Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề tuyển chọn số 10 File word Có ma trận Có lời giải chi tiết

Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2018
MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

MA TRẬN

Mức độ kiến thức đánh giá

Tổng số
câu hỏi

STT

Các chủ đề


Nhận
biết

Thông
hiểu

Vận
dụng

Vận dụng
cao

1

Hàm số và các bài toán
liên quan

4

5

4

1

14

2

Mũ và Lôgarit

3

2

2

1


8

3

Nguyên hàm – Tích
phân và ứng dụng

1

1

Lớp 12

4

Số phức

(...%)

5

Thể tích khối đa diện

1

6

Khối tròn xoay

1

7

Phương pháp tọa độ
trong không gian

1

Hàm số lượng giác và
phương trình lượng
giác

2

Tổ hợp-Xác suất

3

Dãy số. Cấp số cộng.
Cấp số nhân

1

4

Giới hạn

1

Lớp 11

5

Đạo hàm

2

(...%)

6

Phép dời hình và phép
đồng dạng trong mặt
phẳng

2

2

1

4
1

1

3
1

1
1

2
1

2

2
1

1

2
2

1

Trang 1

2

1


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
7

Đường thẳng và mặt
phẳng trong không gian
Quan hệ song song

8

Vectơ trong không gian
Quan hệ vuông góc
trong không gian

Lớp 10

1

Bất đẳng thức

Khác

1

Bài toán thực tế

Tổng

1

1

4

2

6
50

Số câu

14

15

15

6

Tỷ lệ

28%

30%

30%

12%

Trang 2


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2018
MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Cho hàm số y  x 3  3x 2  2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  �; 2  và  0; �
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  �; 2  và  0; �
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  �;0  và  2; �
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;1
Câu 2: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. xlim
� 2

 3x 3  2x  5  �
B. xlim
��

x2  5  3  0

 x 2  2x  3  �
C. xlim
� �

D. lim
x �2

2x  3
7
x 1

Câu 3: Một vật chuyển động với quãng đường biến thiên theo thời gian được xác định bởi phương trình:
S  t   t 3  2t 2 , (S tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s)). Tính vận tốc của vật tại thời điểm vật chuyển
động được quãng đường là 16m.
A. v  16m / s
Câu 4: Cho dãy số  u n 

A. lim u n 

13
4

B. v  7m / s

C. v  39m / s

D. v  20m / s

u1  10


, n �N *. Tính lim u n
với �
1
u

u

3
n 1
n

5

B. lim u n  3

C. lim u n 

15
4

D. lim u n  2

Câu 5: Cho biểu thức A   x  2y  . Số hạng thứ 31 trong khai triển Newton của A là
50

19 31 31 19
A. 2 C50 x y

31 31 19 31
B. 2 C50 x y

30 30 20 30
C. 2 C50 x y

20 30 30 20
D. 2 C50 x y

Câu 6: Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn 9 ln 2 x  4 ln 2 y  12 ln x.ln y. Đẳng thức nào sau đây là
đúng?
B. 3x  2y

A. x 2  y3

C. x 3  y 2

D. x  y

Câu 7: Gọi z1 , z 2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  2z  10  0. Tính giá trị của biểu thức
2

A  z1  z 2
A. 15

2

B. 17

C. 19

Trang 3

D. 20


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
5
Câu 8: Cho f  x   sin ax, a  0. Tính f '   
4
A. f '     5sin  a  .cos  a 

B. f '     0

4
C. f '     5a.sin  a  .cos  a 

4
D. f '     5a sin  a 

Câu 9: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1. Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức
đúng?
uuur 1 uuur uuur uuuur
A. AO  AB  AD  AA1
4uuur 2 uuur uuur uuuur
B. AO  AB  AD  AA1
3uuur 1 uuur uuur uuuur
C. AO  AB  AD  AA1
2uuur 1 uuur uuur uuuur
D. AO  AB  AD  AA1
3


Câu 10: Tìm số phức z thỏa mãn:  2  i   1  i   z  4  2i
A. z  1  3i

B. z  1  3i

C. z  1  3i

D. z  1  3i

Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 x trên đoạn  1;1 là
A. 2

B. 1

C.

