Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung và bại liệt trên đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh tại trại lợn Hùng Chi Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ THANH TÂM

Tên đề tài:
“THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG VÀ BỆNH BẠI
LIỆT TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC
ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI LỢN HÙNG CHI – THÁI NGUYÊN "

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo : Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa
: Chăn nuôi - Thú y
Khóa học
: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ THANH TÂM

Tên đề tài:
“THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG VÀ BỆNH BẠI
LIỆT TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC
ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI LỢN HÙNG CHI – THÁI NGUYÊN "

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa

: Chăn nuôi - Thú y

Khóa học

: 2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Minh Thuận

Thái Nguyên, năm 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ THANH TÂM

Tên đề tài:
“THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG VÀ BỆNH BẠI


LIỆT TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC
ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI LỢN HÙNG CHI – THÁI NGUYÊN "

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Lớp

: K44 - TY

Khoa

: Chăn nuôi - Thú y

Khóa học

: 2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Minh Thuận

Thái Nguyên, năm 2016


ii

LỜI CẢM ƠN
Qua sáu tháng thực tập tại cơ sở cũng nhƣ trong suốt thời gian học tập tại
ghế Nhà trƣờng, nhờ sự giúp đỡ của cô giáo hƣớng dẫn, bạn bè và sự nỗ lực
của bản thân tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y, tới thầy giáo,
cô giáo đã tận tình dìu dắt tôi trong suốt thời gian học tập tại Trƣờng.
Đặc biệt tôi xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cô giáo Th.S Nguyễn
Thị Minh Thuận - ngƣời đã tận tình dìu dắt tôi trong suốt quá trình thực tập
và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Tôi cũng xin cảm ơn tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè đã luôn bên tôi
động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập.
Cũng qua đây, cho phép tôi đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể cán
bộ công nhân viên của công ty Đức Hạnh Marphavet đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2016

Sinh Viên

HOÀNG THỊ THANH TÂM


iii

LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là nội dung cuối cùng trong chƣơng trình đào tạo
của các trƣờng đại học nói chung và Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói
riêng. Đây là khoảng thời gian quan trọng với mỗi sinh viên, là cơ hội để áp
dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời đây cũng là khoảng
thời gian quý báu để mỗi sinh viên học hỏi, thu thập mọi kiến thức, là hành
trang bƣớc vào cuộc sống mới với công việc của mình.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân, yêu cầu của cơ sở, đƣợc sự đồng
ý của Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, đƣợc sự giúp đỡ của giảng viên hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Thị Minh
Thuận tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:

“THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM

TỬ CUNG VÀ BỆNH BẠI LIỆT TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI LỢN HÙNG CHI – THÁI NGUYÊN "

Do thời gian và trình độ còn hạn chế, bƣớc đầu còn bỡ ngỡ với công tác
nghiên cứu khoa học nên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong đƣợc sự góp
ý của Quý thầy cô và các bạn để bản khóa luận đƣợc hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh Viên

HOÀNG THỊ THANH TÂM


iv

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Kết quả thực hiện công tác vệ sinh chăn nuôi ................................ 33
Bảng 4.2: Lịch tiêm phòng cho đàn lợn con và lợn nái của trại lợn ............... 34
Bảng 4.3: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 40
Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ................................ 41
Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt của đàn lợn nái theo lứa đẻ43
Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt theo các tháng trong năm . 44
Bảng 4.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt của đàn lợn nái theo giống 45
Bảng 4.9: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, bại liệt tại cơ sở thực tập ...... 46
Bảng 4.10: Ảnh hƣởng của bệnh viêm tử cung và bại liệt đến khả năng sinh
sản của lợn nái nuôi tại trại ............................................................................. 47


v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Cs

: Cộng sự

HTNC

: Huyết thanh ngựa chửa

MMA

: Mastitis Metritis Agalactia
Hội chứng viêm vú, viêm tử cung và mất sữa

PRRS

: Porcine reproductive and respiratory syndrome Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

