Tải bản đầy đủ

Financial management theory and practice 12the edition brigham

Ô·½»²-»¼ ¬±æ ³»à·º¿¼§ò½±³


Ô·½»²-»¼ ¬±æ ³»à·º¿¼§ò½±³

Ú·²¿²½·¿´
Ó¿²¿¹»³»²¬

ݱ°§®·¹¸¬ îððè ̸±³-±² Ô»¿®²·²¹ô ײ½ò ß´´ η¹¸¬- λ-»®ª»¼ò
Ó¿§ ²±¬ ¾» ½±°·»¼ô -½¿²²»¼ô ±® ¼«°´·½¿¬»¼ô ·² ©¸±´» ±® ·² °¿®¬ò


Ô·½»²-»¼ ¬±æ ³»à·º¿¼§ò½±³

ݱ°§®·¹¸¬ îððè ̸±³-±² Ô»¿®²·²¹ô ײ½ò ß´´ η¹¸¬- λ-»®ª»¼ò
Ó¿§ ²±¬ ¾» ½±°·»¼ô -½¿²²»¼ô ±® ¼«°´·½¿¬»¼ô ·² ©¸±´» ±® ·² °¿®¬ò


ùợằ
ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ


ãẵã
ểạằằơ
èáằđĐ ẳ éđẵơãẵằ

ôạằằ ũ ịđãạá
ậãêằđ-ãơĐ đãẳ

ểãẵáằ íũ áđáđẳơ
ậãêằđ-ãơĐ èằằ--ằằ

íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

ãẵã ểạằằơổ èáằđĐ ẳ éđẵơãẵằ
èâằơá ẳãơã
ôạằằ ũ ịđãạá ẳ ểãẵáằ íũ áđáđẳơ
ấéủẳãơđã ĩãđằẵơđổ
ệẵà ẫũ íáô

ẳãơđã ò--ã-ơơổ
òẳằằ ẵáơƯ

èằẵáạĐ éđảằẵơ ểạằđổ
ểơơ ểẵếãằĐ

ẳãơđúãúíáãằổ
òằă ê ẻ-ằắằđạ

đũ íơằơ éđảằẵơ ểạằđổ
íã ếằằĐ

òđơ ĩãđằẵơđổ
ịằơáĐ í-ằĐ

ăằẵôơãêằ ẳãơđổ
ểãàằ ẻằĐẳ-


ểđàằơãạ ểạằđổ
ệ- ếđ

đũ ãđ-ơ éđãơ ịôĐằđổ
ẳằằ ểãằâ-àã

đũ ĩằêằằơ ẳãơđổ
ãƯắằơá èá-

đũ ểđàằơãạ
íôãẵơã- ểạằđổ
ệã ẹêằđĐ

éđãơằđổ
ẻẻ ĩằằĐ ỳ -ụ
ẫãđẳ ẹỉ

íẹéầẻìỉè w ợốụ ợở
èá- ôơáúẫằ-ơằđụ đơ
èáằ èá- íđđơãũ
èá-ụ ơáằ ơđ ạụ ẳ
ôơáúẫằ-ơằđ đằ ơđẳằđàô-ằẳ áằđằã ôẳằđ ãẵằ-ằũ

òễễ ẻìỉè ẻẻấĩũ
ề đơ ơáã- âđà ẵêằđằẳ ắĐ
ơáằ ẵĐđãạáơ áằđằ Đ ắằ
đằđẳôẵằẳ đ ô-ằẳ ã Đ đ

ễãắđđĐ íạđằ-- íơđ
ềôắằđổ ợộỗợùớỡố

éđãơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ-
òằđãẵ
ù ợ ớ ỡ ở ỗ ố ộ ờ
ìịềúùớổ ỗộốúúớợỡúỡợợờỗúờ
ìịềúùổ úớợỡúỡợợờỗúở

-ơđạằ ẳ đằơđãằê -Đ-ơằ-ụ đ
ã Đ ơáằđ ằđOâãơáôơ
ơáằ âđãơơằ ằđã--ã ơáằ
ôắã-áằđũ
đ ằđã--ã ơ ô-ằ ơằđã
đ ơáã- ơằăơ đ đẳôẵơụ -ôắãơ
đằôằ-ơ ãằ ơ áơơổủủâââ
ũơá-đãạáơ-ũẵũ

đ đằ ãđơã ắôơ
ôđ đẳôẵơ-ụ ẵơẵơ ô- ơổ
èá- ễằđãạ òẵẳằãẵ
ẻằ-ôđẵằ íằơằđ
ùúốúỡợớúởờớ
èá- ỉãạáằđ ẳôẵơã
ởùỗù ềơđ ịôằêđẳ
ể-ụ ẹỉ ỡởỡ
ậò

íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

đằẵằ

ẫáằ âằ âđơằ ơáằ ãđ-ơ ằẳãơã ãẵã ểạằằơổ èáằđĐ ẳ éđẵơãẵằụ âằ
áẳ ôđ ạ-ổ ứùữ ơ ẵđằơằ ơằăơ ơáơ âôẳ áằ -ơôẳằơ- àằ ắằơơằđ ãẵã
ẳằẵã-ã-ồ ứợữ ơ đêãẳằ ắà ơáơ ẵôẳ ắằ ô-ằẳ ã ơáằ ãơđẳôẵơđĐ ểịò
ẵôđ-ằụ ắôơ ằ ơáơ â- ẵằơằ ằôạá đ ô-ằ - đằằđằẵằ ơằăơ ã âú
ẵ-ằ ẵôđ-ằ- ẳ ơằđ ạđẳôơãồ ứớữ ơ ơãêơằ -ơôẳằơ- ắĐ ẳằ-ơđơãạ ơáơ
ãẵằ ã- ắơá ãơằđằ-ơãạ ẳ đằằêơồ ẳ ứỡữ ơ àằ ơáằ ắà ẵằđ ằôạá -
ơáơ -ơôẳằơ- ẵôẳ ạ ơáđôạá ơáằ ơằđã âãơáôơ â-ơãạ ằãơáằđ ơáằãđ ơãằ đ
ơáằãđ đằ--đK- ơãằ ơđĐãạ ơ ãạôđằ ôơ âáơ âằ âằđằ -Đãạũ

ấôơã - ậãĐãạ èáằằ
ẹôđ ằá-ã- ơáđôạáôơ ơáằ ắà ã- ơáằ ẵơã- ơáơ ạằđ ẵ ẳ
-áôẳ ơàằ ơ ãẵđằ-ằ ơáằ êôằ ơáằ ãđũ ơđôẵơôđãạ ơáằ ắà đôẳ êôú
ơã ằáẵằ- ẵơãôãơĐ ẳ áằ- -ơôẳằơ- -ằằ áâ êđãô- ơãẵ- đằ đằơằẳ ơ
ằ ơáằđũ
ò- ãơ- ơãơằ ãẳãẵơằ-ụ ơáã- ắà ẵắãằ- ơáằđĐ ẳ đẵơãẵ ãẵơã-ũ ò
ôẳằđ-ơẳãạ ãẵằ ơáằđĐ ã- ắ-ôơằĐ ằ--ằơã đ Đằ ẳằêằãạ
ẳủđ ãằằơãạ ằằẵơãêằ ãẵã -ơđơằạãằ-ũ ịôơ ơáằđĐ ằ ã-Kơ -ôãú
ăẵằ
-đằẳ-áằằơ- ơ ãô-ơđơằ áâ ơáằđĐ ã- ãằẳ ã đẵơãẵằũ ìẳằằẳụ âằ ắằãằêằ
ã- ắ-ôơằĐ ằ--ằơã đ
-ơôẳằơK- -ôẵẵằ--ô ảắ -ằđẵá ẳ -ôắ-ằôằơ ẵđằằđũ èáằđằđằụ Đ ằăáãắãơã ơáằ ắà ẵằ ẳãđằẵơĐ đ ơáằ ẵẵĐãạ ăẵằ -đằẳ-áằằơ-ũ ểĐ ơáằ
-đằẳ-áằằơ- - đêãẳằ ắđãằ Nơôơđã-M ắĐ âĐ ẳằơãằẳ ẵằơ- ăẵằ
ằơôđằ- ơáơ âằ áêằ ôẳ ơ ắằ ằ-ằẵãĐ ô-ằôụ -ôẵá - ằằàụ èắằ-ụ ẳ
Đ ãẵã ôẵơã-ũ
èáằ ắà ắằạã- âãơá ôẳằơ ẵẵằơ-ụ ãẵôẳãạ ắẵàạđôẳ ơáằ
ằẵãẵ ẳ ãẵã ằêãđằơụ ơáằ ơãằ êôằ ằĐụ ãẵã -ơơằú
ằơ- ứâãơá ằá-ã- ẵ-á â-ữụ ắẳ êôơãụ đã-à Đ-ã-ụ ẳ -ơẵà
êôơãũ ẫãơá ơáã- ắẵàạđôẳụ âằ ạ ơ ẳã-ẵô-- áâ -ằẵããẵ ơằẵáãôằ- ẳ
ẳằẵã-ã đôằ- ẵ ắằ ô-ằẳ ơ áằ ăããƯằ ơáằ êôằ ơáằ ãđũ èáã- đạãƯú
ơã đêãẳằ- ôđ ãđơơ ẳêơạằ-ổ
ùũ íêằđãạ ơãằ êôằ ằĐ ằđĐ áằ- -ơôẳằơ- -ằằ áâ ẳ âáĐ ằăằẵơằẳ
ôơôđằ ẵ-á â- ẳằơằđãằ ơáằ êôằ ơáằ ãđũ ò-ụ ãơ ơàằ- ơãằ đ -ơôú
ẳằơ- ơ ẳãạằ-ơ èấể ẵẵằơ- ẳ ơ ằđ áâ ơ ẳ ơáằ đằôãđằẳ ẵẵôơã-ụ
- ãơ ã- ạẳ ơ ẵêằđ èấể ẵẵằơ- ằđĐ ẳ ơằũ
ợũ ểạằđ- -áôẳ ơđĐ ơ ăããƯằ ơáằ ôẳằơ êôằ ãđụ âáãẵá ãẳằơằđãằẳ ắĐ ẵ-á â- - đằêằằẳ ã ãẵã -ơơằằơ-ũ ẹôđ ằđĐ ẵêằđú
ạằ ãẵã -ơơằằơ- ơáô- áằ- -ơôẳằơ- -ằằ áâ đơãẵôđ ãẵã
ẳằẵã-ã- ằẵơ ơáằ êđãô- đơ- ơáằ ãđ ẳ ơáằ đằ-ôơãạ ẵ-á âũ ò-ụ
ãẵã -ơơằằơ Đ-ã- đêãẳằ- ằăẵằằơ êằáãẵằ đ ãô-ơđơãạ ơáằ
ô-ằôằ-- -đằẳ-áằằơ-ũ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

ịằ -ôđằ ơ êã-ãơ ơáằ

ữ ẫằắ -ãơằ
ơ áơơổủủâââ
ũơá-ằẳôũẵủ
ãẵằủắđãạá đ
áơơổủủâââũ-âằđãạ
ũẵủãẵằủắđãạáũ
èáằ-ằ -ãơằ- đêãẳằ
ẵẵằ-- đ ã-ơđôẵơđ- ẳ
-ơôẳằơ-ũ


êã

éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

ớũ ể-ơ -ơôẳằơ-Oằêằ ơá-ằ âá ẳ ơ ơ ảđ ã ãẵằOđằ ãơằđú
ằ-ơằẳ ã -ơẵà ẳ ắẳ êôằ-ụ đơằ- đằơôđ ãêằ-ơằơ-ụ ẳ ơáằ ãàằũ
èáằ ắããơĐ ơ ằđ ã- ôẵơã ãẳãêãẳô ãơằđằ-ơ ẳ ơãêơãụ -
ãẵã ểạằằơK- ằđĐ ẵêằđạằ -ằẵôđãơãằ- ẳ -ằẵôđãơĐ đàằơ- ãằẳạạãẵĐ -ôẳũ
ỡũ ẹẵằ ắ-ãẵ ẵẵằơ- áêằ ắằằ ằ-ơắã-áằẳụ ãơ ã- ằ-ãằđ đ -ơôẳằơ- ơ ôẳằđ-ơẳ
ắơá áâ ẳ âáĐ ẵđđơã- àằ -ằẵããẵ ẳằẵã-ã- ã ơáằ đằ- ẵãơ
ắôẳạằơãạụ đã-ãạ ẵãơụ âđàãạ ẵãơ ạằằơụ ằđạằđ-ụ ẳ ơáằ ãàằũ

ìơằẳằẳ ểđàằơ ẳ ậ-ằ
ãẵã ểạằằơ ã- ẳằ-ãạằẳ đãđãĐ đ ô-ằ ã ơáằ ãơđẳôẵơđĐ ểịò ãẵằ
ẵôđ-ằ ẳ - đằằđằẵằ ơằăơ ã âú ẵ-ằ ẵôđ-ằ- ẳ ơằđ ạđẳôơãũ èáằđằ
ã- ằôạá ơằđã đ ơâ ơằđ-ụ ằ-ằẵãĐ ã ơáằ ắà ã- -ôằằơằẳ âãơá ẵ-ằẳủđ -ằằẵơằẳ đằẳãạ-ũ èáằ ắà ẵ - ắằ ô-ằẳ - ôẳằđạđẳôơằ ãơđẳôẵú
ơđĐ ơằăơ âãơá ằăẵằơãĐ ạẳ -ơôẳằơ-ụ đ âáằđằ ơáằ ãơđẳôẵơđĐ ẵôđ-ằ ãơôạáơ êằđ ơâ ơằđ-ũ

ìđêằằơ- ã ơáằ ùợơá ẳãơã
ò- ã ằêằđĐ đằêã-ãụ âằ ôẳơằẳ ẳ ẵđããằẳ ơằđã- ơáđôạáôơ ơáằ ơằăơụ
đằêãằâãạ ơáằ ằơãđằ ắà đ ẵằơằằ--ụ ằ-ằ ằă-ãơãụ ẳ ẵôđđằẵĐũ ẫằ
ẳằ áôẳđằẳ- - ẵáạằ- ơ àằằ ơáằ ơằăơ ôúơúẳơằụ âãơá đơãẵôđ
ằá-ã- ôẳơãạ ơáằ đằ âđẳ ằăằ- ẳ ãẵôẳãạ ơáằ ơằ-ơ ẵáạằã ơáằ ãẵã ằêãđằơ ẳ ãẵã ơáằđĐũ ì ẳẳãơãụ âằ ẳằ ôắằđ
đạằđ ẵáạằ-ũ ằ ằẵơ ẵáơằđ-ụ -ằ ãêêằ đằđạãƯãạ -ằẵơãạ ẵáơằđ-ụ ẳ -ằ ẳãĐ ơằđã ẵêằđằẳ âãơáã -ằẵããẵ ẵáơằđ-ũ

