Tải bản đầy đủ

Bản dự trù mua sách 2008-2009

THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT
CAM LỘ
BẢN DỰ TRÙ MUA SÁCH THIẾT KẾ NGHIỆP VỤ GIẢNG DẠY
NĂM HỌC: 2008 – 2009
Theo yêu cầu của các tổ chuyên môn đề nghị mua sách nghiệp vụ giảng dạy khối 12 phân
ban. Thư viện lập dự trù cần mua những đầu sách cụ thể sau:
I. SÁCH NGHIỆP VỤ NÂNG CAO KHỐi 12.
T
T
Tên sách
S
L
Đơn
giá
Thành
tiền
TT đề
nghị
BGH
duyệt
Ghi

chú
1 thiết kế bài giảng đại số và giải tích t. 1 05 26.000 130.000
2 thiết kế bài giảng đại số và giải tích t. 2 05 40.000 200.000
3 Thiết kế bài giảng hình học tập 1 05 22.000 110.000
4 Thiết kế bài giảng hình học tập 2 05 28.000 140.000
5 Thiết kế bài giảng ngữ văn tập 1 05 49.000 245.000
6 Thiết kế bài giảng ngữ văn tập 2 05 48.000 240.000
7 Thiết kế bài giảng vật lý tập 1 03 48.000 144.000
8 Thiết kế bài giảng vật lý tập 2 03 24.000 72.000
9 Thiết kế bài giảng lịch sử tập 1 03 28.000 84.000
10 Thiết kế bài giảng lịch sử tập 2 03 36.000 108.000
11 Thiết kế bài giảng địa lý tập 1 02 35.000 70.000
12 Thiết kế bài giảng địa lý tập 2 02 26.000 52.000
13 Thiết kế bài giảng sinh học tập 1 02 30.000 60.000
14 Thiết kế bài giảng địsinh học tập 2 02 29.000 58.000
15 Thiết kế bài giảng tiếng anh tập 1 02 28.000 56.000
16 Thiết kế bài giảng tiếng anh tập 2 02 32.000 64.000
17 Thiết kế bài giảng hoá học tập 1 02 32.000 64.000
18 Thiết kế bài giảng hoá học t. 2 02 36.000 72.000
Tổng cộng:
1.969.000
II. SÁCH NGHIỆP VỤ CƠ BẢN KHỐI 12.
T
T
Tên sách
S
L
Đơn
giá
Thành
tiền
TT đề
nghị
BGH
duyệt
Ghi
chú
1 thiết kế bài giảng đại số và giải tích t. 1 05 24.000 120.000
2 thiết kế bài giảng đại số và giải tích t. 2 05 32.000 160.000
3 Thiết kế bài giảng hình học tập 1 05 22.000 110.000
4 Thiết kế bài giảng hình học tập 2 05 25.000 125.000
5 Thiết kế bài giảng ngữ văn tập 1 05 47.000 235.000
6 Thiết kế bài giảng ngữ văn tập 2 05 49.000 245.000
7 Thiết kế bài giảng vật lý tập 1 03 22.000 66.000
8 Thiết kế bài giảng vật lý tập 2 03 25.000 75.000
9 Thiết kế bài giảng lịch sử tập 1 03 25.000 75.000
10 Thiết kế bài giảng lịch sử tập 2 03 24.000 72.000
11 Thiết kế bài giảng địa lý tập 1 02 20.000 40.000
12 Thiết kế bài giảng địa lý tập 2 02 22.000 44.000
13 Thiết kế bài giảng sinh học tập 1 04 22.000 88.000
14 Thiết kế bài giảng sinh học tập 2 04 26.000 104.000
15 Thiết kế bài giảng tiếng anh tập 1 02 32.000 64.000
16 Thiết kế bài giảng tiếng anh tập 2 02 30.000 60.000
17 Thiết kế bài giảng hoá học tập 1 02 22.000 44.000
18 Thiết kế bài giảng hoá học t. 2 02 25.000 50.000
19 Thiết kế bài giảng tin học 02 40.000 80.000
20 Thiết kế bài giảng GDCD 02 25.000 50.000
Tổng cộng:
1.907.000
II. SÁCH GIỚi THIỆU GIÁO ÁN KHỐi 12.
TT Tên sách SL
Đơn
giá
Thành
tiền
TT
đề
nghị
BGH
duyệt
Ghi
chú
1 Giới thiệu giáo án toán 03 42.00
0
126.00
0
2 Giới thiệu giáo án ngữ
văn(CB) t.1
03 32.00
0
64.000
3 Giới thiệu giáo án ngữ
văn(CB) t.2
03 34.00
0
68.000
4 Giới thiệu giáo án ngữ
văn(NC) t.1
03 38.00
0
114.00
0
5 Giới thiệu giáo án ngữ
văn(NC) t.2
03 40.00
0
120.00
0
6 Giới thiệu giáo án vật lý 03 20.00
0
60.000
7 Giới thiệu giáo án hoá học 02 42.00
0
84.000
8 Giới thiệu giáo án sinh học 02 48.00
0
92.000
10 Giới thiệu giáo án Địa lý 02 32.00
0
64.000
11 Giới thiệu giáo án t.anh 05 32.00
0
64.000
12 Giới thiệu giáo án lịch sử 02 43.00
0
86.000
13 Giới thiệu giáo án c. nghệ 02 30.00
0
60.000
14 Giới thiệu giáo á .h.nghiệp 02 25.00
0
50.000
Tổng cộng:
1.148.000
Thư viện trường THPT
Cam Lộ
BẢN DỰ TRÙ MUA SÁCH THAM KHẢO
NĂM HỌC: 2008 – 2009
T
T
Tên sách
S
L
Đơn
giá
Thành
tiền
TT đề
nghị
BGH
duyệt
Ghi
chú
