Tải bản đầy đủ

Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước

Giáo án điện tử môn Lịch
sử lớp 5
1
Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Long
Tr­êng TiÓu häc sè 1 VÜnh Long

Thø b¶y, ngµy 15 th¸ng 11 n¨m
2008
Lịch sử:
Kiểm tra bài cũ:
V× sao nãi: Ngay sau C¸ch m¹ng th¸ng
T¸m, n­íc ta trong t×nh thÕở “ngh×n c©n
treo sîi tãc ?”

Thø b¶y, ngµy 15 th¸ng 11 n¨m
2008
Lịch sử:

1.Âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa
của thực dân Pháp
* Nªu nh÷ng dÉn chøng vÒ ©m m­u

quyÕt t©m c­íp n­íc ta mét lµn n÷a
cña thùc d©n Ph¸p?

HÀ NỘI HẢI
PHÒNG
SÀI GÒN
17-12-1946
quân Pháp bắn
phá một số khu
phố ở Hà Nội
23-11-1946
quân Pháp
đánh chiếm ở
Hải Phòng
Thực dân Pháp gây chiến
ở Sài Gòn 1946
Bắt đầu 20-12-1946 quân
Pháp sẽ đảm nhiệm việc
trị an ở Hà Nội
18-12-1946
Pháp gửi tối
hậu thư cho
Chính phủ ta
đòi và giao
quyền kiểm
soát tự vệ
cho chúng

*Những việc làm của chúng thể hiện dã tâm gì ?
Những việc làm của chúng cho thấy thực
dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.

2. Li kờu gi ton quc khỏng chin
Lch s:
Trung ương ảng và Chính phủ quyết
định phát động toàn quốc kháng chiến
vào khi nào ?
?

Đêm 18, rạng sáng 19-12-1946 Đảng
và Chính phủ đ họp và phát động ã
toàn quốc kháng chiến.
Hot ng nhúm ụi

Ngôi nhà ở làng Vạn Phúc (Hà Đông – Hà Tây),
nơi Bác viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
BÚT TÍCH LỜI KÊU GỌI CỦA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1946

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×