Tải bản đầy đủ

Tuần 2 - lớp 5 (mới)

Trờng Tiểu học Ng Thuỷ Bắc Giáo viên: Phạm Thị Hơng
Thứ hai
Ngày soạn:27/08/2008 Ngày giảng30/08/2008.
Tập đọc
Nghìn năm văn hiến
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Qua bài văn thấy đợc Việt Nam là một nớc có truyền thống khoa cử lâu đời.
Đó là một bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nớc ta.
2. Kĩ năng
- Đọc đúng một văn bản khoa học thờng thức có bảng thống kê.
- Hiểu đợc một số từ ngữ: Văn hiến, tiến sĩ, chứng tích, Văn Miếu, Quốc Tử Giám ...
3. Thái độ
- Có thái độ yêu quê hơng đất nớc, yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
- Tranh minh hoạ bài đọc trong sách giáo khoa.
- Bảng phụ có viết sẵn bảng thống kê.
III. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của gv Hoạt động của hs
1. Bài cũ (5 p)

2. Bài mới (27 p)
Hoạt động 1:
Giới thiệu bài
- Đọc bài: Quang cảnh ngày mùa.
? Bài văn thể hiện tình cảm gì của
tác giả đối với quê hơng?
? Những chi tiết nào về thời tiết và
con ngời đã làm cho bức tranh làng
quê thêm đẹp và sinh động.
- Nhận xét, tuyên dơng.
- Nớc ta có một nền văn hiến lâu
đời. Bài đọc NNVH sẽ đa các em
đến với VM-QTG, một địa danh nổi
tiếng của Thủ đô HN. Địa danh này
là một chứng tích về nền văn hiến lâu
đời của dân tộc ta.
- 2 hs trả lời. Lớp theo dõi,
nhận xét.
- học sinh trả lời
- Học sinh lắng nghe
Giáo án lớp 5 Năm học 2008 - 2009
Trờng Tiểu học Ng Thuỷ Bắc Giáo viên: Phạm Thị Hơng
Hoạt động 2:
Luyện đọc
- Đọc toàn bài.
- Gv chia đoạn: Chia bài làm 3
đoạn: Đ1: đến nh sau. Đ2: bảng
thống kê. Đ3: còn lại.
- 3 hs đọc nối tiếp.
- Nhận xét, ghi bảng một số từ khó.
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh đọc
- Học sinh ghi nhớ
Hoạt động 3:
Tìm hiểu bài
Hoạt động 4:
Đọc diễn cảm
3. Củng cố (3 p)
- Đọc nối tiếp.
- Đọc chú giải.


