Tải bản đầy đủ

giáo án vật lý 6 bài 1

Tuần: 1
TCT: 1
Bài 1: ĐO ĐỘ DÀI
NS: 20/08/07
ND: 22/08/07
I. Mục tiêu:

Biết xác đònh GHĐ, ĐCNN của dụng cụ.

Rèn luyện được kỷ năng sau đây:

Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo.

Đo độ dài trong một số tình huống thông thường.

Biết tính giá trò trung bình của các giá trò đo.

Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong
nhóm.
II. Chuẩn bò:
♦ Cho mỗi nhóm học sinh:


Một thước kẻ có ĐCNN đếm mm.

Một thước dây hoặc thước mét có ĐCNN đếm 0,5mm

Chép sẳn vào vở bảng 1.1.
♦ Cho cả lớp: Tranh vẽ to một thước kẻ có GHĐ là 20cm và ĐCNN là
2mm, tranh vẽ to bảng 1.1.
III. Hoạt động dạy học:

GV : Nguyễn Anh V
ũ
1

GV : Nguyễn Anh V
ũ
Thời
gian
Hoạt động của
giáo viên
Hoạt động của
học sinh
Nội dung
( học sinh ghi)
5 phút
10phút
HĐ1:Kiểm tra bài cũ :
1. Ổn đònh
lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
3. Khởi động:
Ta dự đoán cái bàn
ngồi này có dộ dài là
1m, để biết đúng hay
sai thì ta kiểm ta bằng
cách nào?

Bài mới.
Yêu cầu hs quan sát
hình vẽ trong SGK/6
và trả lời câu hỏi: Tại
sao đo độ dài của cùng
một đoạn dây mà kết
quả đo của 2 chò em
lại khác nhau?
Do thước đo của 2
chò em không giống
nhau, để tránh tranh
cải 2 chò em cần phải
thống nhất điều gì?

Bài học.
HĐ 2: Ôn lại và
ước lượng độ dài của
một số đơn vò đo độ
dài:
Hãy kể tên một số
đơn vò đo độ dài
thường dùng.
Đơn vò đo hợp pháp
của nước ta là gì?
Y/C hs làm câu C1:
Ngoài ra ở Anh
người ta còn dùng đơn
vò là inch hay foot để
đo độ dài.
1 inch = 2,54 cm
1 ft = 30,48 cm
Vì gang tay của chò
dài hơn gang tay của
em.
km, dam, m, dm,
cm, mm . . . .
Là mét, ký hiệu là
m.
1 mm = 0,001 m
1 cm = 0,01 m
I.
Đơn vò đo độ
dài:
1. Ôn lại một số đơn vò
đo độ dài:
Đơn vò đo độ dài là
mét, ký hiệu là m.
1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm
1 km = 1000 m.
2. Ước lượng dộ dài:
C2: Độ dài ước
lượng là:. . . . . cm.
Độ dài kiểm tra
2
IV
. Phụ lục:
Bảng 1.1: Kết quả đo độ dài
Độ dài vật
cần đo
Độ dài
ước lượng
Dụng cụ đo độ dài Kết quả đo (cm)
Tên
thước
GHĐ ĐCNN Lần
1
Lần
2
Lần
3
l=
3
321 lll
++
Chiều dài
bàn học
cm
Bề dày cuốn
sách
cm
V. Rút kinh nghiệm:

GV : Nguyễn Anh V
ũ
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×