Tải bản đầy đủ

TÓM tắt NGỮ PHÁP HOA CHO NGƯỜI mới bắt đầu 1


ǎ 

ǎ


叫是
我叫王兰 我是王兰
他叫刘京 他是刘京
叫 什么名字?

你叫什么名字?
他叫什么名字?

贵姓?

请问 您贵姓?姓什么
你姓什么?
她姓什么?


我姓张
他姓刘


个:这那那个人
这个东西


五个学生
四个房间


你是学生吗?
他是老师。
我是大夫。


认识
你认识他吗?
他认识我。
我不认识他。
高兴:
认识你很高兴。
认识你我也很高兴。


1. Câu hỏi dùng 吗
Trợ từ nghi vấn 吗 được đặt ở cuối câu tạo thành câu
hỏi thông thường
你是学生吗?
这位是你爸爸吗?
2. Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn
Đại từ nghi vấn: 谁 (ai) , 什么(gì, cái gì),哪儿(ở đâu)
她是谁?
你姓什么?
爸爸在哪儿?


我(的)爸爸 我爸爸
你们的学校 你们学校


我是王老师的学生。
他是刘京的朋友。


他的房子
我的工作


星期
星期三
星期六


礼拜 ǐ
周二 礼拜二
周六 礼拜六
周日 周末

礼拜日

礼拜天

星期日 星期天
十一月:
三月
号 日

二十九日 二十九号:


十月三号
二〇一五年四月十一号(星期六


今天(是)星期几?
昨天几月几号?
你的生日是几月几号?
这 个 月 星期
上 个 月 星期
下 个 月 星期 
下个星期:
上个星期:
下个月
这个月:今天星期六
我越南人
“不是”
我妈妈不是老师。
他不是我老师。


好吗

好吗?
明天去她家,好吗?
去动物园,好吗?
我们去商店,好吗?
“好”

“好啊”
我有一个哥哥
我家有四口人
没有
他们没有孩子
我没有日语书


2. Cách dùng 两 và 二
两+ lượng từ + danh từ
两个人 : hai người
两条鱼: hai con cá
十二 /二十二/三十二... ... + lượng từ +danh từ
三十二个学生: 32 học sinh
十二个月: 12 tháng
五十二位老师:52 thầy giáo他在学校工作。

我妈妈在医院工作。
他姐姐在学校上课 。

我们在家看电视。


点 分 分钟)
二十分 分钟
五分 分钟


一点
十点
一刻分 分钟

三点十分 分钟


差十分两点
差一刻九点

八点四十五分


八点三刻
2. Trạng ngữ chỉ thời gian (TNTG)
TNTG + chủ ngữ + vị ngữ
Chủ ngữ + TNTG + vị ngữ
晚上我看电视 = 我晚上看电视
八点他上课 = 他八点上课
Nếu TNTG quá dài nó sẽ đứng trước chủ ngữ
今天晚上八点我们看电视。
Vị trí của TNTG và TNNC (trạng ngữ nơi chốn)
Chủ ngữ + TNTG + TNNC + vị ngữ
我爸爸明天六点在医院工作。
你昨天在学校学习吗?一起

一起
我和他一起上课
玛丽和妈妈一起去
王兰和大卫一起来我家吗?

我们去上课
你来我家看电视吧
我们去他家看他
今天你去不去? 你去吗?
他忙不忙? 他忙吗?

她在我旁边
东边的房间


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×