Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình nhiễm bệnh tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại chăn nuôi ông Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HOÀNG QUỐC TRUNG
Tên đề tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TỪ
SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI ÔNG TRẦN VĂN
TUYÊN, XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa học:

Chính quy
Thú y
Chăn nuôi Thú y
2012 - 2017


Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HOÀNG QUỐC TRUNG
Tên đề tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN CON TỪ
SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI ÔNG TRẦN VĂN
TUYÊN, XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:
Chính quy
Chuyên ngành :
Thú y
Lớp:
K44 - TY
Khoa:
Chăn nuôi Thú y
Khóa học:
2012 - 2017
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Hồ Thị Bích Ngọc

Thái Nguyên - 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn
tới toàn thể các thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã
truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu và bổ ích trong suốt những năm
học vừa qua.
Tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Hồ Thị Bích Ngọc đã tận tình
giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập để hoàn thành báo cáo
tốt nghiệp.


Tôi xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Tuyên cùng toàn thể anh em
kỹ thuật, công nhân trong trang trại đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong suốt
quá trình thực tập.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè đã giúp
đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực
tập tốt nghiệp. Trong quá trình thực tập vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế,
chỉ dựa vào kiến thức đã học cùng với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không
tránh khỏi sai sót.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày

tháng năm 2016

Sinh viên

Hoàng Quốc Trung


ii
DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 28
Bảng 4.1. Lịch sát trùng trại lợn nái................................................................ 34
Bảng 4.2. Lịch phòng bệnh của trại lợn nái .................................................... 35
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 37
Bảng 4.4. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi (%) .............. 38
Bảng 4.5. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo đàn và theo cá thể......... 42
Bảng 4.6. Tỷ lệ lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi mắ c h ội chứng
tiêu chảy theo các tháng ................................................................... 43
Bảng 4.7. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo mùa vụ...................... 45
Bảng 4.8. Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo giống ............................... 46
Bảng 4.9. Bảng kết quả triệu chứng lợn con mắc hội chứng tiêu chảy
(n = 82) ............................................................................................. 47
Bảng 4.10. Tỷ lệ lợn con chết do hội chứng tiêu chảy (%) ............................ 49
Bảng 4.11. Kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con bằng hai
phác đồ điều trị ................................................................................ 50
Bảng 4.12. So sánh chi phí và hiệu quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở
lợn con của hai phác đồ điều trị đã thử nghiệm ............................... 51


iii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi (%) ............... 38
Hình 4.2. Tỷ lệ lợn con t ừ sơ sinh đến 21 ngày tuổi mắ c h ội chứng tiêu
chảy theo các tháng ......................................................................... 44


iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

cs:

Cộng sự

ĐVT: Đơn vị tính
Kg:

Kilogam

ml:

Mi li lít

Nxb: Nhà xuất bản
SS:

Sơ sinh

Tr:

Trang

TT:

Thể trọng


v
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài .................................................................. 2
1.2.1. Mục đích của đề tài.............................................................................................. 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................................ 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀ I LIỆU ................................................................. 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Điều tra cơ bản về xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ................ 3
2.1.2. Điều kiện cở sở nơi thực tập tại Trại lợn nái Trần Văn Tuyên xã
Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình..................................................... 5
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 7
2.2.1. Đặc điểm sinh lý của lợn con ............................................................................. 7
2.2.2. Hiểu biết về hội chứng tiêu chảy ......................................................................11
2.2.3. Nguyên nhân gây ra hội chứng tiêu chảy ........................................................11
2.2.4. Cơ chế sinh bệnh................................................................................................18
2.2.5. Triệu chứng ........................................................................................................19
2.2.6. Bệnh tích .............................................................................................................19
2.2.7. Một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy. .........................................20
2.2.8. Biện pháp phòng và trị tiêu chảy cho lợn ........................................................20
2.3. Tình hình nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ
trong và ngoài nước ......................................................................................... 23


