Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Trường THPT Lương Tài 2 Bắc Ninh Lần 1 File word Có ma trận Có lời giải chi tiết

Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2018
MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
THPT LƯƠNG TÀI 2- BẮC NINH- LẦN 1
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

MA TRẬN
Mức độ kiến thức đánh giá

Lớp 12
(...%)

Lớp 11
(...%)

STT


Các chủ đề

Nhận
biết

Thông
hiểu

Vận
dụng

Vận dụng
cao

1

Hàm số và các bài toán
liên quan

6

6

5

2

2

Mũ và Lôgarit

1

2

2

3


Nguyên hàm – Tích
phân và ứng dụng

4

Số phức

5

Thể tích khối đa diện

2

3

3

6

Khối tròn xoay

2

7

Phương pháp tọa độ
trong không gian

1

Hàm số lượng giác và
phương trình lượng
giác

2

Tổ hợp-Xác suất

3

Dãy số. Cấp số cộng.
Cấp số nhân

4

Giới hạn

5

Đạo hàm

6

Phép dời hình và phép
đồng dạng trong mặt
phẳng

1

Trang 1

Tổng số
câu hỏi
19
5

4

12

1

3

2

2

1

2

3

1

1

2

1

1
1


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

Khác
Tổng

7

Đường thẳng và mặt
phẳng trong không gian
Quan hệ song song

8

Vectơ trong không gian
Quan hệ vuông góc
trong không gian

1

Bài toán thực tế

1

1

2
50

Số câu

12

13

18

7

Tỷ lệ

24%

26%

36%

14%

Trang 2


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
THPT LƯƠNG TÀI 2- BẮC NINH- LẦN 1

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2018
MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Trong các hàm số được cho bởi các phương án sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?
A. y  cot 2x

B. y  sin 2x

C. y  tan 2x

D. y  cos 2x

Câu 2: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào xác định với mọi giá trị thực của x ?
1

A. y   2x  1 3

B. y   2x 2  11
3

C. y   1  2x 

3D. y  1  2 x3

Câu 3: Cho hàm số y  a x , 0  a �1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số y  a x có tập xác định là � và có tập giá trị là  0; �
B. Đồ thị hàm số y  a x có đường tiệm cận ngang là trục hoành
C. Đồ thị hàm số y  a x có đường tiệm cận đứng là trục tung
D. Hàm số y  a x đồng biến trên tập xác định của nó khi a  1
Câu 4: Đường thẳng y  4x  2 và đồ thị hàm số y  x 3  2x 2  3x có tất cả bao nhiêu giao điểm?
A. 3

C. 0

B. 1

D. 2

2
Câu 5: Giải bất phương trình log   x  3x   log   x  4  ?
4

4

A. 2  2 2  x  2  2 2

B. 2  2 2  x  0


4  x  2  2 2
C. �
x  22 2x  22 2
D. �
x  2 2 2


Câu 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y 
y9
A. min
 2;6

x2
trên  2;6 .
x2

y8
B. min
 2;6

y4
C. min
 2;6

y3
D. min
 2;6

Câu 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Hình chóp đều có tất cả các cạnh bằng nhau B. Hình chóp đều có các cạnh đáy bằng nhau C.
chóp đều có các cạnh bên bằng nhau
Câu

8:

Trong

các

hàm

D. Tứ diện đều là một chóp tam giác đều.
số

f 1  x   s inx, f 2  x   x  1, f 3  x   x 3  3x

�x  x  1 khi x �1
f4  x   �
có tất cả bao nhiêu hàm số là hàm liên tục trên � ?
2x
khi x  1

A. 1

B. 2

Hình

C. 4

Trang 3

D. 3
Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Câu 9: Cho cấp số cộng  u n  với số hạng đầu là u1  2017 và công sai d  3. Bắt đầu từ số hạng nào
trở đi mà các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương?
A. u 674

