Tải bản đầy đủ

Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu và thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu

Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu và thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu

NHÓM 10


NỘI DUNG
u
khẩ
p
hậ

1
2
3


p
à
v

p


n
uế
h
t
u ..
ận

u
h
l
k

h ập
đề
n
n
ế

gv
th u
n
t


lu
Nh
p
nh ậ
ế
th u

v
l uậ t
p
á
h
ap

c


h ẩu
địn h
k
y
Qu
luật
p
ph á
n

i
ực h
h
t
ẩu.
h
ạng
r
k
t
p
c
nhậ
Thự
ế
u
th

h êm
u. T

4


ản m
b
n
ă
n.
là v
a bạ

c
Đây
bản

văn


Pháp luật về thuế nhập khẩu ?
THUẾ

Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu?


1.

Những vấn đề lý luận thuế nhập khẩu và pháp luật thuế nhập khẩu.

1.1. Những vấn đề lý luận về thuế nhập khẩu

1.1.1. Khái niệm

Về phương

Về phương

diện kinh tế

diện pháp lý

thuế xuất khẩu là khoản tiền

thuế nhập khẩu là quan hệ pháp

đóng góp bằng tiền của tổ

luật phát sinh giữa Nhà nước

chức, cá nhân vào ngân sách

(người thu thuế) với tổ chức, các

nhà nước theo quy định của

nhân (người nộp thuế), về việc

pháp luật khi họ có hành vi

tạo lập và thực hiện các quyền,

nhập khẩu hàng hóa qua biên

nghĩa vụ pháp lý cho các bên

giới một nước.

trong quá trình thu thế nhập
khẩu


1.

Những vấn đề lý luận thuế nhập khẩu và pháp luật thuế nhập khẩu.

1.1. Những vấn đề lý luận về thuế nhập khẩu

1.1.2. Các đặc điểm

Đối tượng chịu thuế là các hàng hóa được phép vận chuyển
qua biên giới.

Thuế nhập khẩu không hoàn toàn là thuế trực thu hoặc thuế
gián thu.

Thuế nhập khẩu có chức năng bảo hộ sản xuất trong nước và
điều tiết hoạt động nhập khẩu.


1.

Những vấn đề lý luận thuế nhập khẩu và pháp luật thuế nhập khẩu.

1.1. Những vấn đề lý luận về thuế nhập khẩu

1.1.3. Vai trò

01
Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà
nước.

02
Điều tiết hoạt động kinh tế.

Hướng dẫn tiêu dùng trong xã hội.

03
.


1.

Những vấn đề lý luận thuế nhập khẩu và pháp luật thuế nhập khẩu.

1.2. Pháp luật thuế nhập khẩu

Pháp luật về thuế nhập khẩu ?

1
Xét về phương diện hình thức, pháp

Xét về phương diện nội dung, pháp

luật về thuế nhập khẩu gồm các văn

luật thuế nhập khẩu lại bao gồm các

bản luật, nghị quyết của Quốc hội;

vấn đề chủ yếu như: phạm vi áp dụng,

nghị định và nghị quyết của Chính phủ

căn cứ tính thuế nhập khẩu; trình tự,

; quyết định, thông tư và chỉ thị của

thủ tục hành thu thuế nhập khẩu,...

các bộ

.


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.1. Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế nhập khẩu.

2.1.1. Người nộp thuế

Theo quy định tại điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu năm 2016


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.1. Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế nhập khẩu.

2.1.2. Đối tượng chịu thuế nhập khẩu .

1

02
Theo quy
định tại Điều 2 Luật thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu năm 2016


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.
2.2. Căn cứ tính thuế.

- Trị giá tính
thuế.

- Thuế suất.
1

02

- Số lượng hàng
hóa nhập khẩu.


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.3. Các phương pháp tính thuế.

2.3.1. Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm.

