Tải bản đầy đủ

Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất supe phốt phát đơn

Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản
xuất supe phốt phát đơn
Nhóm 1: Phạm Văn Tiến
Cù Thái Sơn
Vũ Nam Khánh
Nguyễn Hữu Trường

CN Vô Cơ -k52
CN Vô Cơ -k52
CN Vô Cơ -k52
CN Vô Cơ -k53

1


• Quặng apatít từ mỏ đưa về nhà máy qua phân loại sơ bộ được
băng tải (8,9) đưa lên thùng chứa (11) hoặc qua cầu trục (10)
đưa vào thùng chứa (11). Từ đây quặng đổ vào máy sấy (12)
đốt nóng bằng khói lò đốt than (1). Quặng sấy đưa qua máy
nghiền (7) bằng hệ thống băng tải. Quặng nghiền đưa qua bộ
phận phân ly cấp hạt đạt yêu cầu được đưa về kho chứa (22)

cung cấp cho thùng trộn (25).

2


• Tại thùng trộn, bột apatít được trộn với axit sunphuríc có
nồng độ 65 ÷ 67% từ các thùng chứa (23) phối hợp với
thùng chứa nước (24) để điều chỉnh nồng độ axit theo yêu
cầu về mùa hè hay mùa đông. Hỗn hợp apatít và axit ra khỏi
thùng trộn đưa vào thùng hóa thành (27) để tiếp tục phản
ứng tạo khối supe phốt phát tơi xốp nhờ bộ phận dao cắt
tháo ra khỏi thùng hóa thành qua ống trung tâm.

3


• Supe tươi ra khỏi thùng hóa thành đưa vào kho ủ và đánh tơi
(37) tạo khối supe xốp và tiến hành trung hòa ở kho ủ đến
P2O5 tự do đạt yêu cầu thì xuất xưởng. Khí thoát ra ở thùng
trộn và thùng hóa thành được tập trung đưa vào hệ thống
hấp thụ khí flo (29) nhờ quạt hút (34) để phóng không sau
khi hấp thụ khí flo đạt yêu cầu.

4


• Dung dịch sau hấp thụ khí flo là axit flosilisic được chuyển
về dạng Na2SiF6 nhờ đưa NaCl vào hệ thống xử lý khí flo.
Quá trình sản xuất supe đơn theo dây chuyền sản xuất ở
hình sau :

5


6


1: Lò đốt than
2, 6, 21, 33: Quạt gió
3: Động cơ
4: Hộp tháo apatít đã sấy
5, 8, 9, 19, 25: Băng tải quặng sấy
7: Máy nghiền bi
10: Cần cẩu
11: Bun ke chứa quặng
12: Thùng sấy
13: Lọc bụi

7

14: Phân ly hạt
15, 18, 30: Xyclon thu hồi bụi
16: Phễu cấp quặng
17: Bộ phận phân ly hạt
20: Tổ hợp lọc bụi
22: Thùng nguyên liệu
23, 24: Thùng chứa axit, nước
25: Thùng trộn
26: Thùng hóa thành
27: Thùng hóa thành
8
28: Bể chứa axit
29: Bể hấp thụ khí flo
31: Ống khói
32: Bơm huyền phù
34: Quạt hút
35: Lắng huyền phù
36: Băng tải
37: Bộ phận đánh tơi
38: Kho ủ P2O5

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×