Tải bản đầy đủ

Luyện Trí Nhớ Ebook sách online


Μ χλ χ
ΛΥΨ Ν ΤΡ⊆ ΝΗ ........................................................................................................................................................ 3
Λ ι νη◊ ξυ τ β ν ....................................................................................................................................................... 4
Γι ι τηι υ ...................................................................................................................................................................... 5
C(

NG

C S ΚΗΟΑ Η Χ ς ΤΡ⊆ ΝΗ ................................................................................................. 7

1. Τρ νη λ◊ γ? .......................................................................................................................................................... 8
2. Νγυψν νην γψ συψ γι m τρ νη ........................................................................................................... 10
3. Ng

ι τρ ϖ◊ νη νγ βι υ ηι ν συψ γι m τρ νη .................................................................................. 13

4. Μ τ σ σαι λ m κηι χ ι τηι ν τρ νη ........................................................................................................... 16
C(

NG


P(

1. Σ δ νγ τη

NG P(ÁP RÈN LUY Ν ΤΡ⊆ ΝΗ ............................................................................... 19

νγ ξυψν ................................................................................................................................... 20

2. Κη χ πη χ χη νγ ηαψ θυν........................................................................................................................... 21
3. Χη τm ................................................................................................................................................................. 24
4. Λ π λ ι..................................................................................................................................................................... 29
5. Νη τχη χ χ ........................................................................................................................................................ 32
6. Liên t

νγ............................................................................................................................................................ 36

7. Πην νη⌠m ........................................................................................................................................................... 41
8. T

ng t

νγ....................................................................................................................................................... 43

9. ℜm τηανη .............................................................................................................................................................. 50

10. Η∫α τρ ν ............................................................................................................................................................. 53
11. Γηι χη ................................................................................................................................................................ 56
12. Νη τν ϖ◊ κηυν m τ.................................................................................................................................. 60
13. Γηι νη χ〈χ χον σ ......................................................................................................................................... 65
14. Γηι νη νγν νγ ........................................................................................................................................... 70
15. Γηι νη χ〈χ τηνγ τιν.................................................................................................................................... 74
16. Τηυ νη ν ϖ◊ λ◊m m ι .................................................................................................................................... 82
17. Λυψ ν τ π các ph

ng pháp đ tăng c

νγ τρ νη ........................................................................ 84

Κ τ λυ ν ...................................................................................................................................................................... 90


Μ τ ϖ◊ι β◊ι κι m τρα .............................................................................................................................................. 91
Β ν χ⌠ βι τ... ............................................................................................................................................................. 94
Không đ χ τη πη................................................................................................................................................... 95


Αλπηα Βοοκσ βιν σο ν
Phan Văn ( νγ Τη νγ χη βιν

ΛΥΨ Ν ΤΡ⊆ ΝΗ
Β ν θυψ ν ♥ 2012 Αλπηα Βοοκσ
ΝΗℵ ΞΥ Τ Β Ν ΤΗΑΝΗ ΝΙ⊇Ν
Τ ο εβοοκ: Τ Η ι Τρι υ
Πη〈τ η◊νη: ηττπ://ωωω.ταισαχηηαψ.χοm


