Tải bản đầy đủ

Bảng điểm xét thi đua năm học giáo viên trường mầm non

CĐGD HUYỆN CHÂU THÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
CĐCS TRƯỜNG MN GIỤC TƯỢNG
Độc Lập –Tự Do – Hạnh phúc
--------oOo-------BẢNG ĐIỄM XÉT THI ĐUA ĐỢT III NĂM HỌC 2014 – 2015
(Từ ngày 11/8 đến ngày 18/10/2014)
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Tú
Công việc được giao: Giáo viên dạy lớp chồi 2
MỤC
I

II

III

NỘI DUNG QUY ĐỊNH
Điểm
Điểmdành riêng cho giáo viên dạy lớp
tối đa
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

60
Không chấp hành nội qui, qui chế của đơn vị
20
Giáo iên không quán triệt quy định của nhà trường về các
hoạt động của công tác chủ nhiệm lớp:Nề nếp, trang trí
10
lớp, bảo vệ cơ sở vật chất
Hoàn thành góc thư viện:Có sách tranh truyện sắp xếp
10
gọn gàng ngăn nắp.
Trang trí chủ đề kịp thời
10
Tham gia phong trào của trường, ngành phát động (tham
10
gia phong trào 3 đủ, đóng góp các nguồn quỹ)
CHUYÊN MÔN
230
Giảng dạy đúng theo chương trình Bộ GDĐT quy định.
+ Lên tiết dạy có đồ dùng dạy học không gây ảnh hưởng
đến chất lượng học tập của trẻ.
20
Không dạy gộp tiết bớt xén nội dung chương trình
20
Giáo viên cập nhật số liệu kịp thời và chính xác(Lí lịch
20
học sinh, cân đo trẻ đúng thời gian qui định)
GIÁO ÁN – HỒ SƠ SỔ SÁCH
100
Lên lớp có giáo án , có sổ điểm danh hằng ngày
20
Lên mạng nội dung, chủ đề kịp thời
20
Biểu đồ tăng trưởng giáo viên chủ nhiệm thực hiện
0
Điểm danh đúng theo hướng dẫn đánh giá BN- BNXS
20
đúng kết quả.
Nộp hồ sơ sổ sách kịp thời
20
Nộp đầy đủ các loại sổ


20
LỊCH BÁO GIẢNG
40
Lên kế hoạch kịp thời theo quy định(Thứ 2 hàng tuần)
20
Lên lịch đúng với nội dung chương trình thực dạy(Chọn
20
đề tài nội dung phù hợp với độ tuổi)
DỰ GIỜ
30
Ghi chép, đánh giá xếp loại chính xác tiết dạy
10
BGH dự gờ chéo theo kế hoạch nhưng tiết dạy đạt khá.
10
Dự giờ đủ số tiết theo quy định
10
NGÀY GIỜ CÔNG
150

Tự
Tổ
BGH
chấm chấm chấm


IV

Có nghĩ bệnh 1 ngày( ngày họp – ngày công) (Bản thân
bệnh không trừ)
Không có nghĩ không phép(ngày hợp, ngày lễ)
Không đi trễ hoặc làm việc riêng
Không bỏ lớp đi sang lớp khác làm việc riêng
Có tham gia dự các ngày lễ đầy đủ
Có đi sớm 30 phút đón trẻ khi có lễ hội
CÔNG TÁC KHÁC
Không gây mất đoàn kết nội bộ nhà trường
+ Đánh học sinh gây thương tích PHHS phản ảnh hoặc
BGH phát hiện.
Báo cáo chuyên môn định kì kịp thời
GV thực hiện đúng trang phục theo qui định nhà trường,
có đeo thẻ công chức.
Thực hành tiết kiệm điện, nước trước khi ra khỏi lớp
phòng học
Không vi phạm kế hoạch hóa gia đình
GV thực hiện những chủ trương của Đảng, kế hoạch nhà
nước, chấp hành sự phân công của BGH(Có điều kiện và
năng lực thực hiện nhưng né tránh)
Có đăng kí thi đua trong hội nghị cán bộ công chức(Có
tham gia thi đua từng đợt do công đoàn và chính quyền
phát động.
Có tham gia các phong trào đoàn thể(hội thi, hội thao do
trường, ngành, địa phương phát động)
Sĩ số học sinh không giảm
Thu học phí và học phẩm trên 70%
Trung thực trong các hoạt động(thu học phí và các nguồn
đóng góp khác từ phụ huynh)