íáạằ- èáơ òằẵơ ò íáơằđịằơơằđ ãơằạđơã ơáằ ơằăơắà ẳ ơáằ ẵẵĐãạ ăẵằ è ếãơ -đằẳú
-áằằơ ẳằ- đ ằẵá ẵáơằđũ
ẫằ --ãạằẳ -ằẵơã ôắằđ ơ ằẵá ảđ -ằẵơã ã ằẵá ẵáơằđ ẳ ô-ằẳ ơáằ -ằẵú
ơã ôắằđ- ơ ãẳằơãĐ ơáằ ẵđđằ-ẳãạ ơằđã ã ơáằ ăẵằ -đằẳ-áằằơ- ơáơ
ẵẵĐ ơáằ ẵáơằđ-ũ ì ẳẳãơãụ Đ ơắằ- âãơáã ơáằ ơằăơ ãêêằ ằăú
ằ- ãẵã Đ-ã- ơáơ âằđằ âđàằẳ ôơ ã ơáằ ẵẵĐãạ -đằẳ-áằằơ-ũ
đ Đ -ôẵá èắằ-ụ âằ â -áâ ơáằ ăẵằ đâ ẳ ẵô áằẳãạ- - ơáơ
-ơôẳằơ- ẵ ằ-ãĐ ôẳằđ-ơẳ ơáằ -đằẳ-áằằơ Đ-ã- ơáơ ôẳằđãằ- ơáằ èắằũ
ẳúú-ằẵơã ằúèằ-ơ đắằ-ũ
ơôẳằơ- ằđ -ằẵããẵ ẵẵằơ- ẳ ôẳằđ-ơẳ đơãẵôđ ôằđãẵ ằăằắằ-ơ ã ơáằĐ âđà âãơá ãô-ơđơãêằ đắằ- ãằẳãơằĐ ơằđ ơáằĐ đằẳ ơáằ -ằẵơã
ơáơ ằăã- ơáơ đơãẵôđ ơằđãũ èáằđằđằụ âằ â đêãẳằ đơôãơĐ
đ ãằẳãơằ đằãđẵằằơ ắĐ áêãạ ôằđãẵ đắằ- ơ ơáằ ằẳ ằẵá
ảđ -ằẵơãũ èáằ -âằđ- ơ ơáằ đắằ- đằ -áâ ã ơáằ ơằăơụ ẳ ơáằ âđàằẳ
ôơ -ôơã- đằ đêãẳằẳ ã ơáằ ăẵằ è ếãơ -đằẳ-áằằơ ẳằ đ ơáằ ẵáơằđũ
ẳúúẵáơằđ đắằ- đàằẳ ắĐ ẳããẵôơĐũ
ì -ơ ằẳãơã- âằ đđạằẳ ơáằ ằẳúúẵáơằđ đắằ- ắĐ ơãẵụ ơ ắĐ ẳããú
ẵôơĐ ằêằũ ơôẳằơ- âôẳ ơằ -ơđơ âđàãạ ơáằ đắằ-ụ áãơ ẳããẵôơ ằ
đằơãêằĐ ôãẵàĐụ ắằẵằ đô-ơđơằẳụ ẳ ạãêằ ôũ ì ơáã- ằẳãơã âằ đđạằẳ ơáằ
đắằ- ắĐ ẳããẵôơĐũ èáằ ãđ-ơ -ằơ đắằ- ã- ẳằ-ãạơằẳ N-ĐụM ẳ -ơ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ
-ơôẳằơ- -áôẳ ắằ ắằ ơ âđà ơáằ âãơáôơ ôẵá ơđôắằũ èáằ ẵằ
NìơằđằẳãơằM đắằ-ụ âáãẵá đằ ắãơ áđẳằđụ ẳ ơáằ NíáằạãạụM âáãẵá
đằ -ơã ạằđ ẳ đằ ẵằăũ èáã- đàãạ đẵằẳôđằ đằẳôẵằ- -ơôẳằơ-K -ơđằ-ẳ đô-ơđơã ắằẵô-ằ ơáằĐ ẵ ẵằđĐ ãẳằơãĐ ơáằ đắằ- ơáơ đằ ạãạ ơ
đằôãđằ đằ ằđơũ
ìđêằẳ èằ-ơ ịàũ
ẫằ ẳằ -ôắ-ơơã ãđêằằơ- ơ ơáằ èằ-ơ ịàụ ãẵôẳãạ ơáằ ẳẳãơã
ôằđô- đắằ- ơáơ đằ -ããđ ơ ơáằ N-ĐụM NìơằđằẳãơằụM ẳ Níáằạú
ãạM đắằ- ơ ơáằ ằẳ ằẵá ẵáơằđũ ĩãằđằơ ã-ơđôẵơđ- áêằ ẳãằđằơ
êãằâ- áâ -ơôẳằơ- -áôẳ ắằ ơằ-ơằẳụ ắôơ ơáằ ằâ èằ-ơ ịà ẵ ắằ ô-ằẳ ơ đú
êãẳằ -ằơ đằơãêằĐ -ơđãạáơđâđẳ đắằ- ứN-ĐM ẳ NìơằđằẳãơằMữ ơáơ
ẳằ âãơá -ằẵơ- ãẵã ạằằơũ ể-ơ ã-ơđôẵơđ- - ô-ằ ằâ
NíáằạãạM ằă đắằ-ụ âáằđằ -ơôẳằơ- ô-ơ ãạôđằ ôơ áâ ơ Đ
ãẵằ ẵẵằơ- ơ ẳằ âãơá ằâ ẳ ẳãằđằơ -ãơôơã- ơáằĐ áêằKơ -ằằ
ắằđằũ èáằ đắằ- ẵ - ắằ ẵáạằẳ ạđãơáãẵĐụ - ẳã-ẵô--ằẳ ắằâũ
èáằ èá-ềẹẫ ẫằắúắ-ằẳ ẵôđ-ằ ơđũ
ẫằ ẳã-ẵô-- ơáằ ằâ èá-ềẹẫ ẫằắúắ-ằẳ ẵôđ-ằ ẳằãêằđĐ -Đ-ơằ ã đằ
ẳằơã ơằđ ã ơáằ đằẵằụ ắôơ ằ êằđĐ ãđơơ ằơôđằ èá-ềẹẫ ã- ơáằ
êãắããơĐ ạđãơáãẵ êằđ-ã- ơáằ ằẳúúẵáơằđ đắằ- ẳ ơáằ èằ-ơ
ịà đắằ-ũ èáã- â- ã-ơđôẵơđ ơ ằ-ãĐ ẵđằơằ ẫằắúắ-ằẳ áằâđà
--ãạằơ- âãơá đắằ ãôơ- ẳ -âằđ- ơáơ đằ ôãôằ ơ ằẵá -ơôẳằơũ èáằ
--ãạằơ- đằ ôơơãẵĐ ạđẳằẳụ ẳ ơáằ -ẵđằ- đằ -ơằẳ ơ ạđẳằ-áằằơ
ơáơ ẵ ắằ ằăđơằẳ ãơ ăẵằũ ịằẵô-ằ ơáằ --ãạằơ- đằ ôãôằ ơ ằẵá -ơôú
ẳằơ ẳ đằ ôơơãẵĐ ạđẳằẳụ ãơ ã- ằ-ãắằ đ ắô-Đ ã-ơđôẵơđ ứì- ơáằđằ Đ
ơáằđ àãẳỏữ ơ --ãạ áằâđà đằôằơĐũ ì ôđ â ẵ--ằ-ụ âằ ơĐãẵĐ
--ãạ -áđơ ẫằắúắ-ằẳ áằâđà NôãƯM đ ằêằđĐ ùúợ ẵ-- -ằ--ã-ũ ẹôđ -ơôú
ẳằơ- áêằ ơẳ ô- ơáơ ơáằĐ đằẵãơằ áêãạ -ôẵá đằôằơ --ãạằơ- ắằẵô-ằ
ãơ áằ- ơáằ àằằ ô ã ơáằ ẵôđ-ằũ ểđằêằđụ âằ áêằ ơãẵằẳ ãđêằằơ
ểđằ ẵô-ằẳ ẫằắ ăơằ-ã- ã ơáằ ằúễãắđđĐũ
ềằâ ơằđã ô-ơ ắằ ẳẳằẳ âãơá ằẵá ằẳãơã ơ àằằ -ơôẳằơ- ơáằ ẵôơơãạ
ằẳạằũ è àằ đ đ ơáằ ằâ ơằđãụ âằ ãẳằơããằẳ -ằẵããƯằẳ ơãẵ- ơáơ đằ
ãđơơ ắôơ ơ ằ--ằơã ã ằêằđĐ ãơđẳôẵơđĐ ãẵằ ẵôđ-ằũ ẫằ ơáằ ẳằ
ơáã- ơằđã ẵẵằ--ãắằ - ẵáơằđ ẫằắ ăơằ-ãụ đêãẳằẳ - òẳắằ éĩ
ãằ ơáằ ơằăơắàK- ẫằắ -ãơằũ ì ơáằ đằêãô- ằẳãơãụ ơáằđằ â- Đ ằ ẫằắ
ăơằ-ã đ ẵáơằđụ âãơá -ằ ẵáơằđ-K ẫằắ ăơằ-ã- ẵêằđãạ ôơãằ
ơãẵ-ũ ẫằ â áêằ ôơãằ ẫằắ ăơằ-ã- đ ơá-ằ ẵáơằđ-ụ âãơá ằẵá
ăơằ-ã ẵô-ằẳ đơãẵôđ ơãẵũ èáã- àằ- ãơ ằ-ãằđ đ ã-ơđôẵơđ ơ
Nãẵà ẳ ẵá-ằM Đ ẳẳãơã ãẳãêãẳô ơãẵ- áằ đ -áằ âã-áằ- ơ ẵêằđũ
ìđêằẳ éâằđéãơ áâ-ũ
ẫằ ẵđằôĐ đằêãằâằẳ ẳ đằêã-ằẳ ằẵá éâằđéãơ -áâ đ ẵđãơĐ ẳ ằằẵơãêằú
ằ--ũ ì ẳẳãơãụ ơáằ -áâ- đằ â ã -ơẳđẳ ểãẵđ-ơ ơằơằ ẳ ơáôẵ ắằ ằ-ãĐ ẵô-ơãƯằẳ ắĐ ã-ơđôẵơđ-ũ

ãạããẵơ ẻằđạãƯơã ằ íáơằđẻằđạãƯằẳ ơáằ ẳã-ẵô--ã ãẵã đàằơ-ũ
ì ơáằ đằêãô- ằẳãơãụ ơáằ ẵêằđạằ ãẵã đàằơ- â- -ằâáơ đạú
ằơằẳụ âãơá đằơằẳ ơãẵ- ắằãạ ẵêằđằẳ ã ơáằ ãơđẳôẵơđĐ ẵáơằđụ ơáằ ắẳ
êôơã ẵáơằđụ ẳ ơáằ -ơẵà êôơã ẵáơằđũ ẫằ áêằ â ẵ-ãẳơằẳ ơáãơằđãụ ẳã-ẵô--ãạ ãẵã -ằẵôđãơãằ-ụ ã-ơãơôơã-ụ ẳ đàằơ- ã íáơằđ ùũ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

êãã


êããã

éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

èáã- ẵ-ãẳơã âằẳ ô- ơ ằããơằ -ằ đằẳôẳẵãằ- ẳ đêãẳằ
đằ ãơằạđơằẳ ẳã-ẵô--ã ơáằ ơằđãũ ò- ãơ â -ơẳ-ụ íáơằđ ù ãẵôẳằ-
ẳằơãằẳ ẳã-ẵô--ã ãẵã -ằẵôđãơãằ-ụ áằẳạằ ôẳ-ụ ạắ -ơẵà đàằơ-ụ ẳ
ìéẹ-ũ èáã- ằâ -ơđôẵơôđằ đêãẳằ- ơâ ãđơơ ẳêơạằ-ũ ãđ-ơụ ã-ơđôẵơđ
ẵ áãơ ơáằ ạđôẳ đôãạ ẳ ẵêằđ ãẵã đàằơ- ẳôđãạ ơáằ ãđ-ơ ẵ--ũ
ịằẵô-ằ ơáã- ơằđã ã- ẳằ-ẵđãơãêằ đơáằđ ơá đắằúđãằơằẳụ ãơ ã- ơ
ắ-ôơằĐ ẵđãơãẵ đ -ơôẳằơ- ơ áêằ đằẳ ơáằ ơằđã ắằđằ ơáằ ãđ-ơ ẵ--ồ
ã-ơằẳụ ơáằĐ ẵ ạ ắẵà ẳ đằẳ ãơ ơằđ ơáằ ãđ-ơ ẵ--ũ ằẵẳụ -ơôẳằơ- đằ ơĐú
ãẵĐ ãơằđằ-ơằẳ ã ãẵã đàằơ-ụ ẳ ẵđằáằ-ãêằ ẵêằđạằ ã ơáằ ãđ-ơ
ẵ-- -ơãôơằ- -ơôẳằơ ãơằđằ-ơ ẳ ằơáô-ã-ũ
ãẵã -ơơằằơ Đ-ã- êằẳ ô ơ ãằẳãơằĐ â ãẵã -ơơằú
ằơ- ẳ ẵ-á â-ũ
íáơằđ ỡụ òĐ-ã- ãẵã ơơằằơ-ụ â ãằẳãơằĐ â- ãẵã
-ơơằằơ- ẳ ẵ-á â-ũ èáã- ằđĐ ẵêằđạằ ãẵã -ơơằằơ Đ-ã- áằđêãẳằ êẵắôđĐ ẳ ẵẵằơ- ơáơ đằ ãđơơ đ ơáằ đằãẳằđ ơáằ ắàũ
ẻằđạãƯằẳ ơáằ ẳã-ẵô--ã ơáằ ẳằơằđãơ- ãơằđằ-ơ đơằ-ũ
ì ơáằ đằêãô- ằẳãơãụ ôđ ẳã-ẵô--ã ơáằ ẳằơằđãơ- ẳ ããẵơã-
ãơằđằ-ơ đơằ- â- đạằơằẳụ âãơá ẵêằđạằ ã ắơá ơáằ ãơđẳôẵơđĐ ẳ ơáằ
ắẳ êôơã ẵáơằđ-ũ ẫằ áêằ â ẵ-ãẳơằẳ ơáã- ơằđã ã íáơằđ ở
ứịẳ-ụ ịẳ ấôơãụ ẳ ìơằđằ-ơ ẻơằ-ữ ã -ằẵơã ơáơ ãằẳãơằĐ âôđ ẳã-ẵô--ã ắẳ đãẵãạũ èáã- ằâ -ơđôẵơôđằ ã- ằẳạạãẵĐ ắằơơằđ ắằẵô-ằ
-ơôẳằơ- âá ôẳằđ-ơẳ ơáằ ắ-ãẵ- ắẳ đãẵãạ đằ ã ắằơơằđ -ãơã ơ ắằú
ằãơ đ ẳã-ẵô--ã âáĐ ẳãằđằơ ãăằẳúãẵằ -ằẵôđãơãằ- áêằ ẳãằđằơ Đãằẳ-ũ
ịằơơằđ ãà ắằơâằằ đã-àụ đằơôđụ ẳ -ơẵà đãẵãạũ
ẫằ â ẵêằđ ơáằ ẵáơằđ- đã-à ẳ đằơôđ ứíáơằđ- ờ ẳ ộữ ãằẳãơằĐ
ắằđằ ơáằ ẵáơằđ -ơẵà đãẵãạ ứíáơằđ ốữũ èáã- ằđãơ- -ơôẳằơ- ơ Đ ơáằ
ẵẵằơ- ơáằĐ ằđằẳ ắôơ ơáằ đã-àủđằơôđ ơđẳằ ơ -ơẵà đãẵãạũ

