Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG


Bài tập 4c)-5
Bài tập 6-7
Bài tập 8-9
Bài tập 1-2-3
Bài tập 10
Củng cố
Muc lục

Bài 1:
a) Viết phương trình mặt phẳng qua điểm M(1;-2; 4)
Giải:
Mặt phẳng đi qua điểm M(1;-2;4) và
Có vectơ pháp tuyến :
(2;3;5)n =
r
Có vectơ pháp tuyến :
(2;3;5)n =
r
Có phương trình là:
( ) ( ) ( )

2 1 3 2 5 4 0x y z− + + + − = ⇔
2 3 5 16 0x y z+ + − =
(3;2;1)u =
r
( 3;0;1)v = −
r
(2; 6;6)n = −
r
phương trình mặt phẳng là:
( ) ( ) ( )
2 0 6 1 6 2 0x y z− − + + − = ⇔
3 3 9 0x y z− + − =
b) Viết phương trình mặt phẳng qua điểm A(0;-1; 2)
và song song với giá của mỗi vectơ
(3;2;1)u =
r
( 3;0;1)v = −
r
Giải
Mặt phẳng đi qua điểm A(0;-1;2) và
là các vectơ chỉ phương vì vậy có vtpt là:
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
(trang 80)

( 3;0;0) ,A −
(0; 2;0) ,B − (0;0; 1)C −
1
x y z
a b c
+ + =
1
3 2 1
x y z
+ + = ⇔
− − −
2 3 6 6 0x y z+ + + =
(3; 2;0)AB = −
uuur
(3;0; 1)AC = −
uuur


(2;3;6)n =
r
Phương trình mặt phẳng qua A có vectơ pháp tuyến
(2;3;6)n =
r
Có phương trình là:
2 3 6 6 0x y z+ + + =
Cách 2

Chỉ phương
Nên có vectơ pháp tuyến là
Giải:Áp dụng công thức:
Thay số vào ta có:
Câu 1c):Viết phương trình mặt phẳng qua 3 điểm:
BÙI NGOC LINH TH
PT DT buingoclin
h2011@yahoo.com.
vn
Bài 2
Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua
trung điểm I(3;2;5) và có vectơ pháp tuyến là:
(2; 2; 4)n = − −
r
Mặt phẳng trung trực có phương trình là:
( ) ( ) ( )
1 1 1 2 2 5 0x y z− − − − − = ⇔
2 9 0x y z− − + =
Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng AB :A(2;3;7);B(4;1;3)
GIẢI
α
A
B
I
Muc lục
BÙI NGOC LINH TH
PT DT buingoclin
h2011@yahoo.com.
vn
5
Bài 3a)
Cho hệ toạ độ Oxyz.Hãy viết phương trình của các mặt phẳng
(Oxy),(Oyz),(Oxz)
Giải
Mặt phẳng (Oxy) i qua O(0;0;0) và có véc tơ pháp tuy nđ ế
(0;0;1)cho nên có phương trình:0(x-0)+0(y-0)+1(z-0)=0⇔z=0
Mặt phẳng (Oxz) i qua O(0;0;0) và có véc tơ pháp đ
tuyến(0;1;0)cho nên có phương trình:0(x-0)+1(y-0)+0(z-0)=0⇔y=0
Mặt phẳng (Oyz) i qua O(0;0;0) và có véc tơ pháp đ
tuy n(1;0;0)cho nên có phương trình:1(x-0)+0(y-0)+0(z-0)=0ế ⇔x=0
Muc lục

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×