B. u 672

C. u 675

D. u 673

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình sin

x
x
  m  1 cos  5 vô
2
2

nghiệm?
A. m  3 hoặc m �1

B. 1 �m �3

C. m �3 hoặc m  1

D. 1  m  3

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB  2a, AD  3a . Cạnh bên SA vuông góc
với đáy (ABCD) và SA  a . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD .
A. V  6a 3

B. V  a 3

C. V  3a 3

D. V  2a 3

3
2
Câu 12: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số y  x  3mx   9m  6  x đồng biến trên

�.

m �2

A. �
m �1


m2

C. �
m 1


B. 1 �m �2

D. 1  m  2

Câu 13: Cho hàm số y  x  2 x. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng  2; � .
nghịch biến trên khoảng  �;1 .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng  0; � .

C. Hàm số

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1; � .

Câu 14: Trong các hàm số được cho dưới đây, đồ thị của hàm số nào không có đường tiệm cận?
A. y 

1
x

B. y 

2x  1
2x

C. y 

x
x 1

D. y  x 4  3x 2  2

2

Câu 15: Cho tam giác ABC vuông tại A có ba cạnh CA, AB, BC lần lượt tạo thành một cấp số nhân có
công bội q. Tìm q ?
A.

5 1
2

B.

22 5
2

C.

1 5
2

D.

2 52
2

f  x   16
f  x   16
.
 24. Tính lim
x �1
x �1
x

1
2f
x

4

6
x 1

Câu 16: Cho f  x  là một đa thức thỏa mãn lim
A. I  24

B. I  �D. I  0

C. I  2

2
Câu 17: Khi đặt t  log 5 x thì bất phương trình log 5  5x   3log5

x  5 �0 trở thành bất phương trình

nào dưới đây?
A. t 2  6t  4 �0

B. t 2  6t  5 �0

C. t 2  4t  4 �0

D. t 2  3t  5 �0

Câu 18: Một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng a 6. Tính thể tích của khối lập phương đó.
Trang 4


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
A. V  64a 3
B. V  8a 3
C. V  2 2a 3
D. V  3 3a 3
Câu 19: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với O là tâm đa giác đáy ABCD. Khẳng định nào sau đây là
sai?
A. BD   SAC 

B. BC   SAB 

C. AC   SBD 

D. OS   ABCD 

Câu 20: Cho hàm số y  f  x  là hàm liên tục trên �và có bảng biến thiên như hình vẽ.
x
y'

�
+

1
0
4

0
0

-

1
0
4

+

y
�
3
Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

�
�

A. Cực đại của hàm số là 4

B. Cực tiểu của hàm số là 3

y4
C. max


y3
D. min


2
Câu 21: Tính đạo hàm của hàm số y  log9  x  1 .

A. y ' 

2x ln 9
x2 1

B. y ' 

1
 x  1 ln 9
2

C. y ' 

x
 x  1 ln 3
2

D. y ' 

2 ln 3
x2 1

Câu 22: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ với đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Biết AB  3a, góc
giữa đường thẳng A’B và mặt đáy lăng trụ bằng 30o. Tính thể tích V của khối chóp A’.ABC.
A. V 

3 3a 3
2

B. V 

9 3a 3
2

C. V 

27 3a 3
2

D. V 

9 3a 3
3

Câu 23: Tính diện tích của mặt cầu  S khi biết nửa chu vi đường tròn lớn của nó bằng 4.
A. S  16.

B. S  64.

C. S  8.

D. S  32.

1 4
2
Câu 24: Tìm cực đại của hàm số y   x  2x  1.
4
A. 3

C. 1

B. 0

D. �2

x 2 4

3�
Câu 25: Giải bât phương trình �
� � �1 ta được tập nghiệm là T. Tìm T ?
�4 �
A. T   2; 2

B. T   2; �

C. T   �; 2

D. T   �; 2 � 2; �

Câu 26: Từ 6 điểm phân biệt thuộc đường thẳng  và một điểm không thuộc đường thẳng  ta có thể
tạo được tất cả bao nhiêu tam giác?
A. 210