Λ ι νη◊ ξυ τ β ν
Β n đ χ την m ν,
Τρονγ χυ χ σ νγ, χη χ η ν κηνγ τ λ ν β ν γ π ρ χ ρ ι ϖ ι τρ νη đ ng đ nh c α mνη.
Β ν ρα χη nh ng quên m τ mνη χ ν mυα νη νγ γ, β n vào phòng thi nh ng v τ ⌠χ κηνγ
νη ρα χνγ τη c đã h c đi h χ λ ι, β ν λν τηυψ t trình nh ng l i đánh r i h τ νη νγ ν ι
dung đã luy ν τ π nhà Sau m ι λ n nh th , β ν κηνγ χ∫ν τιν ϖ◊ο τρ νη χ α mνη
ν α. Β ν χ m τη ψ mνη τη τ τηυα τηι t vì không đ χ τρ ι πη χηο m τ τρ νη τ τ.
Nh ng b ν χ⌠ βι τ, τρ νη χ⌠ τ κηι χηνγ τα m ι σινη ρα, ν⌠ πη〈τ τρι ν ηαψ τ◊ν λ ι, ν⌠
πηονγ πη ηαψ νγηο ν◊ν πη τηυ χ ϖ◊ο σ λυψ ν τ π χ α χηνη β ν. ς τη đ νγ τ τι ϖ
β ν κηνγ χ⌠ m τ τρ νη τ τ, χη λ◊ β n ch a luy ν τ p đúng cách mà thôi
Χ ι τηι ν τρ νη t ng nh r τ τρ u t ng m h đã tr νν ρ⌡ ρ◊νγ θυα χ〈χ πην τχη χ
τη , χνγ νη νγ ϖ δ γ n gũi thi τ τη χ τρονγ χυ n sách này
ph ng pháp ghi nh ϖ◊
νη νγ β◊ι λυψ ν τ π τη ϖ σ γιπ β ν τm τη y con đ ng đ đ a nh νγ τηνγ τιν, χον σ ,
νη νγ χνγ τη χ, νη νγ β◊ι η χ, νη νγ λ ch trình đi vào b νη δ δ◊νγ ϖ◊ λ ι ϖ ι β ν
λυ νη τ. Κηνγ χ∫ν πη ι λνγ τνγ ϖ ι σ đãng trí hay nh m λ ν, β ν σ νηανη χη⌠νγ βι ν
τρ νη τρ τη◊νη χνγ χ ηι υ θυ τρονγ η χ τ π, χνγ ϖι χ ϖ◊ χυ χ σ νγ.
Χη ϖ ι 10 πητ λυψ ν τ π m i ngày cùng óc hài h χ ϖ◊ νι m η〈ο η χ ννγ χαο τρ νη , β ν
σ πη ι β τ νγ tr χ τι m năng ghi nh đ χ βι τ χ α mνη.
Ξιν τρν τρ νγ γι ι τηι υ τ i đ χ γι !
Η◊ Ν i tháng
năm
ΧΝΓ ΤΨ ΣℑΧΗ ΑΛΠΗΑ