- Giáo viên giải thích từ giải thích
thêm.
- Đọc theo cặp.
- Nhận xét, giáo viên đọc mẫu.
- Đọc lớt đoạn 1 và trả lời: Đến
thăm VM khách nớc ngoài ngạc
nhiên vì điều gì?
- TLN2 và cho biết triều đại nào tổ
chức nhiều khoa thi nhất? Triều đại
nào có nhiều tiến sĩ nhất?
- Đọc câu hỏi 3 và trả lời câu hỏi.
? Nêu nội dung bài học.
- Gv đa đoạn 1 có hai câu văn dài và
yêu cầu học sinh phát hiện cách đọc
hay.
? Khi đọc bảng thống kê các em cần
chú ý điều gì?
- Thi đọc
- Giao bài tập về nhà.
- Nhận xét giờ học.
- 2 hs đọc phần chú giải.
- 3 hs đọc bài.
- Nghe giáo viên đọc
TL: Biết rằng từ rất sớm:
1075 nớc ta đã mở khoa
thi...
- Thảo luận N2.
- Đại diện vài bạn báo cáo
kết quả.
- 1 hs trả lời
- Học sinh thực hiện
- Học sinh suy nghĩ, trả lời
- Học sinh thi đọc
- Học sinh lắng nghe, ghi
nhớ
kĩ thuật
Đính khuy hai lỗ (t 2)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết cách đính khuy hai lỗ
2. Kĩ năng
- Đính đợc khuy hai lỗ đúng quy định, kĩ thuật
3. Thái độ
- Rèn luyện tính cẩn thận
Giáo án lớp 5 Năm học 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
II. Chn bÞ
- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ
- Mẫu đính khuy hai lỗ
- Vật dụng và dụng cụ cần thiết:
+ Một số khuy hai lỗ được làm bằng các vật liệu khác nhau với nhiều
màu sắc, kích cỡ, hình đạng khác nhau.
+ 2 chiếc khuy hai lỗ có kích thước lớn
+ Một mảnh vải có kích thước 20X30 cm
+ Chỉ khâu len, sợi
+ Kim khâu len hoặc kim khâu thường
+ Phấn vạch, thước
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. Hoạt động 1:
Kiểm tra bài củ
và giới thiệu bài
(7 p)
2. Hoạt động 2
(27 p)
1. HS thực hành
2. Đánh giá sản
phẩm:
- KT đồ dùng học tập
- Giới thiệu bài mới
- Y/c HS nhắc lại cách đính khuy
2 lỗ
- Nhận xét và nhắc lại một số
điẻm cần lưu ý khi dính khuy 2 lỗ:
Giữ cố đònh khuy trên vạch dấu
khi chuẩn bò đính khuy và dùng
chỉ không qua dài.
- Kiểm tra kết quả thực hành ở
tiết 1 và sự chuẩn bò dụng cụ, vật
liệu thực hành của HS.
- Nêu y/c và thời gian thực hành:
Mỗi HS đính 2 khuy trong thời gian
5 phút. Trước khi thực hiện đọc
y/c đạt của sản phẩm.
- Y/c HS thực hành đính khuy 2 lỗ
- Quan sát và uốn nắn cho HS
- Tổ chức cho HS trưng bày sản
phẩm.
- Gọi HS nêu lại các y/c của sản
phẩm
- Cho HS tự đánh giá sản phẩm
- Nhận xét và đánh giá chung kết
- 2HS nêu
- HS để dụng cụ lên bàn
- Thực hành theo nhóm
- 1vài nhóm trưng bày
sản phẩm
- Vài HS đánh giá sản
phẩm của bạn.
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
3. Cũng cố,
dặn dò (3 p)
quả thực hành của HS
- Nhận xét chung tiết học
- Dặn dò: chuẩn bò vải khuy 4 lỗ,
kim, chỉ để học bài sau
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh lắng nghe và
ghi nhớ