1
2

D. 4

Câu 12: Đặt log 3 15  m. Hãy biểu diễn log 25 15 theo m:
A. log 25 15 

m
m 1

B. log 25 15 

m
m
C. log 25 15 
2  m  1
m 1

D. log 25 15 

m
2  m  1

Câu 13: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7,5% một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau
bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu?
A. 4 năm

B. 6 năm

C. 10 năm

D. 8 năm

Câu 14: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình: 2sin x  m cos x  2m  0 có nghiệm?
2

m�

3
A. �
2

m �

3


� 2 2 �

;
B. �

� 3 3�

1  3i 
Câu 15: Cho số phức z thỏa mãn: z  
1 i

A. 8 2

B. 8 3

� 2 2 �

; �
C. �
� 3 3�

D. m ��

3

. Tìm môđun của z  iz
C. 4 2

Câu 16: Chọn khẳng định sai trong các mệnh đề sau?
A. log a  b1b 2   log a b1  log a b 2

B. a loga  b


C. log a b   � b  a

D. log a 1  0

b

Trang 4

D. 4 3


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
1
e;e 2 �
Câu 17: Giá trị lớn nhất của hàm số y  ln x 
trên đoạn �

�là:
x
A. 1 

1
e

C. 2 

B. 2

1
e2

D. e 2  1

Câu 18: Một cái nón lá có chiều dài đường sinh và có đường kính mặt đáy đều bằng 5 dm. Vậy cần diện
tích của lá để làm cái nón lá là:
A.

25
dm 2
6

B.

25
dm 2
4

C.

25
dm 2
2

D. 25dm 2

Câu 19: Cho một khối lập phương biết rằng khi giảm độ dài cạnh của khối lập phương thêm 4 cm thì thể
tích của nó giảm bớt 604 cm3 . Hỏi cạnh của khối lập phương đã cho bằng:
A. 10 cm

B. 9 cm

C. 7 cm

D. 8 cm

3
2
Câu 20: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  f  x   x  3x  2 tại điểm có hoành độ thỏa

mãn f ''  x   0 là:
A. y   x  1

B. y  3x  3

Câu 21: Với giá trị nào của m thì hàm số y 
A.

C. y   x  1

D. y  3x  3

ex  1
đồng biến trên  2; 1
ex  m

1
�m  1
e

B. m  1

1
1
C. m � 2 hoặc �m  1
e
e

1
D. m � 2
e

Câu 22: Kết quả rút gọn của biểu thức A  log 1 7  2 log9 49  log
3

A. log 7 3

B. 3log 7 3

Câu 23: Tập xác định của hàm số y 

3

1
là?
7

C. log 3 7

D. 3log 3 7

tan 2x
?
cos x

A. D  �

 
�

B. D  �\ �  k ;  k �, k ��
2 2
�4
C. x �  k ; x �  k, k ��, k ��
4
2
2

�

D. D  �\ �  k �, k ��
�2

Câu 24: Cho hàm số u  u  x  có đạo hàm trên �. Khẳng định nào sau đây là đúng
n 1
u n  x  �
A. �

�' n.u  x  .u '  x 

B.

u  x ' 

Trang 5

1
2 u  x

,  u  x   0, x ��


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
u ' x 
n
n 1
u  x ' 
,  u  x   0, x ��
�
u
x
'
n.u
x
C. �
D.


u  x

Câu 25: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. y  cot 5x

B. y  sin 3x

C. y  cos 2x

Câu 26: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 
A. y  2x  1

B. y  2x  1

D. y  tan 4x

3x  2
tại điểm M  0; 1 là
x2

C. y   x  1

D. y   x  1

Câu 27: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào không tồn tại?
2x  1
x �� x 2  1

A. lim

B. lim
x �0

x
x 1

C. lim
x �1

x

 x  1

2

D. lim
x �0

1
x

Câu 28: Xét f  x  là một hàm số tùy ý. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Nếu f  x  có đạo hàm tại x 0 và đạt cực đại tại x 0 thì f '  x 0   0
B. Nếu f '  x   0 thì f  x  đạt cực trị tại x  x 0
C. Nếu f '  x   0 và f ''  x   0 thì f  x  đạt cực trị tại x  x 0
D. Nếu f  x  đạt cực tiểu tại x  x 0 thì f ''  x   0
Câu 29: Một máy bơm nước có ống bơm hình trụ đường kính bằng 50 cm và tốc độ dòng nước chảy
trong ống là 0, 5 m/s. Hỏi trong một giờ máy bơm đó bơm được bao nhiêu nước? (giả sử nước lúc nào
cũng đầy ống).
A.