B. 30

C. 15

D. 35

C. x  5

D. x  4

Câu 27: Giải phương trình log 2  2x  2   3.
A. x  3

B. x  2

Trang 5


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Câu 28: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, SA  a . Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SBC).
A. d 

a 3
2

B. d 

a 2
3

C. d 

a 6
2

Câu 29: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x  3

2

 x  2 

D. d 

a 6
3x  1 . Hỏi hàm số đã cho có tất cả

bao nhiêu điểm cực trị?
A. 0

C. 3

B. 2

D. 1

Câu 30: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong
bốn hàm số dưới đây, hàm số đó là hàm số nào?
A. y 

x2
1  2x

B. y 

x2
1  2x

C. y 

x2
2x  1

D. y 

x2
2x  1

1 3
2
2
Câu 31: Cho hàm số y  x  m x  2m  2m  9 , m là tham số. Gọi S là tất cả các giá trị của m sao
3
cho giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  0;3 không vượt quá 3. Tìm S?.
A. S   �; 3 � 1; �

B. S   3;1

C. S   �; 3 � 1; �

D. S   3;1

Câu 32: Cho điểm H  4;0  đường thẳng x  4 cắt hai đồ thị hàm số
y  log a x và y  log b x lần lượt tại 2 điểm A, B sao cho AB  2BH .
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. b  a 3

B. a  b3

C. a  3b

D. b  3a

Câu 33: Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy R.
A. Sxq  2Rh

2
B. Sxq  R h

C. Sxq  Rh

D. Sxq  4Rh

0
1
2
3
2016 2016
2017 2017
Câu 34: Tính tổng S  2C2017  2C 2017  4C2017  8C2017  ...  2 C2017  2 C2017 ?

A. S  1

B. S  1

C. S  0

D. S  2

Câu 35: Hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, dân số tỉnh X là 1,5 triệu người. Với tốc độ tăng dân số hằng
năm không thay đổi là 1,5% và chỉ có sự biến động dân số do sinh-tử thì trong năm 2027 (từ 1/1/2027
đến hết ngày 31/12/2027) tại tỉnh X có tất cả bao nhiêu trẻ em được sinh ra, giả sử rằng tổng số người tử
vong trong năm 2027 là 2700 người và chỉ là những người trên hai tuổi?
A. 28812

B. 28426

C. 23026

Trang 6

D. 23412


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Câu 36: Khi cắt khối trụ  T  bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục của trụ  T  một khoảng
bằng a 3 là được thiết diện là hình vuông có diện tích bằng 4a 2 . Tính thể tích V của khối trụ  T  ?.
A. V  7 7 a 3

B. V 

8 3
C. V  a
3

7 7 3
a
3

D. V  8a 3

Câu 37: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y 

x  1  2017
x 2  2mx  m  2

đúng 3

đường tiệm cận?
A. 2  m �3

C. m  2

B. 2 �m �3

D. m  2 hoặc m  1

Câu 38: Cho hàm số y  f  x  và y  g  x  là hai hàm liên tục trên �đồ thị hàm số y  f '  x  là đường cong nét đậm và y  g '  x  là đường
cong nét mảnh như hình vẽ. Gọi 3 giao điểm A, B, C của đồ thị
y  f '  x  và y  g '  x  trên hình vẽ lần lượt có hoành độ là a, b, c.
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số h  x   f  x   g  x  trên đoạn  a;c  ?
h  x   h  0
A. Min
 a;c

h  x  h  a
B. Min
 a;c

Câu 39: Cho phương trình

h  x   h  b
C. Min
 a;c

h  x   h  c
D. Min
 a;c 

 1  cos x   cos2x  cos x   sin 2 x  0. Tính tổng tất cả các nghiệm năm trong
cos x  1

khoảng  0; 2018  của phương trình đã cho?
A. 1019090

B. 2037171

C. 2035153

D. 1017072

3
2
Câu 40: Cho chuyển động được xác định bởi phương trình s  t   t  2t  3t với t tính bằng giây, s  t 

là quãng đường chuyển động tính theo mét. Tính từ lúc bắt đầu chuyển động, tại thời điểm t  2 giây thì
gia tốc a của chuyển động có giá trị bằng bao nhiêu?
A. a  8 m / s 2