Môn toán:
Hướng dẫn ôn luyện toán
12(TL&TN)
05 37000 185.000
Chủ đề tích phân xác định &
các ứng dụng 12(TLTN)
05 22.000 110.000
450 bài tập TN toán 12 05 30.000 150.000
595 bài tập giải tích 12 05 28.000 140.000
Phương pháp giải các dạng
toán giải tích 12(TL&TN)
05 25.000 125.000
Phương pháp giải toán tích
phân & giải tích tổ hợp
12(TLTN)
05 37.000 185.000
Phương pháp giải toán hình
học 12(TL&TN)
05 30.000 150.000
Học và ôn tập toán giải tích
12
05 33.000 165.000
Học và ôn tập toán hình học
12
05 33.000 165.000
Phương pháp chọn lọc giải
toán hàm số mũ và lôgarit 12
05 26.000 130.000
Bài tập TL&TN giải tích
12(ứng dụng đạo hàm để
khảo sát và vẽ đồ thị)
05 30.000 150.000
Toán tự luận và trắc nghiệm
hình học 12
05 29.000 145.000
Giải bài tập tích 12 CB 05 29.000 145.000
Giải bài tập tích 12 NC 05 20.000 100.000
Giải bài tập hình học 12 CB 05 28.000 140.000
Giải bài tập hình học 12 NC 05 15.000 75.000
Phương pháp tích phân 12 05 25.000 125.000
Phương pháp giải các dạng
toán giải tích 12(bài tập căn
bản mở rộng-TLTN)
05 25.000 125.000
Bồi dưỡng đại số và giải tích 05 28.000 140.000
Bồi dưỡng hình học 12 05 12.000 60.000
Toán nâng cao hình học 12 05 37.000 185.000
Toán nâng cao lượng giác 12 05 30.000 150.000
500 bài tập cơ bản và nâng
cao
05 42.000 210.000
Các dạng bài tập và phương
pháp giải hình học 12(NC)
05 29.000 145.000
Các dạng bài tập và phương
pháp giải hình học 12(CB)
05 24.000 100.000
Các dạng bài tập và phương
pháp giải Đại số 12(NC)
05 28.000 140.000
Các dạng bài tập và phương
pháp giải đại số 12(CB)
05 31.000 155.000
1234 bài tập TN khách quan
hình học
05 25.000 125.000
1234 bài tập TN khách quan
Giải tích 12
05 37.000 185.000
Phương pháp giải toán số
phức
05 33.000 165.000
Đề thi TN & KT toán 12 05 30.000 150.000
Tổng hợp kiến thức cơ bản
NC đại số và giải tích 12
05 28.000 140.000
Tổng cộng:
4.560.000
Môn: Ngữ văn
Học tốt Ngữ văn 12 tập 1 05 20.000 100.000
Học tốt Ngữ văn 12 tập 2 05 17.000 85.000
Học tốt Ngữ văn nâng cao 12
tập 1
05 18.000 90.000
Học tốt Ngữ văn nâng cao 12
tập 2
05 19.000 95.000
Học tốt Ngữ văn nâng 12 cơ
bản ( Toàn tập)
05 30.000 150.000
50 đề trắc nghiệm Ngữ văn 05 28.000 140.000
990 câu hỏi trắc nghiệm và đề
tự luận 12 tập 1
05 33.000 165.000
54 đề TN & TL văn 12 05 24.000 120.000
Bài tập TN ngữ văn 12 05 27.000 135.000
Hướng dẫn học và làm bài
ngữ văn 12
05 32.000 160.000
Tổng cộng:
1.240.000
Môn lí:
1 450 bài tập TN vật lý 12: cơ
học
05 33.000 165.000
2 450 bài tập TN vật lý 12:
quang học
05 27.000 135.000
3 450 bài tập TN vật lý 12: điện
xoay chiều
05 28.000 140.000
4 450 bài tập TN vật lý 12:
sóng ánh sáng. lượng tử ánh
sáng.
05 20.000 100.000
5 Sai lầm thường gặp và tìm
hiểu thêm vật lý 12
05 16.000 80.000
6 Phân loại và phương pháp
giải vật lý 12(TL&TN)
05 35.000 175.000
7 522 câu hỏi dao động cơ học
& dòng điện xoay chiều12
05 29.000 145.000
8 Toán học cơ bản áp dụng cho
vật lý cấp 3
05 27.000 135.000
9 Chuyên đề bồi dưỡng và nâng
cao vật lý 12
05 34.000 170.000
10 Phương pháp giải nhanh các
bài toán vật lý trọng tâm
05 36.000 180.000
1.425.000
Môn: Tiếng anh
1 Bài tập Tn tiếng anh 06 27.000 162.000
2 Ngữ pháp và bài tập NC tiếng
anh
06 24.000 144.000
3 40 bộ đề TN tiếng anh 12 06 46.000 276.000
4 2000 câu TN tiếng anh 12 06 28.000 168.000
5 Bài tập thưch hành tiếng anh 06 30.000 150.000
6 Bài tập kiến thức tiếng anh 12 06 30.000 150.000
7 Bài tập bổ sung tiếng anh 12 06 22.000 132.000
8 25 đề TN tiếng anh 06 24.000 144.000
9 Các dạng câu hỏi và bài tập 06 25.000 150.000

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×