Tải bản đầy đủ

công nghệ sản xuất supe phot phat kép

5
công nghệ sản xuất phân

1

sản xuất supe phốt phát kép


4
công nghệ sản xuất phân

2

sản xuất supe phốt phát kép


3
công nghệ sản xuất phân

3


sản xuất supe phốt phát kép


2
công nghệ sản xuất phân

4

sản xuất supe phốt phát kép


1
công nghệ sản xuất phân

5

sản xuất supe phốt phát kép


START
công nghệ sản xuất phân

6

sản xuất supe phốt phát kép


GVHD: Th.S Bùi Thị Vân Anh
Nhóm 5
Nguyễn Văn Lượng
CN Vô Cơ -k53
Bùi Hiếu Trung
Vũ Bảo Kiên
Vũ Văn Hưng

công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

CN Vô Cơ -k52
CN Vô Cơ -k52
CN Vô Cơ -k52sản xuất supe phốt phát kép

7


NỘI DU
NG

San xuât
s
 Đăc

điêm cua

 Cơ s
ở h ó a lý

công nghệ sản xuất phân

upe phôt

supe phô
t ph

cua qua t

phat “ke
p”

at “kep”.

rinh san

xuât

8

sản xuất supe phốt phát kép


Đặc điểm của supe phôt phát kép
 Đăc điêm so với supe phôt phat đơn
 Cac phương phap san xuât

công nghệ sản xuất phân

9

sản xuất supe phốt phát kép


Đặc điểm của supe phốt phát “kép”
 Đăc điêm so với supe phôt phat đơn

Supe phốt phát “kép” là loại supe phốt phát có chứa hàm
lượng

P2O5 cao gấp 2 đến 3 lần supe phốt phát “đơn”.

 Khi phân giải phốt phát thiên nhiên bằng H 2 SO4 ta thu được
supe phốt phát kép trong đó hàm lượng mono phốt phát cao

hơn so với supe phốt phát đơn.
 khác supe phốt phát đơn ,supe phốt phát kép không chứa CaSO4
Hàm lượng P2O5 hiệu quả cao gấp 2 3 lần supe phốt phát
đơn (từ 40 → 55% P2O5 )tùy theo hàm lượng nguyên liệu
quặng phốt phát.
công nghệ sản xuất phân

10

sản xuất supe phốt phát kép


Cac phương phat san xuât

• Quá trình ướt : Thường dùng H 3 PO4 có nồng độ
loãng theo 1 giai đoạn hoặc 2 giai đoạn .

• Quá trình khô : Có thể thực hiện gián đoạn
hoặc liên tục trên bằng phản ứng hoặc trong
thiết bị phản ứng.

công nghệ sản xuất phân

11

sản xuất supe phốt phát kép


 Ngoài ra:
 -Supe

phôt phat kep có thế được sãn xuât bằng phương phap
hóa thành giông như phương phap san xuât supe đơn

 -Phương phap không thùng hóa thành: Phương phap phun sây
bùn; phương phap sây tầng sôi

công nghệ sản xuất phân

12

sản xuất supe phốt phát kép


Cơ sở hóa lý qua trinh san xuât
 Cac phan ứng chính
 Tôc độ hòa tan quăng phôt phat
 Một sô chú ý cac qua trinh san xuât

công nghệ sản xuất phân

13

sản xuất supe phốt phát kép


Cơ sở quá trình sản xuất
Cac phan ứng chính.Khi phân giai quăng phôt phat bằng

xay ra theo phan
H POứng sau:
3

4

Ca F ( PO4 )3 + 7 H 3 PO4 + 5H 2O → 5Ca ( H 2 PO4 ) 2 .H 2O + HF

Hoăc5 là :

2Ca5 F ( PO4 )3 + 12 H 3 PO4 + 9 H 2O → 9Ca( H 2 PO4 ) 2 .H 2O + CaF2
R( Al, Fe)

CaCO3 + 2 H 3 PO4 → Ca ( H 2 PO4 ) 2 .H 2O + CO2

R2O3 + H 3 PO4 + H 2O → 2[ RPO4 .2 H 2O ]

công nghệ sản xuất phân

14

sản xuất supe phốt phát kép


Lượng H3P04 tiêu chuẩn lý thuyết đôi với 100 phần khôi lượng bột phôt phat tính theo :

n=

100(

2a
2b
2c
+

) − 98
56
145
142
d
CaO,( Al , Fe) O va #P O

2 3
2 5
a,b,c là hàm lượng tương ứng của
theo phần %
trong quặng phốt phát ;
+
d là nồng độ ion H của H 3 PO4 (%)
145 là khối lượng phân tử trung bình của ( AlFe)2 O3 từ tính toán
75% Fe2O3 + 25% Al2O3
hàm lượng trung bình
,
56 là khối lượng của CaO
142 là khối lượng phân tử P2O5 .