Γι ι τηι υ
Tr χ ναψ, β ν ϖ ν τ νη mνη κηνγ τηνγ mινη β νγ νηι u ng ι, νν β ν ρ〈νγ σ χ
χηυψν χ n đ đ t đ χ τη◊νη τχη τ τ. ς◊ θυ τη τ β n đã thành công Đi υ γ γιπ β n đ τ
đ c đi u đó Nhi u ng ι θυανη β ν ϖ◊ νγαψ χ χηνη β ν σ τ m c đ νη ρ νγ, β ν κηνγ
ξυ τ σ χ γ m◊ χη là c n cù bù thông minh thôi Nh ng đó ch λ◊ β ν ι χ α τ ng băng
χηm. Χ〈ι γιπ β ν τη◊νη χνγ λ◊ σ τηυ ν τη χ. Β n đã g ng công làm đi u gì đó nhi υ λ ν.
Γι ι m τ β◊ι το〈ν κη⌠. Νγ m nghĩ m t đo n văn hay Suy t m τ ϖ n đ hóc búa v v
Νη ng hành đ νγ λ p đi l π λ ι, κιν τρ, β ν β , κηι ν β n thành ng i điêu luy ν. ς◊ τρ
νη đã ch p đôi cánh đ τ τ χ νη νγ γ β n rèn giũa đ t đ ν τη◊νη χνγ. Νη τρ νη ,
νη νγ γ β ν η χ τ p tìm tòi khám phá đ c l u gi τρονγ τm τρ β n đ ρ ι τ〈ι ηι ν m τ
χ〈χη νγυψν ϖ ν m ι λχ m i n i Đâu ch χ⌠ β ν m◊ τ τ χ m i ng ι ξυνγ θυανη, τ m τ
em bé s sinh m i chào đ i đ ν νη νγ β c cao niên đ υ χ n đ ν ν⌠.
Μ τ εm β ϖ a ra đ ι dù ch a bi t nói nh ng v ν βι t l n u đó không ph ι λ◊ χηα m ηαψ
ng ι θυεν χ α mνη. Μ τ η χ σινη ϖ ν δ νγ τ τ χ νη ng gì mình đã h c đã tìm tòi đ
ηο◊ν τη◊νη τ τ β◊ι τηι. Μ t ng ι χον ξα ξ νηι u năm b ι η i xúc đ νγ κηι νη ν ρα ηνη
νη την τηυ χ χ a quê h ng qua c α σ m〈ψ βαψ. Τ ι σαο η làm đ c đi u đó Ch χ⌠ τη
νη τρ νη m◊ τηι! Β n đã t νγ λ◊m γ m◊ κηνγ χ n đ ν τρ νη ch a M ι βυ ι σ〈νγ,
chúng ta th νγ λ π λ ι νηι υ ϖι χ γι νγ η t nhau Đó chính là m τ βι υ ηι ν χ α τρ νη
d ι δ νγ τη⌠ι θυεν. Ρ i sau đó b ν χ⌠ τη ρ ι κη i nhà đi g π m t ai đó B n có đ  λ◊m
τη ν◊ο β n đ n đ c đ a đi m mνη χ n đ ν, νη ν βι t ng ι mνη χ ν γ π, πη〈τ ηι ν m⌠ν
ăn b n th νγ ν u hay món đ β n th ng dùng Đó ch νγ πη i đ υ λ◊ βι υ ηι ν χ α τρ
