Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm đường sinh dục trên đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn Công ty CP Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội và sử dụng phác đồ điều trị hiệu quả. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HOÀNG THỊ YẾN
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM ĐƢỜNG SINH DỤC TRÊN ĐÀN LỢN
NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CP BÌNH MINH,
HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI VÀ SỬ DỤNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y


Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:

2012 - 2016

Thái Nguyên, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HOÀNG THỊ YẾN
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM ĐƢỜNG SINH DỤC TRÊN ĐÀN LỢN
NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN CÔNG TY CP BÌNH MINH,
HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI VÀ SỬ DỤNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Lớp:

K44 - TY

Khoa:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học:2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Thái Nguyên, 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, được sự dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã nắm được
những kiến thức cơ bản ngành học của mình. Với 6 tháng thực tập tốt nghiệp
tại công ty Cổ phần phát triển Bình Minh đã giúp em ngày càng hiểu rõ kiến
thức chuyên môn, cũng như đức tính cần có của một người làm cán bộ khoa
học kỹ thuật. Từ đó đã giúp em có lòng tin vững bước trong cuộc sống cũng
như trong công tác sau này. Để có sự thành công này, em xin tỏ lòng biết ơn
chân thành tới:
Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm
khoa cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú y.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn
GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan đã tận tình hướng dẫn để em thực hiện thành
công đề tài và khóa luận tốt nghiệp.
Đồng thời em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần
Chăn nuôi CP Việt Nam, bác Nguyễn Sỹ Bình - chủ trang trại cùng toàn thể anh,
chị em công nhân trong trang trại về sự hợp tác giúp đỡ bố trí thí nghiệm, theo
dõi các chỉ tiêu và thu thập số liệu làm cơ sở cho khóa luận này.
Một lần nữa em xin được gửi tới các thầy giáo, cô giáo và các bạn bè
đồng nghiệp lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khoẻ cùng những điều tốt đẹp nhất.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng
Sinh viên

Hoàng Thị Yến

năm 2016


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1:

Một số tiêu chí phân biệt các thể viêm tử cung ....................... 19

Bảng 3.1.

Sơ đồ bố trí điều trị bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái ... 33

Bảng 4.1:

Lịch sát trùng trại lợn nái ......................................................... 40

Bảng 4.2:

Lịch phòng bệnh của trại lợn nái ............................................. 41

Bảng 4.3:

Kết quả công tác phục vụ sản xuất .......................................... 47

Bảng 4.4:

Cơ cấu đàn lợn nái của trại lợn Công ty CP Bình Minh
(2014 - 2016)............................................................................ 48

Bảng 4.5:

Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo giống lợn.............. 49

Bảng 4.6:

Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo lứa đẻ của lợn
nái ............................................................................................. 50

Bảng 4.7:

Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục ở các tháng theo dõi .... 52

Bảng 4.8:

Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo hình thức đẻ ......... 53

Bảng 4.9:

Kết quả điều trị bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái tại
trại ............................................................................................ 54

Bảng 4.10:

Tỷ lệ động dục và phối giống đạt của lợn nái sau khi điều
trị khỏi bệnh ............................................................................. 56


iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Cs:

Cộng sự

CP:

Charoen Pokphand

HTNC:

Huyết thanh ngựa chửa

LMLM:

Lở mồm long móng

MMA:

Mastitis Metritis Agalactia - Hội chứng viêm vú, viêm tử
cung và mất sữa

Nxb:

Nhà xuất bản

PRRS:

Porcine reproductive and respiratory syndrome - Hội
chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

TNHH:

Trách nhiệm hữu hạn

TT:

Thể trọng


iv
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu của đề tài .................................................................................. 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty CP Bình Minh ................. 3
2.1.2. Đánh giá chung ....................................................................................... 7
2.2. Cơ sở khoa học của đề tài ......................................................................... 8
2.2.1. Cấu tạo giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục cái .................................. 8
2.2.2. Đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái .................................................. 10
2.2.3. Một số hiểu biết về quá trình viêm ....................................................... 13
2.2.4. Một số bệnh thường gặp ở đường sinh dục lợn nái .............................. 16
2.2.5. Một số thông tin về các loại thuốc được sử dụng trong đề tài .............. 21
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 24
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 24
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 26


