Tải bản đầy đủ

Programming microsoft windows with c+

Programming Microsoft Windows with C#
Programming Microsoft Windows with C#
by Charles Petzold
Microsoft Press w îððî

For the great people from [OR] Forum
Enjoy


éđạđãạ ểãẵđ-ơ ẫãẳâ- âãơá íý
íáđằ- éằơƯẳ
éậịễìỉĩ ịầ
ểãẵđ-ơ éđằ-ò ĩãêã-ã ểãẵđ-ơ íđđơã
ẹằ ểãẵđ-ơ ẫĐ
ẻằẳẳụ ẫ-áãạơ ỗốởợúờớỗỗ
íĐđãạáơ w ợợ ắĐ íáđằ- éằơƯẳ
ò đãạáơ- đằ-ằđêằẳũ ề đơ ơáằ ẵơằơ- ơáã- ắà Đ ắằ đằđẳôẵằẳ đ ơđ-ãơơằẳ ã Đ đ
đ ắĐ Đ ằ- âãơáôơ ơáằ âđãơơằ ằđã--ã ơáằ ôắã-áằđũ
ễãắđđĐ íạđằ-- íơạãạúãúéôắãẵơã ĩơ
éằơƯẳụ íáđằ-ụ ùỗởớú
éđạđãạ ểãẵđ-ơ ẫãẳâ- âãơá íý ủ íáđằ- éằơƯẳũ

ũ ẵũ
ìẵôẳằ- ãẳằăũ
ìịề úộớởờúùớộúợ
ùũ íý ứíôơằđ đạđ ạôạằữ ợũ ểãẵđ-ơ ẫãẳâ- ứíôơằđ ãằữ ìũ èãơằũ
ẽòộờũộớũíùởỡ éỡố ợù
ởũợờựốúúẳẵợù
ùợớỡởờộốỗ

ẽẫè

ợùởợùộố

ộờởỡớợ

ĩã-ơđãắôơằẳ ã íẳ ắĐ éằạôã ịà- íẳ ễããơằẳũ
ò íìé ẵơạôằ đằẵđẳ đ ơáã- ắà ã- êãắằ đ ơáằ ịđãơã-á ễãắđđĐũ
ểãẵđ-ơ éđằ-- ắà- đằ êãắằ ơáđôạá ắà-ằằđ- ẳ ẳã-ơđãắôơđ- âđẳâãẳằũ đ ôđơáằđ
ãđơã ắôơ ãơằđơã ằẳãơã-ụ ẵơẵơ Đôđ ẵ ểãẵđ-ơ íđđơã ãẵằ đ ẵơẵơ
ểãẵđ-ơ éđằ-- ìơằđơã ẳãđằẵơĐ ơ ă ứỡợởữ ỗớờúộớợỗũ ấã-ãơ ôđ ẫằắ -ãơằ ơ
âââũãẵđ-ơũẵủ-đằ--ũ ằẳ ẵằơ- ơ -ãôơãẵđ-ơũẵũ
íằđèĐằụ ằđạãụ ìơằãểô-ằụ ểãẵđ-ơụ ểãẵđ-ơ éđằ--ụ ểúĩẹụ ểĩềụ ềơôđụ ơáằ ũềè
ạụ ẹằèĐằụ ấằđẳụ ấã-ô ị-ãẵụ ấã-ô íýụ ấã-ô ơôẳãụ ẫằắẳãạ-ụ ẫãớợụ ẫãẳâ-ụ
ẫãẳâ- ềèụ ẳ ẫãạẳãạ- đằ ằãơáằđ đằạã-ơằđằẳ ơđẳằđà- đ ơđẳằđà- ểãẵđ-ơ
íđđơã ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- ẳủđ ơáằđ ẵôơđãằ-ũ ẹơáằđ đẳôẵơ ẳ ẵĐ ằằơãằẳ áằđằã Đ ắằ ơáằ ơđẳằđà- ơáằãđ đằ-ằẵơãêằ âằđ-ũ
èáằ ằăằ ẵãằ-ụ đạãƯơã-ụ đẳôẵơ-ụ ẳã ằ-ụ ằúã ẳẳđằ--ằ-ụ ạ-ụ ằằụ
ẵằ-ụ ẳ ằêằơ- ẳằãẵơằẳ áằđằã đằ ãẵơãơãô-ũ ề --ẵãơã âãơá Đ đằ ẵĐụ
đạãƯơãụ đẳôẵơụ ẳã ằụ ằúã ẳẳđằ--ụ ạụ ằđ-ụ ẵằụ đ ằêằơ ã- ãơằẳằẳ đ
-áôẳ ắằ ãằđđằẳũ
òẵôã-ãơã- ẳãơđổ ĩãằằ ịãđẳ
éđảằẵơ ẳãơđổ Đ ơãẵàằĐ
èằẵáãẵ ẳãơđổ ệằ ẻ-ịẳĐ éđơ ềũ ẩốúợợỡùớ
òắôơ èáằ òôơáđ
íáđằ- éằơƯẳ
íáđằ- éằơƯẳ ứâââũẵáđằ-ằơƯẳũẵữ ã- ôúơãằ đằằẵằ âđãơằđ âá á- ắằằ đạđãạ
đ ểãẵđ-ơ ẫãẳâ- -ãẵằ ùỗốở ẳ âđãơãạ ắôơ ẫãẳâ- đạđãạ đ ằđĐ - ạũ ỉằ
âđơằ ơáằ êằđĐ ãđ-ơ ạƯãằ đơãẵằ ắôơ ẫãẳâ- đạđãạ đ ơáằ ĩằẵằắằđ ùỗốờ ã--ôằ
ểãẵđ-ơ Đ-ơằ- ệôđũ ỉã- ắà éđạđãạ ẫãẳâ- ứãđ-ơ ôắã-áằẳ ắĐ ểãẵđ-ơ éđằ-- ã
ùỗốố ẳ ẵôđđằơĐ ã ãơ- ãơá ằẳãơãữ ơôạáơ ạằằđơã đạđằđ- áâ ơ âđãơằ ãẵơã-đ ẫãẳâ-ũ ì ểĐ ùỗỗỡụ éằơƯẳ â- ằ Đ -ằêằ ằằ ứẳ ơáằ Đ âđãơằđữ ơ ắằ ạãêằ
ẫãẳâ- éãằằđ òâđẳ đ ẫãẳâ- ểạƯãằ ẳ ểãẵđ-ơ íđđơã đ áã- ẵơđãắôơã ơ
ơáằ -ôẵẵằ-- ểãẵđ-ơ ẫãẳâ-ũ ỉằ ã- - ơáằ ôơáđ ôãôằ ãơđẳôẵơã ơ ơáằ ãằđ
âđàãạ- ẵôơằđ- ằơãơằẳ íẳằổ èáằ ỉãẳẳằ ễạôạằ íôơằđ ỉđẳâđằ ẳ ơâđằ ũ
éằơƯẳ ã- ẵôđđằơĐ đằ-ằđẵáãạ ắà ơáằ áã-ơđãẵ đãạã- -ơâđằũ
èáằ ô-ẵđãơ đ ơáã- ắà â- đằđằẳ ẳ ạằĐằẳ ô-ãạ ểãẵđ-ơ ẫđẳ êằđ-ã ợũ éạằâằđằ ẵ-ằẳ ắĐ ểãẵđ-ơ éđằ-- ô-ãạ òẳắằ éạằểàằđ ờũởợ đ ẫãẳâ-ụ âãơá ơằăơ ã
đẳ ẳ ẳã-Đ ơĐằ ã ỉằêằơãẵ íẳằ-ằẳũ í-ằẳ ạằ- âằđằ ẳằãêằđằẳ ơ ơáằ đãơằđ
- ằằẵơđãẵ đằđằ-- ãằ-ũ
íêằđ ĩằ-ãạằđổ ểằơáẳạãằụ ìẵũ
ìơằđãđ đáãẵ ĩằ-ãạằđổ ệằ- ĩũ ếđằđ
éđãẵã í-ãơđổ éô đằãẵà
ìơằđãđ òđơã-ơổ ệằ éẵáơ
éđãẵã íĐ ẳãơđổ ỉĐ ểũ ấã
ìẳằăằđổ áằúòđ-ơđạ ìđơã Đ-ơằ-


éẻẹẻòểểìề ểìíẻẹẹè ẫìềĩẹẫ ẫìèỉ íý ũũũũũũũũũũ ợ
ẫìềĩẹẫ éẻẹẻòểểìềổ òề ẹấẻấìẫũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡ
ậẻ ẻẽậìẻểềèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùở
ầèể ẻẽậìẻểềèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờ
èỉ ẹẻòềìặòèìẹề ẹ èỉì ịẹẹế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờ
èỉ íĩúẻẹể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộ
ậééẹẻè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộ
éíìòễ èỉòềế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộ

íỉòéèẻ ùổ íẹềẹễ èỉầễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗ
èỉ íý ấẻìẹềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗ
òềòèẹểầ ẹ ò éẻẹẻòểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợù
íý ềòểéòí ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợợ
íẹềẹễ ìủẹ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợớ
íý ĩòèò èầéũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợở
ẩéẻìẹề òềĩ ẹéẻòèẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỗ
íẹềĩìèìẹề òềĩ ìèẻòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớù
èỉ ễòé èẹ ẹịệíè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớỡ
éẻẹẻòểểìề ìề èỉ ếầ ẹ íýũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớố
èòèìí ểèỉẹĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡ
ẩíéèìẹề ỉòềĩễìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡù
èỉẻẹẫìề ẩíéèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡớ
èèìề òềĩ èèìề éẻẹéẻèì ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỡ
íẹềèẻậíèẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡộ
ìềèòềí òềĩ ìềỉẻìèòềí ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởù
ò ịìẻ éìíèậẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỡ
ềòểìề íẹềấềèìẹềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởở
ịầẹềĩ èỉ íẹềẹễũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởờ

íỉòéèẻ ợổ ỉễễẹụ ẫìềĩẹẫ ẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởộ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởộ
èỉ ểò ịẹẩũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởố
èỉ ẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờớ
ỉẹẫìề èỉ ẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờỡ
ìèự òề òééễìíòèìẹề òềĩ ẫ ẫòềè èẹ ẻậề ìèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờờ
ấòẻìòèìẹề ẹề ò èỉể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờố
ẹẻể éẻẹéẻèì ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờố
ấềèúĩẻìấề ìềéậèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộ
ỉòềĩễìề èỉ éòìềè ấềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộù
ĩìéễòầìề èẩè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộỡ
èáằ ơũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộỡ
èáằ ịđô-á ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộở
èáằ íđẳãơằ éãơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộở


èỉ éòìềè ấềè ì éíìòễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộố
ểậễèìéễ ẹẻểụ ểậễèìéễ ỉòềĩễẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộố
ìềỉẻìèìề ẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ố
èỉ ẹềéòìềè ểèỉẹĩũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốợ
ĩẹ ểòìề ịễẹề ỉẻỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốớ
ấềè òềĩ ỵẹềỵ ểèỉẹĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốở

íỉòéèẻ ớổ ềèìòễ èẻậíèậẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỗ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỗ
íễò òềĩ èẻậíèậẻũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỗ
èẫẹúĩìểềìẹềòễ íẹẹẻĩìềòè éẹìềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗ
òẻẻòầ ẹ éẹìềèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗợ
èỉ ìặ èẻậíèậẻũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗợ
èỉ ễẹòè ấẻìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗớ
ò ẻíèòềễ ì ò éẹìềè òềĩ ò ìặ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗở
ẻíèòềễ éẻẹéẻèì òềĩ ểèỉẹĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗờ
ò ềìíúìặĩ ẹẻểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗố
èỉ ẹẻể òềĩ èỉ íễìềèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗỗ
éẹìềè íẹềấẻìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợ
èỉ íẹễẹẻ èẻậíèậẻũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớ
èỉ ùỡù íẹễẹẻ ềòểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡ
éề òềĩ ịẻậỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡ
ầèể íẹễẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờ
èỉ ếềẹẫề íẹễẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùố
ẫỉòè èẹ ậỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗ
èèìề ò ễ ẹẻ ẻéòìềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗ
íềèẻìề ỉễễẹ ẫẹẻễĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùùợ
ểòậẻìề èỉ èẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùùở
èẩè ìề ò ẻíèòềễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùùộ

íỉòéèẻ ỡổ òề ẩẻíì ìề èẩè ẹậèéậè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợ
ầèể ìềẹẻểòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợ
éòíìề ễìề ẹ èẩè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợ
éẻẹéẻèầ ấòễậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợù
ẹẻểòèèìề ìềèẹ íẹễậểề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợớ
ấẻầèỉìề ì òề ẹịệíè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợở
ễìèìề èỉ ầèể ìềẹẻểòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớ
ẫìềĩẹẫ ẹẻể òềĩ íẻẹễễ ịòẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớợ
íẻẹễễìề ò éòềễ íẹềèẻẹễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớợ
èỉ ỉẻìèò ẹ íẻẹễễòịễíẹềèẻẹễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớờ
íẻẹễễìề ẫìèỉẹậè íẹềèẻẹễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớờ
òíèậòễ ềậểịẻũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớố
ĩẹềựè ị ò éì ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡù
ẻễíèìề ẹề èỉ ậèậẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡợ

íỉòéèẻ ởổ ễìềụ íậẻấụ òềĩ òẻò ìễễ ũũũũũũũũũũũ ùỡỗ


ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡỗ
ỉẹẫ èẹ è ò ẻòéỉìí ẹịệíè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡỗ
éềụ ịẻìễầũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùở
èẻòìỉè ễìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởù
òề ìềèẻẹĩậíèìẹề èẹ éẻìềèìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởợ
éẻẹéẻèì òềĩ èòè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởộ
òềèìúòễìòìềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởố
ểậễèìéễ íẹềềíèĩ ễìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờ
íậẻấ òềĩ éòẻòểèẻìí ẽậòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờỡ
èỉ ậịìẽậìèẹậ ẻíèòềễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờộ
ềẻòễìặĩ éẹễầẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờỗ
òìẻ ễễìéũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộ
òẻí òềĩ éì ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộù
ìễễìề ẻíèòềễụ ễễìéụ òềĩ éì ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộộ
ẹ ịầ ù ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộố
éẹễầẹề òềĩ èỉ ìễễìề ểẹĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùố

íỉòéèẻ ờổ èòééìề ìềèẹ èỉ ếầịẹòẻĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùốỡ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùốỡ
ìềẹẻìề èỉ ếầịẹòẻĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùốỡ
ẫỉẹự ẹè èỉ ẹíậỏũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùốỡ
ếầ òềĩ íỉòẻòíèẻũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùốở
ếầ ĩẹẫề òềĩ ếầ ậé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùốờ
èỉ ếầ ềậểẻòèìẹềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùốộ
èèìề èỉ ểẹĩììẻ ếầ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗỡ
ẻòễìèầ íỉíế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗở
ò ếầịẹòẻĩ ìềèẻòí ẹẻ ầìềẹũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗờ
ếầéẻ ẹẻ íỉòẻòíèẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗộ
íẹềèẻẹễ íỉòẻòíèẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗố
ễẹẹếìề òè èỉ ếầ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỗỗ
ìềấẹếìề èỉ ẫìềớợ òéìũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợớ
ỉòềĩễìề ìềéậè ẻẹể ẹẻìề ếầịẹòẻĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợở
ìềéậè ẹíậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợộ
èỉ ểììề íòẻè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợố
íỉẹìề ếầ íỉòẻòíèẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợùợ
ẻìỉèúèẹúễè éẻẹịễể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợùờ

íỉòéèẻ ộổ éò òềĩ èẻòềẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợùố
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợùố
ĩấìí ìềĩéềĩềí èỉẻẹậỉ èẩè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợùố
ỉẹẫ ểậíỉ ì èỉòè ìề ẻòễ ểẹềầỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợùố
ĩẹè éẻ ìềíỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợợ
ẫỉòèự ẫìèỉ èỉ éẻìềèẻỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợợù
ểòềậòễ íẹềấẻìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợợợ
éò ậềìè òềĩ éò íòễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợợở
éề ẫìĩèỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợợố
éò èẻòềẹẻểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợớù


òấìề èỉ ẻòéỉìí èòèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợớợ
ểèẻìíòễ ĩìểềìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợớớ
òẻịìèẻòẻầ íẹẹẻĩìềòè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợớộ
ẫỉòè ầẹậ íòềựè ĩẹ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợớỗ
ỉễễẹụ ẫẹẻễĩ èẻòềẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỡ
èỉ ịì éìíèậẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỡỡ
ễìềòẻ èẻòềẹẻểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỡỡ
ìềèẻẹĩậíìề ểòèẻìẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỡờ
èỉ ểòèẻìẩ íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỡố
ỉòẻ òềĩ ỉòẻ òễìế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợở
íẹểịìềìề èẻòềẹẻểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởợ

íỉòéèẻ ốổ èòểìề èỉ ểẹậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởỡ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởỡ
èỉ ĩòẻế ìĩ ẹ èỉ ểẹậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởỡ
ìềẹẻìề èỉ ểẹậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởở
ẹể ẽậìíế ĩìềìèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởở
ìềẹẻểòèìẹề òịẹậè èỉ ểẹậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởở
èỉ ểẹậ ẫỉễũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởờ
èỉ ẹậẻ ịòìí ểẹậ ấềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởộ
ĩẹìề èỉ ẫỉễũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợởỗ
ểẹậ ểẹấểềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợờợ
èẻòíếìề òềĩ íòéèậẻìề èỉ ểẹậũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợờỡ
òĩấềèậẻ ìề èẻòíếìềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợờộ
ềẻòễìặìề íẹĩ ẫìèỉ ìềèẻòí ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợộỡ
íễìíế òềĩ ĩẹậịễúíễìíế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợộộ
ểẹậúẻễòèĩ éẻẹéẻèì ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợộố
ềèẻìềụ ễòấìềụ ỉẹấẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợộỗ
èỉ ểẹậ íậẻẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợố
òề ẩẻíì ìề ỉìèúèèìềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợốộ
òĩĩìề ò ếầịẹòẻĩ ìềèẻòí ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợốỗ
éậèèìề èỉ íỉìễĩẻề èẹ ẫẹẻế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỗù
ỉìèúèèìề èẩè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỗờ
íẻìịịễìề ẫìèỉ èỉ ểẹậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ợỗộ

íỉòéèẻ ỗổ èẩè òềĩ ẹềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớớ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớớ
ẹềè ậềĩẻ ẫìềĩẹẫũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớớ
èòễếìề èầé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớớ
ẹềè ỉìỉè òềĩ ễìề éòíìềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớở
ĩòậễè ẹềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớờ
ấòẻìòèìẹề ẹề ò ẹềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớờ
íẻòèìề ẹềè ịầ ềòể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớỗ
ò éẹìềè ìặ ịầ òềầ ẹèỉẻ ềòểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớùớ
íễòỉ ẹ èỉ ậềìèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớùộ
ẹềè éẻẹéẻèì òềĩ ểèỉẹĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớùỗ
ềẫ ẹềè ẻẹể ẹềèòểìễầ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớợỡ


ậềĩẻèòềĩìề èỉ ĩìề ểèẻìí ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớợờ
òẻẻòầ ẹ ẹềè òểìễì ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớợỗ
ẹềè íẹễễíèìẹềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớớở
ấòẻìòèìẹề ẹề ĩẻòẫèẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớớờ
òềèìúòễìòĩ èẩè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớớộ
ểòậẻìề èỉ èẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớớỗ
èỉ èẻìềẹẻểòè ẹéèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớỡ
ẻìĩ ìèèìề òềĩ èẩè ìèèìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớỡù
ỉẹẻìặẹềèòễ òềĩ ấẻèìíòễ òễìềểềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớỡớ
èỉ ỉẹèếầ ĩìéễòầ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớỡố
ò íễìé òềĩ ò èẻìể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớỡỗ
èòẻè ò èòị ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớởờ

íỉòéèẻ ùổ èỉ èìểẻ òềĩ èìể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớờớ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớờớ
èỉ èìểẻ íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớờớ
èỉ ĩòèèìể èẻậíèậẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớờờ
ễẹíòễ èìể òềĩ ậềìấẻòễ èìể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớờố
èỉ èìíế íẹậềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớộ
íòễềĩòẻ òẻẹậềĩ èỉ ẫẹẻễĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớộợ
ò ẻòĩòịễ ẻềĩìèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớộỡ
ò ìểéễ íậễèậẻúéíììí íễẹíế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớộố
èỉ ẻèẻẹ ễẹẹếũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớốớ
òề òềòễẹ íễẹíế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớốố
ò ễìèèễ éậặặễ íòễễĩ ệậ ĩ èòẽậìềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ớỗỡ

íỉòéèẻ ùùổ ìểò òềĩ ịìèểòé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡù
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡù
ịìèểòé ậééẹẻè ẹấẻấìẫũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡợ
ịìèểòé ìễ ẹẻểòèũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡợ
ễẹòĩìề òềĩ ĩẻòẫìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡở
ìểò ìềẹẻểòèìẹềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỗ
ẻềĩẻìề èỉ ìểòũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡùớ
ìèèìề èẹ ò ẻíèòềễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡùở
ẻẹèòè òềĩ ỉòẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡợ
ĩìéễòầìề éòẻè ẹ èỉ ìểò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡợù
ĩẻòẫìề ẹề èỉ ìểò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡợờ
ểẹẻ ẹề èỉ ìểò íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡớ
èỉ ịìèểòé íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡớớ
ỉễễẹ ẫẹẻễĩ ẫìèỉ ò ịìèểòé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡớở
èỉ ỉòĩẹẫ ịìèểòé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡớộ
ịìềòẻầ ẻẹậẻí ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡớỗ
òềìểòèìẹềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỡớ
èỉ ìểò ễìè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỡỗ
èỉ éìíèậẻ ịẹẩũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡởợ


íỉòéèẻ ùợổ ịậèèẹề òềĩ ễòịễ òềĩ íẻẹễễ
ứẹỉ ểầữ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡởờ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡởờ
ịậèèẹề òềĩ íễìíế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡởờ
ếầịẹòẻĩ òềĩ ểẹậũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡởỗ
íẹềèẻẹễ ìậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡờ
ĩéẻ ìềèẹ ịậèèẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡờ
òééòẻòềí òềĩ òễìềểềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡờỡ
ịậèèẹề ẫìèỉ ịìèểòé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡờờ
ểậễèìéễ ỉòềĩễẻ ẹẻ ẹềỏũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡờỗ
ĩẻòẫìề ầẹậẻ ẹẫề ịậèèẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡờỗ
ĩẻẹééìề òềíỉẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡộỡ
ĩẹíế òẻẹậềĩ èỉ íễẹíế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡộộ
íỉìễĩẻề ẹ èỉ ẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡố
ặúẹẻĩẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡốợ
èỉ íỉíế ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡốợ
èỉ èỉẻúèòè òễèẻềòèìấ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡốờ
èỉ ễòịễ íẹềèẻẹễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡốờ
èòị èẹé òềĩ èòị ẹẻĩẻũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡốỗ
ìĩềèìầìề èỉ íẹềèẻẹễũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡốỗ
èỉ òậèẹúíòễ ẹéèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỗợ

ỉâ ơáằ ẫãẳâ- đ- ĩằ-ãạằđ ậ-ằ- òôơúẵằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỗớ
íđằơãêằ òôơẵằị-ằãƯằ ằơơãạ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỗớ
ì-ãẳằ òôơúẵằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỗỡ
ò ỉẩòĩíìểòễ íòễíậễòèẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỡỗờ
ẻòĩìẹ ịậèèẹề òềĩ ẻẹậé ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởù
íẻẹễễ ịòẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỡ
èỉ èẻòíế ịòẻ òễèẻềòèìấ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởùù

íỉòéèẻ ùớổ ịWặìẻ òềĩ ẹèỉẻ éễìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởùờ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởùờ
èỉ ịWặìẻ éễìề ìề éẻòíèìí ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởùờ
ò ểẹẻ èầễìỉ íễẹíế ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởợ
íẹễễìềòẻ ịWặìẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởợớ
íìẻíễ òềĩ òẻí ẫìèỉ ịWặìẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởợở
ịWặìẻ òẻè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởợố
èỉ ểòèỉểòèìíòễ ĩẻìấòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởợỗ
èỉ íòềẹềìíòễ éễìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởớớ
íòềẹềìíòễ íậẻấ ĩẻìấòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởớỗ

íỉòéèẻ ùỡổ ểềậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỡớ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỡớ
ểềậ òềĩ ểềậ ìèể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỡớ
ểềậ ỉẹẻèíậè ếầ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỡở
ầẹậẻ ìẻè ểềậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỡộ
ậềíẹềấềèìẹềòễ ểềậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởở


ểềậìèể éẻẹéẻèì òềĩ ấềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởởợ
íỉíếìề èỉ ìèể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởởỡ
ẫẹẻếìề ẫìèỉ íẹềèẩè ểềậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởởộ
èỉ ểềậ ìèể íẹễễíèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởờù
èỉ èòềĩòẻĩ ểềậ ứò éẻẹéẹòễữ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởờở
èỉ ẹẫềẻúĩẻòẫ ẹéèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởộ

íỉòéèẻ ùởổ éòèỉụ ẻìẹềụ òềĩ íễìééìề ũũũũũũũũũũ ởố
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởố
ò éẻẹịễể òềĩ ìè ẹễậèìẹềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởố
èỉ éòèỉụ ểẹẻ ẹẻểòễễầ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởốỡ
íẻòèìề èỉ éòèỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởốờ
ẻềĩẻìề èỉ éòèỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởốỗ
éòèỉ èẻòềẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỗớ
ẹèỉẻ éòèỉ ểẹĩììíòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ởỗở
íễìééìề ẫìèỉ éòèỉũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờợ
íễìééìề ịìèểòé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờộ
ẻìẹề òềĩ íễìééìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờù

íỉòéèẻ ùờổ ĩìòễẹ ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờùớ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờùớ
ầẹậẻ ìẻè ểẹĩòễ ĩìòễẹ ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờùớ
ểẹĩòễ ĩìòễẹ ịẹẩ èẻểìềòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờùộ
òííéè òềĩ íòềíễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờùỗ
íẻề ễẹíòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờợù
èỉ òịẹậè ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờợớ
ĩìềìề éẻẹéẻèì ìề ĩìòễẹ ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờợờ
ìểéễểềèìề òề òééễầ ịậèèẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờớợ
èỉ ểẹĩễ ĩìòễẹ ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờớở
èỉ íẹểểẹề ĩìòễẹ ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờớỗ
íỉẹẹìề ẹềè òềĩ íẹễẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờớỗ
ậìề èỉ ẫìềĩẹẫ ẻìèẻầ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờỡờ
èỉ ẹéề ìễ ĩìòễẹ ịẹẩũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờở
èỉ òấ ìễ ĩìòễẹ ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờởộ

íỉòéèẻ ùộổ ịẻậỉ òềĩ éề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờờ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờờ
ìễễìề ìề ẹễìĩ íẹễẹẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờờ
ỉòèíỉ ịẻậỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờờù
èỉ ẻềĩẻìề ẹẻììề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờờỗ
èẩèậẻ ịẻậỉũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờộợ
ễìềòẻ ẻòĩìềè ịẻậỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờộộ
éòèỉ ẻòĩìềè ịẻậỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờốở
èìễìề èỉ ịẻậỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờỗ
éề íòề ị ịẻậỉ èẹẹ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ờỗỗ
ò ĩòỉ ẹ èầễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộợ


íòé òềĩ ệẹìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộỡ

íỉòéèẻ ùốổ ĩìèụ ễìèụ òềĩ éìềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộùợ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộùợ
ìềễúễìề èẩè ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộùợ
ểậễèìễìề èẩè ịẹẩũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộùờ
íễẹềìề ềẹèéòĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộùộ
èỉ ềẹèéòĩ íễẹề ẫìèỉ ìễ ìủẹ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộợợ
ềẹèéòĩ íễẹề íẹềèìềậĩũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộớợ
éíìòễúéậẻéẹ èẩè ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộỡố
èỉ ẻìíỉ èẩè ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộỡỗ
èẹẹễèìé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộở
èỉ ễìè ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộởộ
ễìè ịẹẩ ừ èẩè ịẹẩ ó íẹểịẹ ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộờợ
ậéúĩẹẫề íẹềèẻẹễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộờố

íỉòéèẻ ùỗổ ẹềè ậề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộố
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộố
èèìề èòẻèĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộố
ịẻậỉĩ èẩè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộốợ
ẹềè èẻòềẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộốố
èẩè òềĩ éòèỉ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ộỗỗ
ềẹềễìềòẻ èẻòềẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốùợ

íỉòéèẻ ợổ èẹẹễịòẻ òềĩ èòèậ ịòẻ ũũũũũũũũũũũũũũũ ốùỗ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốùỗ
èỉ ịòìí èòèậ ịòẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốùỗ
èỉ èòèậ ịòẻ òềĩ òậèẹúíẻẹễễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốợù
èòèậ ịòẻ éòềễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốợỡ
èòèậịòẻéòềễ éẻẹéẻèìũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốợờ
ểềậ ỉễé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốợỗ
èỉ ịòìí èẹẹễịòẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốớộ
èẹẹễịòẻ ấòẻìòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỡ
èẹẹễịòẻ ấềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỡớ
èẹẹễịòẻ èầễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỡố

íỉòéèẻ ợùổ éẻìềèìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốởộ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốởộ
éẻìềèẻ òềĩ èỉìẻ èèìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốởộ
éò èèìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốờớ
ĩìềìề ò ĩẹíậểềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốờở
ỉòềĩễìề éẻìềèĩẹíậểềè ấềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốờờ
èỉ éò ĩìểềìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốộợ
èỉ éẻìềè íẹềèẻẹễễẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốộở
ậìề èỉ èòềĩòẻĩ éẻìềè ĩìòễẹ ịẹẩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốộỗ
èèìề ậé èỉ éò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốốớ


éẻìềè éẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốốộ

íỉòéèẻ ợợổ èẻ ấìẫ òềĩ ễìè ấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỗở
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỗở
éễìèấìễễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ốỗở
èẻ ấìẫ òềĩ èẻ ềẹĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗỗ
ìểò ìề èẻ ấìẫũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗùợ
èẻ ấìẫ ấềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗùớ
ềẹĩ ềòấìòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗùỡ
èỉ ĩìẻíèẹẻầ èẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗùờ
ĩìéễòầìề ìểò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗợợ
ễìè ấìẫ ịòìí ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗớ
ễìè ấìẫ ấềè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗớở

íỉòéèẻ ợớổ ểèòìễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗỡớ
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗỡớ
ễẹòĩìề òềĩ ẻềĩẻìề ẩìèìề ểèòìễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗỡớ
ểèòìễ ìặ òềĩ ẻềĩẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗỡỡ
íẹềấẻèìề ểèòìễ èẹ ịìèểòéũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗởợ
íẻòèìề ềẫ ểèòìễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗởỡ
èỉ ểèòìễ ịẹậềĩòẻầ ẻíèòềễũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗờù
ểèòìễ òềĩ èỉ éò èẻòềẹẻể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗờỡ
èỉ ểèòìễ èầé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗờờ
ềậểẻòèìề èỉ ểèòìễ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗờố

íỉòéèẻ ợỡổ íễìéụ ĩẻòụ òềĩ ĩẻẹé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗộở
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗộở
ìèể òềĩ ẹẻểòè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗộở
èỉ èìềầ ứịậè éẹẫẻậễữ íễìéịẹòẻĩ íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗộở
èèìề ẹịệíè ẻẹể èỉ íễìéịẹòẻĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗộộ
íễìéịẹòẻĩ ĩòèò ẹẻểòè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗốở
íễìéịẹòẻĩ ấìẫẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ỗỗớ
èèìề ểậễèìéễ íễìéịẹòẻĩ ẹẻểòè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớ
ĩẻò òềĩ ĩẻẹé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộ

òééềĩìẩ òổ ìễ òềĩ èẻòểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùùở
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùùở
èỉ ểẹè ềèìòễ ìễ ìủẹ íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùùở
ìễèẻòể éẻẹéẻèì òềĩ ểèỉẹĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùùờ
èỉ éẻẹịễể ẫìèỉ ìễèẻòểũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợ
ẹèỉẻ èẻòể íễòũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợ
ẻòĩìề òềĩ ẫẻìèìề èẩè ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợù
ịìềòẻầ ìễ ìủẹ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùợố
èỉ ềấìẻẹềểềè íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớù
ìễ òềĩ éòèỉ ềòể éòẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớớ
éòẻòễễễ íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớỡ


ẫẹẻếìề ẫìèỉ ĩìẻíèẹẻì ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùớở
ìễ ểòềìéậễòèìẹề òềĩ ìềẹẻểòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡ

òééềĩìẩ ịổ ểòèỉ íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡớ
ềậểẻìí èầé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡớ
íỉíếìề ìềèẻ ẹấẻễẹẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡỡ
èỉ ĩíìểòễ èầéũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡở
ễẹòèìềúéẹìềè ìềìềìèầ òềĩ ềòề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡộ
èỉ ểòèỉ íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùỡố
ễẹòèìềúéẹìềè ẻểòìềĩẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùở
éẹẫẻ òềĩ ễẹòẻìèỉể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởù
èẻìẹềẹểèẻìí ậềíèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởợ

òééềĩìẩ íổ èẻìề èỉẹẻầ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởở
ẹấẻấìẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởở
èỉ íỉòẻ èầé ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởờ
èẻìề íẹềèẻậíèẹẻ òềĩ éẻẹéẻèìũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởố
íẹéầìề èẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùởỗ
íẹềấẻèìề èẻìềũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờù
íẹềíòèềòèìề èẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờù
íẹểéòẻìề èẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờợ
òẻíỉìề èỉ èẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờở
èẻìểểìề òềĩ éòĩĩìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờộ
èẻìề ểòềìéậễòèìẹề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờố
ẹẻểòèèìề èẻìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờố
òẻẻòầ ẹẻèìề òềĩ òẻíỉìề ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùờỗ
èỉ èẻìềịậìễĩẻ íễò ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũ ùộù


ìơđẳôẵơã
èáã- ắà -áâ- Đô áâ ơ âđãơằ đạđ- ơáơ đô ôẳằđ ểãẵđ-ơ ẫãẳâ-ũ èáằđằ đằ ôắằđ
âĐ- ơ âđãơằ -ôẵá đạđ-ũ ì ơáã- ắàụ ì ô-ằ ơáằ ằâ ắảằẵơúđãằơằẳ đạđãạ ạôạằ
íý ứđôẵằẳ ỵí -áđỵữ ẳ ẳằđ ẵ-- ãắđđĐ ẵằẳ ẫãẳâ- đ-ũ èáằ ẫãẳâ- đẵ-- ãắđđĐ ã- đơ ơáằ ểãẵđ-ơ ũềè ứỵẳơ ằơỵữ đằâđà ôêằãằẳ ã ơáằ -ôằđ ợ ẳ
ãơđẳôẵằẳ ắôơ Đằđ ẳ á ơằđũ
èáằ ểãẵđ-ơ ũềè đằâđà ã- ằăơằ-ãêằ ẵằẵơã ẵ--ằ- ơáơ đêãẳằ- đạđằđ- âãơá
ôẵá âáơ ơáằĐ ằằẳ ơ âđãơằ ìơằđằơụ ẫằắụ ẳ ẫãẳâ- ãẵơã-ũ ểôẵá ơáằ ằẳã
ẵêằđạằ ũềè á- ẵô-ằẳ ơáằ ẫằắ đạđãạũ èáã- ắà ẳã-ẵô--ằ- ơáằ ơáằđ đơ
ũềèũ ầô ô-ằ ẫãẳâ- đ- ơ âđãơằ ơđẳãơã -ơẳúằ ẫãẳâ- ãẵơã- ứâáơ đằ â
-ằơãằ- ẵằẳ ẵãằơ ãẵơã-ữ đ đơ ằẳ- đ ẳã-ơđãắôơằẳ ãẵơã-ũ
ẫãẳâ- đ- đêãẳằ- -ơ ằêằđĐơáãạ Đô ằằẳ ơ âđãơằ ôúằẳạằẳ ẫãẳâ- ãẵơã-ũ èáằ
ắãạ ã--ã ã- ôơãằẳã -ôđơũ èáằđằự- ơ ằêằ ẫãẳâ- đ- ôẵơã ơ ắằằ ơáằ
ẵôơằđự- -ằàằđ ì â- ơằơằẳ ơ âđãơằ Đ â ôơãằẳã ẵ--ằ- ắôơ đằ-ơđãằẳ Đ-ằ ôẳằđ
ơáằ --ôơã ứđằ-ắằụ ì áằữ ơáơ ơáằ ằăơ đằằ-ằ ẫãẳâ- đ- âã ãẵôẳằ ôơãằẳã
-ôđơ ơáơ ã- ằăãắằụ âằđôụ ẳ ằ-Đ ơ ô-ằũ
èáằ ẵ--ằ- ẳằãằẳ ã ơáằ ũềè đằâđà đằ ạôạằúằôơđũ ểãẵđ-ơ á- đằằ-ằẳ ằâ
êằđ-ã- íừừ ẳ ấã-ô ị-ãẵ ơáơ ẵ ô-ằ ơáằ-ằ ẵ--ằ-ụ - âằ - ơáằ ằâ đạđãạ
ạôạằ íýũ ẹơáằđ ạôạằ êằẳđ- đằ ẳơãạ ơáằãđ â ạôạằ- ơ ô-ằ ơáằ ũềè ẵ--ằ-ũ
èáằ-ằ ằâ ẵãằđ- ứằãơáằđ ơãĐ đ ắĐ ẳằôơữ ẵêằđơ -ôđẵằ ẵẳằ ơ ãơằđằẳãơằ
ạôạằ ã ũằăằ ãằũ òơ đôơãằụ ơáằ ãơằđằẳãơằ ạôạằ ã- ẵãằẳ ãơ đđãơằ
ãẵđđẵằ--đ ẵáãằ ẵẳằũ èáô-ụ ơáằ ũềè đằâđà ã- ơằơãĐ ơđ ãẳằằẳằơũ
ì ẵá-ằ ơ ô-ằ íý đ ơáã- ắà ắằẵô-ằ íý ẳ ũềè âằđằã êằđĐ đằ -ằ-ằẳằ đ ằẵá
ơáằđũ ịằẵô-ằ ơáằ ạôạằúằôơđ -ằẵơ ơáằ ũềè đằâđàụ Đô Đ ắằ ắằ ơ ô-ằ ơáãắà ơ ằđ áâ ơ âđãơằ ẫãẳâ- đ- ãẵơã- âãơá ơáằđ ũềè ạôạằ-ũ