ẫằ ẳằ ơ Đ - ãđêằằơ- âãơáã ằẵá ẵáơằđ ơ ằơã ơáằ ụ
ắôơ -ằ ơáằ đằ ơắằ ằ- đằ ẳã-ẵô--ằẳ ắằâũ
íáơằđ ùổ ò ẹêằđêãằâ ãẵã ểạằằơ
ẳ ơáằ ãẵã êãđằơũ
èáằ ằãạ êãạằơơằ â á- ạắ -ẵằụ ẳ ơáằđằ ã- ằâ ắă ằơáãẵ-ụ
Nơáãẵ- đ ìẳãêãẳô- ẳ ịô-ãằ--ằ-ũM ò- ơằẳ ằđãằđụ âằ ẵ-ãẳơằẳ ẳ
ãđêằẳ ôđ ẳã-ẵô--ã -ằẵôđãơãằ-ụ ã-ơãơôơã-ụ ẳ đàằơ-ũ ịằẵô-ằ Đ
ểịò -ơôẳằơ- âã ơ ơàằ -ằđơằ ìêằ-ơằơ- ẵôđ-ằụ Đ ã-ơđôẵơđ- ãàằ
ơ ẵêằđ đ ơ ằ-ơ đằẵằẳ ẳẳãơã ơằđã -ằẵôđãơãằ- ẳ ãẵã
đàằơ-ũ ẫãơá ơáơ ã ãẳụ âằ ẳẳằẳ ơáđằằ ằâ ẫằắ ăơằ-ã- ơáơ ứùữ ẳằ-ẵđãắằ
-ằẵôđãơãƯơãụ ứợữ đêãẳằ êằđêãằâ ẳằđãêơãêằ-ụ ẳ ứớữ ẵêằđ -ơẵà đàằơã đằ ẳằơãụ ãẵôẳãạ ẳã-ẵô--ã- đàằơ ãẳằăằ- ẳ ơáằ ẵ-ơ- ơđẳãạũ
ẵá ơáằ-ằ ằâ ẫằắ ăơằ-ã- â á- ãơ- â -ằđơằ éâằđéãơ -áâũ
íáơằđ ợổ èãằ ấôằ ểằĐũ
ẫằ ẳẳằẳ ằâ ằãạ êãạằơơằ ơáằ đằ Đằẳ ắĐ èấể ẵẵằơ- ã ơáằ ẵôđú
đằơ ằ-ã ôẳ ẵđã-ã-ũ ẫằ - ãđêằẳ ơáằ ẵêằđạằ ôãơãằ-ụ âãơá ơáằ
ôãơĐ đô â ắ-ằẳ ơáằ ẳãằđằẵằ- ắằơâằằ ơãằ ãằ- ẳãằđằơ ằđú
ằơôãơãằ-ụ âáãẵá àằ- ơáằ đô ắãơ đằ ãơôãơãêằũ ẫằ ẳẳằẳ ơáđằằ ằâ ẫằắ
ăơằ-ã-ụ ằ ơáằ ẳằđãêơã ôãơĐ đô-ụ ơáằđ ẵơãôôẵôẳãạụ ẳ ơáãđẳ ơáằ ơắôđ đẵáũ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ
ẫằ - ãđêằẳ ôđ ẵẵôơđ ơôơđã- đ ơáằ -ơ ôđ èì ẳ ỉé ẵú
ẵôơđ-ụ ô-ãạ ãô-ơđơã- ơáơ đằ ãẳằơãẵ ơ ơáằ ơằăơ ằăằ-ũ èáằđằđằụ
âáằ -ơôẳằơ đằẳ- ắôơụ -Đụ ơáằ ôơôđằ êôằ- ã ơáằ ơằăơụ áằ đ -áằ ẵ -ãôú
ơằô-Đ ằđ đ ơáằ ơôơđã áâ ơ ãẳ ơáằ -ằẵããẵ ấ âãơá ẵẵôơđũ
ơôẳằơ- ơằ ô- ơáơ ằđãạ áâ ơ ô-ằ ơáằãđ ẵẵôơđ- - ơáằĐ ằđ èấể ẵú
ẵằơ- ã- ôẵá đằ ằãẵãằơ ơá -ơôẳĐãạ ơáằ ơâ -ằđơằĐũ
íáơằđ ớổ ãẵã ơơằằơ-ụ í-á âụ ẳ èăằ-ũ
ẫằ ẳẳằẳ ằâ ắă đắằ-úẹăằĐ ẳ ãẵã đôẳũ
íáơằđ ỡổ òĐ-ã- ãẵã ơơằằơ-ũ
ẫằ ẳẳằẳ ằâ ằãạ êãạằơơằ áâ ãđ- ạôãẳằ Đ-ơ-K ằđãạ- ằ-ơãú
ơằ-ũ èáằ Đ-ằ- ẵ -ãƯằẳ ẳ ằđẵằơ ẵáạằ -ơơằằơ- đằ â ắằơú
ơằđ ãơằạđơằẳ âãơá ơáằ ăẵằ è ếãơụ âáãẵá -áâ- -ơôẳằơ- áâ ằ-Đ ãơ ã- ơ ẳ
ơáằ ẵẵôơã- ãêêằẳ ã ãẵã Đ-ã- ô-ãạ -đằẳ-áằằơũ
íáơằđ ởổ ịẳ-ụ ịẳ ấôơãụ ẳ ìơằđằ-ơ ẻơằ-ũ
èáằ ẵáơằđ ắẳ đãẵãạ â ẵằ- ằđãằđ ã ơáằ ắàụ ẵ-ằđ ơ ơáằ ẵáơằđ
ơãằ êôằ ằĐũ èáã- ằđãơ- -ơôẳằơ- ơ Đ ơáằãđ ãẵã ẵẵôơđ
ẳ ăẵằ -àã- ơ ắẳ Đ-ã- âáãằ ơãằ êôằ ằĐ ẵẵằơ- đằ -ơã đằ-á
ã ơáằãđ ãẳ-ũ ò-ụ ơáằ -ằẵơã ẵẵôơãạ ắẳ Đãằẳ- â â- ãằẳãú
ơằĐ ơáằ -ằẵơã ẵẵôơãạ ắẳ đãẵằ-ụ -ãẵằ ơáằ-ằ ơãẵ- đằ - ẵ-ằĐ
đằơằẳũ ẫằ - ãđêằẳ ôđ ẵêằđạằ ăẵằK- éẻìí ẳ ầìễĩ ôẵơã-ụ
đêãẳãạ ẳằơãằẳ ằăằ- ã ơáằ è ếãơũ ẫằ ẵ-ãẳơằ ẳ ắằơơằđ ãơằạđơằẳ
ẵêằđạằ ãơằđằ-ơ đơằ ẳằơằđãơ- âãơá ôđ ẳã-ẵô--ã ẳằôơ ẳ ãơằđằ-ơ
đơằ đãẵằ đã-àũ ẫằ ãđêằẳ ơáằ ẳã-ẵô--ã èìéụ ẳ âằ -áâ áâ ơ ô-ằ ơáằ
ã ằ-ơãơãạ ơáằ đằ đã-àúđằằ đơằ ẳ ơáằ ãơã đằãôũ ãĐụ âằ â
áêằ -ằđơằ ẫằắ ăơằ-ã- đ ứùữ Ưằđ ẵô ắẳ- ẳ ơáằãđ ơăơãụ ứợữ
đằ ẳằơãằẳ ằăơã èìéụ ứớữ ẳôđơã Đ-ã-ụ ẳ ứỡữ ơáằ ôđằ ằăằẵơú

ẫằ ãđêằẳ ơáằ ằăơã ẵđđằơã ẳ ẵêđãẵằụ ãẵôẳãạ ắằơơằđ
ằăơã đ áâ ăẵằ ẵ ắằ ô-ằẳ ã ằ-ơãơãạ ẵđđằơã ẳ ẵêđãẵằ đ
áã-ơđãẵ ẳơũ ẫằ - ãđêằẳ ơáằ ẳã-ẵô--ã ắằơ ẳ áâ ơ ằ-ơãơằ ắằơũ
íáơằđ ộổ éđơã èáằđĐ ẳ ẹơáằđ ò--ằơ éđãẵãạ ểẳằ-ũ
ẫằ ằããơằẳ ơáằ ằãạ -ằẵơã ằ-ôđãạ đơã đã-à ứắằẵô-ằ ơáã- ãâ ẵêằđằẳ ã íáơằđ ờữụ - ơáằ ẵáơằđ ắằạã- âãơá ẳã-ẵô--ã ằãẵãằơ
đơã-ũ ẫằ ẳẳằẳ ằâ -ằẵơã ơáằ -ơẳđẳ ẳằêãơã ềú--ằơ đơú
ãụ ãẵôẳãạ ằ-Đ đẵá đ ẵẵôơãạ ơáằ đơã -ơẳđẳ ẳằêãơãũ
ì ơáằ -ằẵơã ơáằ úđằẵá ẳằ âằ â đêãẳằ ơáằ ậẻễ đ ếằằơá
đằẵáK- ẫằắ -ãơằụ âáãẵá á- ẳơ đ ô-ằ ã ằ-ơãơãạ đằơằđ- ơáằ ú
đằẵá ẳằũ ẫằ - ắằằằẳ ô ôđ ẳã-ẵô--ã ắằáêãđ ãẵằũ
íáơằđ ốổ ơẵà-ụ ơẵà ấôơãụ ẳ ơẵà ểđàằơ ôããắđãôũ
ẫằ â ẳã-ẵô-- -ơẵà đàằơ ẳơ - đằđơằẳ ã èáằ ẫ ơđằằơ ệôđ ẳ ơáằđ
-ôđẵằ- ằđĐ ã ơáằ ẵáơằđ - -ơôẳằơ- âã ắằ ããđ âãơá -ơẵà ôơơã- ẳ
đãẵằ đạằ- ắằđằ âằ ẵêằđ -ơẵà êôơãũ ẫằ - ẳẳằẳ ắđãằ ẳã-ẵô--ã
ơáằ í ẳằ đ -ơẵà êôơã ứâáãẵá ã- ẵêằđằẳ ã đằ ẳằơã ã íáơằđ ùởữũ
èáằ -ằẵơã đằằđđằẳ -ơẵà đãẵãạ â ãằẳãơằĐ â- ẵ -ơẵà
êôơãụ ẳ ơáằ ẵáơằđ ằẳ- âãơá ãđêằẳ ẳã-ẵô--ã ằãẵãằơ đàằơ-ũ
íáơằđ ỗổ ãẵã ẹơã- ẳ òãẵơã- ã íđđơằ ãẵằũ
è ắằ ẵ-ã-ơằơ âãơá ơáằ ằẵơôđằ ô-ằẳ ắĐ ơã- ơđẳằđ-ụ âằ ẵáạằẳ -ằ
ơáằ ẵáơằđK- ơằđ-ũ ẫằ - ãđêằẳ ơáằ ằăơã ơáằ ắãã ẳằụ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

ãă


ă

éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

ãẵôẳãạ ơáằ đô đ ơáằ ôắằđ -áđằ- ã ơáằ áằẳạằ đơãũ ểđằêằđụ
âằ ẳẳằẳ ằâ ắăằ- Nãẵã ẻằđơãạ ẳ Đằằ ơẵà ẹơã-M ẳ
Nèăằ- ẳ ơẵà ẹơã-ụM ẳ âằ ẳẳằẳ ằâ -ằẵơã ằơãơằẳ Nòãẵơã-
ẹơã éđãẵãạ ã íđđơằ ãẵằũM
íáơằđ ùổ èáằ í-ơ íãơũ
ơơã ẵ-ơ- đằ ạằđ ã -ằđơằ -ằẵơã ắôơ đằ ẵêằđằẳ âãơá ằẵá ẵú
ằơ ẵ-ơ ẵãơụ ằũạũụ ơơã ẵ-ơ- ẳằắơ đằ ẵêằđằẳ âãơá ơáằ ẵ-ơ ẳằắơũ
ẫằ ãđêằẳ ẳ -ơđằãằẳ ơáằ ẳã-ẵô--ã ơáằ ẳãêã-ã ẵ-ơ ẵãơ ẳ
ơáằ đảằẵơ ẵ-ơ ẵãơụ ẳ âằ ẳẳằẳ ằâ -ằẵơã ơáằ ẵ-ơ ẵãơ đ
đãêơằĐ áằẳ đ - ãđ-ũ
íáơằđ ùùổ èáằ ị-ãẵ- íãơ ịôẳạằơãạổ êôơãạ í-á â-ũ
ịằẵô-ằ Đ -ơôẳằơ- áêằ ơđôắằ ôẳằđ-ơẳãạ ơáằ đằơãêằ ằđãơ- ẳãằđú
ằơ đàãạ ẵđãơằđãụ âằ â ẵêằđ ềéấ ãđ-ơụ ẳ âằ đằ-ằơ ãơ - ơáằ đãđĐ ẵđãú
ơằđã ắằẵô-ằ ãơ ã- ẳãđằẵơĐ đằơằẳ ơ ơáằ ăããƯơã -áđằáẳằđ âằơáũ ẫằ
ơáằ ẵêằđ ơáằ ìẻẻ ẳ ơáằđ ằơáẳ- ẳ đằ-ằơ ơáằ - -ôằằơ- ơ ềéấũ
ì ẳẳãơãụ âằ êằẳ ơáằ ằôãêằơ ô ôãơĐ ứòòữ đẵá ôơ ơáằ
-ơ ằẳãơãK- ẫằắ ăơằ-ã ẳ ãơ ơáã- ằẳãơãK- ơằăơắà -ằẵơã ơáơ ẵêằđđằẵằằơ ẵáã-ũ
íáơằđ ùợổ í-á â -ơãơã ẳ ẻã-à òĐ-ã-ũ
ẫằ đằ ẵằđĐ -áâ ơáằ ãà ắằơâằằ í - ãằẳ ơ ãẵã -ơơằằơ- ẳ
í - ãằẳ ơ đảằẵơũ ẫằ êằẳ ơáằ ôằđãẵ ằăằ ơ ơáằ ắằạããạ
ơáằ ẵáơằđ - ơáơ -ơôẳằơ- ẵ -ằằ ẵẵđằơằ ãẵơã ắằđằ âằ ẳã-ẵô-- -ôẵá
ẵẵằơ- - -ôà ẵ-ơ-ụ đơôãơĐ ẵ-ơ-ụ ằơẵũ ẫằ - ẳẳằẳ ằăơã
ềéấ ắđằàằêằ Đ-ã-ũ
íáơằđ ùớổ ẻằ ẹơã-ũ
ẫằ ẳẳằẳ ẳã-ẵô--ã ẳ ôằđãẵ ằăằ đ ơáằ êôơã ạđâơá ơãũ
íáơằđ ùỡổ ãẵã éãạ ẳ đằẵ-ơãạ ãẵã ơơằằơ-ũ
ẫằ ẳẳằẳ ằâ ằãạ êãạằơơằ áâ ẵãằ- ẳ ãẵã ãạ ắ-ằẳ
đằẵằơ -ôđêằĐ ẵđđơằ ằăằẵôơãêằ-ũ ẫằ - êằẳ ơáằ -ằẵơã òề -
ơáơ ãơ â đằẵằẳằ- ơáằ đảằẵơằẳ ãẵã -ơơằằơ đẵáũ ẫãơá ơáãđđạằằơụ -ơôẳằơ- ẵ ạằơ ôẳằđ-ơẳãạ ơáằ ắ-ãẵ ạãẵ ãẵã
đằẵ-ơãạ đ ơáằ -ãằ òề đẵáụ ẳ ơáã- áằ- â ơáằ ạãẵ ơáằ
đằ ẵằă đảằẵơằẳ ãẵã -ơơằằơ đẵáũ
íáơằđ ùởổ íđđơằ ấôơãụ ấôằúị-ằẳ ểạằằơụ
ẳ íđđơằ êằđẵằũ
ẫằ đằâđơằ ẳ ằăẳằẳ ôđ ẵêằđạằ ẵđđơằ ạêằđẵằũ ì ẳẳãơãụ âằ
ẳẳằẳ ằâ ắă Nèáằ đắằ-úẹăằĐ òẵơ ợợ ẳ íđđơằ êằđẵằũM
íáơằđ ùờổ íãơ ơđôẵơôđằ ĩằẵã-ã-ổ èáằ ị-ãẵ-ũ
ẫằ ô-ằ ơáằ ẵđđơằ êôơã ẳằ ơ ẳằêằ ằâ ằăơã đằẵãơú
ãƯơã ơáơ ạãêằ- -ơôẳằơ- ắằơơằđ ôẳằđ-ơẳãạ -ơẵà đằôđẵá-ằ- ẳ ơáằđ
ẵãơ -ơđôẵơôđằ ẵáạằ-ũ ẫằ - ẳẳằẳ ẳã-ẵô--ã ơáằ Nâãẳâ- đú
ơôãơĐM ơáằđĐụ ẳ âằ ẳẳằẳ -ằẵơã ơáơ ẳã-ẵô--ằ- ẳ -Đơáằ-ãƯằ- ơáằ đằ-ôơ đằẵằơ ằãđãẵ -ơôẳãằ- ẵãơ -ơđôẵơôđằũ
íáơằđ ùốổ ĩã-ơđãắôơã- ơ áđằáẳằđ-ổ ĩãêãẳằẳ- ẳ ẻằôđẵá-ằ-ũ
ẫằ ẳẳằẳ ằâ ằãạ êãạằơơằ ẳã-ẵô--ãạ ểãẵđ-ơK- đằẵằơ ẵ-á ẳã-ơđãắôú
ơã-ũ ẫằ - ẳẳằẳ ẳã-ẵô--ã ơáằ NãằúẵĐẵằM áĐơáằ-ã-ũ
íáơằđ ợổ ễằ-ằ ãẵãạũ
ẫằ ẳẳằẳ ằâ ắă áãẳẳằ ẳạằđ- ã ằ-ãạụ Nẫáơ ầô ĩKơ ếâ í
ỉôđơ ầôM
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