225 3
m 
6

3
B. 225  m 

3
C. 450  m 

D.

225 3
m 
2

a

cos  x  a 2  dx  sin a xảy ra ?
Câu 30: Tìm giá trị thực của a để đẳng thức �
0

A. a  3

B. a  2

C. a  

D. a  

Câu 31: Các giá trị của tham số m để hàm số y  x 3  3mx 2  2x  m nghịch biến trên khoảng  0;1 là
A. m �2

B. m �2

C. m �0

1
D. m �
6

Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn
z  i  1 i z
A. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  2, –1 , bán kính R  2
B. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  0;1 , bán kính R  3

Trang 6


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
C. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  0, –1 , bán kính R  3
D. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  0, –1 , bán kính R  2
Câu 33: Với hai số thực dương a, b tùy ý và

log 3 5.log 5 a
 log 6 b  2. Khẳng định nào dưới đây là
1  log 3 2

khẳng định đúng?
A. a  b log 6 2

B. a  36b

C. 2a  3b  0

D. a  b log 6 3

Câu 34: Quả bóng đá được dùng thi đấu tại các giải bóng đá Việt Nam tổ chức có chu vi
68,5cm. Quả bóng được ghép nối bởi các miếng da hình lục giác đều màu trắng và đen, mỗi miếng có
diện tích 249,83 cm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu miếng da để làm quả bóng trên
A. �40 (miếng da).

B. �20(miếng da)

C. �35(miếng da)

D. �30(miếng da)

x
Câu 35: Cho hàm số f  x   log 2 x, g  x   2 . Xét các mệnh đề sau:

 I

Đồ thị hai hàm số đối xứng nhau qua đường thẳng y  x

 II 

Tập xác định của hai hàm số trên là �

 III 

Đồ thị hai hàm số cắt nhau tại đúng 1 điểm.

 IV 

Hai hàm số đều đồng biến trên tập xác định của nó.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?
A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 36: Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu
không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi
đó là lãi kép). Để người đó lãnh được số tiền 250 triệu thì người đó cần gửi trong khoảng thời gian bao
nhiêu năm ? (nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi)
A. 12 năm

B. 13 năm

C. 14 năm

D. 15 năm

Câu 37: Trung tâm trải nghiệm sáng tạo trường THPT XXX dự định xây một hồ chứa nước dạng hình
500 3
m , đáy hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều
hộp chữ nhật không có nắp có thể tích V 
3
rộng. Giá thầu nhân công để xây hồ là 600000 đồng /m 2 . Chi phí thuê nhân công nhỏ nhất bằng:
A. 80 triệu đồng

B. 90 triệu đồng

C. 100 triệu đồng

D. 75 triệu đồng

3
2
Câu 38: Tìm m để phương trình: x  3x  2  log 4 2  m  1 có 4 nghiệm thực phân biệt.

A. m �1

B. m �1

�m 1
C. �
�m �0

Trang 7

D. m  1


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Câu 39: Xét hai số thực x, y thỏa mãn x 2  y 2  2. Tìm giá trị lớn nhất M của biểu thức
P  2  x 3  y3   3xy
A. M 

11
2

B. M 

13
2

C. M 

15
2

D. M 

17
2

Câu 40: Cho hình lập phương có cạnh bằng 40cm và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai
mặt đối diện của hình lập phương. Gọi S1 ,S2 lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập phương và diện
2
tích toàn phần của hình trụ. Tính S  S1  S2  cm 

