kết quả điều trị bệnh.
- Sinh viên phải nâng cao được tay nghề, thành thạo về chẩn đoán, điều
trị bệnh, dùng thuốc chính xác, có hiệu quả.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học
- Xác định được tỉ lệ mắc các bệnh trên lơ ̣n thiṭ để làm số liệu phục vụ
nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho trại để có những phương pháp chăn nuôi,
phòng bệnh tốt hơn.
- Tìm ra phương pháp điều trị bệnh để giảm thiểu về thiệt hại kinh tế
cho trại đồng thời giúp trại có được phương pháp điều trị hiệu quả nhất.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Tư vấn cho trại chăn nuôi của công ty tìm ra phương pháp chăn nuôi
và điều trị bệnh hợp lí nhất.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×