ẫãẳâ- éđạđãạổ ò ẹêằđêãằâ
ểãẵđ-ơ đằằ-ằẳ ơáằ ãđ-ơ êằđ-ã ẫãẳâ- ã ơáằ ùỗốởũ ãẵằ ơáằụ ẫãẳâ- á- ắằằ
đạđằ--ãêằĐ ôẳơằẳ ẳ ằáẵằẳụ -ơ ẳđơãẵĐ ã ẫãẳâ- ềè ứùỗỗớữ ẳ ẫãẳâ- ỗở
ứùỗỗởữụ âáằ ẫãẳâ- êằẳ đ ùờúắãơ ơ ớợúắãơ đẵáãơằẵơôđằũ
ẫáằ ẫãẳâ- â- ãđ-ơ đằằ-ằẳụ ơáằđằ â- đằĐ Đ ằ âĐ ơ âđãơằ ẫãẳâ- ãẵơã-ụ ẳ
ơáơ â- ắĐ ô-ãạ ơáằ í đạđãạ ạôạằ ơ ẵẵằ-- ơáằ ẫãẳâ- ãẵơã đạđãạ
ãơằđẵằ ứòéìữũ òơáôạá ãơ â- - --ãắằ ơ ẵẵằ-- ơáằ ẫãẳâ- òéì ô-ãạ ểãẵđ-ơ é-ẵụ ơáãđẵá â- đđằĐ ô-ằẳũ
ẹêằđ ơáằ Đằđ-ụ Đ ơáằđ ạôạằ- áêằ ắằằ ẳơằẳ đ ẳãạ ẫãẳâ- đạđãạụ
ãẵôẳãạ ấã-ô ị-ãẵ ẳ íừừũ ịơá íừừ ẳ íý đằ ắảằẵơúđãằơằẳ ạôạằ- ơáơ -ôđơ -ơ
ơáằ ơĐằ-ụ ằđơđ-ụ ằăđằ--ã-ụ ẳ -ơơằằơ- ơáằ í đạđãạ ạôạằũ đ ơáãđằ-ụ íừừ ẳ íý ứ- âằ - ệêữ đằ -ằơãằ- ẵằẳ íúắ-ằẳ ạôạằ-ụ đ ạôạằ- ơáằ
í ãĐũ
ẫãơá ơáằ ãơđẳôẵơã ũềèụ ểãẵđ-ơ ẵôđđằơĐ ằđ- ơáđằằ đẵáằ- ơ âđãơãạ ẫãẳâãẵơã- ô-ãạ íúắ-ằẳ ạôạằổ
ỉâ ơ ẫđãơằ ẫãẳâ- òãẵơã ậ-ãạ íúị-ằẳ ễạôạằ ứểãẵđ-ơúíằơđãẵ ấãằâữ
ầằđ
ìơđẳôẵằẳ

ễạôạằ

ìơằđẵằ

ùỗốở

í

ẫãẳâ- ãẵơã đạđãạ ãơằđẵằ ứòéìữ

ùỗỗợ

íừừ

ểãẵđ-ơ ôẳơã í-- ứểíữ ễãắđđĐ

ợù

íý đ íừừ

ẫãẳâ- đ- ứđơ ơáằ ũềè đằâđàữ


ìơự- ơ Đ ảắ ơ ơằ Đô âáơ ạôạằ đ ãơằđẵằ Đô -áôẳ ô-ằ ơ âđãơằ ẫãẳâ- ãẵơã-ũ
èáơự- ẳằẵã-ã Đ Đô ẵ àằ ắ-ằẳ ơáằ đơãẵôđ đạđãạ ảắ ẳ ơáằ đằ-ôđẵằêãắằ ơ Đôũ
ì Đô âơ ơ ằđ đằ ắôơ ơáằ ẫãẳâ- òéìụ Đ ằằ áêằ ôẳ Đ ắà éđạđãạ
ẫãẳâ- ứởơá ằẳãơãụ ểãẵđ-ơ éđằ--ụ ùỗỗốữ ơ ắằ êôắằũ
ì ằêằđ ãàằẳ ểíũ êằđ -ãẵằ ãơ â- ãơđẳôẵằẳụ ì ơáôạáơ ãơ â- đĐ ẳằ-ãạằẳ ẳ ắđằĐ ắảằẵơ
đãằơằẳũ í-ằôằơĐụ ìựêằ ằêằđ âđãơơằ ắôơ ểíũ ịôơ ơáơự- Đ ằđ- êãằâũ ểĐ ơáằđ
đạđằđ- áêằ -ôẵẵằ--ôĐ ô-ằẳ ểíụ ẳ ãơự- ẵôđđằơĐ ằ ơáằ -ơ ôđ đẵáằ- ơ
ẫãẳâ- đạđãạũ ò ạẳ ẵằ ơ ằđ ắôơ ểí ã- ơáằ ắà éđạđãạ ẫãẳâ- âãơá
ểí ứợẳ ằẳãơãụ ểãẵđ-ơ éđằ--ụ ùỗỗỗữ ắĐ ệằ éđ-ã-ằũ đ ơáằ đằ ẳêẵằẳ ẫãẳâđạđằđụ ì - âơ ơ đằẵằẳ éđạđãạ òãẵơã- đ ểãẵđ-ơ ẫãẳâ- ứểãẵđ-ơ
éđằ--ụ ùỗỗỗữ ắĐ ệằđằĐ ẻãẵáơằđũ
đ Đ êãằâụ ẫãẳâ- đ- ã- ôẵá ắằơơằđ ẳằ-ãạằẳ ơá ểí ẳ ôẵá ẵ-ằđ ơ âáơ ì
ằêã-ã - ãẳằ ắảằẵơúđãằơằẳ ãơằđẵằ ơ ẫãẳâ-ũ ẹêằđ ơáằ -ơ ùỡ ơá- ơáơ ìựêằ ắằằ
âđàãạ ơáã- ắàụ ãơ á- ắằẵằ Đ đằằđđằẳ đẵá ơ ẫãẳâ- đạđãạũ
éđạđơãẵĐ -ằàãạụ ắơá ơáằ ểí ẳ ẫãẳâ- đ- ãơằđẵằ- âđà ắĐ àãạ ẵ- ơ
ơáằ ẫãẳâ- òéìũ òđẵáãơằẵơôđĐụ ơáằĐ ẵ ắằ -ãẳ ơ -ãơ ơ ơáằ òéìũ èáằ-ằ áãạáằđúằêằ
ãơằđẵằ- đằ ãơằẳằẳ ơ àằ ẫãẳâ- đạđãạ ằ-ãằđũ ằằđĐụ Đô ẵ ẳ -ằẵããẵ ơ-àã ểí đ ẫãẳâ- đ- âãơá ằâằđ -ơơằằơ- ơá âáằ ô-ãạ ơáằ òéìũ
ẫáãằ áãạáúằêằ ãơằđẵằ- -ôẵá - ểí đ ẫãẳâ- đ- ơằ ãđêằ ơáằ đạđằđựđẳôẵơãêãơĐụ Đ ãơằđẵằ ơáơ àằ- ô-ằ ơáằđ ãơằđẵằ ã- ắêãô-Đ ằ-- êằđ-ơãằ ơá ơáằ
ôẳằđĐãạ ãơằđẵằũ ầô ẵ ẳ Đ ơáãạ- ô-ãạ ơáằ ẫãẳâ- òéì ơáơ Đô ẵựơ ẳ ô-ãạ ơáằ
ẫãẳâ- đ- ẵ--ằ-ũ
đơôơằĐụ âãơá ãơơằ ằăơđ âđàụ Đô ẵ àằ ẵ- ơ ơáằ ẫãẳâ- òéì đ ẫãẳâ- đđạđũ ẹĐ ẵẵ-ãĐ ã ơáã- ắà ẳãẳ ì ẵằ ẵđ-- ã--ã ã ơáằ ũềè đằâđà -
đôẳ ơáơ ì ằằẳằẳ ơ àằ ô-ằ ơáã- ẵããơĐũ ểĐ êằđ áã-áĐ á- ắằằ ơ đằ-ằẵơ ơáằ
ã-ôơã ơáơ ẫãẳâ- đ- ằđ- đ ơáằ ãằđ âđàãạ- ẫãẳâ- ãơ-ằũ

ậ-ằđ ẻằôãđằằơ-

è ô-ằ ơáã- ắà -ơ đãơắĐụ Đô ằằẳ ơ ắằ ắằ ơ ẵãằ ẳ đô íý đạđ-ũ è ẵãằ
ơáằ đạđ-ụ Đô ằằẳ íý ẵãằđũ è đô ơáằ-ằ đạđ-ụ Đô ằằẳ ơáằ ũềè đôơãằ ứẵằẳ
ơáằ ẵ ạôạằ đôơãằụ đ íễẻữụ âáãẵá ã- ẵằẵơã ẳĐãẵúãà ãắđđãằ-ũ
ịơá ơáằ-ằ ãơằ- đằ ãẵôẳằẳ ã ểãẵđ-ơ ấã-ô íýụ ẳằđ ãơằạđơằẳ ẳằêằằơ
ằêãđằơũ òơằđơãêằĐụ Đô ẵ ôđẵá-ằ ơáằ đằ ằăơằ-ãêằ ẳ đằ ằăằ-ãêằ ểãẵđ-ơ
ấã-ô ơôẳã ũềèụ âáãẵá âã - ằơ Đô đạđ ã íừừ ẳ ấã-ô ị-ãẵ ã ẳẳãơã ơ íýũ
ì Đô đằằđ đằ đôạạằẳ đẵáụ Đô ẵ ã-ơằẳ ẳâẳ ơáằ đằằ ũềè đằâđà -ơâđằ
ẳằêằằơ àãơ ứĩếữũ èáằ ẳâẳ ãẵôẳằ- ẵẳúãằ íý ẵãằđ ẳ ơáằ ũềè đôơãằũ
ãđ-ơ ạ ơ áơơổủủ-ẳũãẵđ-ơũẵủẳâẳ-ũ òơ ơáằ ằơụ -ằằẵơ ơâđằ ĩằêằằơ ếãơ-ụ ẳ
ơáằ à đ ơáằ ũềè đằâđàũ ứếằằ ã ãẳ ơáơ ơáã- ẫằắ -ãơằụ - âãơá ơáằ ẫằắ -ãơằằơãằẳ ơáđôạáôơ ơáã- ắàụ ẵôẳ ẵáạằụ êằụ đ ã -ằ ẵ-ằ- ẳã-ằđ ẵằơằĐụ ơ Đ
ơãằũữ
ìựêằ âđãơơằ ơáã- ắà ôẳằđ ơáằ --ôơã ơáơ Đô ơ ằ-ơ àâ áâ ơ đạđ ã íũ ịằãạ
ããđ âãơá íừừ đ ệê ã- áằô ắôơ ơ ằẵằ--đĐũ ịằẵô-ằ íý ã- ằâ ạôạằụ ơáằ ãđ-ơ
ẵáơằđ ơáã- ắà đêãẳằ- âáãđâãẳ ãơđẳôẵơã ơ íý ẳ ằ--ằơã ẵẵằơ- ắảằẵơúđãằơằẳ
đạđãạũ èáđôạáôơ ơáằ đằ-ơ ơáằ ắàụ ì ơằ ơàằ ơãằ ơ ẳã-ẵô-- ã-ẵằằô- íý
ẵẵằơ- - ơáằĐ đằ ằẵôơằđằẳũ
ịôơ ơáã- ắà ẳằ-ựơ đêãẳằ ẵđằáằ-ãêằ ơôơđã đ íýũ ì Đô âơ đằ ắẵàạđôẳ ẳ -àã
ã âđàãạ âãơá ơáằ ạôạằụ ơáằđ ắà- íý đằ êãắằụ ẳ Đ ơáằđ- âã ôẳôắơằẳĐ
ắằẵằ êãắằ - ơáằ ạôạằ ắằẵằ- đằ ôđũ èáằ ắà ì-ãẳằ íý ứểãẵđ-ơ éđằ--ụ
ợùữ ắĐ è òđẵáằđ đêãẳằ- ãđơã âđãơãạ íý ẵẳằ ẳ - âáơự- ạãạ ắằằơá
ơáằ -ôđẵằũ ểãẵđ-ơ ấã-ô íý ơằ ắĐ ơằ ứểãẵđ-ơ éđằ--ụ ợùữ ắĐ ệá áđ ẳ ệ ệạạằđ
ơàằ- đằ ơôơđã đẵáũ


ì -ằơãằ- àằ đằằđằẵằ ơ ơáằ ẫãẳâ- òéì ã ơáã- ắàũ ễãàằ ì -ãẳ đằêãô-Đụ Đô ẵ ẵ-ôơ
Đ ắà éđạđãạ ẫãẳâ- ơ ằđ đằ ắôơ ơáằ òéìũ

Đ-ơằ ẻằôãđằằơ-

ò- ì ằơãằẳ ã ơáằ đằẵằẳãạ -ằẵơãụ ơ ô-ằ ơáã- ắà ằằẵơãêằĐụ Đô ằằẳ ơ ắằ ắằ ơ ẵãằ
ẳ đô íý đạđ-ũ Đ-ơằ đằôãđằằơ- đằ - â-ổ
Đ
ểãẵđ-ơ ũềè đằâđà ĩế ứããôữồ ểãẵđ-ơ ấã-ô íý đ ểãẵđ-ơ ấã-ô ơôẳã
ũềè ứđằằđđằẳữ
Đ
ểãẵđ-ơ ẫãẳâ- ềè ỡũụ ẫãẳâ- ợụ đ ẫãẳâ- ẩéũ
è đô Đôđ íý đạđ- ơáằđ ẵôơằđ- đằôãđằ- ơáơ ơáằ ũềè đôơãằ ứ- đằằđđằẳ ơ - ơáằ
ũềè đằâđà đằẳã-ơđãắôơắằ ẵàạằữ ắằ ã-ơằẳ ơá-ằ ẵáãằ-ũ èáơ ẵàạằ ẵằ- âãơá
ơáằ ũềè đằâđà ĩếụ ấã-ô íýụ ẳ ấã-ô ơôẳã ũềèũ èáằ đằẳã-ơđãắôơắằ ẵàạằ ẵ ắằ
ã-ơằẳ ơáằ êằđ-ã- ẫãẳâ- đằẳĐ ằơãằẳ - âằ - ẫãẳâ- ỗố ẳ ẫãẳâểãằãô ẳãơã ứểằữũ
ì Đô âơ ơ ã-ơ ơáằ -ằ ãằ- đ ơáằ ẵã íĩ ơ Đôđ áđẳ ẳđãêằụ Đôự ằằẳ
đăãơằĐ ợũù ểị ẳẳãơã áđẳ ẳã-à -ẵằũ ứôĐ ẵãằẳụ ơáằ -ằ- ô-ằ ảô-ơ êằđ ợ
ểịũữ

