Tải bản đầy đủ

Bảng điểm xét thi đua giáo viên trường mầm non

CĐGD HUYỆN CHÂU THÀNH
CĐCS TRƯỜNG MN GIỤC TƯỢNG

Mục
I

II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢNG ĐIỂM XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2013-2014
Giáo viên:Nguyễn Thị Cẩm Tú
Lớp: mầm
Nội Dung Qui Định
Tự
Tổ
BGH
chấm chấm chấm
Điểm Dành Riêng Cho Giáo Viên Dạy Lớp
60

1/Luôn chấp hành nội qui qui chế của đơn vị
20
2/Giáo viên chủ nhiệm quán triệt được qui định của nhà
trường về các hoạt động của công tác chủ nhiệm lớp: nề
nếp, trang trí lớp, bảo vệ CSVC phòng học… đạo đức
10
học sinh tốt.
3/Hoàn thành tốt góc thư viện ở các lớp:sắp xếp sách báo 10
gọn gàng ,ngăn nắp.
4/Giáo viên tham gia làm ĐDDH để dự thi theo chỉ tiêu
trên giao và tự làm 2 bộ đồ dùng dạy học trong năm.
10
5/ Tham gia đầy đủ các phong trào của trường,ngành
10
phát động.
Chuyên môn
230
Thực hiện chương trình dạy
60
1/giảng dạy theo đúng chương trình bộ GD&ĐT qui
20
định.Dạy không bê trễ chương trình, có ĐDDH, không
dạy chay gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập của trẻ.
2/Dạy không gộp tiết,bớt xén, bỏ một số nội dung
chương trình.
20
3/GV cập nhật số liệu kịp thời(lý lịch học sinh,cân đo
đầy đủ,đúng thời gian qui định).
20
Giáo án – hồ sơ sổ sách
100
1/Giáo viên lên lớp có soạn giáo án đầy đủ,đúng qui
20
định, có sổ điểm danh hàng ngày.
2/ Lên mạng nội dung – chủ đề kịp thời.
20
3/Theo dỏi biểu đồ tăng trưởng đúng kết quả.
20
4/ Vào sổ điểm lớn không sai, không tẩy xóa đúng qui
20


định.
5/ Nộp cho cấp trên kí duyệt kịp thời, nộp đầy đủ sổ theo
20
qui định.
Lịch báo giảng
40
1/ Lên lịch và niêm yết kịp thời trong tuần
20
2/Lên lịch đúng với chương trình thực dạy.
20
Dự giờ
30
1/Có ghi chép, đánh giá,xếp loại chính xác tiết dạy.
10
2/BGH dự giờ có thông báo nhưng tiết dạy đạt từ khá
10


III

IV

3/Dự đủ số tiết theo qui định của tổ.
Ngày giờ công
*CB-GV-CNV trong nhà trường tuyệt đối nghiêm chỉnh
chấp hành triệt để ngày giờ công qui định của luật lao
động hiện hành.
1/Nghỉ một ngày phép(kể cả họp+ các ngày lễ hội) để
làm việc riêng ; đi học, công tác, nằm viện và nghỉ đúng
luật định :không trừ điểm
2/Nghỉ có lý do(1 tiết trở lên ; kể cả họp)
3/Không đi trễ về sớm,không bỏ lớp ra ngoài so với qui
định của cơ quan , đơn vị
4/CB-GV-CNV dự đầy đủ các ngày lễ hội
5/Có tham gia 30 phút để đón trẻ khi có lễ hội
Công tác khác
1/Không gây mất đoàn kết nội bộ nhà trường.
- Đánh học sinh gây thương tích PHHS phản ánh hoặc
BGH,BCHCĐ phát hiện.
2/Báo cáo định kỳ , đột xuất kịp thời.
3/CB-GV-CNV thực hiện đúng trang phục qui định khi
lên lớp
4/Lên lớp dạy không làm việc riêng,đi qua lớp khác làm
việc riêng, có thực hành tiết kiệm điện(tắt quạt, tắt đèn)
trước khi ra khỏi phòng.
- Để trẻ xảy ra tai nạn không nghiêm trọng(té có thương
tích,đánh nhau,PHHS phản ánh hoặc BGH phát hiện)
5/Không vi phạm KHHGĐ
6/Giáo viên vi phạm những chủ trương, kế hoạch của
Đảng, không chấp hành sự phân công của BGH
7/Có đăng kí thi đua trong hội nghị CBCC
8/Có tham gia các phong trào đoàn thể va các phong trào
+ ngày lễ(khi được phân công, có điều kiện nhưng né
tránh).
9/Sĩ số học sinh không giảm đột biến, có tích phối hợp
vận động.
10/Thực hiện công tác thu học phí xây dựng trên 70%
11/Có tham gia kể chuyện tấm gương HCM
Giục Tượng, ngày

tháng

GVCN
Nguyễn Thị Cẩm Tú

10
150

50
20
40
10
30
200
20
20
20

20
20
20
20
20
10
10
20
năm 2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×