Tải bản đầy đủ

bai 12: Hô hấp ở thực vật


Bài 12
Hô hấp ở thực vật


I- Khái quát về hô hấp ở thực vật
1) Hô hấp là gì?
Học sinh quan sát hình 12.1 và thực hiện lệnh
trong sách giáo khoa.


Thí nghiệm về hô hấp ở thực vật
Không khí
Dung dịch
KOH hấp thụ
CO
2
Ca(OH)
2
Hạt nảy mầm
Nước vôi vẩn đục

Không khí


Do hạt đang nảy mầm thải CO
2
Không khí
Dung dịch
KOH hấp thụ
CO
2
Ca(OH)
2
Hạt nảy mầm
Nước vôi vẩn đục
Không khí


Thí nghiệm về hô hấp ở thực vật
Mùn cưa
Nhiệt kế
Hạt nảy mầm
Bình thuỷ tinh


Giọt nước màu di chuyển sang bên trái chứng
tỏ thể tích khí trong dụng cụ giảm.
Mùn cưa
Nhiệt kế
Hạt nảy mầm
Bình thuỷ tinh


Thí nghiệm về hô hấp ở thực vật
Vôi xút
Giọt nước mầu
Ống mao dẫn
Hạt nảy mầm
Lưới kim loạiNhiệt kế trong bình chỉ nhiệt độ cao hơn
nhiệt độ không khí bên ngoài chứng tỏ hoạt động
hô hấp toả nhiệt.
Vôi xút
Giọt nước mầu
Ống mao dẫn
Hạt nảy mầm
Lưới kim loại


Khaùi nieäm: Hô hấp ở thực vật là
quá trình oxi hoá sinh học nguyên
liệu hô hấp đặc biệt là glucozo đến
khí CO
2
, nước và tích luỹ năng
lượng ở dạng dễ sử dụng là ATP.
Thế nào là hô hấp ở thực vật?


2) Phương trình hô hấp tổng quát

C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
 6CO
2
+ 6H
2
O + 870Kcal
3) Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực
vật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×