éđằẵằ

ăã

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ
íáơằđ ợợổ ẫđàãạ íãơ ểạằằơũ
ẫằ ẳẳằẳ ằâ ằãạ êãạằơơằ ắ-ằẳ ô íẹ ạƯãằK- ô -ôđêằĐ
âđàãạ ẵãơ ạằằơũ ẫằ ẳẳằẳ ằâ ắă ắ-ằẳ ơáằ ô íẹ
ẵ-á ạằằơ -ẵđằẵđẳ ẳ âằ ẳã-ẵô-- ơáằ đêã-ã- ẳ ããẵơã-
Níáằẵà ợùũM
íáơằđ ợởổ ểằđạằđ-ụ ễịẹ-ụ ĩãêằ-ơãơôđằ-ụ ẳ ỉẳãạ íãằ-ũ
ẫằ ẳẳằẳ ằâ ằãạ êãạằơơằ ơáằ éỳủãằơơằ ằđạằđụ âằ ãđêằẳ ơáằ
ẳã-ẵô--ã ơáằ ẳảô-ơằẳ đằ-ằơ êôằ đẵáụ ẳ âằ ẳẳằẳ -ằẵơã ẵêằđú
ãạ ơáằ đằằúẵ-áúâúơúằôãơĐ đẵáũ
íáơằđ ợờổ ểôơãơã ãẵã ểạằằơũ
ẫằ ẵằơằĐ đằúâđơằ ơáằ ẳã-ẵô--ã ãơằđơã ằơđĐ -Đ-ơằ- ẳ ơáằ
ãà- ắằơâằằ ằăẵáạằ đơằ đằạãằ-ụ ãơằđơã ơđẳằụ ẳ ãơãũ ẫằ -
ẳẳằẳ ằâ -ằẵơã ơáơ đêãẳằ- ẳằơãằẳ ẳã-ẵô--ã ẳ ãô-ơđơã ẵãơ
ắôẳạằơãạ đ ãơằđơã đảằẵơ-ũ

èá-ềẹẫổ ò ềằâ ẫằắúị-ằẳ íôđ-ằ
ểạằằơ éơđ
èá-ềẹẫ ã- èá- éôắã-áãạK- ằâ ẫằắúắ-ằẳ ẵôđ-ằ ạằằơ -Đ-ú
ơằụ ẳ ãơ ẵ ắằ -ằằ--Đ ãơằạđơằẳ ãơ ịẵàắđẳ ẳ ẫằắíè đ ơá-ằ
ã-ơđôẵơđ- đằẳĐ ô-ãạ ơá-ằ ẫằắúắ-ằẳ ẵôđ-ằ ạằằơ -Đ-ơằ-ũ
èá-ềẹẫ ãẵôẳằ- ơáằ âãạ ằơôđằ-ụ âãơá đằ ơ ắằ ẳẳằẳ êằđ ơãằũ

đ ằẵá ẵáơằđụ -ơôẳằơ ẵ ơàằ Nđằúơằ-ơM ã ơáằ íôđ-ằâđằ -ằẵơã
èá-ềẹẫũ èáã- đằúơằ-ơ ã- ôơơãẵĐ -ẵđằẳụ ẳ ơáằ -ơôẳằơ ã- ạãêằ
ằđãạ ơáơ ãẳằơããằ- ơáằ ẵáơằđK- -ằẵơã- âáãẵá ơáằ -ơôẳằơ ằằẳ- ơ
ãđêằũ èáã- ằđãạ á- ãà- ơ ằúắà đ ằẵá ẵáơằđụ - -ơôẳằơ
ẵ - đằẳ ẳ -ơôẳĐ ơáằ ơằđã âãơáôơ ằêãạ ơáằ ẵôơằđũ ì ẳẳãơãụ
N-ơúơằ-ơM áằ- ơáằ -ơôẳằơ ẳằơằđãằ ã áằ đ -áằ á- -ơằđằẳ ơáằ ơằđãũ

òạđãơáãẵ ỉằâđà ò--ãạằơ- âãơá òôơơãẵ đẳãạ
ò- đằêãô-Đ ơằẳụ èá-ềẹẫ ẵ ẵđằơằ ạđãơáãẵ êằđ-ã- -ằằẵơ ằẳú
úẵáơằđ ẳ èằ-ơ ịà đắằ-ũ ẫãơá ảô-ơ ằâ ẵãẵà-ụ ã-ơđôẵơđ ẵ ẵđằơằ
ẫằắúắ-ằẳ áằâđà --ãạằơ ơáơ ẵơã- ôãôằ đắằ- ẳ -âằđđ ằẵá -ơôẳằơũ èáằ --ãạằơ ã- ôơơãẵĐ ạđẳằẳụ ẳ ơáằ -ẵđằ- đằ
-ơằẳ ơ ạđẳằ-áằằơ ơáơ ẵ ắằ ằăđơằẳ ãơ ăẵằ đ ãơ ơáằ ạđẳằ-áằằơ-
ịẵàắđẳ ẳ ẫằắíèũ ããđĐụ ã-ơđôẵơđ ẵ ẵđằơằ -ằơ- đẵơãẵằ đắú
ằ- ứắ-ằẳ ạđãơáãẵ êằđ-ã- ơáằ ằẳúúẵáơằđ đắằ- ẳ èằ-ơ ịà
đắằ-ữũ ì ãẵằụ đẵơãẵằ àằ- ằđằẵơụ - èá-ềẹẫK- ắããơĐ ơ
ôãẵàĐ ẳ ằ-ãĐ ẵđằơằ đẵơãẵằ đắằ- ẳ ạđẳằ áằâđà --ãạằơ- ẵ
áêằ ẳđơãẵ ãẵơ -ơôẳằơK- đạđằ-- ẳ àâằẳạằũ

ằúắà
èá-ềẹẫ - ẵơã- ằúắàụ âáãẵá ã- êằđĐ áằô ơ -ơôẳằơ- âá ô-ằ
ơáằ ìẳãêãẳôãƯằẳ ễằđãạ é ã èá-ềẹẫK- íôđ-ằâđằOơáằĐ ẵ đằẳ
ơáằ ằúắà ẳ âđà đẵơãẵằ đắằ- âãơáôơ ằêằđ ằêãạ ơáằ ẵôơằđũ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

è ằơằđ ơáằ èá-ềẹẫ
ẫằắ -ãơằụ ạ ơ áơơổủủ
âũ-âằđãạũẵủ
ắđãạáũ đ ằâ ô-ằđ-ụ
-ằằẵơ Níđằơằ òẵẵôơM
ẳ â ơáằ ẳãđằẵơãđ ằãơáằđ ã-ơđôẵơđ đ
-ơôẳằơũ


ăãã

éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

è ẵẵằ-- èá-
ẹềOịụ ạ ơ
áơơổủủơắ-ằã
ũ-âằđãạũẵ ẳ
â ơáằ ã-ơđôẵơã-áâ ơáằđằũ ầô âã
ằằẳ ơáằ -ằđã ôắằđ
ơáơ ẵằ ơáằ ẵđẳ
ã Đôđ ơằăơắàũ

èá- ẹằịô-ãằ-- ẵá ẳãơã
èá- ẹềOịô-ãằ-- ẵá ẳãơã ã- ãằ ẳơắ-ằ ơáơ ẳđâ- đ
ơáằ âđẳ ẵẵãằẳ èá- ãẵã ẳơ -ôđẵằ-ụ ãẵôẳãạ ơáằ í
ĩã-ẵ-ôđằụ ĩơ-ơđằụ ãđ-ơ íụ ẳ ẫđẳ-ẵằ ẳơắ-ằ-ũ ềâ Đô ẵ ạãêằ
Đôđ -ơôẳằơ- ơáằ đơôãơĐ ơ đẵơãẵằ âãơá ắô-ãằ-- -ẵá êằđ-ã ơáằ
-ằ ìơằđằơúắ-ằẳ ẳơắ-ằ ơáơ ắđàằđ- ẳ Đ-ơ- đôẳ ơáằ âđẳ ô-ằ
ằêằđĐ ẳĐũ èá- ẹềOị đêãẳằ- ứùữ ằúẵãẵà ẳâẳ ãẵã
-ơơằằơ- ơ ăẵằụ ứợữ ẳơ đ ẳằ-ơãẵ ẳ ãơằđơã ẵãằ-ụ ứớữ ù
Đằđ- ãẵã ẳơồ ẳ ứỡữ ằúẵãẵà éằằđ ằơ Đ-ằ-ũ
ẫằ - áêằ êãắằ đắằ- ơáơ đằĐ ẳơ đ èá- ẹềOịũ
ĩôằ ơ ơáằ ằêằđúẵáạãạ ơôđằ ơáằ ẫằắụ ơáằ-ằ đắằ- đằ ôẳơằẳ đằú
ôằơĐụ ẳ ơáằĐ ẵ ắằ ôẳ ơáằ ơằăơắàK- ẫằắ -ãơằụ áơơổủủâââ
ũơá-ằẳôũẵủãẵằủắđãạáũ
ỉằđằ ã- -ằ ơáằ ẳơ đêãẳằẳ ắĐ èá- ẹềOịổ
ìủịủủ í-ằ-ô- -ơãơằ-ũ
ìẵôẳằ- ẵ-ằ-ô- ằ-ơãơằ-Oêằđạằ-ụ ằ-ụ ẳ ằẳã-ồ Đ-ơúắĐúĐ-ơ
ằđãạ- ẵêằđạằồ Đ-ơ-K đằẵ-ơ- ắ-ằẳ ùở ãẳô-ơđĐ -ơẳđẳ ằ-ôđằ-ồ
ẵôđđằơ ẳ áã-ơđãẵ ẵêằđạằ đ ơáằ -ằằẵơằẳ ở ẵãằ-ũ íôđđằơ ẵêằđạằ ãở Đằđ- đâđẳ ô- áã-ơđãẵ ẳơ đ ùỗộờ đ ậũũ ẵãằ- ẳ đ ùỗốộ đ
ãơằđơã ẵãằ-ụ âãơá ẵôđđằơ ẳơ ôẳơằẳ ẳãĐ ẳ áã-ơđãẵ ẳơ
ôẳơằẳ ơáĐũ
ẫđẳ-ẵằũ
ìẵôẳằ- ẵĐ đãằ-ụ ãẵã-ụ ẵẵôơãạ đằ-ôơ-ụ ẳ đàằơ ằđú-áđằ
ẳơ đ ơáằ -ằằẵơằẳ ở ẵãằ- ạãạ ắẵà ơ ùỗốụ ôẳơằẳ ẳãĐũ
ìẵôẳằ- ẵĐ đãằ-ụ ô ẳ ôđơằđĐ ẵĐ ãẵã-ụ đãẵãạ ãđú
ơãụ ẳ ằđãạ- ằ-ơãơằ- đ -ằằẵơằẳ ậũũ ẳ íẳã ẵãằ-ụ ôĐ
đ ùỗốộụ ôđơằđĐ đ ơáằ -ơ ù Đằđ-ụ ẳ ơáĐ đ đãẵằ-ụ ôẳơằẳ âằằàĐũ
ĩơơđằ éđãẵãạũ
ĩãĐ ãơằđơã đãẵãạụ ãẵôẳãạ -áđằ đãẵằ ãđơã ứằụ áãạáụ âụ
ẵ-ằụ éủữ ô- ãẳằă ẳ ằăẵáạằ đơằ ẳơụ đ ơáằ -ơ ù Đằđ-ũ
ìễẩ Đ-ơằ- ĩằĐằẳ ẽôơằ-ũ
ìẵôẳằ- ợúãôơằ ẳằĐằẳ ôơằ- ằôãơãằ- ẳ ãẳãẵằ- đ ậũũ ẳ ạắ
ơãẵàằđ- ẵêằđãạ ùớ ằăẵáạằ- ã ợở ẳằêằằẳ ẵôơđãằ-ũ
íơằă ẻằúèãằ ềằâ-ũ
ìẵôẳằ- ẵôđđằơ ằâ- đằằ-ằ-ũ

ịằ -ôđằ ơ êã-ãơ ơáằ

ẫằắ
-ãơằ ơ áơơổủủâââ
ũơá-ằẳôũẵủ
ãẵằủắđãạá đ
áơơổủủâââũ-âằđãạ
ũẵủãẵằủắđãạáũ
èáằ-ằ -ãơằ- đêãẳằẳ
ẵẵằ-- đ ã-ơđôẵơđẳ -ơôẳằơ-ũ

í ẳạđ ããạ- ẳ ắ ìạằ ôđẵằ ããạ-ũ
ìẵôẳằ- đằạôơđĐ ẳ đằạôơđĐ ããạ- đ ắơá ẵđđơằ ẳ ãẳãêãẳô
ằơãơãằ-ũ ẳạđ ããạ- đằ đằúơãằ ẳ ạ ắẵà ù Đằđ-ồ ãạằ ããạ- đằ ôẳơằẳ
ẳãĐ ẳ ạ ắẵà ộ Đằđ-ũ

èáằ ì-ơđôẵơã éẵàạằổ ò ìơằạđơằẳ
ễằđãạ Đ-ơằ
ãẵã ểạằằơ ãẵôẳằ- ắđẳ đạằ ẵãđĐ ơằđã- ẳằ-ãạằẳ ơ
ằáẵằ -ơôẳằơ-K ằđãạ ẳ ơ àằ ãơ ằ-ãằđ đ ã-ơđôẵơđ- ơ đằđằ đ ẳ
ẵẳôẵơ ẵ--ằ-ũ ò đằ-ôđẵằ- êãắằ ơ -ơôẳằơ- đằ ẵôđ-ằ - êãắằ ơ
ã-ơđôẵơđ-ụ ẳ ã-ơđôẵơđ- - áêằ ẵẵằ-- ơ ơáằ ẵôđ-ằ ạằằơ ơ-ũ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