To¸n
Lun tËp
I. Mơc tiªu
1. KiÕn thøc
- Cđng cè kiÕn thøc vỊ sè thËp ph©n
2. KÜ n¨ng
- Nhận biết các phân số thập phân.
- Chuyển một số phân số thành phân số thập phân.
- Giải bái tóan về tìm giá trò một phân số của một số cho trước.
3. Th¸i ®é
- CÈn thËn trong tÝnh to¸n, cã th¸i ®é yªu thÝch m«n häc
II. Chn bÞ
- B¶ng phơ
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. Bài cũ (5 p)
- Giáo viên viết đề bài
- Yêu cầu học sinh nhận xét
- 2 hs lên bảng làm bài .
Cả lớp nhận xét .
2. Bài mới (27 p)
HĐ 1: Giới
thiệu bài
- Trong bài học này, các em
sẽ cùng làm các bài toán về
phân số thập phân và tìm giá
trò của một số cho trước.
- Học sinh lắng nghe
HĐ 2: Hướng
dẫn luyện tập
* Bài 1 :
- Gv vẽ tia số lên bảng, gọi 1
hs lên bảng làm bài. Hs vẽ tia
số vào vờ và điền các phân số
thập phân.
- Gv nhận xét.
* Bài 2 :
- Gv yêu cầu hs làm bài.
- Hs làm bài.
- Học sinh lắng nghe
10
62
25
231
5
31
;
100
375
254
2515
4
15
;
10
55
52
511
2
11
==
====
x
x
x
x
x
x
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
* Bài 3 :
* Bài 4 :
- Nêu cách làm ?
* Lu ý: Mçi bt chØ yªu cÇu hs
lµm mét n÷a sè lỵng bµi
Bài 5 :
- Gọi hs đọc đề toán, phân
tích đề và giải.
100
9
2:200
2:18
200
18
100
50
10:1000
10:500
1000
500
;
100
24
425
46
25
6
==
====
x
x
- Ta tiến hành so sánh các phân
số, sau đó chọn dấu so sánh
thích hợp điền vào chỗ trống .
100
29
10
8
;
100
87
100
92
;
100
50
10
5
;
10
9
10
7
>>=〈
Giải:
Số hs gỉoi toán :
30 x
10
3
= 9 ( học sinh )
Số hs giỏi Tiếng Việt :
30 x
10
2
= 6 ( học sinh )
Đáp số : 9 học sinh
6 học sinh
3. Củng cố, dặn
dò (3 p)
-Gv tổng kết tiết học.
-Dặn hs về nhà làm lại BT gv
đã hướng dẫn .
- Học sinh lắng nghe, ghi nhớ
Thø Ba
Ngµy so¹n:.28/08/2008. Ngµy gi¶ng:3/09/2008..
chÝnh t¶ (nghe – viÕt)
L¬ng Ngäc Qun
I. Mơc tiªu
1. KiÕn thøc
- HiĨu ®ỵc néi dung bµi viÕt, hiĨu m« h×nh cÊu t¹o vÇn
2. KÜ n¨ng
- Nghe viÕt ®óng, tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ L¬ng Ngäc Qun.
- N¾m ®ỵc m« h×nh cÊu t¹o h×nh. ChÐp ®óng tiÕng, vÇn vµo m« h×nh
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trờng Tiểu học Ng Thuỷ Bắc Giáo viên: Phạm Thị Hơng
3. Thái độ
- Cẩn thận trong khi viết, yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
- Vở bài tập TV5 tập 1; Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 3
III. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của gv Hoạt động của hs
1. Bài cũ (5 p)
2. Bài mới (27 p)
Hoạt động 1:
Giới thiệu bài
Hoạt động 2: H-
ớng dẫn học sinh
nghe-viết.
- Viết bảng con các tiếng gập
ghềnh; nghênh ngang; kiến quyết.
- Nêu quy tắc chính tả với g/gh;
ng/ngh; c/k/q.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- Giáo viên đọc toàn bộ bài 1.
? Đoạn văn nói về ai?
? Ông là ngời nh thế nào?
- Giáo viên nói về Lơng Ngọc
Quyến
- 1 học sinh đọc bài, lớp đọc thầm.
? Trong đoạn, em thấy có những từ
ngữ nào khi viết dễ sai chính tả?
- Học sinh đọc giáo viên viết lên