νη hay sao Đi υ ν◊ψ κη ng đ νη ρ νγ: n i nào đó trong não c α m ι χηνγ τα χ⌠ m τ
κηο χη α κη νγ λ γ m νη νγ ηνη νη, σ ϖι χ, ηι n t ng đ χ λιν κ τ β τ βι ν τηεο
τη ι γιαν ϖ◊ χ⌠ τη đ χ νη λ ι ν u nh chúng ta bi τ κχη ηο t nó đúng cách
Ηψ τη t ng t νγ ξεm, m τ βυ i sáng nào đó b ν τη χ δ ψ ϖ◊ β νγ ηο νγ η τ γι τ mνη
κηι κηνγ νη đ c đi υ γ η τ, γι ng nh cô nàng Lucy trong b πηιm τνη χ m λνγ m ν
χ a đi ν νη Μ 50 Φιρστ Dατεσ (τ m δ χη: 50 λ ν η n hò đ u tiên Nh ng th τ τ ι τ κηι
χη νγ χ⌠ ανη χη◊νγ Ηενρψ ν◊ο βν χ nh giúp đ β ν. Β ν κηνγ βι t mình đang đâu
κηνγ νη ν ρα β τ χ αι, κηνγ βι t mình đã ăn c m ch a th m χη β n cũng không bi τ λ◊
mνη ϖ α νγ δ ψ ηαψ χηυ ν β đi ng ... Μ ι σινη ηο τ χ α β ν β ρ ι λο ν. Τ τ χ m ι τη
xung quanh đ υ λ λ m, ϖ◊ τη m χη β ν χ∫ν κηνγ ηι u ng i khác đang nói gì T τ χ đ υ
πη ι λ◊m λ ι τ đ u nh ng b ν λ ι κηνγ βι τ β t đ υ τ đâu M ι χη t ng t ng đ n đ ψ
τηι χη χ β n đã c m τη ψ ν λ νη. Ν υ χ⌠ m t ngày nh th , θυ τη τ λ◊ m τ τη m η α!
Τ t nhiên đây ch λ◊ γι τηι t nh ng cũng đ χηο τη y vai trò đ χ βι τ θυαν τρ νγ χ α τρ
νη trong đ ι σ νγ ϖ◊ ηο t đ νγ χ a con ng ι. Ν υ κηνγ χ⌠ τρ νη τη κηνγ χ⌠ κινη
νγηι m, κηνγ χ⌠ κινη νγηι m τη κηνγ τη χ⌠ β τ χ m τ ηο t đ ng nào đ χ βι τ λ◊ θυ〈
τρνη πη〈τ τρι n tâm lý tính cách con ng ι.
Τυψ νηιν, τρ νη χ α m i ng ι κηνγ γι ng nhau Có ng ι νη τ τ ϖ n đ này có ng ι
λ ι νη τ τ ϖ n đ kia nh ng tôi có th đ m β ο ϖ ι β ν ρ ng ng ι ν◊ο χ⌠ τρ νη τ τ h n
ng i đó s làm đ χ νηι υ ϖι c h n và nhi υ κη năng thành công h n B ν σ τη ψ ρ⌡
đi υ ν◊ψ τρονγ χηνη λ π η χ χ α mνη. Τ νη νγ mν ξ η i nh Văn S Đ a cho đ ν
νη νγ mν τ nhiên nh Toán Lý (óa t τ χ đ υ δ◊νη σ u ái cho ng ι χ⌠ τρ νη τ τ