ễằđãạ è- òêãắằ đ ơôẳằơ- ẳ ì-ơđôẵơđơôẳĐ ôãẳằũ
èáã- -ôằằơ ôơãằ- ơáằ àằĐ -ằẵơã- ằẵá ẵáơằđụ ẳ ãơ đêãẳằ- -ơôú
ẳằơ- âãơá -ằơ ôằ-ơã- ẳ đắằ- -ããđ ơ ơá-ằ ã ơáằ ơằăơ ẳ ã ơáằ
èằ-ơ ịàụ ạ âãơá âđàằẳúôơ -ôơã-ũ ì-ơđôẵơđ- -ằẳ ô-ằ ơáằ ơôẳĐ
ôãẳằ ơáằ-ằêằ-ụ ắôơ -ơôẳằơ- ơằ ãẳ ãơ ô-ằôụ - âằ đằẵằẳ ơáơ ã-ơđôẵú
ơđ- -à ơáằãđ ắà-ơđằ- ơ áêằ ẵãằ- êãắằũ ẹôđ ắà-ơđằ- ạằằđĐ áêằ
ơ đằđẳằđ ãơụ âáãẵá ơơằ-ơ- ơ ãơ- ôđãơĐ âãơá -ơôẳằơ-ũ
èằẵáạĐ ôằằơũ
èáằ èằẵáạĐ ôằằơ èá-ềẹẫ ẵơã- ơôơđã- đ ôđ ẵú
Đ ô-ằẳ ãẵã ẵẵôơđ-ụ đ ăẵằụ ẳ đ éâằđéãơũ èáằ ẵẵôơđ ơôơú
đã- ẵêằđ ơá-ằ ằơôđằ- -ơôẳằơ- ằằẳ ơ âđà ơáằ đắằ- ã ơáằ ơằăơũ
ằẵơãêằ ậ-ằ ãẵã íẵôơđũ
ẫđãơơằ ắĐ éằ ỉụ ơáã- áẳắà ã- ẳằ-ãạằẳ ơ áằ ãẵđằ-ằ -ơôẳằơ-K
ôẳằđ-ơẳãạ ắơá ãẵằ ẳ ãẵã ẵẵôơđ-ụ ằắãạ ơáằ ơ âđà
đắằ- đằ ôãẵàĐ ẳ ằằẵơãêằĐũ
ì ẳẳãơã ơ ơáằ-ằ đãơằẳ đằ-ôđẵằ- ẳ ơáằ ãơằ- ơằẳ ắêằụ Đ ơáằđ
đằ-ôđẵằ- đằ êãắằ ơáằ ẫằắ ơ ãẵã ểạằằơK- ẫằắ -ãơằụ áơơổủủâââ
ũơá-ằẳôũẵủãẵằủắđãạáũ èáằ-ằ ẵãđãằ- đằ - êãắằ ơ ắơá
ơáằ ì-ơđôẵơđK- ẫằắ -ãơằ ẳ ơáằ èá-ềẹẫ -ãơằũ èáằ-ằ ẵãđãằ- ãẵôẳằổ
ăẵằ è ếãơ-ũ
éđãẵãằẵĐ âãơá -đằẳ-áằằơ- ã- ắ-ôơằ ằẵằ--ãơĐ đ ểịò -ơôẳằơ-ũ ẫãơá
ơáã- ã ãẳụ âằ ẵđằơằẳ ăẵằ -đằẳ-áằằơ-ụ ẵằẳ Nè ếãơ-ụM đ ằẵá ẵáơằđ ơ
è ếãơ
ẳằ- ãẵôẳằ ằăơã- ẳ -ẵđằằ -áơ- ơáơ -áâ -ơôẳằơ- áâ ơ ô-ằ
ơ -ằđêằ - -ằú
ò ằúễãắđđĐổ ẫằắ ăơằ-ã- ẳ ẫằắ íáơằđ-ũ
ểĐ ẵáơằđ- áêằ òẳắằ éĩ Nằẳãẵằ-M ơáơ đêãẳằ đằ ẳằơãằẳ ẵêằđú
ạằ ơãẵ- ơáơ âằđằ ẳẳđằ--ằẳ ã ơáằ ẵáơằđũ ì ẳẳãơãụ ơáằ-ằ ôđ -ằẵãú
ãƯằẳ ơãẵ- đằ ẵêằđằẳ ã éĩ ẫằắ ẵáơằđ-ổ ịàãạ ẻằơã-áã-ụ ẫđàãạ
íãơ ểạằằơ ăơằ-ã-ụ éằ-ã é ểạằằơụ ẳ ãẵã
ểạằằơ ã ềơúđúéđãơ ịô-ãằ--ằ-ũ
ềằâ-ẳạằũ
ềằâ-ẳạằ ã- Nô-áM -ằđêãẵằ ẳãĐ ằâ-ụ ằđãạ ẵêằđạằ ắđằàãạ -ơđãằ-ũ
ìơ ã- ơãằĐụ ôơáđãơơãêằụ ẳ ẳêằđơã-ãạúđằằũ
ềằâ-ẫãđằổ ãẵằ ã ơáằ ềằâ-ũ
ềằâ-ẫãđằ đêãẳằ- -ôđãằ- đằẵằơ ãẵằ ằâ- -ơđãằ-ụ ãẳằăằẳ ắĐ ơãẵũ
ò áằẳãằụ -ôắảằẵơ ẵơằạđĐụ àằĐ âđẳ-ụ -ôđĐ ơáằ ằâ- đơãẵằụ đơãẵằ
-ôđẵằ ãằụ ẳ ôằ-ơã- ơ -ôđ ôđơáằđ ơáôạáơ ẳ ẳã-ẵô--ã đằ ãẵôẳằẳũ
èáằ -ôđãằ- đằ ẵđằôĐ -ằằẵơằẳ ẳ đằđằẳ ắĐ éô ị-ơằđ ẳ ằđĐ
èđá ềđơáằ-ơằđ ậãêằđ-ãơĐụ ẳ ơáằĐ ẵããơơằ ơáằ ãẵđđơã ơằú
ắđằàãạ ằâ- ãơ ơáằ ẵ--đũ
ẳúúíáơằđ đằẳ-áằằơ éđắằ-ũ
ẵá ẵáơằđ á- Nịôãẳ ểẳằM đắằụ âáằđằ -ơôẳằơ- -ơđơ âãơá -đằẳú
-áằằơ ơáơ ẵơã- ãẵã ẳơ ô- ạằằđ ã-ơđôẵơã- đằơãạ ơ -êãạ
-ằẵããẵ đắằũ èáằ ẳằ ã- đơãĐ ẵằơằẳụ âãơá áằẳãạ- ắôơ đôú
-ụ - ơáằ -ơôẳằơ ô-ơ ãơằđĐ ắôãẳ ẳằũ èáã- -ơđôẵơôđằ ạôãẳằ- ơáằ -ơôẳằơ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

ăããã


ăãê

éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

ơáđôạá ơáằ đắằụ ãããƯằ- ôằẵằ--đĐ ơĐãạ ẳ ẳơ ằơđĐụ ẳ -
àằ- ãơ ằ-Đ ơ ạđẳằ ơáằ âđàụ -ãẵằ -ơôẳằơ-K -âằđ- đằ ã ơáằ -ằ ẵú
ơã- ơáằ -đằẳ-áằằơũ èáằ đơã -đằẳ-áằằơ- đ ơáằ Nịôãẳ ểẳằM đắú
ằ- đằ êãắằ ơ -ơôẳằơ- ơáằ ắàK- ẫằắ -ãơằụ âáãằ ơáằ ẵằơằẳ ẳú
ằ- đằ ã ãằ- ơáằ ì-ơđôẵơđK- đơã ơáằ ẫằắ -ãơằũ
èá- ẹềOị éđắằ ằơ-ũ
èáằ ắàK- ẫằắ -ãơằ á- -ằơ đắằ- ơáơ đằôãđằ ẵẵằ--ãạ ơáằ èá-
ẹềOịô-ãằ-- ẵá ẳãơã ẫằắ ẳơũ ậ-ãạ đằ âđẳ ẳơụ -ơôẳằơ- đằ ắằơú
ơằđ ắằ ơ ẳằêằ ơáằ -àã- ơáằĐ âã ằằẳ ã ơáằ đằ âđẳũ
íĐắằđđắằ-ũ
èáằ ẫằắ -ãơằ - ẵơã- NíĐắằđđắằ-ụM âáãẵá đằôãđằ -ơôẳằơ- ơ ạ ơ -ằú
ẵããẵ ẫằắ -ãơằ- ẳ -âằđ -ằđãằ- ôằ-ơã-ũ ò-âằđ- đằ êãắằ ơáằ
ì-ơđôẵơđ-K ẫằắ -ãơằũ
ìơằđẵơãêằ ơôẳĐ íằơằđũ
èáằ ơằăơắàK- ẫằắ -ãơằ ẵơã- ãà- ơ ẫằắ -ãơằ- ơáơ đằ ẵãơằẳ ã ằẵá ẵáơằđũ

íôđ-ằ ểạằằơ è- òêãắằ ẹĐ ơ ì-ơđôẵơđì-ơđôẵơđ- áêằ ẵẵằ-- ơ ơáằ ơằđã- ã-ơằẳ ắêằụ ô- ẳẳãơã ẵôđ-ằ
ạằằơ ơ-ũ èáằ-ằ đằ êãắằ ơổ ứùữ ãẵã ểạằằơK- ì-ơđôẵơđ
ẵã ẫằắ -ãơằụ áơơổủủâââũơá-ằẳôũẵủãẵằủắđãạáụ đ ơáằ
ì-ơđôẵơđK- ẻằ-ôđẵằ íĩụ đ ơáằ ì-ơđôẵơđK- đơã ơáằ èá-ềẹẫ
ẫằắ -ãơằũ èáằ-ằ ơằđã- ãẵôẳằổ
ôơã- ểôũ
èáã- ẵđằáằ-ãêằ ô ẵơã- âđàằẳúôơ -ôơã- ơ ằẳúúẵáơằđ
ơằđã-ũ ìơ ã- êãắằ ã ắơá đãơ ẳ ằằẵơđãẵ đ- ơ ơáằ ì-ơđôẵơđK- ẫằắ -ãơằũ
èáằđằ ã- ểãã í-ằ ơ ơáằ ằẳ ằẵá ẵáơằđũ èáằ-ằ ẵ-ằ- ẵêằđ ơáằ ằ--ằơã
ã--ôằ- đằ-ằơằẳ ã ơáằ ẵáơằđụ ẳ ơáằĐ đêãẳằ ơáằ -ơđôẵơôđằ đ ôđ ẵ-- ằẵú
ơôđằ-ũ đ ằẵá ểãã í-ằụ âằ ẳằêằằẳ -ằơ éâằđéãơ -ãẳằ- ơáơ đằ-ằơ
ạđá-ụ ơắằ-ụ ã-ơ-ụ ẳ ẵẵôơã- đ ô-ằ ã ằẵơôđằ-ũ òơáôạá ắ-ằẳ ơáằ
ểãã í-ằ-ụ ơáằ -ãẳằ- đằ ẵằơằĐ -ằúẵơãằẳ ã ơáằ -ằ-ằ ơáơ ơáằĐ ẵ ắằ
ô-ằẳ đ ằẵơôđằ- đằạđẳằ-- âáằơáằđ -ơôẳằơ- đằ đằôãđằẳ ơ đằẳ ơáằ ãã
ẵ-ằ-ũ ò-ụ ã-ơđôẵơđ- ẵ ằ-ãĐ ẵô-ơãƯằ ơáằ -ãẳằ-ụ ẳ ơáằĐ ẵ ắằ ẵêằđơằẳ
ôãẵàĐ ãơ Đ éâằđéãơ ĩằ-ãạ èằơằũ íãằ- ơáằ-ằ ãằ- đằ ơáằ
ì-ơđôẵơđK- ẫằắ -ãơằ ẳ ơáằ èá-ềẹẫ -ãơằũ ì ã-ơđôẵơđ- âơ -ơôẳằơ- ơ
áêằ ẵãằ- ơáằ éâằđéãơ -áâ- ắằđằ ẵ-- ơ ẵããơơằ ơằ ơàãạụ ơáằĐ ẵ
ạãêằ -ơôẳằơ- ẵẵằ-- ơ ơáằ-ằ ãằ- ơáđôạá ơáằ èá-ềẹẫ -ãơằũ
ù

ểãã í-ằ đằẳ-áằằơ-ũ
ì ẳẳãơã ơ ơáằ éâằđéãơ -ãẳằ-ụ âằ - đêãẳằ ăẵằ -đằẳ-áằằơ- ơáơ ẳ ơáằ
ẵẵôơã- đằôãđằẳ ã ơáằ ểãã í-ằ-ũ èáằ-ằ -đằẳ-áằằơ- đằ -ããđ ơ ơáằ è
ếãơ- ằăẵằơ ứữ ơáằ ôắằđ- ẵđđằ-ẳ ơ ơáằ ểãã í-ằ- đơáằđ ơá ơáằ ẵáơằđ
ằăằ-ụ ẳ ứắữ âằ ẳẳằẳ -ằ ằơôđằ- ơáơ àằ ãơ --ãắằ ơ ẳ âáơúã
Đ-ã- đằúơãằ ắ-ã- ã ẵ--ũ ẫằ ô-ôĐ ắằạã ôđ ằẵơôđằ- âãơá ơáằ
éâằđéãơ đằ-ằơơãụ ắôơ ơằđ âằ áêằ ằăãằẳ ắ-ãẵ ẵẵằơ âằ NơạạằM
è ẵêằđơ ãơ
-ằằẵơ đơụ òĐ ĩằ-ãạ èằơằụ ẳ ơáằ ãẵà Đ ơằơằũ òâĐ- ẳôắằúẵáằẵà
ơáằ ẵêằđ-ãụ -ãẵằ -ằ ơằơằ- ô-ằ ẳãằđằơĐ -ãƯằẳ ơ-ụ âáãẵá ẵ ẵô-ằ -ằ -ãẳằ ơãơằ- ơ đô êằđ ơáằãđ
ơơằẳ -ẵằũ

ù

íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ
ơ ơáằ ãã ẵ-ằ ăẵằ ãằ ẳ -áâ áâ ơáằ Đ-ã- ẵ ắằ ẳằ ã ăẵằũ đ
ằăằụ âáằ ơằẵáãạ ắẳ đãẵãạụ âằ ắằạã âãơá ơáằ éâằđéãơ -áâ ẳ
ẵêằđ ơáằ ắ-ãẵ ẵẵằơ- ẳ ẵẵôơã-ũ èáằ âằ ơạạằ ơ ăẵằ ẳ ô-ằ -ằú
-ãơãêãơĐúắ-ằẳ ạđá ơ -áâ áâ ắẳ đãẵằ- ẵáạằ - ãơằđằ-ơ đơằ- ẳ ơãằ ơ
ơôđãơĐ êđĐũ ểđằ ẳ đằ -ơôẳằơ- đằ ắđãạãạ ơáằãđ ơ- ơ ẵ--ụ ẳ
ơáằĐ ẵ â ạụ ẳãạ ơáằ âáơúã Đ-ã- đ ơáằ-ằêằ-ũ ì-ơđôẵơđ- ẵ
ạãêằ -ơôẳằơ- ẵẵằ-- ơ ơáằ-ằ ãằ- ơáđôạá ơáằ èá-ềẹẫ ẫằắ -ãơằũ