bảng và phân tích: mu; khoét; xích
sắt; ...
- Giáo viên xoá bảng và đọc cho học
sinh viết bảng con
- 2 học sinh lên bảng viết,
lớp viết bảng con
- 2 học sinh lên bảng trả lời
câu hỏi.
- Nhắc lại đầu bài.
- Nghe gv đọc.
- Nói về ông Lơng Ngọc
Quyến, ông là ngời yêu n-
ớc.
- Nghe gv giới thiệu về ông
Lơng Ngọc Quyến
- 1 học sinh đọc bài, lớp
đọc thầm.
- Học sinh nêu một số từ
hay viết sai: mu; khoét;
xích sắt; ...
- Lớp viết bảng con
- Giáo viên nhắc nhở một số yêu
cầu trớc khi viết bài.
- Gấp sách giáo khoa, giáo viên đọc
mẫu, học sinh viết bài.
- Giáo viên đọc lại bài, học sinh soát
lỗi.
- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở
cho nhau dùng chì gạch chân từ sai.
- Giáo viên chấm nhanh một số bài
- Nghe và chỉnh đốn t thế.
- Lớp gấp sách giáo khoa và
nghe gv đọc và viết vào vở.
- Lớp soát lại lỗi.
- 2 học sinh ngồi cạnh trao
đổi vở soát lỗi cho nhau.
- Nghe gv nhận xét một số
bài viêt.
Giáo án lớp 5 Năm học 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
Ho¹t ®éng 3:
Lun tËp
3. Cđng cè, dỈn
dß (3 p)
cđa häc sinh.
Bµi 2: Ghi l¹i phÇn vÇn cđa nh÷ng
tiÕng in ®Ëm trong c¸c c©u sau:
- 1 häc sinh ®äc vµ nªu yªu cÇu cđa
bµi.
- Nªu l¹i cÊu t¹o cđa tiÕng trong
TiÕng ViƯt.
- Gi¸o viªn híng dÉn.
- Líp ®äc thÇm dïng bót ch× g¹ch
mê vµo vë bµi tËp.
- Th¶o ln nhãm 2 vµ tr×nh bµy ý
kiÕn cđa m×nh tríc líp.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt vµ chØnh
sưa vµo vë bµi tËp cđa m×nh.
Bµi 3: ChÐp vÇn cđa tõng tiÕng võa
t×m ®ỵc vµo m« h×nh cÊu t¹o vÇn d-
íi ®©y:
- §äc yªu cÇu vµ m« h×nh cđa bµi.
- Líp lµm vë bµi tËp, ®¹i diƯn 1 häc
sinh lµm b¶ng nhãm.
- HÕt thêi gian häc sinh g¾n b¶ng
nhãm, líp ®èi chiÕu vë bµi tËp, nhËn
xÐt, bỉ sung.
- Gi¸o viªn chèt: PhÇn vÇn cđa tÊt
c¶ c¸c tiÕng ®Ịu cã ©m chÝnh. Ngoµi
©m chÝnh, mét sè vÇn cßn cã thªm
©m ci, ©m ®Ưm. Cã nh÷ng vÇn cã
®đ c¶ ©m ®Ưm, ©m chÝnh vµ ©m
ci.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc.
- Yªu cÇu ghi nhí m« h×nh cÊu t¹o
vÇn vµ chn bÞ bµi giê sau:
- 1 häc sinh ®äc vµ nªu yªu
cÇu.
- 1 häc sinh tr¶ lêi, líp theo
dâi, nhËn xÐt.
- Nghe gv híng dÉn.
- Líp lµm viƯc c¸ nh©n.
- Th¶o ln nhãm 2 vµ tr×nh
bµy tríc líp.
- §èi chiÕu, sưa vë bµi tËp.
- 1 häc sinh ®äc.
- Líp lµm vë bµi tËp, 1 häc
sinh lµm b¶ng nhãm.
- Theo dâi b¶ng nhãm ®èi
chiÕu, nhËn xÐt.
- Nghe gv chèt kiÕn thøc.
- Nghe vµ ghi nhí yªu cÇu
vỊ nhµ.
To¸n
¤n tËp: PhÐp céng vµ trõ hai ph©n sè
I. Mơc tiªu
1. KiÕn thøc
- Củng cố kó năng thực hiện các phép tính cộng, trừ phân số
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
2. KÜ n¨ng
- Lµm ®ỵc c¸c phÐp to¸n céng, trõ ®èi víi ph©n sè
3. Th¸i ®é
- CÈn thËn trong tÝnh to¸n, yªu thÝch m«n häc
II. Chn bÞ
- B¶ng phơ
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. Bài củ (5 p)
- Giáo viên viết đề bài
và gọi 2 học sinh lên
bảng làm
-2 hs lên bảng làm bài .
2. Bài mới (27 p)
Hoạt động 1:
Giới thiệu bài