B. a  6 m / s 2

C. a  7 m / s 2

D. a  16 m / s 2

Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh AB  a 6 , cạnh SC  4 3a. Hai mặt
phẳng  SAD  và  SAC  cùng vuông góc với mặt phẳng  ABCD  và M là trung điểm của SC. Tính góc
giữa đường thẳng BM và mặt phẳng  ACD  ?
A. 30o

B. 60o

C. 45o

D. 90o

Câu 42: Cho các số thực dương x, y thỏa mãn log 6 x  log9 x  log 4  2x  2y  . Tính tỉ số
A.

x 2

y 3

B.

x
2

y
3 1

C.

x
1

y
3 1

Trang 7

D.

x 3

y 2

x
?
y


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, đáy nhỏ của hình thang
là CD, cạnh bên SC  a 15. Tam giác SAD là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc
với đáy. Gọi H là trung điểm của cạnh AD, khoảng cách từ B tới mặt phẳng (SHC) bằng 2 6a. Tính thể
tích V của khối chóp S.ABCD ?
A. V  8 6a 3

B. V  12 6a 3

C. V  4 6a 3

D. V  24 6a 3

�  120o. Hình chiếu
Câu 44: Cho lăng trụ ABCD.A ' B'C ' D ' có đáy ABCD là hình thoi, AC  2a, BAD
vuông góc của điểm B trên mặt phẳng  A ' B'C ' D '  là trung điểm cạnh A' B' góc giữa mặt phẳng

 AC ' D ' và mặt đáy lăng trụ bằng 60o . Tính thể tích V của khối lăng trụ
A. V  2 3a 3

B. V  3 3a 3

ABCD.A ' B'C ' D '

C. V  3a 3

D. V  6 3a 3

Câu 45: Lớp 10X có 25 học sinh, chia lớp 10X thành hai nhóm A và B sao cho mỗi nhóm đều có học
sinh nam và học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên hai học sinh từ hai nhóm, mỗi nhóm một học sinh. Tính xác
suất để chọn được hai học sinh nữ. Biết rằng, trong nhóm A có đúng 9 học sinh nam và xác suất chọn
được hai học sinh nam bằng 0,54.
A. 0, 42.

B. 0, 04.

C. 0, 46.

D. 0, 23.

Câu 46: Khi cắt khối nón  N  bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác
vuông cân có cạnh huyền bằng 2 3a. Tính thể tích V của khối nón  N  .
A. V  3 6a 3

B. V  6a 3

C. V  3a 3

D. V  3 3a 3

Câu 47: Khi đồ thị hàm số y  x 3  bx 2  cx  d có hai điểm cực trị và đường thẳng nối hai điểm cực trị
ấy đi qua gốc tọa độ, hãy tìm giá trị nhỏ nhất minT của biểu thức T  bcd  bc  3d.
A. min T  4

B. min T  6

C. min T  4

D. min T  6

Câu 48: Biết tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  ax 4  bx 2  2 tại điểm A  1;1 vuông góc với đường
thẳng x  2y  3  0 . Tính a 2  b 2 .
A. a 2  b 2  10

B. a 2  b 2  13

C. a 2  b 2  2

D. a 2  b 2  5

Câu 49: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A 'B 'C ' có bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy ABC bằng
2a 3
và góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60o . Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AB'
3
và BC' ?
A. d 

2 2a
3

B. d 

4a
3

C. d 

Trang 8

2 3a
3

D. d 

2 6a
3


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, các tam giác SAB và SAD là những tam
giác vuông tại A . Mặt phẳng  P  đi qua A và vuông góc với cạnh bên SC cắt SB, SC, SD lần lượt tại các
�  60o. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp đa diện ABCD.MNP ?
điểm M, N, P. Biết SC  8a, ASC
A. V  24a 3