èáằ ẹđạãƯơã èáã- ịà

ẫáằ ẫãẳâ- ùũ â- ãđ-ơ đằằ-ằẳụ ơáằ ằơãđằ òéì â- ãằằơằẳ ã ơáđằằ ẳĐãẵ ãà ãắđđãằằẳ ếẻềễụ ậẻụ ẳ ĩìũ òơáôạá ơáằ ĩễễ- --ẵãơằẳ âãơá ẫãẳâ- áêằ ắằẵằ ôẵá
đằ êôãô-ụ ãơ ã- -ơã ô-ằô ơ ẳãêãẳằ ẫãẳâ- ôẵơã ẵ- ứđ đằâđà ẵ--ằ-ữ ãơ ơáằ-ằ
ơáđằằ ẵơằạđãằ-ổ èáằ àằđằ ẵ- đằ ơá-ằ ãằằơằẳ ã ơáằ đẵáãơằẵơôđ ãơằđãđ ơáằ ằđơãạ
-Đ-ơằụ ẳ đằ ạằằđĐ ẵẵằđằẳ âãơá ơ-àãạụ ằđĐ ạằằơụ ẳ ãằ ìủẹũ èáằ ơằđ ô-ằđ
đằằđ- ơ ơáằ ô-ằđ ãơằđẵằũ èáằ-ằ đằ ôẵơã- ơ ẵđằơằ âãẳâ-ụ ô-ằ ằô- ẳ ẳãạ ắăằ-ụ
ẳ ẳã-Đ ẵơđ- -ôẵá - ắôơơ- ẳ -ẵđ ắđ-ũ ĩì ã- ơáằ đáãẵ- ĩằêãẵằ ìơằđẵằụ ơáơ đơ
ẫãẳâ- đằ--ãắằ đ ẳã-Đãạ ạđáãẵ ôơôơ ứãẵôẳãạ ơằăơữ ơáằ -ẵđằằ ẳ đãơằđũ
èáã- ắà ắằạã- âãơá ôđ ãơđẳôẵơđĐ ẵáơằđ-ũ ơđơãạ âãơá íáơằđ ở ứâáãẵá -áâ- Đô áâ ơ
ẳđâ ãằ- ẳ ẵôđêằ-ữ ẳ ẵơãôãạ ơáđôạá íáơằđ ợỡ ứ ơáằ ẫãẳâ- ẵãắđẳữụ ơáằ ẵáơằđơằđơằ ắằơâằằ ạđáãẵ- ơãẵ- ứẳẳúôắằđằẳ ẵáơằđ-ữ ẳ ô-ằđ ãơằđẵằ ơãẵ- ứằêằú
ôắằđằẳ ẵáơằđ-ữũ
ềđĐ ắà ãàằ ơáã- âôẳựơ -ằẳ ôẵá ơãằ âãơá úẫãẳâ- ơãẵ- -ôẵá - ãằ ìủẹụ
ơãạúãơ ơáằơãẵ-ụ ẳ -ơđãạ ãôơãũ ỉâằêằđụ ắằẵô-ằ ơáằ ũềè đằâđà ẳ íý
đằ - ằâụ ì ôẳ Đ-ằ âã-áãạ ì áẳ ẵáằđằơ ạôãẳằ ơáđôạá ơá-ằ ẵ--ằ-ũ ì âđơằ -ôẵá
ạôãẳằ- Đ-ằũ èáằ-ằ đằ ãẵôẳằẳ - ơáđằằ ằẳãẵằ- ãằ-ụ ơáụ ẳ -ơđãạ-ũ ầô ẵ ẵ-ôơ
ơáằ-ằ ằẳãẵằ- Đ ơãằ ơằđ đằẳãạ íáơằđ ùũ
ìựêằ ơđãằẳ ơ đẳằđ ơáằ ẵáơằđ-ẳ ơáằ ơãẵ- âãơáã ơáằ ẵáơằđ-- ơáơ ằẵá ơãẵ ắôãẳ-
-ôẵẵằằẳãạ ơãẵ- âãơá ãã ôắằđ ỵđâđẳ đằằđằẵằ-ũỵ ìựêằ âđãơơằ ơáằ ắà - ơáơ Đô
ẵ đằẳ ãơ -ơđãạáơ ơáđôạáụ ôẵá ãàằ Đôựẳ đằẳ ơáằ ôẵôơ êằđ-ã èáằ ơẳ đ èáằ ĩằẵãằ ẳ
ơáằ ẻ ãđằũ
ẹ ẵôđ-ằụ ãơự- ạẳ ã ắà - ạ - ơáã- ằ -ằđêằ- - đằằđằẵằ - âằ - đđơãêằũ đ
ơáơ đằ-ụ Đ ơáằ ãđơơ ằơáẳ-ụ đằđơãằ-ụ ẳ ằôằđơã- ô-ằẳ ã ẫãẳâ- đđạđãạ đằ ã-ơằẳ ã ơắằ- ã ơáằ ẵáơằđ- ã âáãẵá ơáằĐ đằ ẳã-ẵô--ằẳũ ò ắà ằêằ ơáã-ãƯằ ẵơ áằ ơ ẵêằđ ằêằđĐơáãạ ã ẫãẳâ- đ-ụ áâằêằđũ ìơ ã- -ôắ-ơãơôơằ đ ơáằ ãẵã
ẵ-- ẳẵôằơơãũ
ẫãẳâ- đ- đạđ- đằôãđằ ãơơằ êằđáằẳụ - ơáã- ắà ãẵôẳằ- ằơĐ ẵẳằ ằăằ- ã
ơáằ đ ẵằơằ đạđ-ũ ầô đằ đằằ ơ ẵôơ ẳ -ơằ ãằẵằ- ẵẳằ đ ơáằ-ằ đạđãơ Đôđ â đạđ-ũ ứèáơự- âáơ ơáằ-ằ đạđ- đằ đũữ ịôơ ẳựơ ẳã-ơđãắôơằ ơáằ ẵẳằ đ
đạđ- - ã-ũ èáơự- âáơ ơáã- ắà ã- đũ
èáằ íý ẵãằđ á- ơằđđããẵ ằơôđằ ơáơ ằơ- Đô âđãơằ ẵằơ- âãơá ẩểễ ơạ-ũ ỉâằêằđụ ìựêằ
ẵá-ằ ơ ơ àằ ô-ằ ơáã- ằơôđằũ èáằ đạđ- ã ơáã- ắà ơằẳ ơ áêằ ằâ ẵằơĐâĐ ắằẵô-ằ ơáằ ẵẳằ ã- ẳằ-ẵđãắằẳ ã ơáằ ơằăơ ơáơ -ôđđôẳ- ơáằ đạđ-ũ
ò- Đô Đ àâụ ấã-ô íý â- Đô ơ ãơằđẵơãêằĐ ẳằ-ãạ ơáằ ằđẵằ Đôđ ãẵơã-ũ
ầô -ãơã êđãô- ẵơđ- ứắôơơ-ụ -ẵđ ắđ-ụ ẳ - đơáữ ơáằ -ôđẵằ Đôđ âãẳâụ ẳ


ấã-ô íý ạằằđơằ- ơáằ ẵẳằũ ẫáãằ -ôẵá ơằẵáãôằ- đằ êằđĐ ô-ằô đ ôãẵàĐ ẳằ-ãạãạ ẳãạ
ắăằ- ẳ đơúằ ơĐằ- ãẵơã-ụ ì áêằ ãạđằẳ ơáơ ằơôđằ ấã-ô íý ã ơáã- ắàũ
ì ơáã- ắàụ âằựđằ ơ ạãạ ơ ằơ ấã-ô íý ạằằđơằ ẵẳằ đ ô-ũ ì ơáã- ắàụ âằựđằ ạãạ ơ ằđ
áâ ơ âđãơằ ôđ â ẵẳằũ

èáằ íĩúẻẹể

èáằ ẵã íĩúẻẹể ẵơã- ơáằ -ằ đạđ- ã ơáã- ắàũ ầô ẵ ẳ ơáằ -ôơã
ãằ- ứũ-ữ đ đảằẵơ ãằ- ứũẵ-đảữ ãơ ấã-ô íý ẳ đằẵãằ ơáằ đạđ-ũ
đàĐụ ìựêằ ằêằđ áẳ ôẵá ô-ằ đ íĩúẻẹể- ã ắà-ũ ẫáằ ằđãạ ằâ ạôạằụ ì đằằđ ơ
ơĐằ ã ơáằ -ôđẵằ ẵẳằ Đ-ằằêằ ã ãơự- -ằằ ằ-ằự- -ôđẵằ ẵẳằ ơ ãđ-ơũ ì ãẳ ì ằđ ơáằ
ạôạằ -ơằđ ơáơ âĐũ ịôơ ơáơự- ảô-ơ ằũ
ì ơáằ íĩúẻẹể ã- ã--ãạ đ ẳạằẳụ ẳựơ -ằẳ ằúã ơ ằ -àãạ đ đằẵằằơũ
íơđẵơôĐụ ì ẵựơ -ằẳ Đô ằâ ằũ ểãẵđ-ơ éđằ-- ã- ơáằ -ằ ẳã-ơđãắôơđ ơáã- ắà ẳ ơáằ
íĩúẻẹểũ è ạằơ đằẵằằơ íĩúẻẹể đ ơáằđ -ôđơ ãđơã đằạđẳãạ ơáã- ắàụ ẵơẵơ
ểãẵđ-ơ éđằ--ũ ứằằ ơáằ ỵôđơỵ -ằẵơã ơáơ â- đ ẵơẵơ ãđơãũữ

ôđơ

êằđĐ ằđơ á- ắằằ ẳằ ơ ằ-ôđằ ơáằ ẵẵôđẵĐ ơáã- ắà ẳ ơáằ ẵơằơ- ơáằ ẵã
íĩúẻẹểũ ểãẵđ-ơ éđằ-- đêãẳằ- ẵđđằẵơã- đ ắà- ơáđôạá ơáằ ẫđẳ ẫãẳằ ẫằắ ơ ơáằ
âãạ ẳẳđằ--ổ
áơơổủủâââũãẵđ-ơũẵủ-đằ--ủ-ôđơủ
è ẵằẵơ ẳãđằẵơĐ ơ ơáằ ểãẵđ-ơ éđằ-- ếâằẳạằ ị-ằ ẳ ằơằđ ôằđĐ đằạđẳãạ ôằ-ơã
đ ã--ôằ ơáơ Đô Đ áêằụ ạ ơổ
áơơổủủâââũãẵđ-ơũẵủ-đằ--ủ-ôđơủ-ằđẵáũ-
ì Đô áêằ ẵằơ-ụ ôằ-ơã-ụ đ ãẳằ- đằạđẳãạ ơáã- ắà đ ơáằ ẵã íĩúẻẹểụ ằ-ằ
-ằẳ ơáằ ơ ểãẵđ-ơ éđằ-- ô-ãạ ằãơáằđ ơáằ âãạ ằơáẳ-ổ
é-ơ ểãổ
ểãẵđ-ơ éđằ-òơơổ éđạđãạ ểãẵđ-ơ ẫãẳâ- âãơá íý ẳãơđ
ẹằ ểãẵđ-ơ ẫĐ
ẻằẳẳụ ẫò ỗốởợúờớỗỗ
úãổ
ểéìềéậèểìíẻẹẹèũíẹể
éằ-ằ ơằ ơáơ đẳôẵơ -ôđơ ã- ơ ằđằẳ ơáđôạá ơáằ ắêằ ã ẳẳđằ--ằ-ũ đ -ôđơ
ãđơã đằạđẳãạ íýụ ấã-ô ơôẳãụ đ ơáằ ũềè đằâđàụ ằ-ằ êã-ãơ ơáằ ểãẵđ-ơ éđẳôẵơ
ôđơ ẫằắ -ãơằ ơ
áơơổủủ-ôđơũãẵđ-ơũẵ

ằẵã èáà-

ẫđãơãạ ã- ô-ôĐ êằđĐ -ãơđĐ ảắụ ắôơ đơôơằĐ ơáằđằ đằ âĐ- -ằêằđ ằằ âá àằ ơáằ
âđà ôẵá ằ-ãằđũ
ì âơ ơ ơáà Đ ạằơ íôẳằơơằ ểđằ ơáằ ểđằ ễãơằđđĐ òạằẵĐ đ ạằơơãạ ơáã- đảằẵơ ạãạ
ẳ áẳãạ ơáằ ằ--Đ ằạ -ơôũ
ò- ô-ôụ ơáằ à- ơ ểãẵđ-ơ éđằ-- âằđằ ắ-ôơằ ằ-ôđằ ơ âđà âãơá ẳ ẵằ ạã áêằ
áằằẳ đằêằơ ằ đ ằắđđ--ãạ Đ-ằũ ì ãơ âằđằ ơ đ Đ đảằẵơ ằẳãơđụ Đ ơãẵàằĐụ ẳ
Đ ơằẵáãẵ ằẳãơđụ ệằ ẻ--ụ ơáã- ắà âôẳ ắằ ãằ-ơằẳ âãơá ạãắắằđã-á ẳ ắôạạĐ ẵẳằũ ẫáãằ
ằẳãơđ- Đ -ằằ -ôằđáô ơ ơãằ-ụ ơáằĐ đằ đằạđằơơắĐ ơũ òĐ ắôạ- đ ãẵđằáằ-ãắằ
-ằơằẵằ- ơáơ đằã ã ơáằ ắà đằ Đ ôơ ẳ ằ ằ-ằự-ũ


ễằơ ằ ơ đạằơ ơ ẵãơằ ệáằ- ịđá- đ đêãẳãạ ô-ãẵ ẵẵãằơ âáãằ ì âđàằẳụ ẳ
òơáĐ èđằ đ ằ-ẵã-ơ ãơằđơôđằ ã ơáằ ằêằãạ-ũ
ểĐ ôẳĐụ èôằ-ẳĐụ ẳ èáôđ-ẳĐ ạơáằđãạ- đãằẳ- ẵơãôằ ơ áằ ẳ -ôđơ ằ ã âĐơáơ đằ -ằơãằ- ắêãô-ụ -ằơãằ- -ôắơằụ ắôơ âĐ- ãêôắằũ
òẳ -ơ ụ ì âơ ơ ơáà Đ ãẵ7ằụ ĩằãđẳđằụ đ đêãẳãạ êằđĐ ẳãằđằơ ứ ũềèữ
đằâđà đ ằ ã âáãẵá ơ ãêằụ âđàụ ẳ êằũ
íáđằ- éằơƯẳ
ềằâ ầđà íãơĐ
ềêằắằđụ ợù