-Giáo viên giới thiệu bài
mới
- Học sinh lắng nghe
Hoạt động 2:
Hướng dẫn ôn
tập phép cộng,
phép trừ hai
phân số
Hoạt động 2:
Luyện tập, thực
hành
*. Lu ý: ChØ yªu
cÇu Hs Tb lµm
mét n÷a sè lỵng
bµicđa bt 1 vµ2
-Muốn cộng hoặc trừ hai
phân số cùng mẫu số , ta
làm thế nào ?
-Hs lên bảng thực hiện .
-Muốn cộng hoặc trừ hai
phân số khác mẫu số ta
làm thế nào ?
-Hs làm bài
Bài 1 :
-Hs tự làm bài.
Bài 2 :
-Hs làm bài.
Bài 3 :
-Hs đọc đề, phân tích đề.
-Ta cộng hoặc trừ hai tử số với
nhau và giữ nguyên mẫu số .
15
7
15
310
15
3
15
10
;
7
8
7
53
7
5
7
3
=

=−=
+
=+
--
Khi cộng hoặc trừ hai phân số
khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số
hai phân số đó rồi thực hiện tính
cộng hoặc trừ như hai phân số
cùng mẫu số.
72
7
72
5663
9
7
7
8
;
90
97
90
2770
10
3
9
7
=

=−=
+
=−
18
5
18
38
6
1
9
4
;
40
9
40
1524
8
3
5
3
12
13
12
103
6
5
4
1
;
56
83
56
3548
8
5
7
6
=

=−=

=−
=
+
=+=
+
=+
15
4
15
11
1)
3
1
5
2
(1
7
23
7
528
7
5
1
4
7
5
4
5
17
5
215
5
2
1
3
5
2
3
=−=+−
=

=−=−
=
+
=+=+
Phân số chỉ tổng số bóng đỏ và
bóng xanh:

6
5
3
1
2
1
=+
(số bóng trong hộp)
Phân số chỉ số bóng vàng :
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng

6
1
6
5
6
6
=−
(số bóng trong hộp)
Đáp số :
6
1
hộp bóng
3. Cũng cố, dặn
dò (3 p)
-Gv tổng kết tiết học.
-Dặn hs về nhà làm xem
lại các BT gv đã hướng
dẫn.
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh ghi nhớ
Khoa häc
Nam hay n÷ (t2)
I. Mơc tiªu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh x¸c ®Þnh ®ỵc sù kh¸c nhau gi÷a nam vµ n÷ vỊ mỈt sinh häc
2. KÜ n¨ng
- Ph©n biƯt ®ỵc c¸c ®Ỉc ®iĨm vỊ mỈt sinh häc vµ x· héi gi÷a nam vµ n÷
3. Th¸i ®é
- T«n träng lÉn nhau
II. Chn bÞ
- H×nh 6, 7 SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. Bµi cò (5 p)
2. Bµi míi (27 p)
Ho¹t ®éng 1:
Giíi thiƯu bµi
Ho¹t ®éng 2:
Ho¹t ®éng nhãm
- Gi¸o viªn ®Ỉt c©u hái ®Ĩ kiĨm tra
bµi cđ
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
- Gi¸o viªn giíi thiƯu bµi míi
- Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm
- C¸c nhãm th¶o ln c©u hái 1, 2, 3
trang 6 – SGK
- §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt
qu¶, c¸c nhãm kh¸c bỉ sung
- Gi¸o viªn chèt l¹i
- Nªu mét ®iĨm kh¸c biƯt vỊ mỈt
- Häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi
bµi cđ
- Häc sinh l¾ng nghe
- Häc sinh l¾ng nghe
- C¸c nhãm th¶o ln
- C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt
qu¶
- Häc sinh l¾ng nghe
- Häc sinh tr¶ lêi
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
Ho¹t ®éng 3:
Trß ch¬i Ai“
nhanh, ai ®óng”
3. Cđng cè, dỈn
dß (3 p)
sinh häc?
- Gi¸o viªn ph¸t phiÕu híng dÉn
c¸ch ch¬i
- Yªu cÇu c¸c nhãm cư 3 ngêi lªn
ch¬i, GV gi¶i thÝch râ
- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸, kÕt ln, tuyªn
d¬ng nhãm th¾ng cc
- Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc
- Gi¸o viªn dỈn dß häc sinh
- Häc sinh lªn ch¬i
- Häc sinh l¾ng nghe, ghi
nhí
Thùc hµnh to¸n
So s¸nh hai ph©n sè
I. Mơc tiªu
1. KiÕn thøc
- Cđng cè c¸ch so s¸nh hai ph©n sè cho hs
2. KÜ n¨ng
- Häc sinh thùc hiƯn so s¸nh hai ph©n sè mét c¸ch thµnh thơc
3. Th¸i ®é
- Hs tÝnh to¸n cÈn thËn , chÝnh x¸c
II. Chn bÞ
- B¶ng phơ, vë thùc hµnh , bt To¸n
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. Nhắc lại kiến
thức cũ.
2.Thực hành ,
luyện tập
Bài 1 :So sánh
các phân số sau
- Muốn so sánh 2 phân số cùng
mẫu, khác mẫu ta làm thế nào ?
- Giáo viên nhận xét:

