Tải bản đầy đủ

Bài test kỹ năng trình bầy tài liệu

ng viờn: ...
Ngaứy
sinh: ... Nụi sinh: ...
Quý khỏch hng kớnh mn,
Cụng ty C phn T vn Giỏo dc Vit Nam
EduViet Consultancy ra i l s tõm
huyt ca nhiu chuyờn gia dy dn kinh
nghim trong lnh vc giỏo dc v t vn
qun tr doanh nghip. EduViet nh hng
chuyờn sõu v T vn v o to Qun tr
ngun nhõn lc v hng ti xõy dng mt
t chc t vn giỏo dc chun mc ti Vit
Nam.
EDUVIET
Vi tinh thn phng s v cam kt n
cựng cỏc sn phm dch v ca mỡnh, chỳng
tụi nguyn em ht kh nng v sc lc ca
mỡnh vo mi chng trỡnh hp tỏc vi Quý
Doanh nghip gúp phn vo thnh cụng
ca Quý Doanh nghip, ú cng l nim
vinh hnh ca chỳng tụi.

7.0


8


BNG GI CC EDUVIET
Ap
du
ùng
tử

01/06/2008
o To
Tờn Giỏ
CHUYấN VIấN NHN S 5.800.000
CHUYấN VIấN LNG 3.000.000
Chuự


yự:

- Hc viờn s c ký hp ng chi tit..
..............................................................................................................................................................................
.
Phn thi Excel
Cõu 1: To bng tớnh theo mu sau: 5
TNG HP TIN CHO VAY
MS-KH NGY
VA
Y DI N
VA
Y
N V
T
NH
S V A
Y
TH I H N
(thỏng)
TR L N U
TIấN
MN120-01 19/7/01
1,000
300.00
MX024-02 10/7/01
1,000
5,000,000.00
MK012-03 5/6/01
1,000
5,000,000.00
MN060-04 6/3/01
1,000
310.00
MK024-05 29/10/00
1,000
7,000,000.00
MX012-06 29/1/01
1,000
10,000,000.00
MN120-07 14/4/01
1,000
350.00
MN060-08 26/12/00
1,000
300.00
MX036-09 18/12/00
1,000
7,000,000.00
MX024-10 30/1/01
1,000
10,000,000.00
T ng
Cõu 2: Tớnh tng ct S vay vo ct tng bờn di. 5
Cõu 3: Sp xp bng Tng hp tin cho vay sao cho ct MS KH tng dn. 5
Cõu 4: i tờn Sheet hin hnh thnh Tin 5
2
2
1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×