A. S  4  2400   

B. S  2400  4  2 

C. S  2400  4  3 

D. S  4  2400  3 

�eax  1
khi x �0

� x
f
x

, với a �0 . Tìm giá trị của a để hàm số f  x  liên tục tại


Câu 41: Cho hàm số

1

khi x  0
�2
x0  0
A. a  1

B. a 

1
2

C. a  1

D. a  

1
2
n

1 �

Câu 42: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển thành đa thức của �x x  4 �, với
x �

x  0 nếu biết rằng C 2n  C1n  44
A. 165

B. 238

C. 485

D. 525

2
x
2
x
Câu 43: Cho hai hàm số F  x    x  ax  b  e và f  x     x  3x  6  e . Tìm a và b để F  x  là

một nguyên hàm của hàm số f  x 
A. a  1, b  7

B. a  1, b  7

C. a  1, b  7

D. a  1, b  7

Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A  1; 2; 4  , B  1; 3;1 , C  2; 2;3  . Tính
đường kính l của mặt cầu  S đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng  Oxy 
A. l  2 13

Câu 45: Đồ thị hàm số f  x  
A. 3

C. l  2 26

B. l  2 41
1

x 2  4x  x 2  3x

B. 1

D. l  2 11

có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

C. 4

D. 2

2
2
2
Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn  C '  : x  y  2  m  2  y  6x  12  m  0
r
2
2
và  C  :  x  m    y  2   5. Vectơ v nào dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến  C  thành  C '

r
A. v   2;1

r
B. v   2;1

r
C. v   1; 2 

Trang 8

r
D. v   2; 1


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Câu 47: Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện log9 x  log 6 x  log 4  x  y  và biết rằng
x a  b

với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị a  b
y
2
A. a  b  6

B. a  b  11

C. a  b  4

D. a  b  8

log 2  3x  1 �
Câu 48: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình log 0,02 �

� log 0,02 m
có nghiệm với mọi x � �;0 
A. m  9

B. m  2

C. 0  m  1

D. m �1

Câu 49: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  sin 3 x  3cos 2 x  m sin x  1 đồng biến
� �
0;
trên đoạn �
� 2�

A. m  3

B. m �0

C. m �3

D. m  0

Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có AB  BC  CA  a, SA  SB  SC  a 3, M là điểm bất kì trong
không gian. Gọi d là tổng các khoảng cách từ M đến tất cả các đường thẳng AB, BC, CA, SA, SB, SC.
Giá trị nhỏ nhất của d bằng
A. d  2a 3

B.

a 6
2

C. a 6

--- HẾT ---

Trang 9

D.

a 3
2


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2018
MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

BẢNG ĐÁP ÁN
1-A

2-B

3-D

4-C

5-D

6-C

7-D

8-C

9-C

10-D

11-B

12-D

13-C

14-C

15-A

16-C

17-C

18-C

19-B

20-B

21-C

22-D

23-B

24-A

25-C

26-A

27-D

28-A

29-D

30-B

31-D

32-D

33-B

34-D

35-A

36-C

37-B

38-C

39-B

40-B

41-B

42-A

43-B

44-C

45-D

46-A

47-A

48-D

49-B

50-C

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2018

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10

Trang 10


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

MÔN TOÁN

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
x0

2
Xét hàm số y  x 3  3x 2  2. ta có y '  3x  6x; y '  0 � �
x  2

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng  �; 2  và  0; �
Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;0 
Câu 2: Đáp án B

 3x 3  2x  5  �
Ta có xlim
��
Câu 3: Đáp án D
S t  �
'  3t 2  4t.
Ta có v  t   �Khi vật chuyển động được quãng đường 16m � t 3  2t 2  16 � t  2
2
Khi đó vận tốc của vật là v  t   3t  4t  20

Câu 4: Đáp án C
Ta có u n 1  u n 

5
u n  3  0 � u n 1  u n nên un là dày sổ giảm
4

Với n  1 ta có u1  10  3.
Giả sử u n  3 ta sẽ chửng minh u n 1  3

1
1
Ta có u n 1  u n  .3  3  3 nên ta suy ra dãy số bị chặn dưới
5
5
Do dãy số giảm và bị chặn dưới nên ta suy ra dãy số có giới hạn