1
Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

02

Thuế nhập khẩu = Số lượng hàng hóa (x) Trị giá tính thuế (x) Thuế suất


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.3. Các phương pháp tính thuế.
2.3.2. Phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp.

1
Theo quy định tại Điều 6 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016:

02

Thuế nhập khẩu = Số lượng hàng hóa (x) Mức thuế
tuyệt đối


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.4. Thẩm quyền thu thuế nhập khẩu.

1
Theo quy định tại Điều 12 Luật Hải quan năm 2014: Theo đó, Thuế nhập khẩu được quản lý thu bởi một hệ thống cơ quan chuyên
biệt là hải quan.

02


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.5. Thời hạn nộp thuế.

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

1
2.6. Biểu thuế và thuế suất.

2.6.1. Thuế suất.

02

Theo điều 3 nghị định 134/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết về một số điều và
biện pháp thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Điều 6, 7, 8 Nghị định 122/2016/NĐ-CP Quy định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu
đãi Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế
quan.


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.6.1. Thuế suất.

2.6.2. Biểu thuế.

1

- Biểu thuế là bảng tập hợp các loại thuế suất do02
Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng
chịu thuế
- Theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 thì biểu thuế
nhập khẩu bao gồm: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biết,..


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.7. Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
nhập khẩu.

1

Hoàn thuế

Giảm thuế

Miễn thuế


2. Quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.8. Các loại thuế nhập khẩu bổ sung.

Thuế chống
bán phá giá

1
Thuế chống
trợ cấp

Thuế tự vệ


3. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu.
3.1. Những kết quả đạt được.

+Thứ nhất, góp phần huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

+ Thứ hai, thúc đẩy hoạt động buôn bán, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.
.

+ Thứ ba, bảo hộ sản sản xuất trong nước.


3. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu.
3.2. Những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật thuế nhập khẩu

- Thứ nhất, về thực tiễn áp dụng pháp luật về giá tính thuế nhập khẩu
- Các hiện tượng phổ biến như: khai báo giá không trung thực, khai báo giá

02

trị giá tính thuế nhập khẩu thấp để trốn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia
tăng khâu nhập khẩu,...

3
.


3. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu.
3.2. Những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật thuế nhập khẩu

- Thứ hai, về thực tiễn áp dụng pháp luật về thuế suất thuế nhập khẩu
- Các nhà nhập khẩu có vô vàn cách biến hóa nhằm trốn thuế, hoặc hưởng

02

thuế suất thấp hơn để thoát khỏi hoặc giảm bớt một phần nghĩa vụ thuế đối
với nhà nước như: khai sai nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhằm hưởng lợi từ
việc ưu đãi về thuế đối với các nước mà Việt Nam có cam kết giảm thuế,
gian lận giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,...
.

3


3. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu.
3.2. Những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật thuế nhập khẩu

Thứ 3, chế tài xử phạt vi phạm hành chính về
02 với thực
thuế nhập khẩu chưa rõ ràng, phù hợp
tiễn.
3
.


3. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu.

3.3. Giải pháp khắc phục

02
Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật, điều chỉnh bổ
sung cho phù hợp với thực tiễn tạo điều kiện cho việc tìm hiểu và áp dụng Thuế

3

.

nhập khẩu trong thực tiễn.


3. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu.

3.3. Giải pháp khắc phục

02
.
Quy định rõ ràng trách nhiệm của các
tổ chức, cá nhân có liên quan

cung cấp thông tin về đối 3
tượng nộp thuế cho cơ quan hải quan .
.


3. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu.

3.3. Giải pháp khắc phục

02
.

Chế tài xử lý vi phạm hành chính về thuế nhập
khẩu cần rõ ràng,3phù hợp với thực tiễn và mang
.

tính khả thi.


3. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu.

3.3. Giải pháp khắc phục

02
.

Tăng cường đầu tư,
3 đổi mới công nghệ nhằm phục vụ
.

cho công tác quản lý thuế


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×