ôơã- ơ ẳúúíáơằđ đằẳ-áằằơ éđắằ-ũ
èáằ đơã -đằẳ-áằằơ- đ ơáằ Nịôãẳ ểẳằM đắằ- đằ êãắằ ơ -ơôú
ẳằơ-ụ âáãằ ơáằ ẵằơằẳ ẳằ- đằ ã ãằ- ơáằ ì-ơđôẵơđK- ẫằắ -ãơằũ
ôơã- ơ èá- ẹềOị éđắằ ằơ-ũ
èáằ èá- ẹềOị đắằ- -ằơ đằôãđằ -ơôẳằơ- ơ ô-ằ đằ âđẳ ẳơũ
òơáôạá ơáằ -ôơã- ẵáạằ ẳãĐ - ơáằ ẳơ ẵáạằụ âằ đêãẳằ ã-ơđôẵơđâãơá Nđằđằ-ằơơãêằM -âằđ-ũ
ôơã- ơ íĐắằđđắằ-ũ
èáằ NíĐắằđđắằ-M đằôãđằ -ơôẳằơ- ơ ạ ơ -ằẵããẵ ẫằắ -ãơằ- ẳ -âằđ
-ằđãằ- ôằ-ơã-ũ òơáôạá ơáằ -ôơã- ẵáạằ đằôằơĐ - ơáằ ẳơ ẵáạằụ
âằ đêãẳằ Nđằđằ-ằơơãêằM -âằđ- ơáằ ì-ơđôẵơđK- ẫằắ -ãơằũ
èằ-ơ ịàũ
èáằ èằ-ơ ịà ẵơã- đằ ơá ùụợ ẵ--úơằ-ơằẳ ôằ-ơã- ẳ đắằ-ũ
ìđơã đằạđẳãạ ơáằ ơãẵ ẳ ẳằạđằằ ẳããẵôơĐụ ạ âãơá ơáằ ẵằơằ
-ôơã đ ôằđãẵ đắằ-ụ ã- đêãẳằẳ âãơá ằẵá ôằ-ơãũ èáằ èằ-ơ ịà
ã- êãắằ ã ôđ đ-ổ ứùữ ã đãơằẳ ắàồ ứợữ ã ểãẵđ-ơ ẫđẳ ãằ-ồ ứớữ ã
ẵôơằđãƯằẳ ơằ-ơ ắà -ơâđằ ẵàạằụ ă ấãằâụ âáãẵá á- Đ ằơôđằơáơ àằ ơằ-ơ đằđơãụ -ẵđãạụ ẳ ạđẳằ đằẵđẳãạ ằ-Đồ ẳ ứỡữ
èá-ềẹẫụ âáãẵá ằơôđằ- ơáằ ắããơĐ ơ ẵđằơằ ạđãơáãẵ --ãạằơ-
ơáằ ẫằắ ơáơ đằ ôãôằ ơ ằẵá -ơôẳằơ ẳ ơáơ đằ ôơơãẵĐ -ẵđằẳ ẳ ôơ
đ ãơằạđơằẳ âãơá ơáằ ạđẳằ-áằằơèằăơẵáãẵằụ ơáằ èá- ễằđãạ ẹãằ í-ằ ễãắđđĐũ
ểđằ ơá ù ẵ-ằ- âđãơơằ ắĐ ôạằằ ũ ịđãạáụ ễãẳ ếằãụ ẳ íáđãịôƯƯđẳ đằ â êãắằ êã ơáằ ìơằđằơụ ẳ ằâ ẵ-ằ- đằ ẳẳằẳ ằêằđĐ Đằđũ
èáằ-ằ ẵ-ằ- đằ ã ẳơắ-ằ ơáơ â- ã-ơđôẵơđ- ơ -ằằẵơ ẵ-ằ- ẳ ẵđằơằ ơáằãđ
â ẵô-ơãƯằẳ ẵ-ằắà-ũ ể-ơ ơáằ ẵ-ằ- áêằ ẵẵĐãạ -đằẳ-áằằơ
ẳằ- ơáơụ âáãằ ơ ằ--ằơã đ âđàãạ ơáằ ẵ-ằụ ẳ đằẳôẵằ ôắằđ ẵđôẵáú
ãạ ẳ ơáô- ằêằ đằ ơãằ đ -ơôẳằơ- ơ ẵ-ãẳằđ ẵẵằơô ã--ôằ-ũ èáằ ẳú
ằ- - ãô-ơđơằ áâ ẵôơằđ- ẵ ắằ ô-ằẳ ơ àằ ắằơơằđ ãẵã ẳằẵã-ã-ũ
í-ằ- ơáơ âằ áêằ ôẳ đơãẵôđĐ ô-ằô đ ơáằ ẳãằđằơ ẵáơằđ- đằ ã-ơằẳ
ã ơáằ ằẳúúẵáơằđ đằằđằẵằ-ũ èáằ ẵ-ằ-ụ ẵ-ằ -ôơã-ụ ẳ -đằẳ-áằằơ ẳú
ằ- ẵ ắằ đằêãằâằẳ ẳ đẳằđằẳ ắĐ ã-ơđôẵơđ- ơ áơơổủủâââũơằăơẵáãẵằợũẵũ
èá-ủôơáúẫằ-ơằđ âã đêãẳằ ẵãằơđĐ -ôằằơ- đ -ôú
ằằơ ẵàạằ- ơ ơá-ằ ẳơằđ- ôããằẳ ôẳằđ èá-K- ẳơã ãẵĐũ
éằ-ằ ẵơẵơ Đôđ -ằ- đằđằ-ằơơãêằ ơ ằđ áâ Đô Đ ôãĐũ ìụ -
ẳơằđ đ ơằơã ô-ằđụ Đô đằẵằãêằ -ôằằơ- Đô ẳ ơ ằằẳụ ằ-ằ đằơôđ
ơáằ ơ Đôđ -ằ- đằđằ-ằơơãêằũ

ềơằổ è ơạạằ ắằơâằằ ơâ ằ đạđ-ụ -ôẵá àằĐ ôơã Đô áêằ -ằằẵơằẳ ơáằ đạđ Đô âơ ơ -áâũ
áẳ ơáằ òơ àằĐ ẳâ ẳ áãơ ơáằ èắ

íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

ăê


ăêã

éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

òẵàâằẳạằơèáã- ắà đằằẵơ- ơáằ ằđơ- ạđằơ Đ ằằ êằđ ôắằđ Đằđ-ũ ãđ-ơụ
âằ âôẳ ãàằ ơ ơáà ơáằ âãạ ằằ âá áằằẳ âãơá ơáằ èâằơá ẳãơãổ
ơằêằ ệá- P ậãêằđ-ãơĐ ềđơáằđ ìâ
éơơĐ ỉơãằẳ P ịđẳằĐ ậãêằđ-ãơĐ
òằă èạ P ểđạ ơơằ ậãêằđ-ãơĐ
đãẵ ịƯằđ P ểãằđ-êãằ ậãêằđ-ãơĐ
éđơá ạẳáĐĐ P ơũ íôẳ ơơằ ậãêằđ-ãơĐ
ệá ơ-ãằẳ P ậãêằđ-ãơĐ ểã--ôđã
ơôđơ ã P òđãƯ ơơằ ậãêằđ-ãơĐ
ằẵẳụ đằ--đ- ẳ đằ--ã- âá đằ ằăằđơ- -ằẵããẵ ơãẵđằêãằâằẳ ằđãằđ êằđ-ã- ãẳãêãẳô ẵáơằđ- đ ạđô- ẵáơằđ-ũ ẫằ đằ ạđơằú
ô đ ơáằ ã-ãạáơ- đêãẳằẳ ắĐổ ẳâđẳ ìũ òơụ ềằâ ầđà ậãêằđ-ãơĐồ ểđĐ
ẵáđĐ òđụ òĐ-ã- đô ẵãẵ-ồ ề--ằđ òđ-áẳãụ ậãêằđ-ãơĐ
ểã--ôđãồ òắẳô òƯãƯụ ỉôắẳơ ơơằ ậãêằđ-ãơĐồ ẫãã ịằđằàụ ậãêằđ-ãơĐ
ằđạãồ đẳ ẻũ ịằđụ ậãêằđ-ãơĐ ĩằâđằồ ịằ ũ ịđẵáụ ịà ềằâ
ạẳ ẳ ậãêằđ-ãơĐ ể--ẵáô-ằơơ-ồ ĩêãẳ èũ ịđâụ ậãêằđ-ãơĐ đãẳồ
ểđà ằđĐụ ậãêằđ-ãơĐ đãẳồ ũ ịđôẵằ đằẳằđãẵà-ụ Đđẵô-ằ ậãêằđ-ãơĐồ
ểĐđ đẳụ ậãêằđ-ãơĐ èđơồ ỉ ỉằơụ ịđãạá ầôạ ậãêằđ-ãơĐồ
ệá ỉằôơáụ ẻẵáằ-ơằđ ì-ơãơôơằ èằẵáạĐồ ỉôạá ỉôơằđụ -ơằđ
ẫ-áãạơ ậãêằđ-ãơĐồ ệằ- ũ ệẵà-ụ ẹàá ơơằ ậãêằđ-ãơĐồ ấá
ệảãạãụ ềđơáằ-ơằđ ậãêằđ-ãơĐồ ếằãơá ỉũ ệá-ụ ậãêằđ-ãơĐ ếằơôẵàĐồ
ẻắằđơ ếãằ-ẵáãẵàụ ằđạằ ể- ậãêằđ-ãơĐồ ẻãẵáđẳ ễằíơằụ ẫãẵáãơ ơơằ
ậãêằđ-ãơĐồ ìằằ ễằêãụ ậãêằđ-ãơĐ ểãằ-ơúĩôôơáồ ệằ- èũ ễãẳằĐụ
ậãêằđ-ãơĐ ôơá ểã--ã--ããồ ẻũ ĩãằ éẵằụ ấđã- ậãêằđ-ãơĐồ ẻá òũ
éằụ íãđã ơơằ ậãêằđ-ãơĐúẵđằơồ ệĐ ẻãơơằđụ ậãêằđ-ãơĐ đãẳồ
òằ ẻđơụ ậãêằđ-ãơĐ ềđơáằđ ìâồ ểãẵáằ ẻĐạằđơụ ậãêằđ-ãơĐ
đãẳồ ã ẻắằđơ-ụ ằơơằ ậãêằđ-ãơĐồ ệằ- ẵááằãụ ậãêằđ-ãơĐ ậơáồ
ũ ịằằơơ ơằâđơụ ơằđ ơằâđơ ỳ íũồ ẻắằđơ ơđạụ ậãêằđ-ãơĐ ểãằ ơ
ẹđồ ôạằằ âãằđơụ ậãêằđ-ãơĐ ĩằơđãơúểằđẵĐồ ẻắằđơ èạạđơụ ị-ơ
íằạằồ ệơá èãằụ ẫằ- đạ ềãàà ìêằ-ơằơ òẳêã-đ-ồ áằđãẳ
èãơụ ậãêằđ-ãơĐ èằă- ơ òô-ơãồ ò ễũ èôẵàằđụ èằằ ậãêằđ-ãơĐồ ĩêãẳ
ấạụ ậãêằđ-ãơĐ ơũ èá-ồ đĐ ẻũ ẫằ-ụ ìẳá ơơằ ậãêằđ-ãơĐồ ẳ ĩêãẳ
ặãằắđơụ ậãêằđ-ãơĐ ìãã- ơ ậđắũ
ì ẳẳãơãụ âằ âôẳ ãàằ ơ ơáà ơáằ âãạ ằằụ âá-ằ đằêãằâ- ẳ
ẵằơ- ằđãằđ ằẳãơã- ẳ ẵã ắà- áêằ ẵơđãắôơằẳ ơ ơáã- ằẳãú
ơãổ ểãàằ òẳằđụ Đằẳ òáẳụ ẳá ểũ òạđụ ẳ òơụ ịđôẵằ òẳằđ-ụ
ẻ òẳằđ-ụ ịắ òạằụ ấãẵằ òãẳụ ỉằđĐ òđẳụ ịắ òôắằĐụ ã ịắẵẵàụ
éằơằđ ịẵụ ếằơ ịàằđụ è ịà-ơụ ễằ- ịđằắôụ íáđằ- ịđạđêằđụ
ểãẵáằ ịđđĐụ ịã ịằằẳằ-ụ ể-áằ ịằúỉđãụ ịã ịằđằàụ è ịằđđĐụ ịã ịằđơãụ
ẻạằđ ịằĐụ ĩơ ịãạắằằụ ệá ịãẳằđ-ằằụ ẻô-- ịã-ảĐụ ếằãơá ịằ-ụ ằ ịơáụ
ếằằơá ịôẳđằôăụ ỉằằ ịâằđ-ụ ẹ-âẳ ịâãụ ĩ ịĐẳụ ũ ểãẵáằ ịĐẳụ
éơ ịĐằđụ ệằ ịđẳơụ ãƯắằơá ịđãạụ đằạ ịđôằđụ ểđĐ ịđ-àằụ ĩêằ
ịđâụ ếơằ ịđâụ ịã ịđôằạạằụ ếãđơ ịôơằđụ ẻắằđơ ịôơơụ ịã í-ằĐụ
ịắ íđằ-ụ ằêằđã íđ-ụ ĩêãẳ íđĐụ ơằêằ íằằẵụ ĩ íáẵằụ òơĐ
íáạụ ô- íáã-àĐụ ệĐ íáãụ ũ ếũ íáôẳáôđĐụ ễ íáôạáụ ểẵĐ íô-ằụ
ểđạđằơ í-ãẳãằụ éáã íằĐụ ệằ íằẳụ ĩêãẳ íđẳằụ ệá íơằđụ
íáđằ- íăụ ĩêãẳ íđđĐụ ệá íđẵàằơơụ ẻĐ íđôụ ịđằơ ĩđĐằụ ịã ĩụ
ệằ ĩôơằụ ơằêằ ĩâ-ụ àđ ĩằụ ểãằ- ĩằụ đằẳ ĩằêụ òẳ ĩằ-ãụ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ
ịằđđẳ ĩãụ đằạ ĩãàụ ễằ- ĩắĐụ ểđà ĩđụ ằằ ĩđĐẵã-àãụ ĩằ
ĩôẳằĐụ ĩêãẳ ĩôđ-ơụ ẳ ĩĐụ ĩãẵà ẳằụ íáđằ- ẳâđẳ-ụ ệá ã-ụ ĩêằ
âằđơụ ệá ƯƯằụ ẻãẵáđẳ ằẳằđụ ểãẵáằ ằđđãụ ệã ãàã-ụ ệá ãằđơĐụ
ô- ã-ẵáằđụ ơằêằ ãơụ ẻô-- ạằđụ ĩ đằẵáụ èã âĐụ éáã đẳãụ
ểãẵáằ đãạơụ ệã đêãụ òẳ ằáđụ ệã ằơđĐụ éáãã -ạụ ẻôẳĐđẳ
ẳằụ ẫơ ôằơụ ịằđãằ đắâ-àĐụ èáằáđđĐ đơãà-ụ ẳ đ--ãẵàằụ
ệá đơáụ ò đôằâẳụ ểà ôơụ ỉẳâĐụ ĩ ỉàụ ệằơ
ỉãơụ Đ ỉãơụ ằđẳ ỉ-ãơáụ ẫãã ỉđẳãụ ệá ỉđđã-ụ éô
ỉ-ơãạ-ụ ịắ ỉôạằụ ơằêằ ỉâàằụ ĩằ ỉâằĐụ ẻắằđơ ỉằáđằụ ằđạằ
ỉằơơằáô-ằụ ỉ- ỉằĐụ ếằẳ ỉãụ ẻạằđ ỉãụ è ỉãẳằạụ ễãẳ
ỉãơơằụ ẻá ỉẵàãạụ ệũ ẻẳ ỉằã-ơằđụ ệã ỉđđãạụ ệá ỉô-ơụ ệá
ỉâằụ ếằãơá ỉâằụ ơằêằ ì-ắằđạụ ệã ệẵà-ụ ếôđơ ệằ--âằãụ ế-ằ ệáụ íđãạ
ệá-ụ ếằãơá ệá-ụ ẻ ệá-ụ ẻĐ ệằ-ụ ểôằ ệ-ằụ ô- ếạằđ-ụ
ểãàằ ếằằụ ịã ếằằẳĐụ ệằ ếãằđụ ẻãẵà ếã-áụ ễãẳ ếằãụ ĩ ếãạáơụ
ĩđơáĐ ếằáụ èáằẳđ ếáằđ-ụ ệđ-â ếđĐ-àĐụ ĩôẵ ếđằơêãẵáụ ỉđẳ
ếđạáụ íáđằ- ếđẵàằụ ễĐ éáãã- ếôạằằụ ệ ễụ éũ ễạằụ ỉâđẳ
ễ-ằđụ ểđơã ễôđằẵằụ ẳ ễâđằẵằụ ẫĐằ ễằằụ ệã ễằéạằụ ệôằ- ễằêãằụ ệá
ễằâã-ụ íáôẵà ễãàằụ ịã ễĐẳụ ô- ễạụ ệôẳĐ ểằ-ằụ ịắ ểạằằụ ìằằ ểãơƯụ
éáã ểằụ èằđđĐ ểằ--ụ íáđã- ểãạụ èằđđĐ ểđơằụ ĩũ ệũ ể--ụ ệá
ểơáĐ-ụ ệá ểẵòáĐụ òẳĐ ểẵíôạáụ ịã ểẵĩãằụ ẻắã ểẵễôạáãụ
è ểẵíôằụ ệ-áãẳ ểằáđụ ìá ểằđãẵụ ễđđĐ ểằđêãằụ ẻãẵà ểằĐằđụ ơôđơ ũ
ểãẵáằ-ụ ệã ểãđụ ẳ ểãằđụ ệá ểãơẵáằụ íđ ểằđẳĐàụ ịắ ểđằụ ịđđĐ
ểđđã-ụ ằằ ểđđã-ụ đằẳ ểđđã--ằĐụ íáđã- ểô-ẵđằụ ơô ểĐằđ-ụ ĩêãẳ
ềẵáụ èã ềơằụ ĩ ề-ơụ ịã ềằ-ụ ịắ ềằ-ụ ịắ ềãằẳđụ è
ẹKịđãằụ ĩằã- ẹKíđụ ệá ẹKĩằụ ệã ẹ-ằụ ẻắằđơ ẹ-ằụ đà
ẹKểằđụ ĩêãẳ ẹêằđắĐằụ íằằ éơằụ ệã é-ụ ơằáằ éđđã-áụ é
éằơằđ-ụ ằ éằơđĐụ ệã éằơơãảáụ ẻãẵá éằơơãơụ ĩãẵà éằơơâĐụ ỉôạ éáãã-ụ ệá
éãàằđơụ ằđẳ éạôằụ ẻũ éơơằđụ đàã éơơ-ụ ẻũ éâằụ íáđã- éđằ-ơãụ
ệằđđĐ éđẵàụ ỉâđẳ éôẵàằơơụ ỉằđắằđơ ẽôãạằĐụ ằđạằ ẻẵằơơằụ ịắ ẻẳẵãằụ ịã
ẻằơƯụ ếằ ẻãằằđụ íáđằ- ẻããụ ệá ẻãơẵáãằụ éãằơđ ẻãêãụ òơã ẻẳđãạôằƯụ ũ
ểũ ẻô--àã-ụ ĩằăơằđ ẻâằụ ểãàằ ẻĐạằđơụ ệã ẵáã-ụ òắẳô ẳãàụ èáẵããụ ếằêã ẵụ đằẳằđãẵà ẵáẳằđụ ểđĐ ệằ ẵáằôằđụ íđ ẵáâằ-ằđụ
ệá ằơơằụ ò ằêằđụ áãơụ ãƯắằơá áãằẳ-ụ đằẳằđãẵ áãằĐụ ĩãã
áằụ ẻ áđãằêằ-ụ ềằã ãẵáằđụ ệũ ịũ ãêằđ-ụ íĐ ãạằơụ ệằ ãàằĐụ ơẵĐ
ãđ-ụ ệĐằ ãơáụ ơằêằ ãơáụ ĩ đằ-ụ ĩêãẳ ằãđ-ụ ếằ ơĐụ ẳ
ơằẳđẳãụ ò ơằáằ-ụ ĩ ơằêằ-ụ ệằđđĐ ơằêằ-ụ ểđà ơá-ụ ằ ơđ-ắôđạụ
éáãã âằ-ằụ đãằ âãơụ éô âãàụ đĐ èụ ĩằã- èằđụ íđãạ
èằĐụ ẻô-- èô--ãạụ ẻãẵáđẳ èằâằằ-ụ èằẳ èằâằằ-ụ òẳđằâ èá-ụ ằđạằ
èđãêãụ ằđạằ è-ằơ-ằà-ụ ểằ èĐ--ằẳụ ĩêãẳ ậơụ ỉâđẳ ấ òôàằụ
éđằơđãô- ấ ẳằ ĩụ éãằơằđ ấẳằđắôđạụ éô ấẳằđáằãẳằụ ệã ấằđắđôạạằụ
éơđãẵà ấãẵằơụ ơằêằ ấã-ụ ô- ấã--ẵáằđụ ệá ẫẵáâãẵƯụ ểđà ĩũ ẫàằđụ
ểãàằ ẫàằđụ ẫằêằđụ ếô íáãạ ẫằãụ ịã ẫằẵáụ đằẳ ẫằ-ơụ ềđ
ẫãã-ụ èĐ ẫãạằđụ ẳ ẫằụ ễđđĐ ẫàằụ ĩ ẫẳ-ụ èá- ẫđãạáơụ
ểãẵáằ ầụ ặáạúạô ặáôụ ĩằã- ặẵẵụ ẳ ếằơ ặôâơũ
ằẵã ơáà- đằ ẳôằ ơ đằẳ ẫằ-ơụ ểĐđ đẳụ ểằđơ ểãằđụ ẳ
đẵ ểẳãạããụ âá áêằ ẳằ ôẵá ơ áằ ẳằêằ ơáằ ãằẳ ãẵã
ạằằơ ẳ âá đêãẳằẳ ô- âãơá ã-ơđôẵơã ẳ ã-ãđơãồ ơ ẻĐ íđôụ
âá ẵơđãắôơằẳ ơ ơáằ ôơãơã ãẵằ ẵáơằđồ ơ ễđđĐ ẫàằụ âá
ằđằẳ áã- áđẳ âđà ẳ ẳêãẵằ đ ơáằ ẳằêằằơ ơáằ éâằđéãơ -áâ-ồ ơ
ĩ íđà ẳ íáđã- ịôƯƯđẳụ âá áằằẳ ô- ẳằêằ ơáằ -đằẳ-áằằơ ẳằ-ồ ơ
òằã ịằụ ơằáãằ ỉẳạằụ ểơơ ịđẵàụ ô- ẫáãơụ ẳ òẳđằ ịáằđụ
âá đêãẳằẳ ằẳãơđã -ôđơồ ẳ ơ ệằ ỉô-ơ ẳ éáãã ĩêằ-ụ âá-ằ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