1
15
15
Giả sử lim u n  L � L  L  3 � L  � lim u n 
5
4
4
Câu 5: Đáp án D
Ta có  x  2y 

50

50

k
 �C50
x k .  2y 

50  k

k 0

20 30 30 20
Số hạng thứ 31 trong khai triển Newton của A là 2 C50 x y

Câu 6: Đáp án

Trang 11


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Ta có: 9 ln 2 x  4 ln 2 y  12 ln x.ln y
�  3ln x   12ln x.ln y   2 ln y   0 �  3ln x  2ln y   0
2

2

2

� 3ln x  2ln y � ln x 3  ln y 2 � x 3  y 2
Câu 7: Đáp án
Ta có

z  z1  1  3i � z1  10
2
2
2
z 2  2z  10  0 �  z  1  9  0 �  z  1  9   3i  � �

z  z 2  1  3i � z 2  10

2

2

Khi đó A  z1  z 2  10  10  20
Câu 8: Đáp án C
4
4
4
Ta có f '  x   5sin ax.a cos ax  5a sin ax.cos ax � f '     5a.sin  a  .cos  a 

Câu 9: Đáp án C
uuur 1 uuuur uuur 1 uuuuruuur uuur
Ta có AO  AA1  AC  AA1 AB  AD
2
2

Câu 10: Đáp án D
Ta có z  4  2i   2  i   1  i   4  2i   3  i   1  3i
Do đó z  1  3i
Câu 11: Đáp án B
0
1;1�
Do x ��
2x �21

�nên 0 �x �1. Do đó 2 ��

1 y

2

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1 khi x  0
Câu 12: Đáp án D

log 25 15 

log 3 15
m
m
mlog 3 25 2 log 3 25 2  log 3 15  log 3 3  2  m  1

Câu 13: Đáp án C
Theo công thức lãi kép ta có T  A  1  r  với T là số tiền cả gốc cả lãi thu được, A là số tiền ban đầu, r
n

là số tiền lãi suất, n là kì hạn
Để sổ tiền tăng gấp đôi thì T  2A � 2A  A  1  r  � 2  (1  0, 075) n � n  log1075 2 �9, 6 năm
n

Vậy cẩn 10 năm để sổ tiền tâng gấp đôi
Câu 14: Đáp án C
để phương trình: 2sin x  m cos x  2m  0 có nghiệm

Trang 12


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
4
2
2
2
2
22 �
�
m2
m
m ��
 2m 
3
3
3
Câu 15: Đáp án A

 1  3i 
Ta có z 

3

1 i8  i  1
1  3 3i  9  3 3i 8


 4  1  i  � z  4  4i
1 i
1  i  1  i   i  1

Do đó z  iz  4  1  i   i  4  4i   8  8i � z  iz 

 8

2

  8   8 2
2

Câu 16: Đáp án C
log a b   � b  a 
Câu 17: Đáp án C
Ta có y ' 

1 1  x  1
 2 
 0 x ��
e;e 2 �
2


x x
x

e;e 2 �
Do đó hàm số đã cho liên tục và đồng biến trên đoạn �1
2
e; e 2 �
GTLN của hàm số trên đoạn �

�là y  e   2  e 2
Câu 18: Đáp án C
Diện tích của lá để làm cái nón lá chính là diện tích xung quanh của hình nón

5
25
Ta có Sxq  rl   .5 
2
2
Câu 19: Đáp án B
Gọi a là cạnh của khối lập phương đã cho
Ta có V1  a 3 ; V2   a  4 

3

 a  m  0

a 9

3
3
2
Lại có V1  V2  a   a  4   604 � 12a  48a  540 � �
a  5  loai 

Câu 20: Đáp án B
2
Ta có f '  x   3x  6x � f ''  x   6x  6  0 � x  1.