vi
2.3.1. Nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy trong nước..............................................24
2.3.2. Nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy trên thế giới ............................................26
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 27
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 27
3.2. Nô ̣i dung nghiên cứu ................................................................................ 27
3.3. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 27
3.3.1. Phương phápđiề u tra và theo dõi lâm sàng....................................................27
3.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm .........................................................................27
3.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi ..........................................................................................28
3.3.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu ..................................................................29
3.4. Phương pháp xử lý số liệu........................................................................ 30
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 31
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 31
4.1.1. Công tác chăn nuôi ............................................................................................31
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................................33
4.1.3. Công tác khác .....................................................................................................36
4.2. Kết quả nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn con từ sơ sinh
đến 21 ngày tuổi tại trại ................................................................................... 37
4.2.1. Tình hình hội chứng tiêu chảy trên lợn con theo mẹ theo lứa tuổi. ..............37
4.2.2. Kết quả điều tra lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo đàn và theo
cá thể ..................................................................................................................41
4.2.3. Kết quả theo mắc dõi tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ
sơ sinh đến 21 ngày tuổi qua các tháng ..........................................................43
4.2.4. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo mùa vụ .....................................45
4.2.5. Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy theo giống................................................46
4.2.6. Kết quả theo dõi triê ̣u chứng lâm sàng ở lợn mắc

hội chứng

tiêu chảy.............................................................................................................47


vii
4.2.7. Tỷ lệ lơ ̣n con chế t do hội chứng tiêu chảy ......................................................49
4.2.8. Đánh giá kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn.......................................50
4.2.9. Chi phí cho điều trị ............................................................................................51
Phần 5: KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ ................................................................... 53
5.1. Kết luận .................................................................................................... 53
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gầ n đây chăn nuôi lơ ̣n giữ mô ̣t

vị trí quan trọng

trong ngành nông nghiê ̣p của Viê ̣t Nam . Con lơ ̣n đươ ̣c xế p hàng đầ u trong
số các vâ ̣t nuôi, cung cấ p phầ n lớn thực phẩ m cho người tiêu dùng và phân
bón cho sản xuất nông nghiệp . Ngày nay chăn nuôi lợn có tầm quan trọng
đă ̣c biê ̣t , làm tăng kim ngạch xuất khẩu đây cũng là nguồn thu ngoại tệ
đáng kể cho nề n kinh tế quố c dân. Để cung cấ p lơ ̣n giố ng cho nhu cầ u chăn
nuôi của trang tra ̣i và nông hô ̣ thì viê ̣c phát triể n đàn lợn nái sinh sản là nhu
cầu cầ n thiế t.
Nói đến ngành chăn nuôi phải kể đến chăn nuôi lợn bởi tầm quan
trọng và ý nghĩa thiết thực của nó đối với đời sống kinh tế xã hội của nhân
dân. Chăn nuôi lợn đã góp phần giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm
nghèo, tăng thu nhập và là cơ hội làm giàu cho nông dân.
Tuy nhiên để chăn nuôi lợn có hiệu quả, cần phải giải quyết nhiều
vấn đề, vấn đề vệ sinh phòng bệnh cần được đặc biệt quan tâm. Bởi dịch
bệnh xảy ra là nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến số lượng và chất
lượng đàn lợn, nó làm tăng chi phí chăn nuôi và giá thành sản phẩm. Trong
chăn nuôi lợn, bệnh tiêu chảy ở lợn con sau giai đoạn sau cai sữa thường
xuyên xảy ra gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi, làm giảm đáng kể
tới tỷ lệ nuôi sống và sức sinh trưởng của lợn con giai đoạn này. Tiêu chảy
lợn con ở giai đoạn này do rất nhiều nguyên nhân gây ra và thường được đề
cập đến trong cụm từ ”hội chứng tiêu chảy ở lợn”, một hội chứng xảy ra
thường xuyên trong các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp
và trong các hộ gia đình chăn nuôi lợn ở nước ta. Đã có nhiều công trình
nghiên cứu nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích và cách phòng trị về bệnh


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×