Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các giải pháp phát triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VI THỊ THANH THÚY
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY MÍA TRÊN
ĐỊA BÀN XÃ CAO KỲ, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Phát triển nông thôn

Khoa

: Kinh tế & PTNT


Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VI THỊ THANH THÚY
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY MÍA TRÊN
ĐỊA BÀN XÃ CAO KỲ, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Phát triển nông thôn

Lớp

: K44 - PTNT

Khoa

: Kinh tế & PTNT

Khóa học

: 2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Lành Ngọc Tú


Thái Nguyên, năm 2016


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu các giải pháp phát
triển cây mía trên địa bàn xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” là
công trình nghiên cứu thực sự của bản thân, đƣợc thực hiện dựa trên cơ sở
nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khảo sát tình hình
thực tiễn và dƣới sự hƣớng dẫn khóa học của thầy giáo Th.S Lành Ngọc Tú.
Số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận này hoàn toàn trung thực,
chƣa sử dụng để bảo vệ một công trình khoa học nào, các thông tin tài liệu
trích dẫn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.
Một lần nữa tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam đoan trên.
Thái Nguyên, ngày…. tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Vi Thị Thanh Thúy


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài tốt nghiệp tôi
đã đƣợc sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể và cá nhân. Nhân đây
tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến:
Tập thể các thầy, cô giáo trong Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá
trình học tập và nghiên cứu đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lành Ngọc Tú đã tận tình hƣớng
dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn
thành đề tài tốt nghiệp.
UBND xã Cao Kỳ đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong quá tình thực
tập và nghiên cứu tại cơ sở.
Bà con nhân dân trong các thôn đƣợc chọn làm địa bàn nghiên cứu đã
giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập thông tin nghiên cứu để hoàn thành đề tài này.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè đã chia sẻ, giúp
đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành đề tài tốt nghiệp
của mình.
Do lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên mặc dù đã cố gắng hết
sức nhƣng không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận đƣợc
sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên để đề
tài đƣợc hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày…. tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Vi Thị Thanh Thúy


DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT

Chữ viết tắt

Nghĩa

1

UBND

Ủy ban nhân dân

2

FAO

Tổ chức nông nghiệp và lƣơng thực Liên
Hợp Quốc

3

ĐVT

Đơn vị tính

4

NXB

Nhà xuất bản

5

TC, CĐ, ĐH

Trung cấp, cao đẳng, đại học

6

CC

Cơ cấu

10

GO

Giá trị sản xuất

11

VA

Giá trị gia tăng

12

IC

Chi phí trung gian

13

Pr

Lợi nhuận


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Bình quân sản xuất và tiêu thụ đƣờng mía hàng năm ở một số nƣớc (tính trong
kỳ 2007-2013) .......................................................................................................................... 14
Bảng 2.2: Năng suất mía trung bình mía ở một số nƣớc vụ 2012/2013............................... 15
Bảng 2.2: Diện tích, năng suất, sản lƣợng mía ở Việt Nam (2012 - 2014).......................... 19
Bảng 4.1: Tình hình phân bổ và sử dụng đất đai của Xã qua 3 năm .................................... 28
Bảng 4.2: Tình hình sản xuất mía của xã trong 3 năm 2013- 2015 ...................................... 36
Bảng 4.3: Diện tích trồng mía của một số thôn tại xã Cao Kỳ ............................................. 37
Bảng 4.4: So sánh giữa đặc điểm mía đƣờng trồng tại xã và một số loại giống mía lai tạo
khác. .......................................................................................................................................... 38
Bảng 4.5: So sánh kỹ thuật trồng mía giữa thực tế và lý thuyết ........................................... 40
tại các hộ sản xuất mía. ............................................................................................................ 40
Bảng 4.7: Tình hình nhân lực sản xuất mía tại các hộ điều tra ............................................. 44
Bảng 4.8: Trình độ học vấn của các hộ điều tra ..................................................................... 45
Bảng 4.9: Diện tích đất trồng mía bán và mía nguyên liệu (mật mía) của các hộ điều tra . 46
Bảng 4.10: Chuỗi giá trị cho một tấn mía bán tại các hộ điều tra ......................................... 48
Bảng 4.11: Chi phí cho sản xuất của 1ha diện tích trồng mía ............................................... 50
Bảng 4.12: Chi phí cho sản xuất mật mía của 1 ha diện tích trồng mía ............................... 52
Bảng 4.13: Hình thức tiêu thụ mía của các hộ điều tra.......................................................... 53
Bảng 4.14: Hiệu quả sản xuất mía của 1ha diện tích trồng mía............................................ 53
Bảng 4.15: Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế của mía bán và mía nguyên liệu (mật mía) .......... 54
Bảng 4.16: Chỉ tiêu đánh giá khó khăn trong sản xuất mía tại các hộ điều tra .................... 57
Bảng 4.17: Một số đề suất trong sản xuất phát triển cây mía tại các hộ điều tra ................. 58
Bảng 4.18: Một số đề suất cho vay vốn tại các hộ điều tra ................................................... 59


DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 4.1: Sơ đồ quy trình sản xuất mật mía .............................................................42
Hình 4.2: Sơ đồ tiêu thụ mía bán tại các hộ điều tra .................................................47
Hình 4.3: Sơ đồ tiêu thụ mật mía tại các hộ điều tra .................................................49


MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề .............................................................................................................1
1.2 Mục đích nghiên cứu ............................................................................................2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................2
1.4 Ý nghĩa của đề tài ..................................................................................................2
1.4.1 Ý nghĩa khoa học. ..............................................................................................2
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn ................................................................................................2
PHẦN II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ...............................................................3
2.1 Cơ sở khoa học .....................................................................................................3
2.1.1 Nguồn gốc ..........................................................................................................3
2.1.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của cây mía ...........................................................4
2.2 Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc .................................................13
2.2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ mía đƣờng trên thế giới ...................................13
2.2.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ mía trong nƣớc ................................................17
2.2.3 Những bài học kinh nghiệm trong việc sản xuất phát triển cây mía................20
PHẦN III: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......23
3.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................23
3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu.......................................................................................23
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................23
3.1.3 Địa điểm và thời gian tiến hành .......................................................................23
3.2 Nội dung nghiên cứu ...........................................................................................23
3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu.....................................................................................24
3.3.1 Phƣơng pháp điều tra thu thập thông tin thứ cấp .............................................24
3.3.2 Phƣơng pháp điều tra thu thập thông tin sơ cấp ...............................................24
3.3.3 Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu ...............................................................25
3.3.4 Phƣơng pháp so sánh........................................................................................25
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................26
4.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa bàn ...............................26
4.1.1 Điều kiện thự nhiên ..........................................................................................26


4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội .................................................................................30
4.1.3 Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong phát triển sản xuất .........................34
4.2 Thực trạng phát triển cây mía của xã Cao Kỳ.....................................................35
4.2.1 Thực trạng về năng suất, diện tích và sản lƣợng mía của xã ...........................35
4.2.2 Cơ cấu về giống mía trên địa bàn xã ................................................................37
4.2.3 Quy trình sản xuất mía trên địa bàn xã. ...........................................................39
4.2.3.1 Quy trình sản xuất mía bán ...........................................................................39
4.2.4 Tác động của sản xuất mía đến môi trƣờng trên địa bàn xã. ...........................43
4.3 Thực trạng phát triển cây mía tại các hộ điều tra ................................................43
4.3.1 Đặc điểm của các hộ trồng mía ........................................................................44
4.3.2 Thực trạng tiêu thụ mía các hộ điều tra............................................................47
4.3.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ trồng mía .............................................50
4.3.4 Những khó khăn gặp phải và đề xuất của các hộ điều tra trong sản xuất mía. 55
4.3.4.1 Tình trạng sâu bệnh hại tại các hộ sản xuất mía ...........................................55
4.4 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong phát triển cây mía tại xã Cao Kỳ .60
4.4.1 Thuận lợi .........................................................................................................60
4.4.3 Khó khăn ..........................................................................................................61
4.5 Các giải pháp phát triển......................................................................................62
4.5.1 Giải phát phát triển mía bán .............................................................................62
4.5.2 Giải pháp phát triển mía nguyên liệu (mật mía) .............................................65
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................67
5.1 Kết luận ...............................................................................................................67
5.2 Kiến nghị .............................................................................................................68
5.2.1 Đối với Nhà nƣớc .............................................................................................68
5.2.2 Đối với các cấp chính quyền ............................................................................68
5.2.3 Đối với ngƣời dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ............................................69
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 70


1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Trong thời kỳ hội nhập cùng với sự chuyển biến tích cực của nền kinh
tế Việt Nam thì ngành nông nghiệp luôn đƣợc coi là ngành quan trọng hàng
đầu. Nhà nƣớc ta đã chú trọng đầu tƣ và quan tâm nhiều hơn tới nông nghiệp.
Song nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn nhƣ khả năng
cạnh tranh so với các nƣớc trong khu vực, gặp nhiều rủi ro, bất lợi do thời tiết,
thị trƣờng, thể chế chính sách. Những rủi ro bất lợi này tác động rất lớn tới
ngƣời nông dân. Xét một cách toàn diện ngƣời nông dân luôn là những ngƣời
chịu nhiều thiệt thòi và luôn gặp khó khăn nhất trong cuộc sống.
Đối với nông dân Việt Nam hiện nay thu nhập của họ chủ yếu dựa vào
sản xuất nông nghiệp là chính. Ngày xƣa cây mía tạo ra thu nhập cho ngƣời
nông dân với các sản phẩm mật mía, đƣờng mía thì ngày nay, cây mía và
ngành mía đƣờng tại Việt Nam đƣợc xác định không chỉ là ngành kinh tế và
mang lại lợi nhuận cao mà còn là một ngành kinh tế xã hội do nó có ảnh hƣởng
quan trọng đến đời sống của hàng nghìn hộ nông dân.
Cao Kỳ với đơn vị hành chính gồm 14 thôn, ngƣời dân sống chủ yếu
dựa vào sản xuất nông nghiệp, là vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp với cây
công nghiệp nhƣ đỗ tƣơng, lạc, mía….So với các cây trồng khác thì cây mía
là loại cây có giá trị cao. Trong những năm gần đây diện tích trồng mía và số
hộ trồng mía ngày càng tăng, theo đó đời sống của ngƣời dân đƣợc cải thiện
rõ rệt, là một hƣớng chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng đắn. Cây mía góp
phần tạo công ăn việc làm, tận dụng lao động hợp lý, tăng thu nhập cho ngƣời
lao động. Đây là thực tế đáng mừng bởi nhƣ thế có nghĩa là ngƣời dân đã tìm
ra đƣợc lối thoát xóa đói giảm nghèo cho chính họ.
Tuy nhiên, ngƣời trồng mía vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong sản
xuất do điều kiện thời tiết khí hậu, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, giá cả
thị trƣờng không ổn định và giá cả vật tƣ nông nghiệp phục vụ sản xuất mía
tƣơng đối cao. Do đó, ngƣời nông dân không giám mạnh dạn đầu tƣ thâm


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×