Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình và biện pháp điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

HOÀNG XUÂN KHÔI
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI
NUÔI TẠI TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN LƢƠNG SƠN,
TỈNH HOÀ BÌNH VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa học:

Chính quy
Thú y
Chăn nuôi Thú y
2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

HOÀNG XUÂN KHÔI
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI
NUÔI TẠI TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN LƢƠNG SƠN,
TỈNH HOÀ BÌNH VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Lớp:
Khoa:
Khóa học:
Giảng viên:

Chính quy
Thú y
Thú y - K44
Chăn nuôi Thú y
2012 - 2016
PGS.TS. Nguyễn Quang Tính

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này trƣớc hết tôi xin gửi lời cảm ơn
tới toàn thể các thầy cô giáo trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã
truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu và bổ ích trong suốt những năm
học vừa qua.


Tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Quang Tính đã tận
tình giúp đỡ và hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập để hoàn thành báo
cáo tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi
thú y, đặc biệt là các thầy cô giáo trong bộ môn Dƣợc lý và Vệ sinh an toàn
thực phẩm đã giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.
Tôi xin chân thành cảm ơn ông Đặng Đình Dũng cùng toàn thể anh em
kỹ thuật, công nhân trong trang trại đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong suốt
quá trình thực tập.
Trong quá trình thực tập vì chƣa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chỉ dựa
vào kiến thức đã học cùng với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không tránh khỏi
sai sót.
Kính mong đƣợc sự góp ý nhận xét của quý thầy cô để giúp cho kiến
thức của tôi ngày càng hoàn thiện và có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công
việc sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2016
Sinh viên

Hoàng Xuân Khôi


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Kết quả sản xuất của cơ sở trong những năm gần đây ...................................5
Bảng 4.1: Lịch sát trùng trại lợn nái.................................................................................31
Bảng 4.2: Lịch phòng bệnh của trại lợn nái ....................................................................32
Bảng 4.3: Kết quả công tác phục vụ sản xuất .................................................................33
Bảng 4.4: Tình hình mắc bệnh sinh sản của đàn lợn nái ...............................................34
Bảng 4.5: Ảnh hƣởng của yếu tố giống lợn đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ....................35
Bảng 4.6: Ảnh hƣởng của yếu tố lứa đẻ đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ..........................36
của lợn nái...........................................................................................................................36
Bảng 4.7: Ảnh hƣởng của yếu tố nhiệt độ chuồng nuôi trong 6 tháng theo dõi đến tỷ
lệ mắc bệnh sinh sản của lợn nái ....................................................................39
Bảng 4.8: Ảnh hƣởng của các yếu tố tháng nuôi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản trên lợn
nái ......................................................................................................................41
Bảng 4.9: Những biểu hiện triệu chứng lâm sàng chính của lợn nái mắc một số bệnh
sinh sản..............................................................................................................43
Bảng 4.10: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung ..............................................................44
Bảng 4.11: Kết quả điều trị bệnh viêm vú.......................................................................45


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cs

: Cộng sự

CP

: Charoen Pokphand

Nxb

: Nhà xuất bản

TT

: Thể trọng

KMnO4

:Kali pemanaganat


iv

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
PHẦN 1 ............................................................................................................. 1
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 2
1.3. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
PHẦN 2 ............................................................................................................. 3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập ............................ 3
2.1.2. Đối tƣợng và các kết quả sản xuất của cơ sở .......................................... 4
2.1.2.1. Đối tƣợng sản xuất ............................................................................... 4
2.1.2.2. Kết quả sản xuất của cơ sở trong những năm gần đây ........................ 4
2.2. Cơ sở khoa học và pháp lý của đề tài ......................................................... 5
2.2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................ 5
2.2.1.1. Đặc điểm giải phẫu cơ quan sinh dục lợn nái ...................................... 5
2.2.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái .................................................. 9
2.2.1.3. Một số bệnh sinh sản thƣờng gặp ở lợn ............................................. 12


v

2.2.2. Chẩn đoán lâm sàng một số bệnh sinh sản của lợn nái ......................... 15
2.3. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc ................................... 19
2.4. Một số thuốc phòng và trị bệnh sinh sản của lợn nái ............................... 21
2.4.1. Oxytetracyclin ....................................................................................... 21
2.4.2. Vetrimoxin LA ...................................................................................... 21
2.4.3. Dipafenac .............................................................................................. 22
2.4.4. Oxytocin ................................................................................................ 23
PHẦN 3 ........................................................................................................... 24
ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............... 24
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 24
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 24
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 24
3.3.1. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 24
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi .......................................... 25
3.4.1. Phƣơng pháp theo dõi và thu thập thông tin ......................................... 25
3.4.2. Phƣơng pháp xác định các chỉ tiêu ....................................................... 25
3.4.3. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 25
PHẦN 4 ........................................................................................................... 28
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................................. 28
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 28
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 28
4.1.1.1. Công tác chăm sóc nuôi dƣỡng .......................................................... 28
4.1.1.2. Phát hiện lợn nái động dục ................................................................. 29
4.1.1.3. Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái ............................................................ 30
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 30
4.1.2.1. Công tác vệ sinh ................................................................................. 30


