Tải bản đầy đủ

Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH MTV 153 Chiến Thắng

Trường Đại học KTQD Báo cáo tổng hợp






 
 
  !"
# $%&
' ()*))
+, + -./0
,1'  /23*-
1 3- 
41 5637-
1 %389:
 
SVTH : Phạm Thị Hồng Nga Lớp : KT2
;
Trường Đại học KTQD Báo cáo tổng hợp

# < &=>(?
' '-?
,'+ ,@$*ABC 







SVTH : Phạm Thị Hồng Nga Lớp : KT2
D
Trường Đại học KTQD Báo cáo tổng hợp




SVTH : Phạm Thị Hồng Nga Lớp : KT2
E
Trường Đại học KTQD Báo cáo tổng hợp
SVTH : Phạm Thị Hồng Nga Lớp : KT2
F

-G37=HI*-?!J?
.2"? K?=B3*-"L 37-M.
"9-"G3KA$NI3(?  ?O
- /2PK.)=H"QR*-?
? NCN"=>"?9"=>@&8IST=H*U
 ?OK2&=>-IIV0?-?WI2&=>
!M!%$I*-?? 2 L$X:3@
"73@)KIL$&%3N3YTG3
7$?!Z-"T*-?M-B7
=H("2$I*-?"? "![U3(53K
3I9)T3*-&%?\5&A-
$7!L$7"AJ?.T*-?M5-
"G3$"QR*-?3(:=B&".3]"
5TX=B=HM
!U*-?X-"3*-"KQT
"-L$7"AJI?.T*-?&-"C
M!J?."=>I"."=>^"9AA


=HX5^*-?? %9"=>SL\
T(CC_KL$7"L 3*-T*-
?IL$7"A!QT*-?M".""=>&>%-
---",1'I($? 7"JCC
??L &8I-"K-37-&()L\3(.
7".7L &8-"3*-I3.`*)I
L &8 IKa" C -5"I-AT
-3*-I5-/"L T:-"&B
_7&=>3*-X%$I(<937-C
/"37L 3*-&2"G=H/$"[-*-
?MH"7A%?3 -A7bQ5
417-T($;cE7NIY"0X.I
%?"=>!(BC G($P=GbQ54
17-(37-"@$".<>?7+--A%?<
>?M+--JE?S5"K&d
!"#$%&#'()*#+,-./-01230#!456374!)84+94&/!:/;<
2=>()?#@A!BC4-<#'D?#E)F430#!GB*#!/H*I#'4>$JK
!05#!L#'
!"#M%&/!:/;<2=>354B=#+9!N4!O#'354B=#4C0I#'4>
$JK!05#!L#'
!"#K%<4DO-=#!'0=+,4P#!!P#!4&/!:/!C/!4B=#354B=#4C0
I#'4>$JK!05#!L#'
$
QRSTUVWXYQ
Z[\R]^_`[]ab
_c\$JK
$d$d 0

/!De

!f

#!4!*

#!+*

g!*
h
44i0j

#/)

*I#'4>$JK
!0j
h
#4!k
h
#'
($;cE7Ne$f;cEg&*-
?=UA<)1h%I+i!bQM($
a"C/0j$^4$(k4?!M
-!["=H/@$*A?.($
;cE7N"03(:?2"2-)"=>-
-7C -<L!P=/@$*A"2=UM:3
&%?"7$IUA$"<TB7=H($PKA
C7"<l G?=B=U) /2M
:;mno4;mopd#"-U&%?I/@$*AX<
9C$L &8I"--$.-("JHK
A)-!37-`/Y/5?I`
  "  B      7  =H  G  +NI  G  I  #-I
?MMM@$&H3q--C-2?I ?O&i!
?QM1K3TH3q$&($:"--":"B
I: /27"2M
:;mop4;mmEd#"- /2GB7C-2?:
C=U$.-37:"?9Si!?QY-37
-I:C=U7?%G37=H /2--
"BC-=UI:A(`:A
(7-?)r*"B7M@$&"-23K3".
$"<B7L &8X=U"C??$."<M
:;mmE"7$d#"-($_"B-
 /23*-"&%?M@$&"-3K3G7?%
$.-(U"IP=37G%=I3h%
$L@AAL$7&T($-
7&s=H ?OM
$dMd k

/-0j

2!B*

4-I

#'D*

#E)l
h
4V30#!GB*#!/)