íáơằđ ùổ í-ằ èáĐ-ằ
ẹêằđêãằâ
ì ơáơ -ôẵẵãẵơ ẳ ứằđá- ẵ-ằôằơĐữ ôẵáúắằêằẳ ẵ--ãẵ ơôơđã èáằ í éđạđãạ
ễạôạằụ ôơáđ- ịđã ếằđãạá ẳ ĩằã- ẻãơẵáãằ ắằạã ắĐ đằ-ằơãạ âáơ á- ẵằ ơ ắằ
ù
àâ - ơáằ áằúâđẳ đạđổ
ýãẵôẳằ ọ-ơẳãũáõ
ãứữ
Ơ
đãơứỵáằụ âđẳỵữồ
Ê
ẫáãằ -ôẵá đạđ áđẳĐ ằăãơ- ơáằ âằđ ơẳĐự- ẵôơằđ-ụ ãơự- ẵằđơãĐ ô-ằô ơáằ
đẵơãẵ ằêằ ắằẵô-ằ ãơ ạãêằ- ơáằ ằạằđ -ơôẳằơ đạđằđ ơáằ đơôãơĐ ơ àằ -ôđằ ơáơ ơáằ
ẵãằđ ẳ ãơ- --ẵãơằẳ ãằ- đằ ẵđđằẵơĐ ã-ơằẳũ èáằ áằúâđẳ đạđ - đằêằ- ơáằ
êằđáằẳ ằẵằ--đĐ ã đơãẵôđ đạđãạ ạôạằổ áằúâđẳ đạđ- ẵ ắằ -ãạằ ãằ
ã -ằ ạôạằ- ắôơ ôãơằ -ẵđĐ ã ơáằđ-ũ èáằ áằúâđẳ đạđ ã- - áằô ơ ơáằ ôơáđ
đạđãạ ắà ắằẵô-ằ ãơ đêãẳằ- ããơã ẵ ãơ ơ ắằạã ơáằ ơôơđãũ
ò- í đạđằđ- àâụ ơáằ ằơđĐ ãơ ơ í đạđ ã- ôẵơã ằẳ ãụ ơáằ đãơ
ôẵơã ẳã-Đ- đơơằẳ ơằăơụ ẳ -ơẳãũá ã- áằẳằđ ãằ ơáơ ãẵôẳằ- ẳằããơã- đãơ ẳ
ơáằđ -ơẳđẳ í ãắđđĐ ôẵơã-ũ èáằ ạằ ắđẵàằơ-ụ đằơáằ-ằ-ụ ẳ ẵôđĐ ắđẵằ- đằ ô-ằẳ ơ
ằẵ-ằ ãđơã đ ơ ạđô ẵằẵơã- ạôạằ -ơơằằơ-ũ
èáằ ơđẳãơã áằúâđẳ đạđ ã- ẳằ-ãạằẳ ơ ắằ đô ã đạđãạ ằêãđằơ ơáơ
-ôđơ- ôãơ ẳ ẳú-áãằẳ ơĐằ ơằăơúĐ ẵôơằđ ãơằđẵằ àâ - ẵẳ ãằụ
đ ẵ-ằũ èáã- ơĐằ ãơằđẵằ đãạãơằẳ ẵáãằ ẵằẳ ơáằ ơằằơĐằâđãơằđụ âáãẵá â- ãơ-ằ
ắ-ằẳ ằđĐ âđẳ đẵằ--ãạ ẳằêãẵằ àâ - ơáằ ơĐằâđãơằđũ ò- ô-ằđ ơĐằ- ơáằ
ơằằơĐằâđãơằđ àằĐắđẳụ ơáằ ẳằêãẵằ đãơ- ơáằ ẵáđẵơằđ- đ ằđ ẳ -ằẳ- ơáằ ơ
đằơằ ẵôơằđũ èáằ ẵôơằđ đằ-ẳ- âãơá ẵáđẵơằđ- ãơ- âụ âáãẵá ơáằ ơằằơĐằâđãơằđ
đằẵằãêằ- ẳ - ẳã-Đ- ơáằ ằđũ ì ơáã- ãôơủôơôơ ẳằụ ơáằđằự- ẵẵằơ -ãơããạ
ơằăơ ơáằ ạằũ èáơự- âáĐ ơáằ đãơ ôẵơã -ãĐ ẳã-Đ- ơáằ ơằăơ âáằđằêằđ ơáằ ơằằơĐằâđãơằđ
đãơ áằẳ ứđ ơáằ ẵôđ-đ êãẳằúắ-ằẳ ẵẳ ãằữ áằ- ơ ắằ ơ ơáằ ơãằũ
ò ẵẳúãằ ãơằđẵằ ằăã-ơ- ã ểãẵđ-ơ ẫãẳâ- ã ơáằ đ ãẵơã âãẳâ ẵằẳ
ểúĩẹ éđơ đ íẳ éđơũ ẫáãằ ơáằ ẵẳúãằ ãơằđẵằ á- ắằằ đạằĐ
ắ-ằơằẳ ắĐ ạđáãẵ ãơằđẵằ-ụ ẵẳúãằ đạđ- đằ ơằ -ãằđ ơá đạđ- âđãơơằ
đ ạđáãẵ ằêãđằơ-ụ - ơáằĐ đằã ạẳ ẵằ ơ ắằạã ằđãạ ằâ đạđãạ
ạôạằũ
ù
ịđã ẫũ ếằđãạá ẳ ĩằã- ểũ ẻãơẵáãằụ èáằ í éđạđãạ ễạôạằụ ợẳ ằẳũ ứạằâẳ
íã-ụ ềệổ éđằơãẵằ ỉụ ùỗốốữũ èáằ áằúâđẳ đạđ ã ơáằ ãđ-ơ ằẳãơã ứùỗộốữ â- ơáằ -ằ ắôơ
âãơáôơ ơáằ ýãẵôẳằ -ơơằằơũ

èáằ íý ấằđ-ã

ì ơáã- ắàụ ìự ắằ ô-ãạ đạđãạ ạôạằ ẵằẳ íý ứ- ã íú-áđụ ãàằ ơáằ àằĐ
ịằằơáêằự- ểãạáơ ơữũ ĩằ-ãạằẳ ắĐ òẳằđ- ỉằả-ắằđạ ơ ểãẵđ-ơụ íý ã- ẳằđ ắảằẵơú
đãằơằẳ đạđãạ ạôạằ ơáơ ãẵđđơằ- ằằằơ- đ íụ íừừụ ệêụ é-ẵụ ẳ ằêằ
ịòìíũ èáã- ẵáơằđ đằ-ằơ- âáãđâãẳ ứắôơ ằẵằ--đãĐ ãẵằơằữ ơôđ ơáằ ạôạằũ
íý -ôđẵằ ẵẳằ ãằ- áêằ ơáằ ãằằ ằăơằ-ã ũẵ- ứỵẵ -áđỵữũ ểĐ ãđ-ơ íý êằđ-ã ơáằ áằú
âđẳ đạđ ã- ơáằ ãằ í-ằỉằẫđẳũẵ-ũ
í-ằỉằẫđẳũẵủủúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
ủủ í-ằỉằẫđẳũẵ- w ợù ắĐ íáđằ- éằơƯẳ
ủủúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú


ẵ-- í-ằỉằẫđẳ
Ơ
ôắãẵ -ơơãẵ êãẳ ểãứữ
Ơ
Đ-ơằũí-ằũẫđãơằễãằứỵỉằụ âđẳỵữồ
Ê
Ê
ầô áêằ ẵôằ ơã- ã ẵããạ ơáã- đạđụ ẳằằẳãạ áâ ôẵá ằĐ Đô âơ ơ
-ằẳ ẳ áâ ôẵá ẳằđ đạđãạ ẵêằãằẵằ Đô âôẳựơ ãẳ đằạãạũ
èáằ ẵáằằ-ơ đẵá ã- ơ ẳâẳ ơáằ ũềè đằâđà ơâđằ ĩằêằằơ ếãơ ứĩếữ đ
áơơổủủ-ẳũãẵđ-ơũẵũ ì-ơãạ ơáằ ĩế - ã-ơ- ơáằ ẳĐãẵúãà ãắđđãằ- ứĩễễ-ữ ơáơ
ẵđã-ằ ơáằ ũềè đôơãằ ằêãđằơũ èáằ ũềè ơằẵáãẵ ẳẵôằơơã ã- êãắằ ã
ẫãẳâ-úắ-ằẳ đạđũ ầô - ạằơ ẵẳúãằ íý ẵãằđ ơáơ Đô ẵ ô-ằ ơ ẵãằ ơáằ
đạđ- -áâ ã ơáằ-ằ ạằ-ũ
ầô ẵ ô-ằ Đ ơằăơ ằẳãơđđ ểãẵđ-ơ ềơằẳ ôơ âđãơằ íý đạđ-ũ èáằ íý ẵãằđ
ã- ằẳ ẵ-ẵũằăằũ ầô ẵãằ í-ằỉằẫđẳũẵ- ẵẳ ãằ ãàằ -ổ
ẵ-ẵ ẵ-ằáằâđẳũẵèáơự- ãơũ èáằđằự- ãà -ơằ ãêêằẳũ ứò- Đôự -ằằ ã ơáằ ằăơ ẵáơằđụ ẵããạ ẫãẳâđ- đạđ đơáằđ ơá ẵ-ằ đạđ đằôãđằ- -ằ ẳẳãơã ẵãằđ đạôằơ-ũữ èáằ
ẵãằđ đẳôẵằ- ãằ ằẳ í-ằỉằẫđẳũằăằ ơáơ Đô ẵ đô ơáằ ẵẳ ãằũ
ầô ẵ - ẵđằơằụ ẵãằụ ẳ đô ơáã- đạđ ã ấã-ô íý ũềèụ ơáằ ơằ-ơ êằđ-ã
ểãẵđ-ơự- ãơằạđơằẳ ẳằêằằơ ằêãđằơũ ấã-ô íý ũềè ã- ô-ơ đ đằ--ã íý
ẳằêằằđ-ũ đ ẵằđơã ơĐằ- ẫãẳâ- đ- đạđ-ơá-ằ ơáơ ơđằơ ơáằ đạđự- âãẳâ
- đ ơáơ ẵơã- ẵơđ- -ôẵá - ắôơơ-ụ ơằăơúằơđĐ ãằẳ-ụ ẳ -ẵđ ắđ-ãơự- ằăơđằằĐ
ô-ằôũ ỉâằêằđụ ãơự- ơ -ơđãẵơĐ ằẵằ--đĐũ ìựêằ ôẳ ơáơ ằ ơáằ đằ ằ-ôđằ- ẳãạ
ẫãẳâ- đạđãạ ã íý âãơá ơáằ ẫãẳâ- đ- ãắđđĐ ã- ơáơ -ằđơằ ãằ- đằ ãêêằẳũ
ấãđơôĐ ằêằđĐơáãạ ạằ- ã ơáằ íý -ôđẵằ ẵẳằ ãằụ ẳ ằêằđĐơáãạ ã ơáơ ãằ ẵ ắằ ằơằđằẳ âãơá
Đôđ â ãạằđ- ẳ ắđãũ
èáằ âãạ đạđá- ẳằ-ẵđãắằ ơáằ -ơằ- ì ơà ơ ẵđằơằ ơáằ đạđ- ã ơáã- ắà ô-ãạ ấã-ô
íý ũềèũ êằđĐ -ằ đạđ ã ơáã- ắà ã- đảằẵơụ ẳ ằẵá đảằẵơ á- ãơ- â ẳãđằẵơđĐ
ẳã-à -ơđạằũ ì ấã-ô íý ũềèụ đảằẵơ- đằ ạằằđĐ ạđôằẳ ãơ -ôơã-ồ ì ẵđằơằẳ -ôơã đ
ằêằđĐ ẵáơằđ ã ơáã- ắàũ êằđĐ -ôơã ã- - ẳãđằẵơđĐũ éđảằẵơ- đằ -ôắẳãđằẵơđãằ- ơáằ
-ôơã ẳãđằẵơđĐũ
è ẵđằơằ -ôơãụ -ằằẵơ ơáằ ằô ãơằ ãằ Ô ềằâ Ô ịà ôơãũ ì ơáằ ềằâ éđảằẵơ ẳãạ ắăụ
-ằằẵơ ẳã-à ẵơã đ ơáã- -ôơã ẳ ơĐằ ã ằ đ ơáằ -ôơãũ èáã- ã- áâ ì ẵđằơằẳ
-ôơã- đ ằẵá ơáằ ẵáơằđ- ã ơáã- ắàũ
ẫáằ Đô áêằ -ôơã ẳằẳ ã ấã-ô íý ũềèụ Đô ẵ ẵđằơằ đảằẵơ- ã ơáơ -ôơãũ ằằẵơ
ơáằ ằô ãơằ ãằ Ô òẳẳ éđảằẵơ Ô ềằâ éđảằẵơũ ứầô ẵ - đãạáơúẵãẵà ơáằ -ôơã ằ ã
ôơã ăđằđ ẳ -ằằẵơ òẳẳ Ô ềằâ éđảằẵơ đ ơáằ ẵơằăơ ằôũữ ì ơáằ òẳẳ ềằâ éđảằẵơ
ẳãạ ắăụ -ằằẵơ đảằẵơ ơĐằ ấã-ô íý éđảằẵơ-ũ ầô ẵ ẵá-ằ đ -ằêằđ ơằơằ-ũ ì
Đô âơ ơ êãẳ áêãạ ấã-ô íý ũềè ạằằđơằ ẵẳằ đ Đôì ằđ-Đ đằằđ âđãơãạ Đ â
ẵẳằơáằ ơằơằ ơ ẵá-ằ ã- ơĐ éđảằẵơũ èáơự- áâ ì ẵđằơằẳ ơáằ đảằẵơ- đ ơáã- ắàũ
ẫãơáã đảằẵơụ Đô ẵ ô-ằ ơáằ éđảằẵơ Ô òẳẳ ềằâ ìơằ ằô ơã ơ ẵđằơằ ằâ íý -ôđẵằ ẵẳằ
ãằ-ũ ứòạãụ Đô ẵ - đãạáơúẵãẵà ơáằ đảằẵơ ằ ã ôơã ăđằđ ẳ -ằằẵơ ơáã- ãơằ đ
ơáằ ẵơằăơ ằôũữ ì ơáằ òẳẳ ềằâ ìơằ ẳãạ ắăụ ã ơáằ íơằạđãằ- ã-ơụ ẵá-ằ ễẵ éđảằẵơ
ìơằ-ũ ì ơáằ èằơằ- -ằẵơãụ ẵá-ằ íẳằ ãằũ òạãụ ã Đô ô-ằ ơáơ ơằơằụ ấã-ô íý ũềè
âựơ ạằằđơằ ẵẳằ đ Đôũ
ẻằạđẳằ-- âáằơáằđ Đô ẵđằơằ ẳ ẵãằ í-ằỉằẫđẳ ơáằ ẵẳ ãằ đ ã ấã-ô
íý ũềèụ ơáằ ũằăằ ãằ âã ắằ -ụ ắôơ ớ ếị đ ỡ ếịụ ẳằằẳãạ âáằơáằđ ơáằ ẵãằđ ôơẳằắôạạãạ ãđơã ãơ ãơũ èáằ ằăằẵôơắằ ẵ-ã-ơ- -ơơằằơ- ã ểãẵđ-ơ ìơằđằẳãơằ
ễạôạằ ứểìễữũ ểìễ á- ắằằ -ôắãơơằẳ - đ-ằẳ -ơẳđẳ ơ ơáằ ôđằ íôơằđ


