Tải bản đầy đủ

So sánh tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh cầu trùng ở gà Ri lai và Mía lai nuôi vụ đông tại Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ MINH DŨNG
Tên đề tài:
SO SÁNH TỶ LỆ VÀ CƢỜNG ĐỘ NHIỄM BỆNH CẦU TRÙNG Ở
GÀ RI LAI VÀ MÍA LAI NUÔI VỤ ĐÔNG TẠI THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa học:

Chính quy
Thú y
Chăn nuôi Thú y
2012 – 2017

Thái Nguyên - 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ MINH DŨNG
Tên đề tài:
SO SÁNH TỶ LỆ VÀ CƢỜNG ĐỘ NHIỄM BỆNH CẦU TRÙNG Ở
GÀ RI LAI VÀ MÍA LAI NUÔI VỤ ĐÔNG TẠI THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:
Chính quy
Chuyên ngành:
Thú y
Khoa:
Chăn nuôi Thú y
Lớp:
44 - TY
Khóa học:
2012 – 2017
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Suốt 5 năm học tập trên giảng đường đại học, thời gian thực tập là khoảng
thời gian mà mỗi sinh viên chúng ta đều mong đợi. Đây là khoảng thời gian để
cho tất cả sinh viên có cơ hội đem nhưng kiến thức đã tiếp thu được trên ghế
nhà trường ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Được sự nhất trí của trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ
nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y. Em được phân công thực tập tại trại chăn nuôi
gia cầm của thầy cô Vân Mỵ. Sau gần 6 tháng thực tập tốt nghiệp, em đã hoàn
thành bản khóa luận tốt nghiệp. Để có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của
bản thân, em luôn nhận được sự giúp đỡ chu đáo, tận tình của Ban giám hiệu
nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y, Trung tâm Thực hành Thực
nghiệm, cùng gia đình và bạn bè. Đặc biết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân


thành tới thầy giáo PGS. TS. Trần Thanh Vân và cô giáo TS. Nguyễn Thị
Thúy Mỵ cùng toàn thể gia đình đã trực tiếp hướng dẫn, tạo mọi điều kiện
giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo
UBND xã Quyết Thắng – Thành Phố Thái Nguyên, cùng nhân dân địa phương
đã tạo điều kiện thuận lợi để em thực hiện đề tài tốt nghiệp.
Em xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể gia đình luôn mạnh
khỏe, hạnh phúc và công tác tốt.
Em xin trân trọng cảm ơn !
Thái nguyên,ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Lê Minh Dũng


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Với phương châm “Học đi đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực
tiễn”, thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng trong chương trình đào tạo của
các trường đại nói chung và trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng.
Và mỗi sinh viên đều phải trải qua đợt thực tập tốt nghiệp, đây là khoảng thời
gian cần thiết để sinh viên tiếp cận với sản xuất, nhằm nâng cao kiến thức đã
được học trong nhà trường đồng thời giúp sinh viên có được những kinh
nghiệm thực tế. Từ đó nâng cao được trình độ chuyên môn, rèn luyện cho sinh
viên kỹ năng tổ chức, triển khai các hoạt động, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất. Tạo cho mình tác phong làm việc nghiêm túc đúng đắn, đáp
ứng được nhu cầu xã hội góp phần xây dựng nền nông nghiệp nước nhà ngày
càng phát triển.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân, được sự đồng ý của trường, Ban
Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS. TS. Trần Thanh
Vân và cô giáo TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ, em đã tiến hành đề tài: “So sánh
tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh cầu trùng ở gà Ri lai và Mía lai nuôi vụ đông
tại Thái Nguyên” Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học,
kiến thức chuyên môn chưa sâu, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều và thời gian
thực tập ngắn nên bản khóa luận của em không tránh khỏi những hạn chế, thiếu
sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo cùng
các bạn đồng nghiệp để bản khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên,ngày tháng năm 2016
Sinh viên
Lê Minh Dũng


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ..................................................................... 26
Bảng 3.2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn cho gà thí nghiệm .................. 27
Bảng 4.1. Chương trình phòng vắc xin ............................................................. 35
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................... 37
Bảng 4.3. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ....................... 38
Bảng 4.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Oocyst Cầu trùng của gà thí nghiệm qua
kiểm tra mẫu phân .............................................................................. 39
Bảng 4.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Oocyst Cầu trùng qua đệm lót chuồng
nuôi của gà thí nghiệm ...................................................................... 41
Bảng 4.6. Tỷ lệ nhiễm bệnh Cầu trùng ở gà thí nghiệm qua các tuần tuổi....... 42
Bảng 4.7. Cường độ nhiễm Cầu trùng ở gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ........ 43
Bảng 4.8. Diễn biế n tỷ lệ gà chết có bệnh tích Cầu trùng................................. 47
Bảng 4.9. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm ............................................ 49
Bảng 4.10. Tiêu thụ thức ăn của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi .................... 50
Bảng 4.11. Tiêu tốn thức ăn của gà thí nghiệm (kg) ......................................... 52