công nghệ sản xuất phân

15

sản xuất supe phốt phát kép


Cac giai đoạn cua qua trinh giai quăng
Giai đoạn 1
 Xay ra nhanh sau đó xay ra chậm lại do
bị trung hòa ,hoạt độ pha lỏng
giam xuông .Giai đoạn 1 kết thúc khi dung dịch được bão hòa
muôi mono
H 3 PO
4
canxi phôt phat tạo ra .
Giai đoạn 2
 Qua trinh phân giai có kèm theo sự kết tinh cua môn canxi phôt phat tạo
thành và che phu bề măt hạt quăng – sự xâm nhập cua ion
giam xuông
do đó qua trinh chậm lại.

H+

công nghệ sản xuất phân

16

sản xuất supe phốt phát kép


Tốc độ hòa tan quặng phốt phát
Giai đoạn 1
 Tôc độ hòa tan quăng phôt phat trong cac dung dịch
bị không chế bởi
khuyết tan ion
di chuyên chậm từ từ bề măt hạt phôt phat vào2+pha lỏng
H 3PO
.Do nồng
độ4
trong dung địch dần được bão hòa và bam trênCabề măt hạt
apatit .
Giai đoạn 2

Ca

2+

 Tôc độ hòa tan apatit lớn nhât đạt được với nồng độ
cân bằng mono canxi phôt phat như sau :

trong dung dịch

P2O5

công nghệ sản xuất phân

17

sản xuất supe phốt phát kép


 Ở 400C là 48,3%; ở 750C là 45,9%; ở 1000C là 47% P2O5
 Trong dung dịch
thi tôc độ phân giai là không phụ thuộc vào nhiệt
30 →theo
70ochiều
C ngược lại .
độ vi sự biến đổi cua nó anh hưởng
 khi nhiệt độ tăng thi làm tăng khuyết tan cua và làm tăng phan ứng
với apatit nhưng nó làm giam nồng độ do phân ly cua axit giam.

H

+

công nghệ sản xuất phân

+

H
H+

18

sản xuất supe phốt phát kép


Một số chú ý với quá trình sản
xuất
 -Với điều kiện tôi ưu đê thực hiện giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tương ứng với
nồng độ H3PO4 ban đầu khac nhau: Giai đoạn 1 cần nồng độ H 3PO4 thâp.
Giai Đoạn 2 cần nồng độ H3PO4 cao. Do vậy chế độ sãn xuât supe kep phụ
thuộc nồng độ đã sử dụng, không tương ứng hoàn toàn với điều kiện hóa lý
tôi ưu.
 - Nếu dùng axit 55% P2O5 thi hệ sô phân giai cực đại ở điều kiện cân bằng
ở cuôi giai đoạn 1 ở 75-100 C không vượt qua 90% và tôc độ phân giai
tương đôi nhỏ. Chỉ ở giai đoạn 2 thi thành phần pha lỏng mới tương ứng
với tôc độ phân giai cực đại. Khi hệ sô phân giai đạt 60% thi bùn supe bị
quanh lại, việc phân giai sẽ tiếp tục trong u(sau 15-30 ngày đêm). Hệ sô
phân giai quăng thâp(khoang 70-80%)

công nghệ sản xuất phân

19

sản xuất supe phốt phát kép


 - Trong

phương phap không phòng hóa thành người ta phân
giai apatit ở nhiệt độ 50-1000C bằng H3PO4 28-40% P2O5. Như
vậy ứng với điều kiện tôi ưu cua giai đoạn 1 đam bao được
mức độ và tôc độ phân giiar tôt nhât. Nhưng khi nồng độ axit
ban đầu thâp thi giai đoạn 2 không thuận lợi và phan ứng phai
tiến hành trong dung dịch mono canxi phôt phat nên tôc độ
phan ứng nhỏ
 Đê tăng nhanh giai đoạn này thi đưa bùn nhão và sây làm cho
H2O bị bôc hơi và mono canxi phôt phat kết tinh sẽ làm giam
mức trung hòa Z, khi đó hoạt độ cua pha lỏng tăng lên làm cho
tăng tôc độ phan ứng( z:ion H+ đầu tiên cua H3PO4 H3PO4=
H+ + H2P04- )

công nghệ sản xuất phân

20

sản xuất supe phốt phát kép


Tài liệu tham khảo
Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ- La Văn Bình ,
Trần Thị Hiền.
 Kỹ thuật phân khoáng tập II- Nguyễn An.

công nghệ sản xuất phân

21

sản xuất supe phốt phát kép


THANKS FOR LISTENING

công nghệ sản xuất phân

22

sản xuất supe phốt phát képTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×