Tải bản đầy đủ

Mẫu Kế hoạch đăng tuyển

Lễ Gễ CễNG TY
Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o---------
(tên đơn vị)
số: .. /tT-
., ngày tháng năm 200
kế hoạch NG TUYN
1. Kế hoạch tuyển dụng: Đợt . - Qúy ../năm
2. Các vị trí - yêu cầu tuyển dụng:(1)
Vị trí tuyển dụng Số lợng Các yêu cầu tuyển dụng chung
3. Thời gian nhận hồ sơ:(2) Từ ngày .. đến ngày
4. Nguồn tuyển dụng:(3)
Nội bộ Truyền hình Quảng cáo trên mạng Internet
Đăng báo Hình thức khác Website công cộng Website Cty
Hình thức khác: ..
Chi tiết (4)
Hình thức đăng tuyển Thời lợng Thời gian Chi phí Ghi chú
Báo
Tổng cộng
Maquette tuyển dụng:(5)

( )
BAN TNG GIM C
PHÔNG NL-HT GIM C N V NGI LP
Din gii:
BMNS-03
Lễ Gễ CễNG TY
Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o---------
(tên đơn vị)
số: .. /tT-
., ngày tháng năm 200
(1)-Ghi cỏc v trớ, s lng, cỏc yờu cu chung ca cỏc v trớ cn tuyn... m n v ó trỡnh
duyt trong BM-TT-01.
(2)-Ghi rừ thi hn thu h s ca cỏc ng viờn(thụng thng 15 ngy sau khi ng tuyn).
(3)-Ghi rừ hỡnh thc d kin ng tuyn ca n v
(4)-õy l phn din gii c th ca phn (3), n v cn ghi rừ, ng bỏo kh c bao nhiờu(nu
l trờn i, truyn hỡnh thỡ thi lng bao lõu), s ln ng tuyn(bao nhiờu s bỏo, bao nhiờu
ln phỏt súng...) v mc chi phớ ng tuyn.
(5)-Trỡnh mu maquette kốm theo t trỡnh cp trờn xem xột tớnh hp lý v phờ duyt.
BMNS-03

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×