vi

4.1.2.2. Công tác phòng bệnh bằng vaccine.................................................... 31
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 33
4.2. Tình hình mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái ............................................. 34
4.3. Ảnh hƣởng của yếu tố giống lợn đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản của đàn lợn
nái .................................................................................................................... 35
4.4. Ảnh hƣởng của yếu tố lứa đẻ đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản của lợn nái ....... 36
4.5. Ảnh hƣởng của yếu tố nhiệt độ chuồng nuôi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản
của lợn nái ....................................................................................................... 39
4.6. Ảnh hƣởng của yếu tố tháng nuôi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản của lợn nái
......................................................................................................................... 40
4.7. Những biểu hiện triệu chứng lâm sàng chính của lợn nái mắc một số bệnh
sinh sản ............................................................................................................ 42
4.8. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung .......................................................... 44
4.9. Kết quả điều trị bệnh viêm vú .................................................................. 45
PHẦN 5 ........................................................................................................... 47
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................. 47
5.1. Kết luận .................................................................................................... 47
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 48
I. Tài liệu tiếng Việt ........................................................................................ 48
II. Tai liệu dịch ................................................................................................ 49
III. Tài liệu Internet ......................................................................................... 49
PHỤ LỤC .......................................................................................................... 1


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh
mẽ, trong đó ngành chăn nuôi lợn chiếm một vị trí quan trọng và đem lại
nhiều lợi ích cho con ngƣời, không những cung cấp thực phẩm hàng ngày,
có tỷ trọng cao và chất lƣợng tốt cho con ngƣời, mà còn là nguồn cung cấp
sản phẩm phụ nhƣ da, mỡ cho các ngành công nghiệp chế biến, đồng thời
với thực tế nƣớc ta là nƣớc nông nghiệp thì chăn nuôi lợn là nguồn cung
cấp phân bón rất lớn cho ngành trồng trọt.
Xã hội ngày nay càng phát triển thì đòi hỏi đời sống ngƣời dân ngày
càng cao. Đặc biệt là nhu cầu về nguồn thực phẩm có chất lƣợng cao, an
toàn cho sức khỏe hợp với giá cả thị trƣờng. Trên thực tế thịt lợn là mặt
hàng có giá cả ổn định tƣơng đối cao và đƣợc tiêu thụ trên toàn thế giới.
Điều này chứng tỏ tính ƣu Việt cho ngành chăn nuôi lợn trong phát triển
kinh tế và ổn định thị trƣờng. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho ngành chăn nuôi
nói chung và ngành chăn nuôi lợn nói riêng là đầu tƣ phát triển đàn lợn để
tăng cả chất lƣợng và số lƣợng nhằm cung cấp cho thị trƣờng khối lƣợng
sản phẩm lớn chất lƣợng cao. Tuy nhiên việc phát triển đàn lợn gặp nhiều
khó khăn do điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Chế độ chăm sóc nuôi
dƣỡng không phù hợp, thiếu cán bộ hay ngƣời có chuyên môn điều trị
không kịp thời. Làm gia tăng dịch bệnh, thiệt hại lớn đến ngƣời chăn nuôi
đặc biệt là những thiệt hại do bệnh truyền nhiễm, kí sinh trùng trong đó gây
ảnh hƣởng lớn nhất là các bệnh sản khoa. Các bệnh này sảy ra phổ biến ở
tất cả các lứa đẻ làm giảm khả năng sinh sản tỷ lệ thụ thai, chết thai, lƣu
thai, nếu nặng hơn còn có thể làm mất khả năng sinh sản của lợn. Do đó ảnh
hƣởng tới việc phát triển cơ cấu đàn lợn, giảm sự phát triển ngành chăn
nuôi lợn nói chung và gây thiệt hại lớn cho ngƣời chăn nuôi.


2
Xuất phát từ thực tế trên, để góp phần giúp ngƣời chăn nuôi tìm ra
hƣớng giải quyết phù hợp trong vấn đề phòng và trị một số bệnh sinh sản
cho đàn lợn nái một cách có hiệu quả, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài
“Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi tại trại Đặng
Đình Dũng huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình và biện pháp điều trị”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu và xác định đƣợc tình hình mắc bệnh sinh sản trên đàn
lợn nái và điều trị bệnh hiệu quả.
- Theo dõi tình hình chăn nuôi lợn nái tại trại Đặng Đình Dũng,
huyện Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình.
1.3. Mục tiêu của đề tài
- Nắm đƣợc tình hình mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái nuôi tại trại
Đặng Đình Dũng, huyện Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình và các yếu tố ảnh hƣởng.
- Chẩn đoán, phòng và đƣa ra một số phác đồ điều trị bệnh sinh sản
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp một phần vào nguồn tƣ liệu
về một số bệnh sinh sản trong chăn nuôi lợn nái.
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh khi sử dụng các phác đồ từ đó đƣa
ra những liệu trình điều trị hiệu quả, kinh tế để áp dụng rộng rãi trong thực
tiễn chăn nuôi.
- Làm quen với phƣơng pháp nghiên cứu khoa học.
- Nâng cao kiến thức thực tiễn, tăng khả năng tiếp xúc với thực tế
chăn nuôi.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×