TT

: Thể trọng

VTM

: Vitamin


vi

MỤC LỤC
Trang
Phần 1 MỞ ĐẦU............................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề .................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài....................................................................................... 2
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................... 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Đức Hạnh Marphavet ......................... 3
2.1.2. Trại Hùng Chi –xã Lƣơng Sơn- Tỉnh Thái Nguyên ............................... 5
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 6
2.2.1. Cấu tạo giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục cái .................................. 6
2.2.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái ................................................... 9
2.2.3. Sinh lý lâm sàng .................................................................................... 12
2.2.4. Một số bệnh sản khoa thƣờng gặp ở lợn ............................................... 13
2.2.5. Một số hiểu biết về thuốc phòng và trị bệnh sử dụng trong đề tài........ 19
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc ..................................... 22
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc .......................................................... 22
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc ......................................................... 23
Phần 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 26
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 26
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 26
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 26
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................... 27
3.4.1. Phƣơng pháp theo dõi và thu thập thông tin ......................................... 27
3.4.2. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 27
3.4.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu..................................................................... 28


vii

Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 30
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 30
4.1.1. Công tác chăm sóc nuôi dƣỡng ............................................................. 30
4.1.2. Phát hiện lợn nái động dục .................................................................... 32
4.1.3. Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái ............................................................... 32
4.1.4. Công tác thú y ....................................................................................... 33
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 41
4.2.1 Cơ cấu đàn lợn nuôi tại trại Hùng Chi trong ba năm gần đây ............... 41
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt của đàn lợn nái sinh sản của trại... 41
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ, bại liệt theo lứa đẻ ............. 42
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt theo các tháng trong năm ......... 44
4.2.4. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt của đàn lợn nái theo giống 45
4.2.5. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, bại liệt theo phác đồ điều trị ........ 46
4.2.6. Ảnh hƣởng của bệnh viêm tử cung, bại liệt đến khả năng sinh sản của
lợn nái nuôi tại trại .......................................................................................... 47
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................. 48
5.1. Kết luận .................................................................................................... 48
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 49


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, cùng với sự hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam với
các nƣớc trên thế giới, ngành chăn nuôi nƣớc ta càng đóng vai trò quan trọng
đặc biệt là ngành chăn nuôi lợn. Sản phẩm của ngành chăn nuôi lợn mang lại
giá trị lớn cho con ngƣời, đó là nguồn cung cấp thực phẩm với số lƣợng lớn,
chất lƣợng tốt cho chúng ta. Bên cạnh đó, nghề chăn nuôi lợn cũng cung cấp
một lƣợng không nhỏ phân bón cho ngành trồng trọt và một số sản phẩm phụ
nhƣ: da, lông, mỡ… cho ngành công nghiệp chế biến.
Chăn nuôi lợn không chỉ đáp ứng yêu cầu cung cấp thịt trong nƣớc mà
còn xuất khẩu ra thế giới mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho ngƣời chăn nuôi, ngoài
ra nghề chăn nuôi lợn còn tận dụng đƣợc sức lao động nhàn rỗi, tận dụng
đƣợc phế phẩm cho nông nghiệp, chính vì vậy lợn đƣợc nuôi nhiều ở hầu hết
các tỉnh trên toàn quốc.
Trong những năm gần đây nhờ áp dụng các thành tựu khoa học vào sản
xuất, ngành chăn nuôi lợn nƣớc ta có những bƣớc phát triển nhƣ: Tổng đàn
tăng, cơ cấu đàn lợn đa dạng, năng suất, chất lƣợng cao, chăn nuôi theo kiểu
hộ gia đình ngày càng giảm thay vào đó là các trang trại với quy mô nhỏ và
vừa ngày càng tăng.
Tuy nhiên, nghề chăn nuôi lợn luôn gặp khó khăn ngoài các nguyên
nhân nhƣ sự cạnh tranh với các ngành nghề khác, các chính sách, chi phí đầu
vào, chi phí thức ăn, ngành chăn nuôi lợn còn phải đối mặt với điều kiện thời
tiết, khí hậu và dịch bệnh trong đó cócác bệnh sinh sản ở lơn nái.
Thái Nguyên là tỉnh có nhiều trang trại lợn siêu nạc chăn nuôi tập trung
cung cấp sản phẩm trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Tuy trang trại đƣợc xây
dựng theo hƣớng hiện đại nhƣng những thiệt hại do bệnh về sinh sản gây ra
vẫn phổ biến.
Trƣớc tình hình thực tế, để đẩy mạnh ngành chăn nuôi lợn phát triển
góp phần phát triển kinh tế trang trại chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×