ăêãã


ăêããã

éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ
âđà âãơá ô- ơáằđ ắà- ã- đằằẵơằẳ ã ơáã- ơằăơũ ẫằ âằ -ằẵã ơáà- ơ ễô
ằ-àãụ ôđ -ơ ẵôơáđụ đ áã- Đ ẵơđãắôơã-ũ
ẹôđ ẵằạôằ- ẳ ôđ -ơôẳằơ- ơ ơáằ ậãêằđ-ãơãằ- đãẳ ẳ èằằ--ằằ
ạêằ ô- Đ ô-ằô -ôạạằ-ơã-ụ ẳ ơáằ èá-ủôơáúẫằ-ơằđ -ơOằ-ằú
ẵãĐ ãƯắằơá èá-ụ ểơơ ểẵếãằĐụ ệ- ếđụ íã ếằằĐụ ẳ ểãàằ
ẻằĐẳ-Oáằằẳ ạđằơĐ âãơá á-ằ- ơằăơ ẳằêằằơụ đẳôẵơãụ ẳ
đàằơãạũ

đđđ- ã ơáằ èằăơ
òơ ơáã- ãơụ ôơáđ- ạằằđĐ -Đ -ằơáãạ ãàằ ơáã-ổ Nẫằ đằẵãơằ ơáằ
áằ âằ đằẵằãêằẳ đ ơáằ ằằ ã-ơằẳ ắêằụ ắôơ Đ đằããạ ằđđđ- đằụ
ẵôđ-ằụ ôđ â đằ--ãắããơĐũM òẳ ã Đ ắà-ụ ơáằđằ đằ ằơĐ đằãú
ãạ ằđđđ-ũ ỉêãạ ằăằđãằẵằẳ ẳããẵôơãằ- âãơá ằđđđ- ôđ-ằêằ-ụ ắơá - -ơôẳằơẳ - ã-ơđôẵơđ-ụ âằ đằ-êằẳ ơ êãẳ ơáã- đắằ ã ãẵã ểạằằơũ ò đằ-ôơ ôđ ằđđđ ẳằơằẵơã đẵằẳôđằ-ụ âằ đằ ẵêãẵằẳ ơáơ ơáằ ắà ã- đằú
ơãêằĐ đằằ ã-ơàằ-ũ
éđơĐ ắằẵô-ằ ôđ ẵãẳằẵằ ơáơ ằâ -ôẵá ằđđđ- đằãụ ắôơ đãđãĐ
ắằẵô-ằ âằ âơ ơ ẳằơằẵơ Đ ằđđđ- ã ơáằ ơằăơắà ơáơ Đ áêằ -ãằẳ ắĐ -
âằ ẵ ẵđđằẵơ ơáằ ã -ôắ-ằôằơ đãơãạ-ụ âằ ẳằẵãẳằẳ ơ ằđ đằâđẳ ỹù
ằđ ằđđđ ơ ơáằ ãđ-ơ ằđ- âá đằđơ- ơằăơắà ằđđđ ơ ô-ũ đ ôđ-ằ-
ơáã- đằâđẳụ ằđđđ- ã ơáằ ơằăơắà đằ ẳằãằẳ - ã--ằằẳ âđẳ-ụ đôẳãạ
ôằđãẵ ằđđđ-ụ ãẵđđằẵơ -ơơằằơ-ụ ẳ Đ ơáằđ ằđđđ ơáơ ãáãắãơ- ẵđằú
áằ-ãũ èĐằ-ằơơãạ đắằ- -ôẵá - ãđđằạôđ -ẵãạ ẳ ẳãằđằẵằ- ã ãú
ã đằạđẳãạ ạđơãẵ đ ôẵơôơã ẵêằơã- ẳ ơ ôãĐ đ ơáãđằâđẳũ ò-ụ ạãêằ ơáằ ằêằđúẵáạãạ ơôđằ ơáằ ìơằđằơụ ẵáạằ- ã ẫằắ
ẳẳđằ--ằ- ẳ ơ ôãĐ - ằđđđ-ụ ơáôạá âằ âôẳ đằẵãơằ đằđơ-
ẵáạằẳ ẫằắ ẳẳđằ--ằ-ũ ãĐụ Đ ôãĐãạ ằđđđ ơáơ á- âúơáđôạá
ằằẵơ- ã- ẵôơằẳ - ơâ ằđđđ- Đũ éằ-ằ đằđơ Đ ằđđđ- ơ ểãẵáằ íũ
áđáđẳơ ơ ơáằ ằúã ẳẳđằ-- ạãêằ ắằâũ

íẵô-ã
ãẵằ ã-ụ ã đằ -ằ-ằụ ơáằ ẵđằđ-ơằ ơáằ đằằ ằơằđđã-ằ -Đ-ơằũ ẳ
ãẵã ạằằơ ã- ơáằđằđằ êãơĐ ãđơơ ơ ơáằ ằẵãẵ áằơá
ắô-ãằ-- ãđ-ụ áằẵằ ơ ơáằ ơã ẳ ơáằ âđẳũ ịằẵô-ằ ãơ- ãđơẵằụ ẵđú
đơằ ãẵằ -áôẳ ắằ ơáđôạáĐ ôẳằđ-ơẳũ ỉâằêằđụ ơáã- ã- ằ-ãằđ -ãẳ ơá
ẳằOơáằ ãằẳ ã- đằơãêằĐ ẵằăụ ẳ ãơ ã- ôẳằđạãạ ẵ-ơơ ẵáạằ ã
đằ--ằ ơ -áãơ- ã ằẵãẵ ẵẳãơã-ũ ò ơáã- àằ- ẵđđơằ ãẵằ
-ơãôơãạ ẳ ằăẵãơãạụ ắôơ - ẵáằạãạ ẳ -ằơãằ- ằđằăãạũ ẫằ -ãú
ẵằđằĐ áằ ơáơ ãẵã ểạằằơổ èáằđĐ ẳ éđẵơãẵằ âã áằ đằẳằđ- ôẳằđú
-ơẳ ẳ -êằ ơáằ ãẵã đắằ- ẵằẳ ắĐ ắô-ãằ--ằ- ơẳĐũ
ểãẵáằ íũ áđáđẳơ
ậãêằđ-ãơĐ èằằ--ằằ
áđáđẳơôơàũằẳô

ôạằằ ũ ịđãạá
ậãêằđ-ãơĐ đãẳ
ằằũịđãạáẵắũôũằẳô
ệôđĐ ợộ

íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

ăãă

ắđãằ ẵơằơ-

éđằẵằ

ê

ôẳằơ íẵằơ- ãẵã ểạằằơ

ù


ẫằắ ăơằ-ã-

ò ẹêằđêãằâ ãẵã ểạằằơ
ẳ ơáằ ãẵã êãđằơ
ùòụ ùịụ ùí

íáơằđ ợ
ẫằắ ăơằ-ã-

èãằ ấôằ ểằĐ
ợòụ ợịụ ợí

ớộ

ãẵã ơơằằơ-ụ í-á âụ ẳ èăằớò

ốớ

éđơ ù
íáơằđ ù

íáơằđ ớ
ẫằắ ăơằ-ã
íáơằđ ỡ

òĐ-ã- ãẵã ơơằằơ-

ùợợ

éđơ ợ

ằẵôđãơãằ- ẳ èáằãđ ấôơã

ùởở

íáơằđ ở
ẫằắ ăơằ-ã-

ịẳ-ụ ịẳ ấôơãụ ẳ ìơằđằ-ơ ẻơằởòụ ởịụ ởíụ ởĩ

ùởờ

íáơằđ ờ
ẫằắ ăơằ-ã-

ẻã-àụ ẻằơôđụ ẳ ơáằ íãơ ò--ằơ éđãẵãạ ểẳằ
ờòụ ờịéđơã èáằđĐ ẳ ẹơáằđ ò--ằơ éđãẵãạ ểẳằ-

ợỡù

ơẵà-ụ ơẵà ấôơãụ ẳ ơẵà ểđàằơ ôããắđãô

ợố

ãẵã ẹơã- ẳ òãẵơã- ã íđđơằ ãẵằ
ỗò

ớùớ

ẫằắ ăơằ-ã

éđơ ớ

éđảằẵơ- ẳ èáằãđ ấôơã

ớớỗ

íáơằđ ù
ẫằắ ăơằ-ã-

èáằ í-ơ íãơ
ùòụ ùị

ớỡ

íáơằđ ùù
ẫằắ ăơằ-ã-

èáằ ị-ãẵ- íãơ ịôẳạằơãạổ êôơãạ í-á âùùòụ ùùị

ớộộ

íáơằđ ùợ
ẫằắ ăơằ-ã-

í-á â -ơãơã ẳ ẻã-à òĐ-ãùợòụ ùợị

ỡùở

íáơằđ ùớ
ẫằắ ăơằ-ã-

ẻằ ẹơãùớòụ ùớị

ỡởộ

éđơ ỡ
íáơằđ ùỡ
ẫằắ ăơằ-ãíáơằđ ùở

íđđơằ ấôơã ẳ êằđẵằ
ãẵã éãạ ẳ đằẵ-ơãạ ãẵã ơơằằơùỡòụ ùỡị
íđđơằ ấôơãụ ấôằúị-ằẳ ểạằằơụ
ẳ íđđơằ êằđẵằ

íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

ỡốở
ỡốờ

ởùộ


ăă

ịđãằ íơằơ-

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ
éđơ ở ơđơằạãẵ ãẵãạ ĩằẵã-ã-

ởờớ

íáơằđ ùờ
ẫằắ ăơằ-ã

íãơ ơđôẵơôđằ ĩằẵã-ã-ổ èáằ ị-ãẵùờò

ởờỡ

íáơằđ ùộ

íãơ ơđôẵơôđằ ĩằẵã-ã-ổ ăơằ-ã-

ờờ

íáơằđ ùố

ĩã-ơđãắôơã- ơ áđằáẳằđ-ổ ĩãêãẳằẳ- ẳ ẻằôđẵá-ằ-

ờớỗ

éđơ ờ
íáơằđ ùỗ
ẫằắ ăơằ-ã
íáơằđ ợ
ẫằắ ăơằ-ãíáơằđ ợù
ẫằắ ăơằ-ã

éđơ ộ

èẵơãẵ ãẵãạ ĩằẵã-ã-

ờộớ

ìãơã éôắãẵ ẹằđãạ-ụ ìêằ-ơằơ ịàãạụ ẳ ãẵã ẻằ-ơđôẵơôđãạ
ùỗò

ờộỡ

ễằ-ằ ãẵãạ
ợòụ ợịụ ợí

ộùỡ

ỉĐắđãẳ ãẵãạổ éđằằđđằẳ ơẵàụ ẫđđơ-ụ ẳ íêằđơãắằợùò

ộỡợ

ằẵã èãẵ-

ộộớ

íáơằđ ợợ
ẫằắ ăơằ-ã

ẫđàãạ íãơ ểạằằơ
ợợò

ộộỡ

íáơằđ ợớ
ẫằắ ăơằ-ã

ĩằđãêơãêằ- ẳ ẻã-à ểạằằơ
ợớò

ốùố

ịàđôơẵĐụ ẻằđạãƯơãụ ẳ ễãôãẳơã
ợỡòụ ợỡị

ốởù

ểằđạằđ-ụ ễịẹ-ụ ĩãêằ-ơãơôđằ-ụ ẳ ỉẳãạ íãằợởò

ốốù

ểôơãơã ãẵã ểạằằơ

ỗợỗ

íáơằđ ợỡ
ẫằắ ăơằ-ãíáơằđ ợở
ẫằắ ăơằ-ã
íáơằđ ợờ

òằẳãăằôơã- ơ ằúèằ-ơ éđắằò-âằđ- ơ ẳúúíáơằđ éđắằằằẵơằẳ ôơã- ẳ ĩơ
ấôằ- ơáằ òđằ- ôẳằđ ơáằ ơẳđẳ ềđ ĩã-ơđãắôơã ôẵơã
--đĐ
ềằ ìẳằă
ôắảằẵơ ìẳằă
ẫằắ íáơằđíáơằđ ợộ
íáơằđ ợố
íáơằđ ợỗ
íáơằđ ớ

ỗờỗ
ùợ
ùùù
ùợờ
ùợộ
ùỡờ
ùở

éđêãẳãạ ẳ ẹắơããạ íđằẳãơ
òẳêẵằẳ ì--ôằ- ã í-á ểạằằơ ẳ ìêằơđĐ íơđ
éằ-ã é ểạằằơ
ãẵã ểạằằơ ã ềơúđúéđãơ ịô-ãằ--ằ-

íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


éđằẵằ

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

ăăã

ẵơằơ-

éđằẵằ ê

éđơ ù
ôẳằơ íẵằơ- ãẵã ểạằằơ ù
íáơằđ ù
ò ẹêằđêãằâ ãẵã ểạằằơ ẳ ơáằ ãẵã êãđằơ ợ
èáằ ãêằúểãôơằ ểịò ớ
èáằ íđđơằ ễãằ íĐẵằ ỡ
èáằ éđãđĐ ẹắảằẵơãêằ ơáằ íđđơãổ ấôằ ểăããƯơã ộ
ịăổ ơáãẵ- đ ìẳãêãẳô- ẳ ịô-ãằ--ằ- ỗ
ịăổ íđđơằ ẵẳ- ẳ ểăããƯãạ ơẵà éđãẵằ ùù
ò ẹêằđêãằâ ơáằ íãơ òẵơã éđẵằ-- ùợ
ãẵã ằẵôđãơãằ- ẳ ơáằ í-ơ ểằĐ ùỡ
ãẵã ì-ơãơôơã- ùỗ
èĐằ- ãẵã ểđàằơ- ợợ

ịăổ ểằ-ôđãạ ơáằ ểđàằơ ợộ
ơẵà ểđàằơ ẻằơôđ- ợỗ
ò éđằêãằâ ẫáơ ì- òáằẳ ớù
ằúẻằ-ôđẵằ- ớợ
ôđĐ ớợ

ẫằắ ăơằ-ãùòổ ò í-ằđ ễà ơ ểđàằơ-ổ ằẵôđãơãƯơã ẳ ẵã ẫằđằ
ùịổ ò ẹêằđêãằâ ĩằđãêơãêằùíổ ò í-ằđ ễà ơ ơáằ ơẵà ểđàằơ-

íáơằđ ợ
èãằ ấôằ ểằĐ ớộ
èãằ ễãằ- ớố
ôơôđằ ấôằ- ớỗ
ịăổ íđđơằ ấôơã ẳ ơáằ èãằ ấôằ ểằĐ ỡ
ịăổ èáằ éâằđ íôẳ ìơằđằ-ơ ỡỡ
éđằ-ằơ ấôằ- ỡờ
ãẳãạ ơáằ ìơằđằ-ơ ẻơằụ ì ỡố
ãẳãạ ơáằ ềôắằđ ầằđ-ụ ề ỡỗ

íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


ăăãã

íơằơ-

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

òôãơãằ- ở
ôơôđằ ấôằ ẹđẳãđĐ òôãơĐ ởù
ôơôđằ ấôằ òôãơĐ ĩôằ ởớ
éđằ-ằơ ấôằ ẹđẳãđĐ òôãơĐ ẳ òôãơĐ ĩôằ ởỡ
ãẳãạ òôãơĐ éĐằơ-ụ éằđãẳ-ụ ẳ ìơằđằ-ơ ẻơằ- ởờ
éằđằơôãơãằ- ởố
ậằêằ í-á â- ởỗ
ôơôđằ ấôằ ậằêằ í-á â ơđằ ờợ
êãạ đ ì âãơá ậằêằ í-á â- ờớ
ằãô ẳ ẹơáằđ íôẳãạ éằđãẳ- ờỡ
ịăổ ậ-ãạ ơáằ ìơằđằơ đ éằđ- ãẵã éãạ ờố
đẵơã èãằ éằđãẳ- ờố
òđơãƯằẳ ễ- ờỗ
đâãạ òôãơãằ- ộ
ôđĐ ộợ

ẫằắ ăơằ-ãợòổ ĩằđãêơã òôãơĐ đôợịổ íơãôô- íôẳãạ ẳ ĩã-ẵôơãạ
ợíổ èáằ èắôđ òđẵá

íáơằđ ớ
ãẵã ơơằằơ-ụ í-á âụ ẳ èăằ- ốớ
ãẵã ơơằằơ- ẳ ẻằđơ- ốỡ
ịăổ íđđơằ ấôơã ẳ ãẵã ơơằằơ- ốở
èáằ ịẵằ áằằơ ốở

ơơằằơ í-á â- ỗớ
ểẳãĐãạ òẵẵôơãạ ĩơ đ ểạằđã ĩằẵã-ã- ỗở
ịăổ ãẵã ịắƯãạổ ỉâ ơ ơ ìơ ỗỗ
ểấò ẳ ấò ùớ
ịăổ đắằ-úẹăằĐ ẳ ãẵã đôẳ ùờ
èáằ ằẳằđ ìẵằ èă Đ-ơằ ùộ
ôđĐ ùùợ

ẫằắ ăơằ-ã
ớòổ ìẳãêãẳô èăằ-

íáơằđ ỡ
òĐ-ã- ãẵã ơơằằơ- ùợợ
ẻơã òĐ-ã- ùợớ
ễãôãẳãơĐ ẻơã- ùợớ
ịăổ íđđơằ ấôơã ẳ òĐ-ã- ãẵã ơơằằơ- ùợớ
ò--ằơ ểạằằơ ẻơã- ùợờ
ĩằắơ ểạằằơ ẻơã- ùợỗ
ịăổ ìơằđơã òẵẵôơãạ ĩãằđằẵằ- íđằơằ ỉằẳẵáằ- đ ìêằ-ơđ- ùớù
éđãơắããơĐ ẻơã- ùớợ
ểđàằơ ấôằ ẻơã- ùớỡ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


íơằơ-

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ
èđằẳ òĐ-ã-ụ í ãƯằ òĐ-ã-ụ ẳ éằđẵằơ íáạằ òĐ-ã- ùớộ
èĐãạ ơáằ ẻơã- èạằơáằđổ èáằ ĩô éơ ôơã ùỡ
íđơãêằ ẻơã- ẳ ịằẵáđàãạ ùỡù
ịăổ ẻơã òĐ-ã- ơáằ ẫằắ ùỡớ
ậ-ằ- ẳ ễããơơã- ẻơã òĐ-ã- ùỡớ
ễàãạ ịằĐẳ ơáằ ềôắằđ- ùỡỡ
ôđĐ ùỡở

éđơ ợ
ằẵôđãơãằ- ẳ èáằãđ ấôơã ùởở
íáơằđ ở
ịẳ-ụ ịẳ ấôơãụ ẳ ìơằđằ-ơ ẻơằ- ùởờ
ẫá ì--ôằ- ịẳ-ỏ ùởộ
ịăổ íđđơằ ấôơã ẳ ẻã-à ùởố
ếằĐ íáđẵơằđã-ơãẵ- ịẳ- ùởố
ịẳ ấôơã ùờớ
ịẳ ầãằẳ- ùờộ
íáạằ- ã ịẳ ấôằ- ẹêằđ èãằ ùờỗ
ịăổ ĩđãàãạ ầôđ íô- ùộợ
ịẳ- âãơá ằãô íô- ùộớ
èáằ ĩằơằđãơ- ểđàằơ ìơằđằ-ơ ẻơằ- ùộỡ
èáằ ẻằ ẻã-àúđằằ ẻơằ ìơằđằ-ơụ đử ùộở
èáằ ìơã éđằãô ứìéữ ùộở

èáằ èằđ ơđôẵơôđằ ìơằđằ-ơ ẻơằ- ùốờ
ệôà ịẳ- ùốố
ịàđôơẵĐ ẳ ẻằđạãƯơã ùốỗ
ôđĐ ùỗ

ẫằắ ăơằ-ãởòổ ò í-ằđ ễà ơ ặằđ íô ịẳởịổ ò í-ằđ ễà ơ èìéổ èđằ-ôđĐ ìơãúéđơằẵơằẳ ằẵôđãơãằởíổ ịẳ ẻã-à ẳ ĩôđơã
ởĩổ èáằ éôđằ ăằẵơơã- èáằđĐ ẳ -ơãơã đâđẳ ẻơằ-

íáơằđ ờ
ẻã-àụ ẻằơôđụ ẳ ơáằ íãơ ò--ằơ éđãẵãạ ểẳằ ợ
ìêằ-ơằơ ẻằơôđ- ợù
ịăổ íđđơằ ấôơã ẳ ẻã-à ợợ
ơẳúòằ ẻã-à ợợ
ịăổ èáằ èđẳằ ắằơâằằ ẻã-à ẳ ẻằơôđ ợù
ẻã-à ã éđơã íơằăơ ợùù
ịăổ èáằ ịằằãơ- ĩãêằđ-ãĐãạ ẹêằđ-ằ- ợùố
íẵôơãạ ịằơ íằãẵãằơ- ợợớ
èáằ ẻằơã-áã ắằơâằằ ẻã-à ẳ ẻơằ- ẻằơôđ ợợờ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ

ăăããã


ăăãê

íơằơ-

ễãẵằ-ằẳ ơổ ằãẳĐũẵ

èáằ íòéểụ ẻã-àụ ẳ ẻằơôđổ ì- ằơáãạ ểã--ãạỏ ợớù
ôđĐ ợớợ

ẫằắ ăơằ-ãờòổ íơãôô- éđắắããơĐ ĩã-ơđãắôơãờịổ íẵôơãạ ịằơ íằãẵãằơ- âãơá ãẵã íẵôơđ

íáơằđ ộ
éđơã èáằđĐ ẳ ẹơáằđ ò--ằơ éđãẵãạ ểẳằ- ợỡù
ãẵãằơ éđơã- ợỡợ
ịăổ íđđơằ ấôơã ẳ ẻã-à ợỡớ
íá-ãạ ơáằ ẹơã éđơã ợỡờ
èáằ ị-ãẵ ò--ôơã- ơáằ íãơ ò--ằơ éđãẵãạ ểẳằ ợỡỗ
èáằ íãơ ểđàằơ ễãằ ẳ ơáằ ằẵôđãơĐ ểđàằơ ễãằ ợở
íẵôơãạ ịằơ íằãẵãằơ- ợởở
ãđãẵ èằ-ơ- ơáằ íòéể ợờợ
òđắãơđạằ éđãẵãạ èáằđĐ ợờỡ
èáằ úđằẵá èáđằằúẵơđ ểẳằ ợờộ
ò òơằđơãêằ èáằđĐ ẻã-à ẳ ẻằơôđổ ịằáêãđ ãẵằ ợộ
ôđĐ ợộợ

íáơằđ ố
ơẵà-ụ ơẵà ấôơãụ ẳ ơẵà ểđàằơ ôããắđãô ợố
ễằạ ẻãạáơ- ẳ éđãêãằạằ- í ơẵàáẳằđ- ợốù
ịăổ íđđơằ ấôơã ẳ ơẵà ẻã-à ợốợ
èĐằ- í ơẵà ợốợ

ấôãạ ơẵà- èáơ ỉêằ ềẵ-ơơ đâơá ẻơằ ợỗớ
ơẵà ấôơã ắĐ ơáằ đằằ í-á â òđẵá ợỗờ
ểđàằơ ểôơãằ òĐ-ã- ợỗộ
éđằằđđằẳ ơẵà ợỗộ
ơẵà ểđàằơ ôããắđãô ợỗố
èáằ ãẵãằơ ểđàằơ- ỉĐơáằ-ã- ớù
ôđĐ ớở

ẫằắ ăơằ-ã
ốòổ ĩằđãêơã ấôơã ôơã-

íáơằđ ỗ
ãẵã ẹơã- ẳ òãẵơã- ã íđđơằ ãẵằ ớùớ
ãẵã ẹơã- ớùỡ
ịăổ ãẵã ẻằđơãạ đ Đằằ ơẵà ẹơã- ớùỗ
ìơđẳôẵơã ơ ẹơã éđãẵãạ ểẳằ-ổ èáằ ịãã òđẵá ớợ
èáằ ịẵàúẵáằ- ẹơã éđãẵãạ ểẳằ ứẹéểữ ớợở
ịăổ èăằ- ẳ ơẵà ẹơã- ớợỗ
èáằ ấôơã éôơ ẹơã- ớớ
òãẵơã- ẹơã éđãẵãạ ã íđđơằ ãẵằ ớớợ
ôđĐ ớớỡ
íĐđãạáơ ợố èá- ễằđãạụ ìẵũ ò ẻãạáơ- ẻằ-ằđêằẳũ
ểĐ ơ ắằ ẵãằẳụ -ẵằẳụ đ ẳôãẵơằẳụ ã âáằ đ ã đơũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×