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1. Tóm tắt vòng đời của Cầu trùng gà ..................................................... 6
Hình 4.1. Biểu đồ tỷ lệ và cường độ nhiễm Cầu trùng qua kiểm tra mẫu phân
của lô I ............................................................................................... 40
Hình 4.2. Biểu đồ tỷ lệ và cường độ nhiễm Cầu trùng qua kiểm tra mẫu phân
của lô II ............................................................................................. 41
Hình 4.3. Đồ thị tích lũy của gà thí nghiệm ...................................................... 50


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Ý nghĩa

CRD

Choronic Respiratory Diseae

Cs

Cộng sự

CNTY

Chăn nuôi thú y

ĐHNL

Trường Đại học Nông Lâm

LP

Lương PhượngThức ăn

TTTĂ

Tiêu tốn thức ăn

TN

Thí nghiệm

SS

Sơ sinh

Vnđ

Việt nam đồng

Nxb

Nhà xuất bản


vi

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. i
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................v
MỤC LỤC .................................................................................................................. vi
Phần 1: MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ...............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ...............................................................................2
1.2.1. Mục tiêu của đề tài ..............................................................................................2
1.2.2. Mục đích nghiên cứu ...........................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ...................................................................................................2
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học .......................................................................................2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................................2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .............................................................................3
2.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của đề tài .....................................................................3
2.1.1. Đặc điểm hệ tiêu hóa của gia cầm .......................................................................3
2.1.2.Những hiểu biết về bệnh Cầu trùng......................................................................4
2.1.3. Bệnh Cầu trùng gà ...............................................................................................7
2.1.4. Giới thiệu về giống gà và thuốc dùng trong thí nghiệm....................................20
2.2. Nghiên cứu trong và ngoài nước ..........................................................................21
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước ......................................................................21
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước .....................................................................25
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........26
3.1. Đối tượng nghiên cứu ...........................................................................................26
3.2. Địa điểm, thời gian tiến hành ...............................................................................26
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................26


vii

3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................................26
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm ..........................................................................26
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi .................................................27
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................................32
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................................32
4.1.1. Công tác chăn nuôi ............................................................................................32
4.1.2. Công tác thú y và vệ sinh phòng bệnh ..............................................................34
4.1.3. Kết luận .............................................................................................................37
4.2. Kết quả chuyên đề nghiên cứu khoa học ..............................................................37
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ........................................37
4.2.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Cầu trùng của gà thí nghiệm ....................................39
4.2.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Cầu trùng của gà thí nghiệm theo tuần tuổi .............42
4.2.4. Diễn biế n tỷ lệ chết của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ..................................46
4.2.5. Sinh trưởng của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ..............................................48
4.2.6. Khả năng tiêu thụ và chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm ............................50
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .........................................................................53
5.1. Kết luận ................................................................................................................53
5.2. Kiến nghị và tồn tại ..............................................................................................53
5.2.1. Tồn tại................................................................................................................53
5.2.2. Kiến nghị ...........................................................................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................54

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA


1

Phần 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi nước ta đang ngày càng phát
triển. Chăn nuôi đã và đang làm thay đổi chất lượng cuộc sống, nâng cao mức
thu nhập cho người dân, tạo ra các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế
cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Trong đó ngành
chăn nuôi gia cầm được quan tâm hàng đầu vì nó có khả năng đáp ứng nhanh
nhu cầu về thịt và trứng, tỷ lệ protein cao có đủ axit amin thiết yếu, giàu
nguyên tố khoáng vi lượng làm tăng giá trị vi sinh vật học của sản phẩm. Có
thể nói ngành chăn nuôi gia cầm đã đóng góp lớn lao vào công cuộc xóa đói
giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung
của nước nhà.
Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra nhiều và
diễn biến phức tạp. Dù chăn nuôi theo phương thức nào thì dịch bệnh cũng là
một trong những yếu tố gây thiệt hại nặng nề nhất, ảnh hưởng không nhỏ cho
ngành chăn nuôi. Trong đó bệnh cầu trùng ở gà là một trong những bệnh
thường xuyên xảy ra và gây thiệt hại lớn đến chăn nuôi gà. Đây là bệnh do ký
sinh trùng ở đường tiêu hóa gây ra, làm cho gà mắc bệnh trở nên còi cọc chậm
lớn, ảnh hưởng đến sinh trưởng và sức sản xuất của gà. Bệnh xảy ra ở mọi lứa
tuổi nhưng gây chết cao ở gà con.
Do đó để hạn chế tác hại của bệnh và để giúp cho nhà chăn nuôi có những
hiểu biết về bệnh, cách phòng và trị bệnh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề
tài: “So sánh tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh Cầu trùng ở gà Ri lai và Mía lai
nuôi vụ Đông tại Thái Nguyên” .


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×