h n N υ νη đ χ νηι υ χνγ τη χ Το〈ν, Λ, Η⌠α, β ν σ ϖ ν δ ng đ λ◊m β◊ι τ t h n
nhanh chóng h n và quan tr ng là đ t đi m cao h n N υ τηυ χ νηι u câu th các s κι ν
λ χη σ , κ τ η π ϖ ι σ νη π νη◊νγ τρονγ χυ τ , β ν σ làm bài môn Văn S , Đ α τ t h n
τρι χη ψ ϖ◊ χ⌠ σ χ τηυψ τ πη c h n Đ χ βι τ, κηι β ν ρ ι γη nhà tr ng b χ ϖ◊ο χυ χ
σ ng thì u th ν◊ψ χ◊νγ τη ηι ν ρ⌡ ρ τ.
Τρονγ χνγ ϖι c ng ι χ⌠ τρ νη τ t h n th νγ σ τι p thu nhanh h n v ν δ νγ χηνγ
ϖ◊ο χνγ ϖι χ ηι υ θυ h ν, τ đó kh ng đ nh đ χ ϖ τη cũng nh năng l χ χ α mνη. Τι
λ ψ ϖ δ tr νγ η π χ α m τ θυ ν τρ ϖιν τ π σ
m τ τ p đoàn đa qu χ για. Τρονγ 12
tháng đào t ο χ a ch ng trình anh ta đ χ λυν χηυψ ν θυα τ τ χ χ〈χ πη∫νγ βαν. Ανη τα
và đ νγ νγηι π χ a mình đ c đào t ο, ηυ ν λυψ ν ϖ◊ γιαο τη χ ηι ν νη νγ δ 〈ν νη nh
m τ β◊ι κι m tra năng l χ. ς κη năng ghi nh χ⌠ η ν νν δ 〈ν χ a anh ta không đ τ m χ
tiêu đ ρα. Κ τ θυ τη t đáng bu ν, ανη τα β λο ι κη i ch ng trình Anh ta th τ ϖ νγ, βυ ν
β τ τρ〈χη mνη τ ι σαο κηνγ χ γ νγ γηι νη ϖ ν δ νγ τ t h n nh ng đi u đ χ η χ.
Đó ch λ◊ m τ τρονγ ϖ ϖ◊ν νη νγ τνη ηυ νγ χηο τη ψ τρ νη τ τ θυαν τρ ng đ n nh νγ
ν◊ο. ς λ đó nhi υ λχ β ν τη m nghĩ giá mình có đ χ τρ νη τ t nh anh ψ τη ηαψ βι τ
m y V ψ χ⌠ βαο γι β ν τ η ι τρ νη τ τ χ⌠ τη δο λυψ ν τ π m◊ τη◊νη κηνγ?
Con ng i chúng ta khi sinh ra đ u đ χ τ ο η⌠α βαν τ νγ m τ β ⌠χ ϖ ι νηι υ κη năng
κη〈χ νηαυ. Τψ τηυ c vào đ c đi m χ α β νο m◊ m i ng ι χ⌠ κη năng l u gi ηαψ đ n
γι ν λ◊ γηι νη κη〈χ νηαυ. Τυψ νηιν κηνγ πη ι ϖ τη m◊ νη νγ αι β m σινη χ⌠ τρ νη
κηνγ τ τ βι θυαν ϖ mνη, β ι χηνγ τα ϖ ν χ⌠ τη tăng c νγ τρ νη β νγ χ〈χη ρν λυψ ν.
Τρονγ m τ βυ i giao l u t ι ςι t Nam năm
Eran Katz ng ι λ π κ λ χ Γυιννεσσ ϖ
τρ νη χ⌠ τη νη đ χ m τ δψ σ γ m 500 χη σ χη σαυ m τ λ n đ χ đã cho bi t M τ
τρ νη τ τ λ◊ τ◊ι σ ν θυαν τρ νγ νη τ. Ν⌠ λ◊ χνγ χ η υ ηι u mà chúng ta có đ χ, ϖ τη
χηνγ τα χ ν πη i đ u t rèn luy n và nuôi d ng nó thích đáng Nh v ψ τρ νη τ τ γι νγ
nh m τ θυ đ u t n υ τα βι τ χ〈χη θυ n lý đi υ τι τ η π λ τη ν⌠ σ νγ◊ψ χ◊νγ σινη λ ι.
Ng χ λ ι, ν υ τα β quên hay đi υ τι τ τηι υ κηοα η χ τη ν⌠ κηνγ χη τρ ϖ χον σ 0 m◊
χ∫ν κηι ν τα β πη〈 σ ν, ν ν ν. Β ν χ⌠ τη πη ν βι ν ρ νγ τρ νη χη đâu ph ι τι ν β χ m◊
β συψ γι m ηαψ m t đi theo th i gian đó là y υ τ β m sinh Nh ng th χ τ β νη χ α β ν
σ δ ν  τρ ϖ◊ λο η⌠α κηι β ν κηνγ βυ c nó làm vi c th νγ ξυψν ϖ◊ ν υ χ⌠ σ τ π
λυψ ν, τρ νη σ λιν τ χ đ χ χ ι τηι ν ϖ◊ ννγ χαο.
Τρονγ χυ ν Β m τ χ α m τ τρ νη σιυ πη◊m, Eran Katz đã ti τ λ Tôi sinh ra không có
năng khi u đ χ βι τ. Κη năng nh χ a tôi đ υ δο τ π λυψ ν τ νη
Ph ν λ ν χηνγ τα χηο
đ ν χυ i đ i đ υ χη σ δ ng đ χ κηο νγ 10% κη νăng ghi nh χ a mình Ch χ⌠ 10%
thôi nh v ψ 90% χ∫ν λ ι β β πη. ς ψ τ ι σαο χηνγ τα λ ι ηοανγ πη κη ι τ◊ι σ ν κη νγ λ
m◊ τ o hóa đã ban t ng nh v ψ?
Χ⌠ τη đ n đây b ν σ νη τη m Nói thì hay l m nh ng li u có ph ng pháp c τη nào đ
χ ι τηι ν τρ νη κηνγ m ι λ◊ θυαν τρ νγ χη
Vâng đó chính là lý do t ι σαο χυ ν σ〈χη
này ra đ ι. Νη ng ph ng pháp l ι κηυψν τ các chuyên gia hàng đ υ τη γι ι ϖ τρ νη
σ γιπ β n làm giàu thêm qu đ u t c a mình và có đ χ m τ τρ νη siêu phàm nh
β ν mονγ mυ ν.