ểôẵơôđằđự- ò--ẵãơã ứíểòữụ âáằđằ ãơ ã- àâ - ơáằ í ìơằđằẳãơằ ễạôạằ
ứíìễữũ ẫáằ Đô đô ơáằ đạđụ ơáằ ũềè ẵ ạôạằ đôơãằ ẵãằ- ơáằ ãơằđằẳãơằ
ạôạằ ơ Đôđ ẵôơằđự- ơãêằ ẵáãằ ẵẳằ ẳ ãà- ãơ âãơá ơáằ đđãơằ ũềè ĩễễ-ũ
íôđđằơĐụ Đôựđằ đắắĐ ô-ãạ ìơằúắ-ằẳ ẵáãằụ - ơáằ ẵẳằ ơáơ ơáằ đôơãằ ạằằđơằ- ãớợúắãơ ìơằ ăốờ ẵáãằ ẵẳằũ
ầô ẵ à ơ ểìễ ắĐ đôãạ ơáằ ìơằđằẳãơằ ễạôạằ ĩã---ằắằđ ãẳ-ũằăằổ
ãẳ- ẵ-ằáằâđẳũằăằ
đ ẳẵôằơơã ơáằ ểìễ ã-ơđôẵơã -ằơụ ẳâẳ ơáằ ãằ ãẳằơããằẳ âãơá ơáằ ẵđĐ ỵíìễỵ
đ áơơổủủ-ẳũãẵđ-ơũẵủằơủằẵũ ẹơáằđ ãằ- ơáơ ạằ Đ - ắằ ô-ằôũ ầô ẵ ằêằ
âđãơằ ẵẳằ ẳãđằẵơĐ ã ểìễ ẳ --ằắằ ơáơ ẵẳằ ô-ãạ ơáằ ìơằđằẳãơằ ễạôạằ ò--ằắằđ
ã-ũằăằũ
ịằẵô-ằ đạđ- âđãơơằ ã íý đằ ẵãằẳ ơ ãơằđằẳãơằ ạôạằ đơáằđ ơá ẳãđằẵơĐ ơ
ẵáãằ ẵẳằụ ơáằ ằăằẵôơắằ- đằ ơđ ãẳằằẳằơũ ằơãằ ã ơáằ ôơôđằụ ũềè đôơãằ
ằêãđằơ Đ ắằ đơằẳ ơ úìơằ ẵáãằ-ũ ì ơáơ áằ-ụ ơáằ ằăằẵôơắằ- Đôựđằ ẵđằơãạ
ơẳĐ âã đô ơá-ằ ẵáãằ-ũ ứễằơ ằ ẳẳ ỵã ơáằđĐỵ - - ơ ơ -ằằ áằằ--Đ 1êằũữ
ịĐ ô-ãạ ơáằ ũềè đằâđà ẳ đạđãạ ã íýụ Đôựđằ - ẵđằơãạ ạằẳ ẵẳằũ èáã- ãẵẳằ ơáơ ẵ ắằ ằăãằẳ ẳ ĐƯằẳ ắĐ ơáằđ đạđ ơ ẳằơằđãằ ơáằ ằăơằơ ơáằ ẵẳằựẵơã-ũ ểạằẳ ẵẳằ ã- ằẵằ--đĐ đằđằôã-ãơằ ơ ằăẵáạãạ ắãđĐ ằăằẵôơắằ- êằđ ơáằ
ìơằđằơũ

òơĐ éđạđ

ỉằđằự- ơáằ í-ằỉằẫđẳ đạđ ạãũ
í-ằỉằẫđẳũẵủủúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
ủủ í-ằỉằẫđẳũẵ- w ợù ắĐ íáđằ- éằơƯẳ
ủủúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
ẵ-- í-ằỉằẫđẳ
Ơ
ôắãẵ -ơơãẵ êãẳ ểãứữ
Ơ
Đ-ơằũí-ằũẫđãơằễãằứỵỉằụ âđẳỵữồ
Ê
Ê
ò- ã íừừ ẳ ệê ứẳ ã Đ ãằằơơã- íữụ ãđ đâđẳ --áằ- ắằạã -ãạằúãằ
ẵằơũ êằđĐơáãạ ơ ơáằ đãạáơ ơáằ --áằ- ẳằ-ựơ ẵơđãắôơằ ơ ơáằ ẵãơã ơáằ đạđũ
íý - -ôđơ- ôơããằ ẵằơ- -ôđđôẳằẳ ắĐ ơáằ ủử ẳ ửủ ẵáđẵơằđ ẵắãơã-ũ ẹằ
ãơằđằ-ơãạ ằơôđằ íý ã- ơáơ ẵằơ- ẵ ẵơã -ơơằằơ- ã ẩểễ ứăơằ-ãắằ ểđàô
ễạôạằữ ơáơ ẵ ơằđ ắằ đơơằẳ ẳ ạằằđơằ ẳẵôằơơã Đôđ ẵẳằũ èáã- ằơôđằ ãơằđđããẵ ẳ ì ôđạằ Đô ơ ằđ ắôơ ãơụ ắôơ ìựêằ ẵá-ằ ơ ơ ô-ằ ãơ ã ơáằ -ằ đạđ- ã ơáãắàũ
èáằ ằơđĐ ãơ ơ ơáằ íý áằúâđẳ đạđ ã- ơáằ ểã ôẵơã ơôẵàằẳ ã-ãẳằ ơáằ ãđ-ơ -ằơ ẵôđĐ
ắđẵàằơ-ũ ễãàằ íụ íừừụ ẳ ệêụ íý ã- ẵ-ằ -ằ-ãơãêằũ ậãàằ ơá-ằ ơáđằằ ạôạằ-ụ ơáằ ằơđĐ ãơ
ơ íý đạđ ã- ẵãơãƯằẳ ểã đơáằđ ơá âằđẵ-ằ ãũ èáằ ằơĐ đằơáằ-ằ- ãẳãẵơằ
ơáơ ơáằ ểã ôẵơã á- đạôằơ-ồ ơáằ êãẳ àằĐâđẳ ãẳãẵơằ- ơáơ ãơ đằơôđ- êôằũ ầô ẵ
ơãĐ ẳằãằ ểã ơ ẵẵằơ đđĐ ẵáđẵơằđ -ơđãạ- - ãôơ ẳ ơ đằơôđ ãơằạằđ êôằũ
ìự ẳã-ẵô-- ơáằ ôắãẵ ẳ -ơơãẵ àằĐâđẳ- ơằđ ã ơáã- ẵáơằđũ èáằ ôắãẵ àằĐâđẳ ã-ựơ -ơđãẵơĐ
đằôãđằẳ áằđằồ ơáằ đạđ âã ẵãằ ẳ đô ãằ âãơáôơ ãơũ
èáằ ểã ôẵơã ã- ã-ãẳằ ẵ-- ẳằããơãũ èáằ ẵ-- ã- ơáằ đãđĐ -ơđôẵơôđ ẳ đạãƯơã
ằằằơ ắảằẵơúđãằơằẳ đạđãạ ạôạằ- -ôẵá - íýũ ấằđĐ -ãĐụ ẵ-- ã- ẵằẵơã
đằơằẳ ẵẳằ ẳ ẳơũ ìựêằ ạãêằ ơáã- ẵ-- ằ í-ằỉằẫđẳũ ì ơáã- ắàụ ìự


ạằằđĐ ứắôơ ơ âĐ-ữ áêằ ằ ẵ-- ằđ -ôđẵằ ẵẳằ ãằũ èáằ ằ ơáằ ãằ âã ắằ ơáằ ằ
ơáằ ẵ-- ắôơ âãơá ũẵ- ãằằ ằăơằ-ãũ èáã- ãạ ẵêằơã ã-ựơ đằôãđằẳ ã íýụ ắôơ ơáằ
ẵẵằơ â- ãơđẳôẵằẳ ã ệê ẳ ì ãàằ ãơũ èáô-ụ ơáằ ãằ ơáơ ẵơã- ơáằ í-ằỉằẫđẳ ẵ-ẳằããơã ã- í-ằỉằẫđẳũẵ-ũ
Đ-ơằũí-ằũẫđãơằễãằ ằđ- ơ ắằ ôẵơã ẵụ ẳ ãẳằằẳ ãơ ã-ũ ìơ ơàằ- ằ đạôằơụ
âáãẵá ã- ơằăơ -ơđãạụ ẳ ãơ ẳã-Đ- ơáằ ơằăơ -ơđãạ ơáằ ẵ-ằụ ã ẵẳúãằ âãẳâụ
Đôđ êãơạằ ơằằơĐằâđãơằđụ đ âáằđằêằđũ ì Đô ẵãằ ẳ đô ơáã- đạđụ ơáằ đạđ ẳã-Đỉằụ âđẳ
ẳ ơằđãơằ-ũ
èáơ ạ ôẵơã ằụ Đ-ơằũí-ằũẫđãơằễãằụ ắđằà- ẳâ ãàằ -ổ
Đ
Đ-ơằ ã- ằ-ẵằũ
Đ
í-ằ ã- ẵ-- ẳằãằẳ ã ơáơ ằ-ẵằũ
Đ
ẫđãơằễãằ ã- ằơáẳ ẳằãằẳ ã ơáơ ẵ--ũ ò ằơáẳ ã- ơáằ -ằ ơáãạ ơáơ ã- ơđẳãơãĐ
ẵằẳ ôẵơãụ đẵằẳôđằụ đ -ôắđôơãằũ

íý ềằ-ẵằ-

èáằ ằ-ẵằ ã- ẵẵằơ ắđđâằẳ đ íừừ ẳ áằ- ằ-ôđằ ơáơ ằ- ô-ằẳ ã
đơãẵôđ đạđ đ đảằẵơ đằ ôãôằũ ìơ ẵ -ằơãằ- áằ ơáơ đạđằđ- đô ôơ
-ôãơắằ ạắ ằ- ã đạằ đảằẵơ đ ô-ơ ô-ằ ơáãđẳúđơĐ ẵ-- ãắđđãằ- ơáơ áêằ ằ
ẵãẵơ-ũ đ ằăằụ Đô ãạáơ ắằ ẵẳãạ ô đạằ đảằẵơ ã íý ẳ Đô ôđẵá-ằ ơâ áằô
ẵ-- ãắđđãằ- ã ơáằ đ ĩễễ- đ ịêđĐ ơằđđã-ằ- ẳ ếđằã ơâđằũ ịơá ơáằ-ằ
ãắđđãằ- ẵơã ẵ-- ằẳ ôằđơđãạ ơáơ ã- ãằằơằẳ ằơãđằĐ ẳãằđằơĐ ã ằẵá ĩễễ ắôơ ãô-ằô ơ Đô ã ắơá êằđ-ã-ũ đơôơằĐụ ơáã- ẳôãẵơã ã-ựơ đắằ ắằẵô-ằ ắơá ẵãằáêằ âằẳ ơáằ íý ằ-ẵằúãạ ạôãẳằãằ-ũ ịêđĐ ôơ ơáằ ẵẳằ đ ãơ- ôằđơđãạ ẵ-- ã
ằ-ẵằ ẳằããơã ãàằ -ổ
ằ-ẵằ ịêđĐơằđđã-ằ-ũấằđĐậ-ằôễãắđđĐ
Ơ
ẵ-- ôằđơđãạ
Ê
òẳ ếđằã ẳãẳ -ằơáãạ -ããđổ
ằ-ẵằ ếđằãơâđằũỉẳĐĩẳĐễãắđđĐ
Ơ
ẵ-- ôằđơđãạ
Ê
ì ắơá ẵ-ằ-ụ ơáằ ẵĐ ằ ã- ãđ-ơụ âằẳ ắĐ đẳôẵơ ằũ ì Đôđ đạđ- ơáơ ô-ằ
ơáằ-ằ ãắđđãằ-ụ Đô ẵ đằằđ ơ ơáằ đơãẵôđ ôằđơđãạ ẵ-- ơáơ Đô ằằẳ ô-ãạ ơáằ ôĐ ôããằẳ