B. V  32 3a 3

C. V  18 3a 3

--- HẾT ---

Trang 9

D. V  6a 3


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
THPT LƯƠNG TÀI 2- BẮC NINH- LẦN 1

Banfileword.com
BỘ ĐỀ 2018
MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

BẢNG ĐÁP ÁN
1-D

2-B

3-C

4-A

5-C

6-B

7-A

8-D

9-A

10-D

11-D

12-B

13-A

14-D

15-B

16-C

17-C

18-C

19-B

20-D

21-C

22-A

23-B

24-A

25-A

26-C

27-C

28-A

29-D

30-C

31-B

32-A

33-A

34-C

35-B

36-D

37-A

38-C

39-D

40-A

41-B

42-B

43-C

44-D

45-B

46-C

47-A

48-D

49-A

50-B

Banfileword.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018
THPT LƯƠNG TÀI 2- BẮC NINH- LẦN 1
Trang 10


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

BỘ ĐỀ 2018
MÔN TOÁN

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Câu 2: Đáp án B
Câu 3: Đáp án C
Đồ thị hàm số y  a x có đường tiệm cận ngang là trục hoành và không có tiệm cận đứng.
Câu 4: Đáp án A
Phương trình hoành độ giao điểm là: x 3  2x 2  3x  4x  2 � x 3  2x 2  x  2  0
x2

� x 2  x  2    x  2   0 �  x  2   x 2  1  0 � �
� 3 giao điểm.
x  �1

Câu 5: Đáp án C
0  x  4


. Vì 0   1 nên bất phương trình
ĐK: �
4
�x  3

x  22 2
� x 2  3x  x  4 � x 2  4x  4  0 � �
.
x  22 2

Câu 6: Đáp án B
Ta có: y ' 

x 2  4x

 x  2

2

x0

0� �
.
x4


Lập bảng biến thiên

x

2

y'

-

0

�

y

6

4
+

12

8
� min y  8 � x  4.
 2;6

Câu 7: Đáp án A

Trang 11


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Hình chóp đều có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.
Câu 8: Đáp án D
Các hàm số f1 , f3 liên tục trên �. Hàm số f 2 liên tục trên �. Xét hàm f 4 .

f 4  x   lim x  x  1  1  f 4  1 ; lim f 4  x   lim  2  x   1  f 4  1 � f 4
Ta có: xlim
�1
x �1
x �1
x �1
liên tục trên �. Vậy có tất cả 3 hàm số liên tục trên �.
Câu 9: Đáp án A
Công thức số hạng tổng quát là: u n  u1   n  1 d  2017   n  1 .3  3n  2020.
Ta có: u n  0 � 3n  2020  0 � n 

2020
: 673,3 � Bắt đầu từ số hạng u 674 các số hạng của cấp số
3

cộng đều nhận giá trị dương.
Câu 10: Đáp án D
Để phương trình vô nghiệm thì

 5

2

 12   m  1 �  m  1  4 � 2  m  1  2 � 1  m  3.
2

2

Câu 11: Đáp án D
1
1
3
Thể tích khối chóp là: V  SA.SABCD  a.2a.3a  2a .
3
3
Câu 12: Đáp án B
Ta có y '  3x 2  6mx  9m  6 . Hàm số đồng biến trên �
'

۳��
y ' 0,
��
x 
� ��
0

9m 2 3  9m 6 

0

1 m

2

Câu 13: Đáp án A
Hàm số có tập xác định D   0; � .
Ta có y '  1 

�y '  0 � x  1
1
��
.
x
�y '  0 � x  1

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  1; � , nghịch biến trên khoảng  0;1 .
Câu 14: Đáp án D
Câu 15: Đáp án B
Ta có AC.BC  AB2 � AC.BC  BC2  AC2 � AC2q 2  AC2q 4  AC2 � q 2  q 4  1
�2 1  5
q 