Tổng số điểm tối đa: 640 điểm
2015
Tổng số điểm tự chấm: điểm
XL:
Tổng số điểm tổ chấm: điểm
XL:
Tổng số điểm BGH chấm: điểm
XL:

48
20
40
10
30
200
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
20

Giục Tượng, ngày

tháng

năm

Giáo viên
Nguyễn Thị Cẩm Tú

*Ý kiến nhận xét của tổ trưởng:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................
* Ý kiến nhận xét của BGH:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................


TRƯỜNG MN GIỤC TƯỢNG
TỔ: MẦM - CHỒI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập –Tự Do – Hạnh phúc
--------oOo--------

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học:2014 – 2015
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Tú
Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1981
Năm vào ngành:01/10/2007
Trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non
Tổ chuyên môn: Khối mầm - chồi
Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ vào kế hoạch 28/KH – PGDĐT – MN ngày 8 tháng 7 năm 2014 của
PGD&ĐT Châu Thành về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo
viên năm học 2014 – 2015.
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014 – 2015 của
trường mầm non Giục Tượng, tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân
năm học 2014 – 2015 như sau:
1.Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)
- Bồi dưỡng tập trung: do phòng / trường tổ chức
+ Học tập bồi dưỡng chính trị, thời sự, các nghị quyết chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước.
+ Tham gia học các lớp tập huấn chuyên môn của phòng giáo dục tổ chức cho cán bộ
quản lý và giáo viên mầm non.
- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm, về:
+ Tham gia học đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn
+ Họp tổ ,nhóm để thảo luận cách chọn hình ảnh, bài dạy cho phù hợp với chủ đề
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết)
- Bồi dưỡng tập trung:Do PGD và SGD tổ chức về:
+ Bồi dưỡng sử dụng công nghệ thông tin và soạn giảng giáo án điện tử
+ Bồi dưỡng phần mềm Trí Việt
- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm, về:
+ Tổ chức chuyên đề : Giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo
+ Tổ chức chuyên đề : Phát triển ngôn ngữ
+ Tổ chức chuyên đề :Giáo dục môi trường
+ Tham gia đầy dủ các buổi tập huấn chuyên môn
+ Họp tổ ,nhóm để thảo luận cách cách soạn giáo án điện tử chọn hình ảnh cho phù hợp
với chủ đề, cách sử dụng phần mềm Trí Việt vào bài dạy


2. Khối kiến thức tự chọn:
*Nội dung bồi dưỡng 3:
- Mô đun MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ (20 tiết)
- Mô đun MN 30: Làm đồ dung dạy học, đồ chơi tự tạo (20 tiết)
a. Cụ thể:
Nội dung bồi
Thời gian
Kết quả vận dụng
Thời gian
dưỡng
học
Bắt đầu Hoàn thành
Nội dung 1
Tháng 8
Tháng 9
Tiếp thu kiến thức cần đạt
30 tiết
Nội dung 2
Tháng 10 Tháng 11
Tiếp thu kiến thức cần đạt
30 tiết
Nội Mô đun 3
Tháng 12 Tháng 2
Tiếp thu kiến thức cần đạt
30 tiết
dung Mô đun 30 Tháng 3
Tháng 4
Tiếp thu kiến thức cần đạt
30 tiết
3
Tháng 5
Báo cáo kết quả BDTX
b. Biện pháp thực hiện:
- Bồi dưỡng thường xuyên bằng cách tự học của giáo viên kết hợp với sinh hoạt chuyên
môn nghiệp vụ tại trường, cụm trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức tự học tập, tự nghiên cứu tài liệu, phương tiện
truyền thong, qua Internet, qua các tài liệu bồi dưỡng được quy định.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lãnh đạo xét duyệt