v
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 30
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 30
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 30
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu ..................................... 30
3.3.1. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 30
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 30
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 31
3.4.1. Phương pháp xác định tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục của lợn nái .... 31
3.4.2. Phương pháp theo dõi hiệu lực của phác đồ điều trị bệnh viêm
đường sinh dục ...................................................................................... 32
3.4.3. Phương pháp xác định tỷ lệ động dục và phối giống đạt của lợn nái
sau khi điều trị khỏi bệnh...................................................................... 34
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 35
3.4.5. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu ....................................................... 35
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 36
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 36
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 36
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 36
4.1.3. Biện pháp thực hiện ............................................................................... 36
4.1.4. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ........................................................ 37
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 48
4.2.1. Cơ cấu đàn lợn nái của trại trong 3 năm gần đây ................................. 48
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo giống lợn ........................... 49
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo lứa đẻ của lợn nái.............. 50
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục ở các tháng theo dõi.................. 51
4.2.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục theo hình thức đẻ ...................... 53


vi
4.2.6. Kết quả điều trị bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái tại trại............ 54
4.2.7. Theo dõi tỷ lệ động dục và phối giống đạt của lợn nái sau khi điều trị
khỏi bệnh. .............................................................................................. 55
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 57
5.1. Kết luận .................................................................................................... 57
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 59
I. Tài liệu tiếng Việt ........................................................................................ 59
II. Tài liệu nước ngoài ..................................................................................... 62
PHỤ LỤC


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam nói chung đã có
những bước phát triển vượt bậc. Trong đó ngành chăn nuôi nước ta đã và
đang ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều giống vật nuôi
được lai tạo, du nhập vào nước ta đã đem lại nhiều lợi nhuận cho người chăn
nuôi. Chăn nuôi thực sự đã trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia
đình, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của một số ngành công nghiệp như: chế
biến thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, công nghiệp da
thuộc…
Chăn nuôi lợn là một trong những mũi nhọn của ngành chăn nuôi nước
ta, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài cung cấp nguồn thực phẩm có giá trị
dinh dưỡng cao phục vụ cho nhu cầu con người, chăn nuôi lợn còn cung cấp
một lượng lớn phân bón cho sản xuất nông nghiệp.
Trong chăn nuôi lợn thì lợn nái có vai trò quan trọng làm tăng số lượng
cũng như chất lượng đàn lợn. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với những
thiệt hại do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ra cho đàn lợn như: dịch tả,
tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tai xanh, đóng dấu lợn…, bệnh về sinh sản
cũng không ngừng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất sinh sản của
lợn nái. Theo các nhà chăn nuôi, một trong những nguyên nhân làm hạn chế
khả năng sinh sản của lợn nái ở nước ta là bệnh viêm đường sinh dục. Nếu
không điều trị kịp thời, có thể dẫn tới các bệnh kế phát như: viêm vú, mất sữa,
rối loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh…,đồng thời ảnh hưởng đến năng suất,
chất lượng và hiệu quả ngành chăn nuôi nói chung.


2
Để hiểu rõ hơn về bệnh, đồng thời giúp người chăn nuôi tìm ra hướng
phòng và trị bệnh hiệu quả, góp phần hạn chế những thiệt hại do bệnh viêm
đường sinh dục gây ra ở lợn nái sinh sản, chúng tôi tiến hành đề tài: “Tình
hình mắc bệnh viêm đường sinh dục trên đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn
Công ty CP Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và sử dụng phác đồ điều trị
hiệu quả”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu của đề tài
- Nắm được tình hình mắc bệnh viêm đường sinh dục trên đàn lợn nái
nuôi tại trại.
- Đưa ra phác đồ điều trị bệnh hiệu quả góp phần nâng cao năng suất
sinh sản của đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại.
1.2.2. Yêu cầu của đề tài
- Xác định được tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục trên đàn lợn nái
nuôi tại trại.
- Thử nghiệm và xác định được phác đồ điều trị hiệu quả.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Kết quả đạt được của đề tài là những thông tin bổ sung vào tài liệu
nghiên cứu về bệnh viêm đường sinh dục ở lợn nái, là cơ sở khoa học cho
những biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả.
- Kết quả thu được là cơ sở khoa học để đưa ra các giải pháp kỹ thuật
nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình
Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
- Xác định được hiệu quả của một số phác đồ điều trị bệnh viêm đường
sinh dục ở lợn nái sinh sản.
- Những khuyến cáo của đề tài giúp các trại chăn nuôi lợn nái sinh sản
hạn chế được những thiệt hại do bệnh gây ra.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×