10
5

10
7
;
8
4

7
6
;
9
5

6
4
-Yêu cầu hs nêu yêu cầu bt
-Yêu cầu hs làm vào bảng phụ
-Yêu cầu hs chữa bài của bạn
- Giáo viên chữa bài, nhận xét
- 2-3 học sinh nêu
- Hs lắng nghe
-
-Hs nêu yêu cầu bài tập
-Hs làm bài vào bảng phụ
-Hs cùng chửa bài
-Hs theo dõi, lắng nghe
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
Bài 2 :Sắp xếp
các phân số sau
theo thứ tự từ bé
đến lớn
Bài 4 :So sánh
các phân số ở
bt2 với 1( chỉ
yêu cầu hs k,g)
3. Nhận xét, dặn
dò.
7
5
;
3
2
;
4
6
;
5
8
;
9
7
Yêu cầu học sinh làm bài vào vở
và chữa bài
Yêu cầu học sinh làm bài vào vở
và chữa bài
- Nhận xét tiết học, dặn dò học
sinh
- Hs thực hiện
- Hs thực hiện
- Lắng nghe
Båi dìng thĨ dơc
§éi h×nh ®éi ngđ
.1. KiÕn thøc
- Bồi dưỡng để nâng cao động tác đội hình đội ngủ, nắm cách chơi, luật
chơi,trò chơi ‘lò cò tiếp súc’
2. KÜ n¨ng
- Thùc hiƯn ®óng, nhanh nhĐn
3. Th¸i ®é
- Yªu thÝch m«n häc
II. Chn bÞ
-2-4 l¸ cê ®u«i nheo
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. Giới thiệu
bài :
2. Ôân luyện :
-Giới thiệu bài, nêu mục tiêu yêu
cầu tiết học
-Yêu cầu hs ôn đội hình đội
ngủtheo tổ,giáo viểnút những hs
có năng khiếu ôn riêng
-Giáo viên theo dõi chỉnh sửa cho
từng học sinh
-Tổ chức cho các em tham gia trò
chơi ‘lò cò tiếp sức’
-Giáo viên theo dõi giúp đỡ thêm
- Học sinh lắng nghe
-Hc sinh thực hiện
-HS tham gia trò chơi
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
3. Nhận xét, dặn