ịêđĐơằđđã-ằ-ũấằđĐậ-ằôễãắđđĐũôằđơđãạ
đ
ếđằãơâđằũỉẳĐĩẳĐễãắđđĐũôằđơđãạ
ầằ-ụ ãơự- ơ ơĐãạụ ắôơ ãơự- -ôơã ơáơ ẳằããơằĐ âđà-ũ
èáã- ằ-ẵằ ằơôđằ âôẳ ắằ ãđĐ ằêã ã ơáằđằ âằđằựơ - âĐ ơ đằẳôẵằ -ằ ơáơ ơĐãạũ
èáơự- ơáằ ôđ-ằ ơáằ ô-ãạ àằĐâđẳũ ầô -ằẵãĐ ằ-ẵằ ẵằ ã ơáằ ô-ãạ -ơơằằơụ ẳ
ơáằ Đô ẵ êãẳ ơĐãạ ãơ ơ đằằđ ơ ẵ--ằ- ã ơáơ ằ-ẵằũ ỉằđằự- ơằđơãêằ áằúâđẳ
đạđ đ íýũ
í-ằỉằẫãơáậ-ãạũẵủủúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú


ủủ í-ằỉằẫãơáậ-ãạũẵ- w ợù ắĐ íáđằ- éằơƯẳ
ủủúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
ô-ãạ Đ-ơằồ
ẵ-- í-ằỉằẫãơáậ-ãạ
Ơ
ôắãẵ -ơơãẵ êãẳ ểãứữ
Ơ
í-ằũẫđãơằễãằứỵỉằụ âđẳỵữồ
Ê
Ê
đ Đôđ đảằẵơ ô-ãạ ơáằ ơâ ẳãằđằơ ôằđơđãạ ẵ--ằ-ụ ơáằ ô-ãạ àằĐâđẳ á- ã- ằơôđằ
ơáơ áằ- ôơổ
ô-ãạ ó ịêđĐũấằđĐậ-ằôễãắđđĐồ
ô-ãạ ò ó ếđằãũỉẳĐĩẳĐễãắđđĐồ
ềâ Đô ẵ đằằđ ơ ơáằ ơâ ẵ--ằ- ũôằđơđãạ

òũôằđơđãạ
í-ôơ ơáằ íý ạôạằ đằằđằẵằ đ đằ ẳằơã- ơáằ ô-ãạ ằơôđằũ
èáằ ũềè đằâđà ẳằãằ- đằ ơá ỗ ằ-ẵằ- ơáơ ắằạã âãơá ơáằ âđẳ Đ-ơằ ẳ ở
ằ-ẵằ- ơáơ ắằạã âãơá ơáằ âđẳ ểãẵđ-ơũ èáằ -ơ ãđơơ ằ-ẵằ- đ ơáã- ắà đằ
Đ-ơằ ãơ-ằồ Đ-ơằũĩđâãạụ âáãẵá ẵơã- Đ ơáằ ạđáãẵ-úđằơằẳ ẵ--ằ-ồ ẳ
Đ-ơằũẫãẳâ-ũđ-ũ
ềằ-ẵằ- ằêằ â Đô ơ ạãêằ Đôđ â ẵ--ằ- ằ- đằẳĐ ô-ằẳ ã ơáằ ũềè đằâđàũ
èáằ ũềè đằâđà ãơ-ằ đằô-ằ- -ằ ẵ-- ằ-ũ đ ằăằụ ãơ ẵơã- ơáđằằ ẵ--ằ- ằẳ
èãằđũ èáằ-ằ đằ ôẳ ã ơáằ ằ-ẵằ- Đ-ơằũèãằđ-ụ Đ-ơằũèáđằẳãạụ ẳ
Đ-ơằũẫãẳâ-ũđ-ũ
ẫáơ áằ- ơ ẵ--ằ- ơáơ đằ ẳằãằẳ âãơáôơ ô-ãạ ằ-ẵằụ -ôẵá - ơáằ
í-ằỉằẫđẳ ẳ í-ằỉằẫãơáậ-ãạ ẵ--ằ- ã Đ -ằ đạđ-ỏ èá-ằ ẵ-ằ- ạ ãơ ạắ ằ-ẵằũ èáã- ã-ựơ đắằ đ ãơơằ -ằúẵơãằẳ đạđ- ãàằ ơáằ-ằũ
ỉâằêằđụ âáằằêằđ ì ẳằãằ ẵ-- ã ơáã- ắà ơáơ ẵôẳ ắằ ô-ằô ã -ằằ ằ-ằự- đạđụ ìự
ôơ ãơ ã ơáằ ằ-ẵằ éằơƯẳũéđạđãạẫãẳâ-ẫãơáíáđũ

í-ằ ìủẹ

ềằ-ẵằ- - Đ ãđơơ đằ ã ơáằ đạãƯơã ơáằ ũềè đằâđà ẳẵôằơơãũ
è ãẳ ơáằ ẳẵôằơơã đ ơáằ í-ằ ẵ--ụ à ã ơáằ Đ-ơằ ằ-ẵằũ ầôự -ằằ ơáơ
ẫđãơằễãằ ã-ựơ ơáằ Đ ôơôơ ằơáẳ ã ơáằ í-ằ ẵ--ũ èáằ ẫđãơằ ằơáẳ ã- êằđĐ -ããđ ã ơáơ ãơ
- ẳã-Đ- ôơôơ ơ ơáằ ẵ-ằũ èáằ ẳãằđằẵằ ã- ơáơ ẫđãơằễãằ ơằđãơằ- ãơ- ôơôơ âãơá
ẵđđãạằ đằơôđũ
èáằđằ đằ ùố ẳãằđằơ ẳằããơã- ơáằ ẫđãơằ ằơáẳ ẳ ùỗ ẳãằđằơ ẳằããơã- đ ơáằ ẫđãơằễãằ
ằơáẳụ ằẵá ằ âãơá ẳãằđằơ đạôằơ-ũ èáằ-ằ ôơãằ êằđ-ã- ơáằ -ằ ằơáẳ đằ àâ
- êằđẳ-ũ èáằ ẵãằđ ẵ ô-ôĐ ãạôđằ ôơ âáãẵá êằđẳ đạđ âơ- ơ ô-ằ ắĐ ơáằ
ôắằđ ẳ ơĐằ- ơáằ đạôằơ- --ằẳ ơ ơáằ ằơáẳũ
ỉằđằự- đạđ ơáơ ãô-ơđơằ- ơáđằằ ẳãằđằơ âĐ- ơ ẳã-Đ ơáằ -ằ ôơôơũ
í-ằòẳẳằđũẵủủúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
ủủ í-ằòẳẳằđũẵ- w ợù ắĐ íáđằ- éằơƯẳ


ủủúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
ô-ãạ Đ-ơằồ
ẵ-- í-ằòẳẳằđ
Ơ
ôắãẵ -ơơãẵ êãẳ ểãứữ
Ơ
ãơ ó ùởỗồ
ãơ ắ ó ộỡỡồ
ãơ ẵ ó ừ ắồ
í-ằũẫđãơằứỵèáằ -ô ỵữồ
í-ằũẫđãơằứữồ
í-ằũẫđãơằứỵ ẳ ỵữồ
í-ằũẫđãơằứắữồ
í-ằũẫđãơằứỵ ằô- ỵữồ
í-ằũẫđãơằễãằứẵữồ
í-ằũẫđãơằễãằứỵèáằ -ô ỵ ừ ừ ỵ ẳ ỵ ừ ắ ừ ỵ ằô- ỵ ừ
ẵữồ
í-ằũẫđãơằễãằứỵèáằ -ô ƠÊ ẳ ƠùÊ ằô- ƠợÊỵụ ụ ắụ ẵữồ
Ê
Ê
èáã- đạđ ẳã-Đ- ơáằ âãạ ôơôơổ
èáằ -ô ùởỗ ẳ ộỡỡ ằô- ợợởớ
èáằ -ô ùởỗ ẳ ộỡỡ ằô- ợợởớ
èáằ -ô ùởỗ ẳ ộỡỡ ằô- ợợởớ
í đạđằđ- âã ắằ ẵđơằẳ ơ àâ ơáơ íý -ôđơ- ơáằ ããđ ãơ ẳơ ơĐằ ẳ ơáơ ãơ
ẳằ-ựơ đằôãđằ ơáằ ổó --ãạằơ ằđơđ òạ ẳ é-ẵũ
èáằ ãđ-ơ đẵá ơáằ đạđ ô-ằ- ơ ẳã-Đ ơáằ ãằ ôơôơ ãêêằ- -ằđơằ ẫđãơằ ẳ
ẫđãơằễãằ ằơáẳ-ụ ằẵá âáãẵá á- -ãạằ đạôằơũ ẫđãơằ ẳ ẫđãơằễãằ ẵ ẵẵằơ Đ ơĐằ
êđãắằ ẳ âã ẵêằđơ ãơ ơ -ơđãạ đ ẳã-Đũ
èáằ -ằẵẳ đẵá ô-ằ- ơằẵáãôằ ơáơ í đạđằđ- đằựơ ẵẵô-ơằẳ ơ ắôơ ơáơ ã- ããđ
ơ ịòìí đạđằđ-ổ -ơđãạ ẵẵơằơã ô-ãạ ơáằ ô- -ãạũ íý ẵêằđơ- ơáằ êđãắằ- ơ -ơđãạẳ ơẵà- ơáằ -ơđãạ- ơạằơáằđ - -ãạằ đạôằơ ơ ẫđãơằễãằũ èáằ ơáãđẳ ằơáẳ ãêêằ-
đơơãạ -ơđãạ ơáơ á- ơáđằằ ẵằáẳằđ-ụ ãẳãẵơằẳ ắĐ ƠÊụ ƠùÊụ ẳ ƠợÊụ đ ơáằ ơáđằằ ơáằđ
đạôằơ-ũ èáằ-ằ ẵằáẳằđ- ẵ ãẵôẳằ ẳẳãơã đơơãạ ãđơãũ đ ằăằụ ƠổíÊ
ẳã-Đ- ơáằ ôắằđ - ẵôđđằẵĐ ôơ âãơá ứẳằằẳãạ ơáằ đằạã -ằơơãạ- ơáằ ằđơãạ
-Đ-ơằữ ẳđ -ãạụ ẵ-ụ ơâ ẳằẵã ẵằ-ụ ẳ âđằẳ ã -ằơ đằơáằ-ằ- ã ằạơãêằũ
èáằ ẵằáẳằđ ƠổẩốÊ ẳã-Đ- ơáằ ôắằđ ã áằăẳằẵãụ --ãắĐ ẳẳằẳ âãơá Ưằđ- ơ ắằ ằãạáơ
ẳãạãơ- âãẳằũ èáằ âãạ ơắằ ã-ơ- -ằ ằăằ- đơơãạ -ằẵããẵơã-ụ ằẵá ãằẳ ơ ơáằ
ãơằạằđ ùợớỡởũ
ấđãô- đơơãạ ằẵããẵơã- đ ơáằ ìơằạằđ ùợớỡở
đơ èĐằ

đơ íẳằ

ẻằ-ôơ

íôđđằẵĐ

í

ỹùợụớỡởũ

íù

ỹùợụớỡởũ


ấđãô- đơơãạ ằẵããẵơã- đ ơáằ ìơằạằđ ùợớỡở
đơ èĐằ

ĩằẵã

ăằơã

ãăằẳ ãơ

ằằđ

ềôắằđ

éằđẵằơ

ỉằăẳằẵã

đơ íẳằ

ẻằ-ôơ

íộ

ỹùợụớỡởũ

ĩ

ùợớỡở

ĩù

ùợớỡở

ĩộ

ùợớỡởùũợớỡởừỡ

ù

ùũợừỡùũợớỡởừỡùợớỡởũ

ù

ùợớỡởũùợớỡởũùợớỡở

ù

ùỡùợớỡởùợụớỡởũ

ềù

ùợụớỡởũ

ềộ

ùợụớỡởũ

é

ùụợớỡụởũ

éù

ùụợớỡụởũ

éộ

ùụợớỡụởũớớỗ

ẩù

ớớỗ

ẩộ

ớớỗ

êằ ã Đô ẳựơ ẳ ôẵá ẵ-ằ ôơôơ ã Đôđ ũềè đạđãạụ Đôự đắắĐ -ơã àằ ô-ằ
ơáằ-ằ đơơãạ -ằẵããẵơã- ã ơáằ ơđãạũđơ ằơáẳũ ệô-ơ - í-ằũẫđãơằ ẳ
í-ằũẫđãơằễãằ đằ ơáằ ũềè ằôãêằơ- đãơụ ơáằ ơđãạũđơ ằơáẳ ã- ơáằ ũềè
ằôãêằơ -đãơũ

íý ĩơ èĐằ-

ìựêằ ẳằãằẳ ẵôằ ôắằđ- âãơá ơáằ ãơ àằĐâđẳ ẳ ìựêằ ắằằ ô-ãạ -ơđãạ- ằẵ-ằẳ ã ẳôắằ
ôơơã đà-ụ - Đô àâ ơáơ íý -ôđơ- ơ ằ-ơ ơâ ẳơ ơĐằ-ũ íý ẵơôĐ -ôđơ- ằãạáơ
ãơằạđ ẳơ ơĐằ-ụ âáãẵá đằ ã-ơằẳ áằđằổ
íý ìơằạđ ĩơ èĐằềôắằđ ịãơ-

ãạằẳ

ậ-ãạằẳ-ắĐơằ

ắĐơằ

ùờ

-áđơ

ô-áđơ

ớợ

ãơ

ôãơ

ờỡôạ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x