Tải bản đầy đủ

Biên bản xét duyệt tờ khai cấp bảo hiểm xã hội

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên bản
xét duyệt tờ khai cấp sổ bảo hiểm x hộiã
Hôm nay, ngày......... tháng ......... năm 2008
Tại : Công ty cổ phần
Ban xét duyệt xác nhận tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội của:
Công ty cổ phần ...
Gồm có:
Ông ... Tổng giám đốc - Trởng ban
Ông ... - Giám đốc BHXH ...
Ông (Bà) ...............................................................................................................
Ông (Bà) ...............................................................................................................
Đã đối chiếu giữa tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội với hồ sơ gốc của từng ngời.
Tổng số hồ sơ đa ra xét duyệt: 05 hồ sơ
- Số hồ sơ đủ điều kiện đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội: ......... hồ sơ
- Số hồ sơ phải kê khai lại: ......... hồ sơ
Đề nghị bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xét duyệt cấp sổ bảo hiểm xã hội cho .........
trờng hợp.
Đại diện cơ quan
Bảo hiểm xã hội

(Ký và ghi rõ họ tên)
Trởng phòng TC
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chủ tịch công đoàn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngời sử dụng LĐ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×