-Nhận xét tiết học, dặn dò học
sinh
-Hs lắng nghe
Thùc hµnh tiÕng viƯt
Lun ®äc c¸c bµi tËp ®äc trong tn 1
I. Mơc tiªu
1. KiÕn thøc
- Cđng cè l¹i néi dung cđa c¸c bµi tËp ®äc : Th gưi c¸c häc sinh, Quang c¶nh
lµng m¹c ngµy mïa
2. KÜ n¨ng
- Lun ®äc ®óng, biÕt thay ®ỉi giäng, ®äc diƠn c¶m
- Häc sinh hiĨu râ h¬n vỊ néi dung, ý nghÜa cđa tõng bµi
3. Th¸i ®é
- HS biÕt kÝnh yªu B¸c Hå vµ yªu h¬n con ngêi, lµng quª ViƯt Nam
II. Chn bÞ
- SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. Nh¾c l¹i kiÕn
thøc cò (2 p)
2. ¤n lun (30 p)
H§ 1: ¤n bµi: :
Th gưi c¸c häc
sinh
H§ 2: ¤n bµi:
Quang c¶nh lµng
m¹c ngµy mïa
- Tn tríc chóng ta ®· häc nh÷ng
bµi tËp ®äc nµo
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
- Gi¸o viªn giíi thiƯu bµi, ghi b¶ng
- Gäi häc sinh ®äc bµi
- Yªu cÇu häc sinh ®äc thÇm
- Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸ch
®äc
- Gäi häc sinh ®äc
- Gi¸o viªn chØnh sưa, híng dÉn
c¸ch ®äc ®óng, ®äc hay cho häc
sinh u
- Tỉ chøc thi ®äc diƠn c¶m cho häc
sinh kh¸ giái
- Yªu cÇu häc sinh nªu l¹i néi dung
- Gi¸o viªn chèt néi dung
- C¸ch tiÕn hµnh t¬ng tù ho¹t ®éng 1
- Tỉ chøc cho häc sinh u kÐm thi
®äc ®óng
- Häc sinh tr¶ lêi
- Häc sinh nghe
- Häc sinh ®äc
- Häc sinh ®äc thÇm
- Häc sinh nh¾c l¹i c¸ch
®äc
- Häc sinh ®äc tríc líp
- Häc sinh theo dâi, chØnh
sưa c¸ch ®äc
- Thi ®äc diƠn c¶m
- Häc sinh nªu
- Häc sinh nghe
- Häc sinh thùc hiƯn ®äc vµ
sưa lçi
- Häc sinh thi ®äc
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009
Trờng Tiểu học Ng Thuỷ Bắc Giáo viên: Phạm Thị Hơng