Giục Tượng, ngày25 tháng08 năm 2014
Người lập kế hoạch

Nguyễn Thị Cẩm Tú
*Xác nhận của ban giám hiệu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


ĐẢNG ỦY XÃ GIỤC TƯỢNG
ĐƠN VỊ:TRƯỜNGMN GIỤC TƯỢNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Giục Tượng, ngày 19 tháng 03 năm 2015

BẢNG ĐĂNG KÝ
Thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân;
đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
Kính gởi: Chi bộ Trường Mầm Non Giục Tượng
- Tên: Nguyễn Thị Cẩm Tú

Năm : 1981

- Chức vụ trong đảng, đoàn thể:
- Chức vụ chính quyền:
- Nghề nghiệp (Chuyên môn): Giáo viên
Căn cứ hướng dẫn số 215 HD/BTG, ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ban
Tuyên Giáo Huyện Ủy về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân;đoàn kết, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Sau khi học tập nghiên cứu chuyên đề 2015, bản thân tôi tự thấy mình có
những hạn chế, khuyết điểm trên lĩnh vực này cần phải đăng kí thực hiện như sau:
I/ NỘI DUNG THỰC HIỆN:
Về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:tinh thần tự phê bình và phê bình; về
nhiệm vụ được giao; có uy tín trong Đảng và trong nhân dân, nói đi đôi với làm; dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm.
* Khuyết điểm:
- Chưa nêu cao được tinh thần tư phê bình và phê bình, đôi khi còn nể nang, chưa thẳng
thắn để đồng nghiệp khắc phục kịp thời.
- Có tham gia đóng góp gia đóng góp ý kiến nhưng chưa mạnh dạn và kiên quyết.


II/ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
- Tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục sữa sai những mặt còn hạn chế: kiên
quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến trong các
cuộc họp
- Cần đẩy mạnh vá phát huy tính dân chủ trong đơn vị, thực hiên tốt tinh thần tự phê binh
và phê bình, để xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.
- Tăng cường thực hiên công tác giám sát để nêu cao tinh thần trách nhiệm , kịp thời uốn
nắn những việc làm chưa tốt.
III/ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỤ THỂ:
- Sau khi học tập nghiên cứu chuyên đề 2015, bản thân tôi tự thấy mình có những hạn chế,
khuyết điểm trên lĩnh vực này cần phải đăng kí thực hiện như sau:
- Về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:tinh thần tự phê bình và phê bình; về
nhiệm vụ được giao; có uy tín trong Đảng và trong nhân dân, nói đi đôi với làm; dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Trên đây là bản đăng ký cá nhân Thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm
theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân;
đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

Người đăng ký

Nguyễn Thị Cẩm Tú


SỔ ĐIỂM DANH THÁNG 08
NĂM HỌC 2014 - 2015


S
T
T

HỌ VÀ TÊN

Số HS

1

Lê Quốc Dũng

2

Nguyễn Thúy Duy

3

Nguyễn Tiến Đạt

4

Lê Ngọc Hiển

5

Nguyễn Khánh Hưng

6

Nguyễn Thành Kiên

7

Ng Huỳnh Thanh Lan

8

Danh Thị Ngọc Ly

9

Tăng Phước Lộc

10 Huỳnh Thanh Lực
11 Trần Minh Nghĩa
12 Danh Hoàng Nhân
13 Ng Trần Thảo Nguyên
14 Ng Huỳnh Kim Tuyền
15 Nguyễn Hiếu Thuận
16 Huỳnh Phú Trọng
17 Nguyễn Thị Ngọc Trúc
18 Phạm Thành Thái
19 Trần Thị Việt Thảo
20 Nguyễn Trung Tín
21 Trần Điền Vỹ
22 Trương Lê Vy
23
24

Ngày
Thứ

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×