Tải bản đầy đủ

Đề trắc nghiẹm ôn tập thi đại học

Sở giáo dục &đào tạo Hà Nội Thi chọn học sinh giỏi vòng II
Tr ờng THPT Quảng Oai Môn Sinh học.
Thời gian: 120 phút .
Câu 1: (3 điểm) . Quang hợp xảy ra ở các nhóm thực vật C
3
, C
4
và CAM giống nhau và khác nhau
nh thế nào ?
Câu 2: (2 điểm). Trong thí nghiệm về vai trò của enzim trong nớc bọt, một học sinh làm nh sau:
Trong 3 ống nghiệm chứa hồ tinh bột loãng chín, em lần lợt đổ vào 1ống thêm nớc cất ,1
ống thêm nớc bọt, 1 ống thêm nớc bọt và nhỏ vào vài giọt HCl. Tất cả đều đặt trong nớc ấm.
Em học sinh trên quên không đánh dấu các ống . Em hãy giúp học sinh trên tìm đúng các ống
nghiệm trên . Theo em ống nào tinh bột sẽ bị biến đổi và ống nào không bị biến đổi ? Tại sao?
Câu 3: (2 điểm). Mã di truyền là gì? Đặc điểm của mã di truyền? Mã mở đầu và mã kết thúc có
trình tự các nuclêôtit nh thế nào?
Câu 4:( 2,5 điểm) .Tế bào thai nhi có 3 nhiễm sắc thể giới tính giống nhau .Hỏi giới tính của thai
nhi? Viết sơ đồ con đờng phát sinh trên và nêu đặc điểm của cơ thể đó?
Câu 5 ( 1điểm). Một loài thực vật có bộ NST lỡng bội kí hiệu AaBbDd. Sau khi bị đột biến lệch
bội ở cặp Aa, bộ NST có thể là gì? Viết các dạng có thể có về bộ NST trên.
Câu 6 ( 2 điểm). Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Ngời ta thấy trong tế bào có 23 NST bình

thờng và 1 NST có tâm động vị trí khác thờng . Hãy cho biết NST khác thờng này có thể đ-
ợc hình thành bằng những cơ chế nào?
Câu 7: (2,5 điểm ). Một kiểu gen có 2 alen : Avà a .
a, Viết các kiểu gen có thể có về 2 alen nói trên ở cơ thể lỡng bội
b, Một tế bào mà 2 alen đó đợc biểu hiện thành kiểu gen Aaa. Hãy giải thích sự hình thành
kiểu gen đó (từ các cơ thể lỡng bội ) bằng các quy luật biến dị .
Câu 8:(5điểm). Một gen B có chiều dài 5100 A
0
,có tỉ lệ A/G =1/4. Quá trình tự sao từ gen B đã tạo
ra các gen con ở đợt tự sao cuối cùng có 1202A và 4798X . Biết số Nu của mỗi gen không
đổi. Xác định :
a, Số đợt tự sao của gen B và dạng đột biến của nó .
b, Tỉ lệ % số gen đột biến trong tổng số gen mới đợc tạo thành
c, Điều kiện để đột biến nói trên đợc di truyền qua các thế hệ cơ thể ở loài sinh sản hữu
tính
Hết
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm .)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×