Tải bản đầy đủ

Phiếu đánh giá giờ dạy hoạc hoạt động ở trường mầm non

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY HOẶC HOẠT ĐỘNG
Họ và tên giáo viên:
Trường:
Lớp:
Chủ đề:
Bài dạy:
Họ và tên người đánh giá:
Phần 1:Diễn biến giờ dạy/hoạt động
Thời gian
Hoạt động của cô và trẻ
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Nhận xét
.......................
.......................
.......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................


......................
......................
......................
.....................
....................
.....................
......................
......................
.......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................


Phần 2:Đánh giá giờ dạy/ Hoạt động
1.Chuẩn bị cho giờ dạy: (1đ)
- Giáo án:(0,5đ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Giáo cụ: (0,5đ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.Nội dung giờ dạy/ hoạt động: (3đ)
- Kiến thức truyền đạt : (2đ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Học sinh chủ động tiếp thu: (1đ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3.Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ trong giờ học: (3đ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.Kết quả thể hiện trên trẻ: (3đ)
- Nề nếp, vệ sinh: (1đ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Sự tiếp thu của trẻ: (2đ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Xếp loại chung:........................................
Chữ kí của giáo viên

......................,ngày......tháng.....năm 2011
Người đánh giá


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
PHIẾU DỰ GIỜ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON
Họ và tên giáo viên:..................................................
Ngày dạy:.............................
Chủ đề :..................................................
Lớp:..................
Tên bài dạy :....................................................................................
Thời gian dự giờ: Từ......... đến............ ngày...........................
Họ và tên người đánh giá: ......................................................
I/ DIỄN BIẾN HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của cô và trẻ
Hoạt động của trẻ
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ .................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
........................................................................................................... ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ .................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
........................................................................................................... ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................
............................................................................................................ ..................................


............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

*Nhận xét đánh giá giờ học:
Ưu điểm:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......
Khuyết điểm:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......
Xếp loại chung:..................
Chữ kí giáo viên

Giuc Tượng, ngày......tháng.....năm 20
Người dự giờ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×