CH

NG

C

S

ΚΗΟΑ Η Χ ς ΤΡ⊆ ΝΗ


1. Τρ νη λ◊ γ?

Τ đ υ χυ ν σ〈χη, χηνγ τα λιν τ χ β◊ν λυ ν ϖ◊ νη c đ n trí nh nh ng r τ χυ c trí nh
λ◊ γ?
Τρ νη χ⌠ τη ηι u đ n gi ν λ◊ κη năng l u gi τηνγ τιν, κηνγ χη λ◊ đ χ θυψ ν χ α χον
ng ι m◊ τ ν τ ι χ đ νγ ϖ t Tùy theo đ πη χ τ π χ α β νο m◊ m ι λο◊ι ϖ τ χ⌠ νη νγ
χ p đ νη κη〈χ νηαυ. Χ〈χ χ p đ này đ χ βι υ ηι n qua các hành đ νγ, τ π τνη ηαψ τη⌠ι
quen nh các loài chim hàng năm v n v τ η◊νγ νγ◊ν χψ σ βαψ τ ph ng B χ ϖ ph ng
Nam tránh rét đàn voi khi s ng trong môi tr νγ η ν η〈ν ϖ ν νη ϖ◊ τm τ i n i d ι δ◊ο
τη c ăn và n χ υ νγ,..
Nh ng khác v ι λο◊ι ϖ τ, τρ νη χ a con ng ι πη χ τ p và đa d ng h n B i nó luôn đi kèm
ϖ ι νη ν τη χ. Τη χ τ , τρ νη γ m βα θυ〈 τρνη χηνη σαυ:
Θυ〈 τρνη γηι νη ν: Λ◊ κη năng ghi l ι τηνγ τιν νη quá trình h ng ph ν νη νγ ϖνγ
t ng νγ χ α β não tr χ χ〈χ κχη τηχη τη χ τ ι: χ◊νγ χη  ϖ◊ τηχη τη ϖ ι κχη τηχη
βαο νηιυ, θυ〈 τρνη γηι νη ν χ◊νγ χη χ χη ν, ρ⌡ ρ◊νγ β ψ νηιυ. Θυ〈 τρνη γηι νη ν χ⌠ τη
χη đ νγ, τχη χ χ, χ⌠ τη κηνγ χη đ νη, ϖ τη χ.
Quá trình l u tr (β ο τ ν): Λ◊ θυ〈 τρνη ηνη τη◊νη νη ng đ νγ λιν η τ m τη ι δυψ
τρ δ υ ϖ τ χ α νη ng kích thích đã tác đ νγ ϖ◊ο νο. Κχη τηχη χ◊νγ m νη, χ◊νγ λ π λ ι
νηι υ λ n thì quá trình l u tr χ◊νγ β ν ϖ νγ.
Θυ〈 τρνη τ〈ι ηι ν (νη λ ι): Λ◊ θυ〈 τρνη κηι πη χ λ ι νη ng thông tin đã đ c l u tr .
Σ τ〈ι ηι ν ξυ τ ηι n d ι ηαι ηνη τη χ:
Νη ν λ ι: Τηνγ θυα χ〈χ γι〈χ θυαν, νη ν ρα νη ng đ i t ng đã kích thích tr χ κια, ναψ
đang tr χ τι p tác đ νγ ϖ◊ο χ〈χ γι〈χ θυαν. ς δ : Νη ν ρα m t ng i quen trong đám đông
Ηι ν λ ι: Κινη νγηι m ϖ◊ τρι τη c cũ không c n thông qua tri giác đ i t ng kích thích tr χ
κια ϖ ν χ⌠ τη ηι ν ρα τρονγ ⌠χ, κηνγ χ ν σ χ⌠ m τ τρ χ τι π χ α χηνγ. ς δ : Ηι ν λ ι
κηυν m τ χ α βα m m ι λχ νη νηυνγ.
Χηνη ϖ ϖ ψ, τρ νη λ◊ θυ〈 τρνη τm λ πη ν 〈νη νη νγ κινη νγηι m, τρι τη χ χ a con ng ι
β νγ χ〈χη γηι νη ν, β ο τ ν ϖ◊ τ〈ι ηι ν λ i chúng d ι δ νγ βι u t νγ,  νι m và ý t νγ.
Τρ νη πη ν 〈νη β ν την ηι ν τη c đ c con ng i tích lũy thông qua kinh nghi m ϖ◊
βι ν χηνγ τρ τη◊νη ϖ ν ρινγ χ α mνη. Τ⌠m λ ι, τρ νη λ◊ σ τ νγ ηο◊ χ α νηι υ ψ υ τ
πη χ τ π. Ν u nh nh ν τη c là c s đ con ng ι νη ν βι τ τη γι ι, τ đó tìm ra cách phù
η p đ tác đ νγ ϖ◊ο τη γι ι νη m đem l ι ηι υ θυ χαο νη τ τη τρ νη λ◊ χνγ χ đ


νη νγ νη ν βι t đó đ c l u tr , τ đó ti π τ χ πη〈τ τρι ν ηο◊ν χη nh h n trong nh νγ γιαι
đo n sau này Và cũng chính trong quá trình ghi nh , νη νη ν τη χ, χηνγ τα βι τ λ α χη ν,
τ π τρυνγ ϖ◊ο m τ κηα χ nh nào đó b θυα τ τ χ νη ng đi υ χ∫ν λ i thúc đ ψ θυ〈 τρνη
χη ν λ χ ηι υ θυ ϖ◊ κχη τηχη mονγ mυ ν γηι νη τρονγ m i con ng ι.
Τ ι τηm εβοοκ: ηττπ://ωωω.ταισαχηηαψ.χοm


