Tải bản đầy đủ

Báo cáo kết quả công tác thư viện

TRỈÅÌNG THCS TAM HIÃÛP CÄÜNG HO X HÄÜI CH NGHÉA
VIÃÛT NAM Thỉ viãûn Âäüc láûp _ Tỉû do _ Hảnh
phục
Säú:......... Tam Hiãûp ,ngy 20 .thạng.5 .nàm 2005
BẠO CẠO KÃÚT QU CÄNG TẠC THỈ VIÃÛN NÀM HC
2004 - 2005
I. Âàûc âiãøm tçnh hçnh ca trỉåìng :
- Täøng säú CBCNVC : 45 âäưng chê.
- Täøng säú hc sinh ton trỉåìng 841 hc sinh.
Ngay tỉì âáưu nàm hc 2004 -2005 , Trỉåìng THCS Tam Hiãûp â
quút tám xáy dỉûng thỉ viãûn trỉåìng âảt chøn theo quút âënh
01 ca Bäü giạo dủc.Viãûc xáy dỉûng thỉ viãûn âỉåüc tiãún hnh
theo tỉìng bỉåïc nhỉ sau :
- Xáy dỉûng cå såí váût cháút.
- Mua sàõm trang thiãút bë âäư dng bãn trong thỉ viãûn
- Mua bäø sung sạch tham kho.
- Xỉí lê nghiãûp vủ thỉ viãûn trãn sạch v ti liãûu trong thỉ viãûn
(c & måïi).
- Måí häư så säø sạch âụng theo u cáưu qun lê thỉ viãûn.
- Âỉa hoảt âäüng thỉ viãûn vo hoảt âäüng cọ nãư nãúp. Trong
quạ trçnh hoảt âäüng thỉ viãûn cọ nhỉỵng thûn låüi & khọ khàn

sau :
a) Thûn låüi :
+ Cọ 1 âäưng chê trong BGH âỉïng âiãøm chè âảo.
+ Cạn bäü thỉ viãûn chun trạch.
+ Cọ cå såí váût cháút tỉång âäúi.
b) Khọ khàn :
+ Sạch tham c cn nhiãưu khäng âm bo cháút lỉåüng.
+ Cå såí váût cháút bãn trong cn så si.
+ Cạn bäü thỉ viãûn måïi bn giao nãn nhiãưu viãûc cn bãư bäün.
II. Âạnh giạ kãút qu hoảt âäüng ca thỉ viãûn :
* Màût mảnh :
+ Vãư cå såí váût cháút : â xáy dỉûng âỉåüc 2 phng thỉ viãûn
räüng ri thoạng mạt åí vë trê thûn låüi cho c hc sinh v giạo
viãn .Täø chỉïc âỉåüc khu âc riãng cho hc sinh , giạo viãn v kho
sạch. Cọ bn ghãú âáưy â åí hai phng âc : phng âc giạo viãn
25 chäù ngäưi ,phng âc hc sinh 20 chäù ngäưi .Ngoi ra cn mua
måïi 1 t trỉng by giåïi thiãûu sạch , bn lm viãûc cho CBTV .
+ Vãư sạch :
- Thỉ viãûn â cọ t sạch giạo khoa dng chung âm bo â
sạch cho giạo viãn ging dảy, phủc vủ cho mäüt säú hc sinh
thiãúu sạch , mäüt säú em trong diãûn ngho.
- Cọ â sạch nghiãûp vủ cho giạo viãn ging dảy v cn lỉu tải
thỉ viãûn .
- Mua måïi hån mỉåìi triãûu âäưng sạch tham kho .
- Âàût thãm nhiãưu loải bạo :Nhán dán , Giạo dủc & Thåìi âải,
Qung Nam , TNTP...
+ Vãư nghiãûp vủ :
- Â xỉí lê thnh cäng nghiãûp vủ thỉ viãûn .Täø chỉïc ,sàõp xãúp
sạch , bạo cọ khoa hc v håüp lê.
- Cọ cạc biãøn chè dáùn trong thỉ viãûn , näüi quy , hỉọng dáùn sỉí
dủng t mủc lủc phán loải ...
+ Vãư täø chỉïc hoảt âäüng :
- Cọ 1 âäưng chê trong BGH phủ trạch chè âảo hoảt ca thỉ
viãûn .
- Cọ 1 âäưng chê cạn bäü thỉ viãûn chun trạch .
- Cọ mảng lỉåïi thỉ viãûn trong nh trỉåìng.
- Cọ âäüi cäüng tạc viãn hc sinh giụp viãûc cho cạn bäü thỉ viãûn.
- Cọ cạc ngưn kinh phê âáưu tỉ âụng mỉïc cho thỉ viãûn : nhỉ
qu xáy dỉûng , qu häüi PHHS, qu hc phê ( trêch 40 %) ...
- Thỉ viãûn â sỉí dủng håüp lê ngưn kinh phê âọ.


- CBTV cọ xáy dỉûng kãú hoảch hoảt âäüng hàòng tưn , hàòng
thạng v c nàm hc.
- Cọ bạo cạo këp thåìi våïi BGH cäng tacï xáy dỉûng thỉ viãûn tỉìng
kç v cúi nàm hc .
- Hàòng thạng CBTV cọ chỉång trçnh v giåïi thiãûu sạch .Mäùi
nàm biãn soản tỉì 1 âãún 2 thỉ mủc .
- Tè lãû giạo viãn sỉí dủng sạch , bạo ,ti liãûu tham kho âảt
100%.
- Tè lãû hc sinh sỉí dủng sạch , bạo thỉ viãûn âảt 75% tråí lãn.l
+ Vãư qun lê thỉ viãûn :
- Cọ â häư så , säø sạch theo quy âënh ghi chẹp cáûp nháû âáưy
â.
- Hàòng nàm thỉ viãûn tiãún hnh kiãøm kã theo âënh kç cọ lỉu vàn
bn.
- Hàòng nàm thỉ viãûn cọ bạo cạo säú lỉåüng hỉ hao máút máút
v tiãún hnh thanh l ti sn theo âụng quy âënh.
* Khuút âiãøm :
+ Cå såí váût cháút :
- Ghãú cho phng âc giạo viãn cn êt.
- Hai phoỡng õoỹc chổa coù hóỷ thọỳng quaỷt maùt vaỡ laphọng õóứ giaớm
bồùt buỷi baùm trón saùch.
+ Saùch :
-Saùch tham khaớo cuợ coỡn nhióửu.
+ Nghióỷp vuỷ :
- CBTV chổa õổồỹc õaỡo taỷo nghióỷp vuỷ thổ vióỷn .
+ Vóử tọứ chổùc :
- Nm 2004 - 2005 thổ vióỷn õang xỏy dổỷng theo mọ hỗnh chuỏứn
moỹi hoaỷt õọỹng chổa vaỡo nóử nóỳp cho nón chổa phuỷc vuỷ hóỳt
nhu cỏửu baỷn õoỹc .
III. Phỏửn kióỳn nghở :
óứ hoaỷt õọỹng thổ vióỷn coù hióỷu quaớ , giaùo vión vaỡ hoỹc sinh
haỡo hổùng vồùi phong traỡo õoỹc saùch trong nhaỡ trổồỡng tọi xin õóử
nghở BGH coù bióỷn phaùp khừc phuỷc nhổợng khióỳm khuyóỳt nóu trón
õóứ xỏy dổỷng thổ vióỷn ngaỡy caỡng hoaỡn thióỷn vaỡ hióỷu quaớ hồn .
Ngổồỡi thổỷc hióỷn
CBTV
Voợ Thở Thu Vộnh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×