2 � q2  1  5 � q  1  5  2  2 5 .
��
2
2
2
�2 1  5
q 


2
Câu 16: Đáp án C

Trang 12


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Chọn f  x   16  24  x  1 � f  x   24x  8 � f  1  16.
lim
x �1

 x  1 

f  x   16
2f  x   4  6

24
 2.
2.16  4  6

Câu 17: Đáp án C
t  log5 x
BPT �  1  log 5 x   6 log 5 x  5 �0 � log 5 2 x  4 log 5 x �0 ����
t 2  4t  4 �0.
2

Câu 18: Đáp án C
Độ dài cạnh của hình lập phương là:

 a 6
3Thể tích khối lập phương là: V  a 22

2

 a 2.

 2 2a 3 .

Câu 19: Đáp án B

Câu 20: Đáp án D
Hàm số không tồn tại giá trị nhỏ nhất trên �.
Câu 21: Đáp án C
Ta có y ' 

x

x

2

2

 1 '

 1 ln 9x
.
 x 2  1 ln 3

Câu 22: Đáp án A

Trang 13


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
1
1
9a 2
o
 a 3;SABC   3a 2  
Ta có: A ' A  AB tan 30  3a.
2
2
3
1
1
9a 2 3 3a 3
Thể tích khối chóp A’.ABC là: V  A 'A.SABC  a 3.

.
3
3
2
2
Câu 23: Đáp án B
Gọi bán kính đường tròn lớn là R.
Ta có: R  4 � R  4.
Diện tích của mặt cầu (S) là: S  4R 2  44 2  64.
Câu 24: Đáp án A
x0

3
. (Chú ý cực đại là giá trị cực đại ).
Ta có y '   x  4x � y '  0 � �
x  �2


�y  0   1
� yCD  3.
Mặt khác �
�y  �2   3
Câu 25: Đáp án A
BPT � x 2  4 �0 � 2 �x �2 � T   2; 2 .
Câu 26: Đáp án C
2
Số tam giác tạo được bằng C6  15.

Câu 27: Đáp án C
PT � 2x  2  23  8 � x  5.
Câu 28: Đáp án A

Gọi I là trung điểm của BC,H là hình chiếu của A xuống SI.
BC  AH

� BC   SAI  � AH   SBC 
Ta có: �
BC  SA


Trang 14


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Ta có: AI 

 2a 

2

 a2  a 3

1
1
1
1
1

 2  2
2
2
AH
SA AI
a
a 3d  A;  SBC    AH 24
a 3
� AH 
2
3a
2

a 3
.
2

Câu 29: Đáp án D
f '  x  đổi dấu khi đi qua điểm x  1, suy ra y  f  x  có 1 điểm cực trị.
Câu 30: Đáp án C
Câu 31: Đáp án B
2
2
Ta có: y '  x  m �0  x � 0;3 

Do đó hàm số đồng biến trên đoạn  0;3
y  y  3  9  3m 2  2m 2  2m  9  m 2  2m �3 � 3 �m �1
Khi đó Max
 0;3
Câu 32: Đáp án A
Ta có: AB  2BH � AH  3BH � log a 4  3log b 4 �

1
3

� a 3  b.
log 4 a log 4 b

Câu 33: Đáp án A
Câu 34: Đáp án C
Xét khai triển  1  x 

2017

2
2017 2017
 C 02017  C12017 x  C 2017
x 2  ...  2 2017 C 2017
x .

0
1
2
3
2016 2016
2017 2017
Cho x  2 ta được C2017  2C2017  4C2017  8C2017  ...  2 C2017  2 C2017  1
0
0
1
2
3
2016 2016
2017 2017
Lại có C2017  1 � S  2C 2017  2C 2017  4C2017  8C2017  ...  2 C2017  2 C2017  0.

