Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm đường hô hấp trên đàn lợn thịt nuôi tại trại Chăn nuôi Công ty CP Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HOÀNG VĂN TƢƠI
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN
THỊT NUÔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI CÔNG TY CP BÌNH MINH
MỸ ĐỨC - HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
: Chăn nuôi thú y
Khóa học
: 2012 - 2016

Thái Nguyên, 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HOÀNG VĂN TƢƠI

Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN
THỊT NUÔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI CÔNG TY CP BÌNH MINH
MỸ ĐỨC - HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Lớp
: K44 –Thú y
Khoa
: Chăn nuôi thú y
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Đỗ Quốc Tuấn

THÁI NGUYÊN, 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập, rèn luyện dưới mái trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên cũng như thực tập tốt nghiệp, em nhận được sự giúp đỡ tận tình
của các thầy cô trong khoa Chăn nuôi Thú y. Nhân dịp này em xin bày tỏ lòng
kính trọng và biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong
khoa Chăn nuôi Thú y.
Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS.
Đỗ Quốc Tuấn đã tận tình hướng dẫn để em hoàn thành tốt khóa luận này.


Đồng thời, cho em gửi lời cảm ơn tới Công ty CP Bình Minh - xã Phù
Lưu Tế - huyện Mỹ Đức - Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá
trình thực tập.
Để hoàn thành khóa luận đạt kết quả tốt, em luôn nhận được sự động
viên, giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành
trước mọi sự giúp đỡ đó.
Một lần nữa em xin được gửi tới thầy giáo, cô giáo và các bạn bè lời
cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe cùng những điều tốt đẹp nhất.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016
Sinh viên

Hoàng Văn Tươi


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng của quá trình đào tạo tại
trường. Đây là giai đoạn sinh viên tiếp xúc với thực tiễn, củng cố lại những
kiến thức đã học trên giảng đường. Bên cạnh đó, giúp sinh viên vận dụng, học
hỏi những kinh nghiệm trong sản xuất để nâng cao trình độ cũng như các
phương pháp tổ chức và tiến hành nghiên cứu. Tạo điều kiện cho bản thân có
tác phong làm việc nghiêm túc, đúng đắn, có cơ hội vận dụng sáng tạo vào
thực tế sản xuất, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, làm cho đất nước
ngày càng phát triển.
Được sự nhất trí của Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên, sự đồng ý của thầy giáo hướng dẫn và tiếp nhận
của cơ sở, em tiến hành thực hiện đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm đường
hô hấp trên đàn lợn thịt nuôi tại trại Chăn nuôi Công ty CP Bình Minh huyện Mỹ Đức - Hà Nội”.
Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thời gian và
năng lực bản thân còn hạn chế nên trong bản khóa luận này không tránh khỏi
những sai sót. Vì vậy, em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy giáo,
cô giáo và các bạn bè đồng nghiệp để khóa luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


iii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 4.1. Lịch sát trùng của trại lợn thịt ........................................................ 42
Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng vaccine cho lợn thịt của trại ............................... 43
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................ 46
Bảng 4.4. Tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm đường hô hấp theo cá thể ...................... 47
Bảng 4.5. Tỷ lệ lợn thịt mắc bệnh viêm đường hô hấp theo lứa tuổi............. 48
Bảng 4.6. Tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm đường hô hấp theo tháng theo dõi ........ 49
Bảng 4.7. Ảnh hưởng của nhiệt độ, đô ̣ ẩ m đế n tỷ lệ mắ c bê ̣nh viêm đường
hô hấp ............................................................................................. 50
Bảng 4.8. Triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh viêm
đường hô hấp ................................................................................. 52
Bảng 4.9. Hiê ̣u quả điều trị bệnh viêm đường hô hấp

của Tylogenta và

Vetrimoxin LA ............................................................................... 53


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

cs

: Cộng sự

CP

: Charoen Pokphand

ĐVT

: Đơn vị tính

Nxb

: Nhà xuất bản

STT

: Số thứ tự

S. suis

: Streptococcus suis

P. multocida : Pasteurella multocida
TT

: Thể trọng

VTM

: Vitamin


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................... i
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT.................................................iv
MỤC LỤC .......................................................................................................... v
Phần 1 : MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài....................................................................................... 2
Phần 2 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 3
2.1.1. Những hiể u biế t về hê ̣ hô hấ p của lợn..................................................... 3
2.1.2. Biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm đường hô hấp ở lợn ....................... 11
2.1.3. Một số bê ̣nh viêm đường hô hấp xảy ra trên lợn .................................. 12
2.1.4. Một số loại thuốc sử dụng trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp ...... 27
2.2. Nguyên tắc và biện pháp phòng trị bệnh viêm đường hô hấp ở lợn ........ 28
2.2.1. Nguyên tắc phòng bệnh.......................................................................... 28
2.2.2. Biện pháp điều trị ................................................................................... 29
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 31
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 31
2.3.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ......................................................... 33
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .... 35
3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 35
3.2. Điạ điể m và thời gian nghiên cứu ............................................................ 35
3.3. Nô ̣i dung nghiên cứu ................................................................................ 35
3.4. Phương pháp nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi .......................................... 35