Khi đó f '  1  3;f  1  0
PTTT cần tìm là y  3  x  1  3x  3
Câu 21: Đáp án C

t 1
�1 1 �
Đặt t  e x do x � 2; 1 � t ��2 ; �khi đó y 
 t �m 
tm
�e e �

Trang 13


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
� 1
m  1  0

m� 2

m  1

e
y
'

,
Ta có
2 để hàm số đồng biến �
1 1 �� �

m �� 2 ; � �
1
 t  m

�m  1
� �e e � �
e

Câu 22: Đáp án D
Ta có A  log 1 7  2log9 49  log

3

3

  log 3 7  log 3 49  log 3

1
1
  log 3 7  2log 32 49  log 1
7
32 7

1
 log 3 343  3log 3 7
49

Câu 23: Đáp án B

� 
x � k

sin x �0


2
�� 4
Điều kiện �
cosx �0

�x �  k
� 2
Câu 24: Đáp án A
n 1
u n  x  �
Ta có �

�' n.u  x  .u '  x 

Câu 25: Đáp án C
Ta có cos 2x  cos  2x  � y  cos 2x là hàm số chẵn
Câu 26: Đáp án A
Ta có y '  

8

 x  2

2

. PTTT cần tìm là y  y '  0   x  x M   y M � y  2x  1

Câu 27: Đáp án D

lim

�x �0
Ta có �
�lim
�x �0

1

x �lim 1
x �0  x
1

x

lim

x �0

1
x

không tồn tại lim
x �0

1
x

Câu 28: Đáp án A
Xét hàm số f  x  là một hàm số tùy ý. Ta có y '  f '  x  ;f '  x   0 � x  x 0 . Khi đó
- Nếu f  x  có đạo hàm tại x 0 và đạt cực đại tại x 0 thì f '  x 0   0
- Nếu f '  x 0   0 và f ''  x 0   0 thì f  x  đạt cực tiểu tại x  x 0
- Nếu f  x  đạt cực tiểu tại x  x 0 thì f ''  x 0   0
Câu 29: Đáp án D
Trong một giờ máy bơm đó bơm được

Trang 14


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
2
1 �50 �
225 3
2
V  S.v  r .v   � �.0,5.60.60 
m 
4�
100 �
2
Câu 30: Đáp án B
a

cos  x  a 2  dx  sin  x  a 2  |  sin  a  a 2   sin a 2  sin a  1
Ta có �
0
a

0

Với a  2 � sin2  2  sin 2  sin 2 (thỏa mãn)Với a  3 � sin3  3  sin 3  sin 3  loai Tương tự các đáp án a  ;a   không thỏa mãn đẳng thức (1)
Câu 31: Đáp án D
Xét hàm số y  x 3  3mx 2  2x  m trên khoảng  0;1 có y '  3x 2  6mx  2
Hàm số đã cho liên tục và nghịch biến trên khoảng  0;1 khi và chỉ khi y ' �0, x � 0;1
2
��۳
2 0;�۳x
Khi đó 3x 6mx

Xét hàm số f  x  
biến trên  0;1 .

 0;1

6m

3x 2  2
; x
x

 0;1

6m

�3x 2  2 �
max �

 0;1 � x

2
3x 2  2
trên  0;1 , ta có f '  x   3  2  0, x � 0;1 suy ra f  x  là hàm số đồng
x
x

f  x   f  1  1. Khi đó 6m �۳
1
Do đó max
 0;1

m

1
6

Câu 32: Đáp án D
Đặt z  x  yi ta có
x  yi  i   1  i   x  yi  � x   y  1 i   x  y   x  y  i
x 2   y  1   x  y    x  y  � x 2  y 2  2y  1  0 � x 2   y  1  2
2

2

2

2

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  0; 1 , bán kính R  2
Câu 33: Đáp án B
Ta có

log 3 5.log 5 a
a
 log 6 b  2 � log 6 a  log 6 b  2 � log 6  2 � a  36b
1  log 3 2
b

Câu 34: Đáp án D
Bán kính của quả bóng đá là C  2R � R 

68,5
 10, 9cm
2

2
2
Diện tích xung quanh của quả bóng là Sxq  4R  1493, 6cm

Trang 15


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Sxq 1493, 6

�30 miếng
Vậy số miếng da để làm quả bóng trên là N 
S
49,83
Câu 35: Đáp án A
Mệnh đề (I),(IV) đúng
Câu 36: Đáp án C
Theo công thức lãi kép ta có T  A  1  r  trong đó
n