3. Dặn dò (3 p)
- Giáo viên nhận xét, chốt lại
- Yêu cầu học sinh nêu nội dung,
giáo viên chốt
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò học sinh
- Học sinh nghe
- Học sinh nêu
- Học sinh nghe
Thứ T
Ngày soạn:29/08/2008 Ngày giảng:.04/09/2008
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về Tổ quốc.
2. Kĩ năng
- Biết đặt câu với những từ nói về Tổ quốc, quê hơng.
3. Thái độ
- Yêu quê hơng, đất nớc
II. Chuẩn bị
- Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1.
- Một số tờ giấy khổ A
4
. Bút dạ.
III. Hoạt động dạy học
Nội dung
Hoạt động của gv Hoạt động của hs
1. Bài cũ (5 p)
2. Bài mới (27 p)
Hoạt động 1:
Giới thiệu bài
Hoạt động 2:
Tìm hiểu bài:
? Thế nào gọi là từ đồng nghĩa?
? Có mấy loại là những loại nào?
- Nộp vở bài tập.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu, ghi đầu bài.
- Đọc yêu cầu bài tập 1.
- Giáo viên chia lớp làm 2 nhóm lớn
(nửa lớp). Mỗi nhóm đọc thầm 1 bài
để trả lời câu hỏi.
- Thảo luận nhóm 2 dùng bút chì
gạch chân các từ đồng nghĩa.
- 2 học sinh trả lời. Lớp
nhận xét, bổ sung.
- 3 học sinh nộp vở.
- Nhắc lại tên đầu bài.
- 1 học sinh đọc yêu cầu.
- 2 học sinh đọc to 2 bài
-
2 học sinh ngồi cạnh nhau
thảo luận.
Giáo án lớp 5 Năm học 2008 - 2009
Trờng Tiểu học Ng Thuỷ Bắc Giáo viên: Phạm Thị Hơng
- Đại diện vài em học sinh đọc kết quả
lớp theo dõi, nhận xét bổ sung.
- Giáo viên chốt kết quả đúng.
- Chữa vào vở bài tập.
- Vài học sinh nêu ý kiến
và giải thích.
- nớc nhà; non sông; đất n-
ớc; quê hơng.
- Học sinh cả lớp chữa vào
vở
- 1 học sinh đọc bài.
- Nêu yêu cầu của bài tập 2.
- Giáo viên chia bảng lớp thành 3
phần mới 3 nhóm lên bảng thi tiếp
sức.
- Cả lớp và gv nhận xét.
- 1 học sinh đọc lại bài tập đã đợc
chỉnh sửa.
- Cả lớp sửa bài đúng vào vở.
- Giáo viên phát cho học sinh mỗi
- Đại diện 3 nhóm lên bảng
chơi trò chơi.
- Lớp nhận xét, bổ sung ý
kiến.
- 1 học sinh đọc bài.
- Lớp sửavào vở bài tập.
- Mỗi nhóm đợc
3. Củng cố, dặn
dò (3 p)
nhóm một trang từ điển phô tô.
- Trao đổi theo nhóm, viết vào bảng
nhóm.
- Gắn bảng nhóm lên bảng, cả lớp
theo dõi, nhận xét.
- Giáo viên tuyên dơng. Gọi 1 học
sinh đọc lại bài.
- Chữa bài vào vở bài tập.
- Đọc yêu cầu bài tập 4.
- Giáo viên giải thích.
- Lớp hoàn thành vào vở bài tập.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc kết quả
của minh trớc lớp.
- Giáo viên nhận xét nhanh những
học sinh có câu trả lời hay và tuyên
dơng.
? Bài học hôm nay chúng ta đợc
nghiên cứu mở rộng thêm một số từ
ngữ thuộc chủ đề gì?
- Giáo viên nhận xét tiết học, dặn dò
học sinh tiết sau
- Nhận xét tiết học, dặn dò học sinh
nhận học sinh trả lời.1
trang từ điển phô tô.
- Thảo luận nhóm viết kết
quả vào bảng nhóm.
- Gắn kết quả lên bảng.
- nhận xét, bổ sung.
- 1 học sinh đọc lại bài.
- Cả lớp chữa bài vào vở bài
tập.
- Lớp làm bài vào vở bài
tập.
- Đại diện một số học sinh
trình bày trớc lớp.
- Sửa bài vào vở nếu sai.
- Vài học sinh trả lời câu
hỏi
- Học sinh lắng nghe, ghi
nhớ
Giáo án lớp 5 Năm học 2008 - 2009
Trêng TiĨu häc Ng Thủ B¾c Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¬ng
To¸n
¤n tËp: PhÐp nh©n vµ chia hai ph©n sè
I. Mơc tiªu
1. KiÕn thøc
- Củng cố kó năng thực hiện các phép nhân, chia hai phân số
2. KÜ n¨ng
- Lµm ®ỵc c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn phÐp nh©n vµ chia c¸c ph©n sè
3. Th¸i ®é
- Häc sinh yªu thÝch m«n häc
II. Chn bÞ
- B¶ng phơ
III. Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. Bµi cò (5 p)
2. Bµi míi (27 p)
Ho¹t ®éng 1:
Giíi thiƯu bµi
Ho¹t ®éng 2:
PhÐp nh©n hai
ph©n sè
Ho¹t ®éng 3:
PhÐp chia hai
ph©n sè
Ho¹t ®éng 4:
Lun tËp
- Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm c¸c
bµi tËp
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
- Gi¸o viªn giíi thiƯu bµi
- Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng phÐp nh©n:
9
5
7
2
×
- Yªu cÇu häc sinh thùc hiƯn
- Gi¸o viªn nhËn xÐt:
- Khi mn nh©n hai ph©n sè víi
nhau ta lµm nh thÕ nµo?
- Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng:
8
3
:
5
4

yªu cÇu häc sinh thùc hiƯn tÝnh
- Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt
- Khi mn thùc hiƯn phÐp chia mét
ph©n sè cho mét ph©n sè ta lµm nh
thÕ nµo
* Bµi 1( HSTB chØ lµm c©u a)
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 1
- Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi
tËp
- L¾ng nghe
- Häc sinh l¾ng nghe
- HS lªn b¶ng thùc hiƯn
- HS l¾ng nghe
- Häc sinh tr¶ lêi
- Häc sinh lµm b¶ng, häc
sinh lµm vµo giÊy nh¸p
- Häc sinh nhËn xÐt
- Häc sinh tr¶ lêi
- 2 häc sinh lªn b¶ng lµm,
Gi¸o ¸n líp 5 N¨m häc 2008 - 2009

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×