Câu 35: Đáp án B
Tổng số người tăng lên trong năm 2027 là: 1,5  1  1,5%   1,5  1  1,5%   25726 người.
10

Số dân tăng lên này bằng số người sinh ra trừ số người tử vong năm 2027
Do đó trong năm 2027 có 25726  2700  28426 người.
Câu 36: Đáp án D
Cạnh hình vuông bằng 2a � h  T   2a
Bán kính đáy R 

 a 3

2

2

�2a �
 � �  2a
�2 �

Trang 15

9


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Suy ra V  R 2 h  8a 3
Câu 37: Đáp án A
y  0 � đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang là y  0 .
Ta có: xlim
� �
2
Để đồ thị hàm số có 3 tiệm cận thì phương trình : g  x   x  2mx  m  2  0 có 2 nghiệm phân biệt


 '  m2  m  2  0

x1  �
x 2��
1 ��
1 0۳
 x1
 x 2 

�x  1  x  1  0
2
�1


 m  1  m  2   0

x1 x 2  x1 x 2  1 0


�x 2  x 2  2


 m  1  m  2   0

m 2 2m 1 0


2m  2


3 m

2.

Câu 38: Đáp án C
xa


xb
Ta có: h '  x   f '  x   g '  x   0 � �

xc

Với x � a; b  thì đồ thị g '  x  nằm trên f '  x  nên g '  x   f '  x  � h '  x   0 hàm số nghịch biến trên
đoạn  a; b 
Tương tự với x � b;c thì h  x  đồng biến.
h  x  h  b .
Do đó Min
 a;c
Câu 39: Đáp án D
ĐK: cos x �1 . Khi đó PT �

 1  cos x   2cos 2 x  cos x  1   1  cos 2 x 
1  cos x

0

cos x  1

� 2cos 2 x  cos x  1   1  cos x   0 � 2cos 2 x  2 � �
� x  k2
cos x  1(loai)

Do x � 0; 2018  � k � 1;1008 � �  1  2  3  ...  1008  .2 
Câu 40: Đáp án A
2
Phương trình vận tốc của vật là v  t   s '  t   3t  4t  3
2
Phương trình gia tốc là: a  v '  t   6t  4 � a  2   8m / s .

Câu 41: Đáp án B

Trang 16

1  1008
.1008.2  1017072
2


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.

Gọi O là tâm của hình vuông ABCD � OM   ABCD  .
� ACD   MB;

Suy ra MB;
MB;OB  �
MBO
 ABCD   �
Tam giác SAC vuông � SA  SC2  AC 2  6a � OM  3a
� 
Tam giác OMB vuông tại O, có tan MBO

OM 3a

 3.
OB
3a

Vậy góc giữa đường thẳng BM và mp (ACD) là 60o .
Câu 42: Đáp án B
�x  6 t

log
x

log
x

log
2x

2y

tĐặt
và 2x  2y  4 t.

6
9
4
t
�y  9
2

t
t
t

x
�2 �� �2 �
�2 �
� 2.6  2.9  4 � �
� �� 2. � � 2  0 � � � 1  3 �  1  3
y
�3 �� �3 �
�3 �

y

t

t

Câu 43: Đáp án C

Tam giác SAD đều cạnh 2a � SH  a 3 � HC  2a 3.
Kẻ BK vuông góc HC � BK   SHC  � BK  2a 6
Diện tích tam giác BHC là SBHC 

1
BK.HC  6a 2 2
2

Trang 17


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
1
2
Mà SABCD  SHAB  S HCD  S HBC  SABCD  S  HBC � SABCD  2 x S  HBC  12a 2
2
1
1
VS.ABCD  .SH.S  HBC  .a 3.12a 2 2  4 6a 3
3
3
Câu 44: Đáp án D

Gọi H là trung điểm của BC, kẻ HK  C ' D '  K �C ' D ' 

