Tải bản đầy đủ

Toán 4- Diện tích hình thoiPHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH - QUẢNG NAM
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH - QUẢNG NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
MÔN TOÁN
LỚP 4
Bài : Diện tích hình thoi. ( Tuần 27 )


KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ


ThỨ 5, ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2008
To¸n
Câu 1 :
H×nh 1
H×nh 2
H×nh 4

H×nh 5
H×nh 3
- Trong c¸c h×nh d­íi ®©y, h×nh nµo lµ h×nh thoi?


Câu 2 :
Câu 2 :


Em h
Em h
ãy nêu nhận xét về hai đường
ãy nêu nhận xét về hai đường
chéo của hình thoi ?
chéo của hình thoi ?
Trả lời :
Trả lời :
Hai đường chéo của hình thoi
Hai đường chéo của hình thoi
vuông góc với nhau và cắt nhau tại
vuông góc với nhau và cắt nhau tại
trung điểm của mỗi đường.
trung điểm của mỗi đường.


Thứ 5, ngày 27 tháng 3 năm 2008
Thứ 5, ngày 27 tháng 3 năm 2008
TOÁN
TOÁN


DIỆN TÍCH
DIỆN TÍCH
HÌNH THOI
HÌNH THOI


Thø 5, ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2008
To¸n
DiÖn tÝch h×nh thoi.
A
B
C
D
O
O
A
B
C


Thø 5, ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2008
To¸n
DiÖn tÝch h×nh thoi.
A
B
C
D
O
O
A
B
C


Thø 5, ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2008
To¸n
DiÖn tÝch h×nh thoi.
A
B
C
D
O
O
A
B
C
M
N

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×