Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 11 - HKII

Trng THPT Chu Vn An KIM TRA 1 TIT
H v tờn:..................................... Mụn: Tin hc
Lp: 11..
I. TRC NGHIM: (Khoanh trũn nhng cõu tr li ỳng nht)
1.Cụng thc no sau õy l ỳng? (st1, st2 cỏc bin kiu xõu v m, n cỏc bin kiu s
nguyờn).
a. Delete(st1,st2,m); b. Delete(st1,m,n); c. Delete(m,st1,n) d. Delete(m,n,st1)
2. Cho khai bỏo: Type hocsinh = record
Toan,Van :Real;
end;
Var Lop : array [1..45] of hocsinh;
Lnh no di õy l ỳng khi in ra mn hỡnh im toỏn ca hc sinh th i?
a.Writeln(Lop); b.Write(Lop[i]);
c.Writeln(Lop[i].Toan); d.Write(Lop[i].T);
3. Cho st1=Van v st2= Hoang Van Huy, sau khi thc hin lnh Pos(st1,st2) thỡ kt qu
bng bao nhiờu?
a. 0 b. 7 c.9 d.10
4. Cỏc khai bỏo sau, khai bỏo no l ỳng?
a. Var A:array[1..n] of readln; b. Var A:array[1..10] of bytte;
c. Var A:array[-10, ,10] of boolean; d. Var A:array[a..z] of byte;
5. Cho chui st:= BBBABBA; Kt qu in ra l gỡ sau khi thc hin 2 lnh:

While st [1 ]= B do Delete(st,1,1);
Write(st);
a ABBA b.BBB c.BBABBA d. AA
6. Cho st1=Chu Van An v st2:=copy(st1,pos(V,st1),5), kt qu xõu st2 l:
a. st2= Chu Van b. xt2=u Van an
c. st2= Van An d. st2= Van A
7. on chng trỡnh sau, cho kt qu trờn mn hỡnh l gỡ?
Var st:string;
Begin
St:=Nguyen Van A;
Delete(st,pos(V,st)-1,6);
Write(st);
End.
a. Van A b. Nguyen Van A c. Nguyen d. C 3 cõu u ỳng.
8. Khi chy chng trỡnh :
Var A:array[1..3] of integer;
i, S : integer;
Begin
A[1]:= 3; A[2]:= -1; A[3]:= -4;
S:= 0;
For i:=1 to 3 do If A[i] < 0 then S:=S+i;
Write(S);
End.
Kt qu in ra giỏ tr ca S l:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
9. Cỏc khai bỏo sau khai bỏo no l ỳng?
a. Var st:string[150]; b. Var st:string[257];
c. Var st = string [10]; d. Var st = string [[10];
10. Lnh no sau õy in ra mn hỡnh im ln nht gia im A v im B ?
a. If A[i].DiemA>A[i].DiemB then write(A[i].DiemB) else write(A[i].DiemA);
b. If A[i].DiemA>A[i].DiemB then write(A[i].DiemA) else write(A[i].DiemB);
c. If A[i].DiemA>A[i].DiemB then readln(A[i].DiemA) else readln (A[i].DiemB);
d. If A[i].DiemA>A[i].DiemB then Write(A[i].DiemA); else write(A[i].DiemB);
11. Khai baùo Bióỳn HANG laỡ baớn ghi cuớa mọỹt mỷt haỡng gọửm coù
tón haỡng, õồn giaù , sọỳ lổồỹng. Khai baùo nhổ sau:
a. VAR HANG = RECORD b. VAR HANG : RECORD
Ten: STRING[25]; Ten: STRING[25];
Gia, SL: Byte; END; Gia, SL: Byte; END;
c. VAR HANG : RECORD d. VAR HANG = RECORD
Ten = STRING[25]; Ten STRING[25]
Gia, SL = Byte; END; Gia, SL Byte END;
12. Cho khai bỏo:
Var A: array[1..10] of integer;
i: integer;
in ra mn hỡnh phn t th 3 ca mng thc hin cõu lnh gỡ ?
a. Write(Phan tu thu 3 la:,A[i]); b. Write(Phan tu thu 3 la:,A[3]);
c. Write(Phan tu thu 3 la:A [3]); d. Readln(A[3]);
II. T LUN: (4 im)
Cõu 1: (2 im) Vit chng trỡnh nhp vo hai xõu st1 v st2. Kim tra ký t th 5 ca
xõu st1 cú trựng vi ký t u tiờn ca xõu st2 khụng?
Cõu 2: (2 im) Vit chng trỡnh nhp vo mng A gm cú 50 phn t kiu nguyờn
a. m xem trong mng cú bao nhiờu s chn
b. Tỡm phn t õm bộ nht trong mng
A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×