Suy ra BH   A ' B'C ' D '  � �
AC ' D '  ;  A ' B'C ' D '   BKH
Tam giác A’C’D’ đều cạnh 2a � HK  d  A ';C 'D '   a 3
Tam giác BHK vuông tại H � BH  tan 60o x HK  3a
Diện tích hình thoi A’B’C’D’ là SA 'B'C 'D '  2a 2 3.
Vậy thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’D’ là V  BH.SA 'B'C'D '  3a.2a 2 3  6 3a 3
Câu 45: Đáp án B
*
Gọi số học sinh nữ trong nhóm A là x  x �� 
*
Gọi số học sinh nam trong nhóm B là y  y �� 

=>Số học sinh nữ trong nhóm B là 25  9  x  y  16  x  y � x  y  16
Khi đó, Nhóm A: 9 nam, x nữ và nhóm B: y nam, 16  x  y nữ.
Xác suất để chọn được hai học sinh nam là
�y

C19.C1y
1
9 x

C

1
25 9  x

.C

 0,54 �

9y
27
 .
 9  x   16  x  50

30
3
 9  x   16  x  � x  16. Vì y ��* �  9  x   16  x  ��*.
50
50


 x, y    1;9 
�  x, y     1;9  ,  6;9  ,  11;6   . Mặt khác x  y  16 � �
.
 x, y    6;9 

( Khi chia nhóm thì A,B có vai trò như nhau nên có 2 cặp thỏa mãn )

Trang 18


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
Vậy xác suất để chọn đươc hai học sinh nữ là 0, 04.
Câu 46: Đáp án C

2
ra 3
1
1

� V N   r 2 h   a 3 a 3  3a 3.
Theo bài ra, khối nón  N  có �
3
3
ha 3


Câu 47: Đáp án A
Ta có y '  3x 2  2bx  c � y ''  6x  2b suy ra y '

y '.y '' 2 � b 2 �
bc
 �
c  �x  d  .
18
3� 3 �
9

2 � b2 �
bc
c  �x  d 
Do đó, phương trình đi qua hai điểm cực trị là y  �
3� 3 �
9
Mà (d) đi qua gốc tọa độ O � d 

 d .

bc
 0 � bc  9d. Khi đó T  9d 2  12d �4.
9

Chú ý: Hàm số y  a x 3  bx 2  cx  d có phương trình đt đi qua hai điểm cực trị là f  x   y 
Câu 48: Đáp án D
4
2
3
Ta có y  a x  bx  2 � y '  4a x  2bx � y '  1  4a  2b.


4a  2b  2
a2


�y '  1  2
��
��
� a 2  b 2  5.
Theo bài ra, ta có �
a  b  2 1
b  3


�y  1  1
Câu 49: Đáp án A

Tam giác ABC đều có R ABC 

2a 3
� AB  2a.
3

Dựng hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’, O là trung điểm của B’D’

Trang 19

y '.y ''
.
18a


Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word mới nhất, chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường.
�'AD '  60o � AB' D đều cạnh
khi đó BC '/ /AD ' � B
B 'D '  2a 3 � AD  2a 3 � AA '  A ' D 2  AD 2  2a 2
Lại có:
d  AB'; BC '   d  BC ';  AB' D '    d  B;  AB' D '    d  A ';  A 'B' D '  
 A 'H 

A 'O.AA'
A 'O  A A '
2

22a 2
.
3

Câu 50: Đáp án B

Nối SO �AN  E , qua E kẻ đường thẳng song song với BD. Cắt SB,SD lần lượt tại
M, P  mp  P 

 AMNP  .

Ta có SA  AB,SA  AD � SA   ABCD  � BC   SAB  .
Mà SC   AMNP  � SC  AM suy ra AM   SBC  .
Do đó AM  MC mà O là trung điểm của AC � OA  OM  OC.
Tương tự, ta chứng minh được O là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối
đa diện ABCD.MNP � R 
Vậy thể tích cần tính là V 

AC 4a 3

 2a 3.
2
24 3 4
R   2 3
3
33

 32 3a 3 .

----- HẾT -----

Trang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x