Tải bản đầy đủ

cấu trúc đề thi môn hóa

Môn Hóa học cau truc tot nghiep
I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu):
Nội dung:
- Este, lipit (2 câu)
- Cacbonhiđrat (1 câu)
- Amin, amino axit và protein (3 câu)
- Polime và vật liệu polime (1 câu)
- Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa hữu cơ (6 câu)
- Đại cương về kim loại (3 câu)
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm (6 câu)
- Sắt, crom (3 câu)
- Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường (1 câu)
- Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa vô cơ (6 câu)
II. Phần riêng (8 câu) (Thí sinh học theo chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho
chương trình đó (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu):Nội dung:
- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp (1 câu)
- Cacbohiđrat (1 câu)
- Amin, amino axit và protein (1 câu)
- Polime và vật liệu polime (1 câu)
- Đại cương về kim loại (1 câu)

- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm (1 câu)
- Sắt, crom, đồng, phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường (2
câu)
B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu):Nội dung:
- Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp (1 câu)
- Cacbohiđrat (1 câu)
- Amin, amino axit và protein (1 câu)
- Polime và vật liệu polime (1 câu)
- Đại cương về kim loại (1 câu)
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm (1 câu)
- Sắt, crom, đồng; phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã
hội, môi trường (2 câu).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×