*I#'4>
$JK!0j
h
#4!k
h
#'
$dMd$d !:/#k#'m#!0N2+n/H*/I#'4>$JK!05#4!L#'
($<)1h%4+i!bQ$`
&-/Y7?-i@"M($K"=H*@$""J
C/YI$"=H*@$( /2?)rU7CB35
=B"!"M-)`&U/Y7?($
Q"=>-)97` 7C3h%
7?I"JH- /237a@-"H
!TC(@3(:?.($M
#"B-"&%?-)?))-i!
bQI($Q"=>L$G38>?"J37U*-?
a?))-S,1'T($M
$dMdMd ./-012!BC4-<#'D?#E)=4V30#!GB*#!/H*/I#'4>
$JK!05#4!L#'
tMặt hàng sản xuất kinh doanh.
#:"?-S)Ti!?Q:-"
 /23*- ?OT($&D?Sd
4 ?Oi!?Qd`:&U&-/YI/Y7
?I/Y/5)&u""L\M
4 ?O37d /2v($&-!QI!&KI
3wI?LKI2&KI&KIL &($GIv(-S-IMMM
tThị trường của Công ty: &
x
(
y
($
z
/@
{

{

z
?@
z
"
{
?
=
{
-@
x

z

{

x
3
{

y
=B
x

x

z
3
{
?=
x
+
{


x
-=d#
x
-I|+
{
Ib
{
-
y
I
z
'=BI+}
x
I
-
{
I
x
~I
~

x
MMM
tVị trí, vị thế của Công ty d($a_5=B"!%&>
-),1'M
4".2(k4?!MG52
%&>XS@-43745T =UIS
  bQIS@C$i!7I%&>"=HCP="=H
NM,L($K(=H&8=_" C -- /23(
C =_T"BCP=)T($3(&
=_"7(=H/L"H!T*@=M
4($;cE7N& *-?i!
?QMX%$3 G3h7CI&ATC3h%(@
9I&A&=>(@&G-IK$G!2? 
?O--i@"P=(?3M
j$5G ?OT($G2&=>"!U3(
$"2? ?OTX-E•CLYG
&sA(?-=U=d*S35I3RI/I
"I-w(C.IMMM
J&A5- /2"=>" C -Ca3?5:G
JdJ@=UIJ"S=IJ,'+M
$dMdKd ./-012()>4iP#!/I#'#'!ND?#E)F4D?#g!o2/H*/I#'4>
$JK!05#4!L#'
.-) /23*-X%=7C"=>
L &8:3@7?%"73@2??-"!=>`*)W?-
LX /2*€&)"L 37-M($"0/@$
*A372 /2lC-JC?% /2C?%
?)> /2M
- Các đơn vị sản xuất chính:
•b@/=_-&N?6)3CdK)-2 
)7I&N?IB-‚/YM
•b@/=_`"BM
•b@/=_`$
•b@/=_B35?)J
•b@/=_-?(
•b@/=_B357-M
- Các đơn vị phụ trợ sản xuất:
•b@/=_'-)
•b@/=_B"
•"I=UBKI35w
•+% ?Q5
•+177?Q5M
[".LX(d
4iX(T($C-JG("-).:
737 ?OI7`J"- /2-U3-M2
 ?OT($"G? LC=Ud
Sơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ
$dKd I

/!e
h
/;I

2*
h
>()*

#@>
h
!B*

4-I

#'D*

#E)l
h
4V30#!GB*#!/)

*I#'
4>$JK!0j
h
#4!k
h
#'
M(X<9C$d
$($"=><9Y-(XA$749U
2?L &8-2&"!IW?-"!&?K
"!?QC9M"BA7? /23*-K
-?(  
b$ &$
1-?O 1"K*2 
52-"!"=><93!d3!`
3! /2M
CMB"JC$d
p-q$dM%&/!:/;<2=>()?#@A4C0/I#'4>
M =
{
I
y

