Tải bản đầy đủ

Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện

TRỈÅÌNG THCS TAM HIÃÛP CÄÜNG HO X HÄÜI CH NGHÉA
VIÃÛT NAM Thỉ viãûn Âäüc láûp _ Tỉû do _ Hảnh
phục
Säú:......... Tam Hiãûp ,ngy 10 .thạng 1.nàm 2006
BẠO CẠO KÃÚT QU CÄNG TẠC THỈ VIÃÛN CÚI
HC K I NÀM HC 2005 - 2006.
I. Âàûc âiãøm tçnh hçnh ca trỉåìng :
- Täøng säú CBGV-CNV : 45 âäưng chê.
- Täøng säú hc sinh :809 hc sinh.
* Thûn låüi :
- Ngay tỉì âáưu nàm hc nh trỉåìng â cọ kãú hoảch âáưu tỉ củ thãø
cho thỉ viãûn .
- Cọ mäüt âäưng chê trong BGH âỉïng âiãøm chè âảo.
- Thỉ viãûn â bỉåïc âáưu hon chènh , âỉåüc Phng GD cäng nháûn
thỉ viãûn â hon hiãûn bỉåïc I ,tiãúp tủc cng cäú v xáy dỉûng âãø
âảt chøn theo quy âënh.
* Khọ khàn :
Nhỉỵng khuút ca nàm hc trỉåïc váùn cn täưn tải nhỉ : cå såí váût
cháút , sạch tham kho ...
II. Nhiãûm vủ chung :
Xáy dỉûng hon chènh thỉ viãûn âãư nghë cáúp trãn cọ tháøm quưn

kiãøm tra cäng nháûn thỉ viãûn âảt chøn.
III. Âạnh giạ kãút qu cäng tạc hc kç I:
* Ỉu âiãøm :
- Âáưu nàm hc cạn bäü thỉ viãûn kãút håüp våïi mảng lỉåïi thỉ viãûn
trong nh trỉåìng âàûc biãût l häüi khuún hc v giạo viãn ch nhiãûm
cạc låïp nàõm bàõt këp thåìi säú lỉåüng hc sinh trong diãûn chênh sạch
âỉåüc ỉu tiãn mỉåün sạch tải thỉ viãûn âm bo 100% hc sinh âãún
trỉåìng cọ âáưy â sạch hc.
- Trong nàm hc 2005-2006 ny cháút lỉåüng phủc vủ bản âc náng
cao r rãût : hc sinh v giạo viãn thỉåìng xun âãún thỉ viãûn
mỉåün sạch ,bạo âãø âc v nhu cáưu âc sạch trong nh trỉåìng
ngy cng tàng.
- Trong nàm hc ny thỉ viãûn â mua bäø sung gáưn 7 triãûu âäưng
tiãưn sạch våïi nhiãưu loải sạch phong phụ vãư näüi dung , âa dảng vãư
hçnh thỉïc.
- Hoảt âäüng ca thỉ viãûn ngy cng cọ hiãûu qu âạp ỉïng täút nhu
cáưu bản âc.
- Âäüi cäüng tạc viãn hc sinh hoảt âäüng cọ hiãûu qu .
- Cọng taùc trổng baỡy giồùi thióỷu saùch theo chuớ õóử haỡng thaùng õổồỹc
thổỷc hióỷn õóửu õeỷn.
* Tọửn taỷi :
-Tọứ cọng taùc thổ vióỷn hoaỷt õọỹng chổa thổỷc sổỷ coù hióỷu quaớ.
IV. Phỏửn kióỳn nghở :
- Trang trờ 2 phoỡng õoỹc thỏứm myợ hồn.
- Mừc thóm hóỷ thọỳng quaỷt maùt õóứ õaớm baớo chỏỳt lổồỹng phuỷc vuỷ
baỷn õoỹc trong muỡa noùng.
Ngổồỡi thổỷc hióỷn
CBTV

Voợ Thở Thu Vộnh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×