Tải bản đầy đủ

Bài 121 Cộng số đo thời gian

07/26/13
1
Ng­êi thùc hiÖn:
NguyÔn ViÖt Hoa
07/26/13
2
*Ví dụ1:
Một ôtô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá hết 3 giờ
15 phút rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút.
Hỏi ôtô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến
Vinh hết bao nhiêu thời gian?
Thứ ba ng y 24 tháng 2 n m 2009
Môn Toán
Hà Nội Thanh Hoá
Vinh
07/26/13
3
Thứ ba ng y 24 tháng 2 n m 2009
Môn Toán
* Ta có phép tính: 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ?
Bước1: Đặt tính theo cột dọc

3 giờ 15 phút
2 giờ 35 phút
+
-
Bước 2: Cộng từng loại đơn vị
kể từ phải sang trái
5
Vậy : 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút
phút
50
giờ
07/26/13
4
TiÕt: 121
07/26/13
5
* Ví d 2 : 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?
- B c 1:
Đặt tính theo cột dọc:
22 phút 58 giây
23 phút 25 giây
+
83 giây45 phút
- B c 2:
Cộng từ phải sang trái:
-
Bước 3:
Đổi đơn vị ở kết quả:
83 giây = phút ..giây
1 23
V y: 45phút 83 giây =
46 phút 23 giây

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×