y

z

{
?-
x
CIC(
y
?@
y
d
r*#'0*
h
2-I
h
/%
 60*
h
2-I
h
/%?
y

{
--
x
($I
y

{

y

}
{

x
-
y

y
-
y
"(
y
3*-
z
($
- Phó giám đốc sản xuất:=U"!G"G
 /2T?@/=_(L?Q"G /2
G(L &89%=- /2M
- Phó giám đốc chính trị:b)G(5I%A
/0(5T$M
- Phó giám đốc Kỹ thuật: b)(3h%--
$(LbQ1h%bQB"M
r=/g!s#';*#d
- Phòng Kế hoạch:
•<9-J4 /2) ?O i!
?Q37I&%?37-C -37-=U<)1h
%I&%?37-?L5I
{
-
{
b-
x
CIb@/=_-
-$M
•<9Y-*lC--"3qG37L A37- /2I
) ?O`&<)1h%I ƒ$"!M
•,@$*AC ?Oi!?Q ?O37M<9
L - ?O>.&0 l*)(
?T$I<97?-(?M
•9-37-L5T$IST3?Q
&%?37-7"-:&- ?OIW"O$$7! /2Y-
37-7"$S:[M
•A7?"Gb@/=_I5G
37L  /2`PY-37-L5=UM
- Phòng Kỹ thuật:
•(3h%=OCLX(
- /2`[Y-37-T
$M).&737-C[ /2-37-I
"9%=H(-:&- ?OM
•LX`/YI$I)&uM,@$*A.
3A*A"S=Y-G@I7C3h%
=BX7` ?OUM
- Phòng Cơ điện:
•Y-*l-C$K7CJK=`*)I"`
*)H&8M
•Y-*l&%?37-`&UI:IR-:$I:
7C-37-M
•Y-*l`*)"I`*)=UIBKI35w
- /2(?M,@$*A37-GJ
&=>W?"!K ??!2-L &8`*)
&=>M
- Phòng Vật tư- vận tải:
9-37-T$I?Q9
Y-*l2??%=Y-"9-:&- ?OI"!U
?@/=_--$M#%?37-S%=-I
Y-*lIC--A-%=-37-MG?!
/Y% _CM
- Phòng Tài chính:
• C -@"!J!IIIs)?@
=UA"W7"L &85=Ui@"M<
9--37- /23*-M
•53- ? :-&=BTC(@
--$M<92??G&=BU=H
(@M
- Phòng Tổ chức lao động:
W?"!A5@&=BI@C%>I
N?/7?=HK&AM<9"--@-X"-(
@I<9 L$77"5-=HG=M9&-
"I*$&=B ?OI&=BHL &8&-"G&=B-
-$M
- Phòng KCS:
<9Y-*lI3. ?OL"-Y-$S3h
%MG2&=> ?O!r3/2/=_M
Y-*l3."S-T$%&IC?O"=
-$".`I /2 ?OM
- Phòng Hành chính:
K93-u-C(@--$M
X%A-3(?3-M<97?
3"7$&MG(=C -%M
- Phòng chính trị công đoàn:
b)( I(5I(--
-$M
r=/g!l#Eet#'%
- Phân xưởng Tăng Cụm ka bin :
`/Ye?S@/Yg<>?&N?I /2B35I`
)/YM
- Phân xưởng Máy nổ:
`$/Y$37M
- Phân xưởng Cơ điện + Dụng cụ:
 /2=b@/=_B35Mi &8`7C$
()M
- Phân xưởng cơ khí chính chế tạo(K10)
7CB355/-d$ /2Ca&%?X?)
) /2`M
- Phân xưởng K1:
 /2`B35Mb)J7I?)r?))-`
 ?OM
- Phân xưởng Chuyên ngành:
$`($7T/YI`WM
- Phân xưởng cơ khí chế tạo ( K2)
 /2B35M
- Phân xưởng Tạo phôi (phân xưởng đúc):
•W„?(". /2 ?OM
•&$ ?OY-$S3h%M
•KC?%deC7MMMgVe&3(
- ?OgM
O0()*#!N'0u*/=/g!s#';*#m;<g!l#4iB#'/I#'4>%
?QC?@/=_"=>3!BC ".r
A)d
Khối kỹ thuật gồm các phòng :
4 bQ3h%
4 bQB"
4 bQ3.2&=> ?OM
)T3!$&=-"!G3@3h%I
).&(`I( /2I(3.I`
"-I7CIL &8((7C(
3.I2&=> ?OI&%?*A"S=A"S=M
1!?)dJ?QCd
4 bQ37-
4 bQ5
4 bQ<9&-"
4 bQ%=
)T3!$&=-"!G[37
- /2I)I37-<9@AI<9?@?!G
&=BI37-5I--?5C --?.!I37
-<9"G /2I37-C -" %=- /2M
1!5J?QCd
4 bQ5
4 bQ5J C5IL@4|IuIM
)T3!$<9( I(5I<
9(C -I<9(=&=I<9(
(&&I<9(&-93-u=H&-"M
1!?@/=_<3-d
J?@/=_ /25I?@/=_?r><
3-%=M
)T3!$&9-37- /2)"=>
-I<9A" C -7"I2&=>L Y-*@$
$G(M

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x