T là cả tiền gốc lẫn lãi khi lấy về
A là số tiền ban đầu
R là lãi suất
N là số kỳ hạn
n

250
� 7 �
Khi đó 250  100 �
1
�13,54 năm.
�� n  log1,07
100
� 100 �

Để người đó lãnh được số tiền 250 triệu thì người đó cần gửi trong khoảng thời gian 14 năm
Câu 37: Đáp án B
Gọi chiều cao của đáy là 2x và chiều rộng là x. Chiều cao của hồ là h
2
Khi đó V  2x h 

500
500
�h  2
3
6x

Phần diện tích cần xây (bao gồm đáy hộ và phần abo quanh) là

S  2x 2  6xh  2x 2  6x.

500
500
250 250 3 2 250 250
 2x 2 
 2x 2 

� 2x .
.
 150
2
6x
x
x
x
x
x

2
(Bất đẳng thức AM-GM). Dấu bằng xảy ra � 2x 

250
� x  5 m
x

Khi đó chi phí là 600000.150  90.000.000
Câu 38: Đáp án C


x 3  3x  2  x 3  3x  2 �0 
Vẽ đồ thị hàm số y  x  3x  2  � 3

  x  3x  2   x 3  3x  2  0 

3

Gồm 2 phần (hình bên dưới)
Phần 1: là đồ thị hàm số y  x 3  3x  2
Phần 2: lấy đối xứng đồ thị hàm số y  x 3  3x  2 qua trục Ox

Trang 16


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

3
2
Khi đó nghiệm của phương trình x  3x  2  log 4 2  m  1 là số giao điểm của  C  và đường thẳng

y  log 4 2  m 2  1

2
2
Vật phương trình có 4 nghiệm � 0  l og 4 2  m  1  4 � 0  4l og 2  m  1  4

1  m  1

1  m2  1  2 � 0  m2  1 � �
m �0

Câu 39: Đáp án B
3
3
2
2
Ta có P  2  x  y   3xy  2  x  y   x  xy  y   3xy  2  x  y   2  xy   3xy

Mặt khác x 2  y 2  2 �  x  y  2  2xy  2 � 2xy   x  y  2  2 �

x  y
� 2 �x  y �2
2
2

2
2
4  x  y   2 � 3 �
 x  y   2�
Khi đó 2P  2  x  y   4  2xy   6xy  2  x  y  �
� 
� �


 6  12  x  y   3  x  y   2  x  y   f  t   6  12t  3t 2  2t 3
2

3

Với t  x  y � 2; 2
2
3
Xét hàm số f  t   6  12t  3t  2t trên đoạn  2; 2 , ta có

t  2

f '  t   12  6t  6t 2 ;f '  t   0 � �
t 1

So sánh các giá trị f  2  ;f  1 ;f  2  , ta được max f  t   f  1  13 � M 
 2;2

13
2

Câu 40: Đáp án B
Bán kính đáy của hình trụ là R  20cm
2
2
Diện tích toàn phần của hình lập phương là S1  6.40  9600cm
2
2
2
Diện tích toàn phần của hình trụ là S2  2Rh  2R  220.40  240  4800cm
2
Vậy tổng S  S1  S2  9600  4800  2400  4  2  cm

Trang 17


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Câu 41: Đáp án B

e ax  1
eax  1
eax  1
 lim
a  a vì lim
1
x �0
x �0
x �0
x
ax
ax

Ta có lim f  x   lim
x �0

Vậy để hàm số f  x  liên tục tại x 0  0 � lim f  x   f  0  � a 
x �0

1
2

Câu 42: Đáp án A
2
1
Ta có C n  Cn  44 �

n  n  1
n!
 n  44 �
 n  44 � n  11
2
 n  2  !.2!

n

111 � �
1 � 11 k

Khi đó �x x  4 �  �x x  4 �  �C11
. x x
x � �
x � k 0
11 k

k

3
�1 � 11 k
 11 k   4k
. � 4 �  �C11
. x  2
�x � k 0

Câu 43: Đáp án B
2
x
2
x
Ta có F  x    x  ax  b  e � F'  x     x   2  a  x  a  b  e