2. Νγυψν νην γψ συψ γι m τρ νη

Συψ γι m τρ νη τυψ κηνγ γψ η ι χηο σ χ κη e nh ng đem l ι ρ τ νηι υ πηι ν το〈ι ϖ◊ κη⌠
χη υ χηο m ι χηνγ τα. Β n đ ν λ π ϖ◊ χη τ νη n ra mình đã đ θυν χυ ν ϖ γηι χηπ
νη◊. ς◊ ν u đ c u ái g ι λν β νγ τρ β◊ι, β ν σ λ◊m σαο? Ηαψ m τ ανη β ν τρονγ λ π
χυ νγ χυ νγ λαο ϖ◊ο λ π χηο κ π γι η χ τρονγ β θυ ν 〈ο ξ χ ξ ch Nh νγ πηι ν το〈ι ψ
ξυ τ πη〈τ τ ρ τ νηι υ νγυψν νην. ςι c xác đ νη ρ⌡ χ〈χ νγυψν νην σ γιπ β ν χ⌠ νη νγ
βι ν πη〈π πη∫νγ τρ〈νη ϖ◊ γηι νη ηι υ θυ đ νγ τη ι γιπ mανγ λ ι νη νγ γιψ πητ δ
χη υ, τηο i mái h n cho cu χ σ νγ χ α mνη ϖ◊ νη ng ng ι ξυνγ θυανη.
Νγυψν νην κη〈χη θυαν
Νη νγ νγυψν νην τηυ χ δ ng này th νγ λ◊ δο β νη λ ηο χ ται ν ν. Ν⌠ βαο γ m χ〈χ
nguyên nhân khó tránh nh suy gi m τρ νη δο τυ i tác đ τ βι ν γεν; ρ ι λο ν γι χ νγ ;
ρ ι λο n tăng đ νγ γι m χη  (Τν τι νγ Ανη: ΑDΗD Ηψπεραχτιϖιτψ ανδ αττεντιον δεφιχιτ
δισορδερ) (κηο νγ 4% η χ σινη m χ πη ι β νη λ ν◊ψ); χ〈χ β nh nh thi u năng tu ν ηο◊ν
não thoái hóa não nh b νη Αλζηειmερ), υ νο, ϖιm νão siêu vi ch n th ng vùng đ υ
δο ται ν ν.
Νγο◊ι ρα, χ∫ν χ⌠ νη νγ νγυψν νην χ⌠ τη ξυ τ πη〈τ τ νη νγ τη⌠ι θυεν ξ υ χ a con ng ι
nh ng xét v m τ τ νγ τη ϖ ν ξ π ϖ◊ο δ ng khách quan Đó là các b nh nh tai bi ν m χη
m〈υ νο, χ〈χ β νη λ ϖ γαν, τυψ ν γι〈π, ρ ι λο ν γι χ νγ do stress Đ νγ τη ι ϖι χ σ δ νγ
m τ σ λο ι τηυ c nh gây mê thu χ χη νγ τρ m χ m, τηυ χ νγ , τηυ χ γψ νγηι ν λυ νγ◊ψ
cũng có th γψ συψ γι m τρ νη .
Χυ ι χνγ χ ν πη ι κ thêm căn b νη τρ m χ m m◊ νγυψν νην χ α ν⌠ χη ψ u đ ν τ χ〈χ
ψ υ τ κη〈χη θυαν. Β ν χη τ χ α τρ m χ m λ◊ κηι n ng ι β νη τη
không chú ý đ ν ξυνγ
θυανη, γι m θυαν σ〈τ, χ⌠ χ m γι〈χ m t năng l χ τρονγ χυ χ σ ng Do đó b νη νην τρ m
χ m κηνγ βυ n đ ý đ ν β τ χ τη gì và đ ng nhiên suy gi m κη năng ghi nh .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×