Tải bản đầy đủ

giáo án vật lý 6 bài 2

Tuần: 2
TCT: 2
Bài 2: ĐO ĐỘ DÀI (tt)
NS: 20/08/07
ND: 29/08/07
I. Mục tiêu:
 Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thường theo quy tắc đo,
bao gồm:
 Ước lượng độ dài cần đo.
 Chọn thước đo thích hợp.
 Xác đònh GHĐ và ĐCNN của thước đo.
 Đặt thước đo đúng.
 Đặt mắt nhìn và đọc kết quả đo đúng.
 Biết tính giá trò trung bình các kết quả đo.
 Rèn luyện tính trung thực thông qua việc ghi kết quả đo.
II. Chuẩn bò:
 Vẽ to hình 2.1, 2.2 SGK.
 Hình vẽ to minh họa 3 trường hợp:
+ Đầu cuối của vật không trùng với vạch chia của thước.
+ Đầu cuối của vật gần sau (gần trước) 1 vạch chia tiếp theo của thước.
+ Đầu cuối của vật nằm giữa 2 vạch chia của thước.

III. Hoạt động dạy học:
GV: Nguyễn Anh Vũ
5
GV: Nguyễn Anh Vũ
Thời
gian
Hoạt động của
giáo viên
Hoạt động của
học sinh
Nội dung
( học sinh ghi)
5 phút
15phút
HĐ1:Kiểm tra bài cũ :
1. Ổn đònh
lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
Đơn vò đo độ dài?
Khi dùng thước cần
phải chú ý điều gì?
GHĐ và ĐCNN của
thước được xác đònh
như thế nào?
3. Khởi động:
Ở tiết trước, muốn đo
độ dài một vật ta làm
thế nào? Tiết này ta sẽ
tìm hiểu kỷ hơn.
HĐ2: Thảo luận về
cách đo độ dài:
Y/c hs nhớ lại bài
học trước, thảo luận
theo nhóm để trả lời từ
câu C1 đến câu C5.
Sau khi hs trả lời, gv
đánh giá câu trả lời của
hs.
Dùng thước kẻ hay
thước cuộn đều đo
được độ dài cạnh bàn,
tại sao không chọn
ngược lại?
Hs trả lời.
Chọn thước cuộn đo
độ dài cạnh bàn, thước
kẻ đo bề dày quyển
sách vì: Nếu chọn
thước kẻ đo độ dài
cạnh bàn thì phải đo
nhiều lần (cạnh bàn
dài), nếu chọn thước
cuộn đo bề dày cuốn
sách thì ĐCNN của
thước lớn mà bề dày
sách thì nhỏ nên kết
quả đo không chính
xác.
C3: Đặt thước đo
dọc theo chiều dài cái
bàn, vạch 0 của thước
trùng với 1 đầu của
bàn.
I.Cách đo độ dài:
6
IV. Phuù luùc:
V. Ruựt kinh nghieọm:
GV: Nguyeón Anh Vuừ
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×