2a  3
a  1


2
2
��
mà f  x   F'  x  suy ra  x   2  a  x  a  b   x  3x  6 � �
ab 6
b  7


Câu 44: Đáp án C
uur

AI   x  1; y  2; 4 

�uur
I
x;
y;
0
S

AI   x  1; y  3; 1
Gọi
là tâm của mặt cầu

�uur
AI   x  2; y  2; 3

Theo bài ra, ta có
2
2
2
2
2
 x  1   y  2   42   x  1   y  3   1
x  2
�IA  IB �


��
��

2
2
2
2
2
�IA  IC �
�y  1
 x  1   y  2   42   x  2    y  2    3

uur
Vậy I  2;1;0  � AI   3; 1; 4  � l  2.IA  2 16

Câu 45: Đáp án D
Ta có f  x  

1
x 2  4x  x 2  3xx� 3
x 2  4x  x 2  3x
4�
 �
1


1


x
x�
x�
� x


� 3
4�
f  x   lim  �
1  1 �
 2 � y  2 là là TCN của đồ thị hàm số
Suy ra xlim

��
x ��
x�
� x

� 3
4�
f  x   lim �
1


1

Và xlim

� 2 � y  2 là TCN của đồ thị hàm số
��
x � ��
x
x


Câu 46: Đáp án A

Trang 18


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
2
2
Xét  C ' :  x  3   y  m  2   1  4m có tâm I '  3; 2  m  , bán kính R '  1  4m
Và đường tròn  C  :  x  m    y  2   5. có tâm I   m; 2  , bán kính R  5
2

2

m  1
r
R  R'
1  4m  5 �r
� �uu
� �r
� v   2;1
Vì (C’) là ảnh của (C ) qua Tvr � � r
Tv  I   I ' �
II '  I '

�v   3  m; m 
Câu 47: Đáp án A
t

�x  9
; x  y  4t
Ta có log9 x  log 6 x  log 4  x  y   t � �
t
�y  6
2

t
t
t

a 1

x �3 � 1  5
�3 �� �3 �
Khi đó 9  6  4 � �
��
� �� � � 1  0 �  � �
b5
y �2 �
2
�2 �� �2 �


t

t

t

Câu 48: Đáp án D
x
log 2  3x  1 �
Ta có log 0,02 �

� log 0,02 m � m  log 2  3  1 (vì cơ số  0, 02  1)
x
Xét hàm số f  x   log 2  3  1 trên  �;0  , có f '  x  

3x.ln 3
 0; x � �;0 
 3x  1 ln 2

f  x   f  0  1
Suy ra f  x  là hàm số đồng biến trên  �;0  � max
 �;0 
x �
  ;0 
Vậy để bất phương trình có nghiệm  �

m 1

Câu 49: Đáp án B
� �
0;
Đặt t  s inx � t '  cosx �0; c ��
suy ra 0 �t �1
� 2�

3
2
Khi đó bài toán trở thành :Tìm m để hàm số f  t   t  3t  mt  4 đồng biến trên  0;1

��
3t 2
6t
 m 0
Ta có f '  t  

m 3t 2 6t; t

 0;1

m

min g  t 
 0;1

3t 2 6t

2
g  t   g  0   0. Vậy m �0
Xét hàm số g  t   3t  6t trên  0;1 , suy ra min
 0;1

Câu 50: Đáp án
Gọi E và F là trung điểm của BC và AB và O là trọng tâm tam giác ABC ta có SO   ABC  .
�AE  BC
� BC  (SAE).
Do �
SO  BC

Dựng EK  SA suy ra EK là đoạn vuông góc chung cua SA và BC.
Tương tự dựng FI; RL là các đoạn vuông góc chung cùa 2 cạnh đoi diện. Do tính chất đối xứng ta dễ
dàng suy ra EK, FI, RL đồng quy tại điểm M. Như vậy d �K  FI  RL  3EK

Trang 19


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
a 3
�  1 � sin SAO
� 2 2
Mặt khác KE 
� cosSAO
2
3
3
Do đó KE  AE.sin A 

a 3 a 2 a 6
.

2
3
3

Do vậy d min  a 6

----- HẾT -----

Trang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x