vi

3.4.1. Điều tra gián tiếp ................................................................................... 35
3.4.2. Điều tra trực tiếp ................................................................................... 35
3.4.3. Phương pháp chẩn đoán lâm sàng ......................................................... 35
3.4.4. Phương pháp mổ khám và quan sát bệnh tích ...................................... 36
3.4.5. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 36
3.4.6. Phương pháp xác đinh
̣ chỉ tiêu .............................................................. 36
3.4.7. Phương pháp xử lý số liê ̣u..................................................................... 36
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................. 37
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 37
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 37
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 42
4.1.3. Công tác điều trị bệnh ........................................................................... 43
4.1.4. Công tác khác ........................................................................................ 45
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 47
4.2.1. Tình hình mắc bệnh viêm đường hô hấp trên lơ ̣n thiṭ tại trại Chăn nuôi
CP Bình Minh - Mỹ Đức - Hà Nội .................................................................. 47
4.2.1.1. Tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm đường hô hấp theo cá thể .......................... 47
4.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ , đô ̣ ẩ m của chuồng trại đế n tỷ lệ mắ c bê ̣nh
viêm đường hô hấp của lơ ̣n ............................................................................. 50
4.2.3. Triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh viêm đường hô
hấp ................................................................................................................... 52
4.2.4. Hiệu quả điều trị bệnh viêm đường hô hấp của hai phác đồ ................. 53
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .............................................................. 54
5.1. Kết luận .................................................................................................... 54
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nhiều ngành kinh tế,
ngành chăn nuôi thú y cũng đã và đang phát triển khá mạnh mẽ đem lại sự
thay đổi tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng thực phẩm cho nhu cầu trong
nước, mà còn góp phần thu ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã
hội, đưa nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển.
Ngành chăn nuôi thú y nói chung, ngành chăn nuôi lợn nói riêng là một
nghề có truyền thống lâu đời và phổ biến của nhân dân ta. Tuy nhiên, với số
lượng các đàn nuôi ngày càng lớn, mật độ lợn trong chuồng nuôi ngày càng
đông cộng với ảnh hưởng liên tục của các yếu tố khác như: thời tiết, khí hậu,
đất đai, không khí, nguồn nước,… nên vấn đề dịch bệnh có những biến đổi
khó lường đặc biệt là bệnh hô hấp ở lợn sẽ ngày càng tăng lên. Biện pháp hiệu
quả nhất chính là thực hiện vệ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng, cùng với việc sử
dụng vaccine phòng bệnh và sử dụng các loại kháng sinh để điều trị bệnh một
cách kịp thời và hợp lý.
Bệnh viêm đường hô hấp là một trong những bệnh có nhiều nguyên
nhân gây ra như: Vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, Mycoplasma,… gây ảnh
hưởng đến chức năng hô hấp của lợn. Mặc dù, tỷ lệ chết không cao nhưng
bệnh làm giảm năng suất chăn nuôi do lợn nhiễm bệnh sinh trưởng chậm, làm
tiêu tốn thức ăn.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất, tôi tiến hành thực hiện đề
tài: “Tình hình mắc bệnh viêm đường hô hấp trên đàn lợn thịt nuôi tại trại
Chăn nuôi công ty CP Bình Minh - Mỹ Đức - Hà Nội”.


2

1.2. Mục đích của đề tài
- Đánh giá đươ ̣c tình hình mắ c bê ̣nh viêm đường hô hấp trên đàn lơ ̣n
thịt nuôi tại trại Chăn nuôi CP Bình Minh - Mỹ Đức - Hà Nội.
- Đánh giá đươ ̣c hiê ̣u lực của một số loại thuốc kháng si nh và hóa dược
trong điều trị bệnh cho lợn.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học
- Cung cấp thêm tư liệu về tình hình mắc bệnh viêm đường hô hấp tại
trại Chăn nuôi CP Bình Minh - Mỹ Đức - Hà Nội.
- Đưa ra được các phác đồ điều trị phù hợp với tình hình mắc bệnh
của trại.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Đánh giá đươ ̣c hiê ̣u lực của thuố c sử du ̣ng , có thể đưa ra các phác đồ
điề u tri ̣hiê ̣u quả bê ̣nh viêm đường hô hấp.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×