Tải bản đầy đủ

đề thi học kì 2 toán 6

PHÒNG GIÁO DỤC Q.NINH KIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng NĂM HỌC 2007-2008
MÔN: TOÁN 6 ĐỀ:A
Thời gian làm bài : 90 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Họ và tên học sinh:……………………...........................................
Lớp: ……………SBD:…………………

Điểm bằng số Điểm bằng chữ Họ tên và chữ ký Số phách
Giám khảo 1:
………………………………………………..
Giám khảo 2:
………………………………………………..
I- KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐỨNG TRƯỚC PHƯƠNG ÁN ĐÚNG: (4Đ) ( Mỗi câu 0,25đ )
1.Biết x.
8
7
4
3
=

.Số x bằng:
A.
32
21
B.
3
7
C.
6
7
D.
8
1
2.Cho hai góc bù nhau , trong đó có một góc bằng 35
0
.Số đo góc còn lại sẽ là:
A.65
0
B.55
0
C.145
0
D.165
0
3.Cho hai góc A,B phụ nhau và Â -

B
= 20
0
.Số đo góc A bằng bao nhiêu ?
A.35
0
B.55
0
C.80
0
D.100
0
4.Kết luận nào sau đây là đúng?
A.Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 90
0
C.Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 90
0
B.Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 180
0
D.Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180
0
5.Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ.Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh
của lớp?
A.
7
6
B.
13
7
C.
13
6
D.
7
4
6.Kết quả của phép tính 2.(-3).(-8) là:
A.-48 B.22 C.-22 D.48
7.Kết quả của phép tính (-1)
2
.(-2)
3
là:
A.6 B.-6 C.-8 D.8
8.Biết
9
15
27

=
x
.Số x bằng:
A.-5 B.-135 C.45 D.-45
9.Cho m,n,p,q là những số nguyên.Trong các biểu thức sau,biểu thức nào không bằng biểu thức (-
m).n(-p).(-q)?
A.m.n.p.(-q) B.m.(-n).(-p).(-q) C.(-m).(-n).p.q D.(-m).n.p.q
10.Tổng
6
15
6
7
+

bằng:
A.
3
4

B.
3
4
C.
3
11
D.


3
11

11.Kết quả của phép tính 2
3.
5
3
là:
A.6
5
3
B.3
5
4
C.7
5
4
D.2
5
1
12.Nếu x – 2 = -5 thì x bằng:
A.3 B.-3 C.-7 D.7
13.Kết quả của phép tính 12- (6- 18 ) là :
A.24 B.-24 C.0 D.-12
14.Kết quả của phép tính (-2)
4
là :
A.-8 B.8 C.-16 D.16
15.Cho hai góc kề bù xOy và yOy’ , trong đó xÔy = 130
0
.Gọi Oz là tia phân giác của góc yoy’.Số đo góc
zOy’ bằng:
A.65
0
B.35
0
C.30
0
D.25
0
16.Số lớn nhất trong các phân số
7
12
;
4
3
;
7
3
;
2
1
;
7
10
;
7
15

−−
là:
A.
7
15

B.
4
3
C.
7
12


D.
7
10
II- TỰ LUẬN: (6đ)
1.(1đ) Thực hiện phép tính:
10
)3(
.
11
6
5
2
.
11
4

+

2.(1đ) Tìm số nguyên x , biết:
532
=+
x
3.(2đ)Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại:giỏi ,khá,trung bình.Số học sinh trung bình chiếm
13
7

số học sinh cả lớp.Số học sinh khá bằng
6
5
số học sinh còn lại.Tính số học sinh giỏi của lớp.
4.(2đ) Cho xÔy = 110
0
.Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy sao cho xÔz = 28
0
.Gọi tia Ot là tia phân giác của
góc yOz.Tính góc xOt.
BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
PHÒNG GIÁO DỤC Q.NINH KIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng NĂM HỌC 2007-2008
MÔN: TOÁN 6 ĐỀ:B
Thời gian làm bài : 90 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Họ và tên học sinh:……………………...........................................
Lớp: ……………SBD:…………………

Điểm bằng số Điểm bằng chữ Họ tên và chữ ký Số phách
Giám khảo 1:
………………………………………………..
Giám khảo 2:
………………………………………………..
I- KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐỨNG TRƯỚC PHƯƠNG ÁN ĐÚNG: (4Đ) ( Mỗi câu 0,25đ )
1.Biết x + 2 = -11.Số x bằng:
A.22 B.-13 C.-9 D.-22
2.Kết quả của phép tính 15- (6-19) là:
A.28 B.-28 C.26 D.-10
3.Tích 2.2.2.(-2).(-2) bằng:
A.10 B.32 C.-32 D.25
4.Kết quả của phép tính (-1)
3
.(-2)
4
là:
A.16 B.-8 C.-16 D.8
5.Kết quả của phép tính 3.(-5).(-8) là:
A.-120 B.-39 C.16 D.120
6.Biết x + 7 = 135- (135 + 89) .Số x bằng:
A.-96 B.-82 C.-98 D.96
7.Biết
2
15
6
2

=
+
x
.Số x bằng:
A.-43 B.43 C.-47 D.47
8.Tổng
6
11
6
7
+

bằng:
A.
6
5
B.
3
4
C.
3
2
D.
3
2

9.Kết quả của phép tính 2
4.
5
2
là:
A.9
5
3
B.8
5
2
C.3
5
3
D.2
2
1
10. Cho hai góc kề bù xOy và yOy’ , trong đó xÔy = 110
0
.Gọi Oz là tia phân giác của góc yoy’.Số đo góc
zOy’ bằng:
A.55
0
B.45
0
C.40
0
D.35
0
11.Kết luận nào sau đây là đúng?
A.Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 90
0
C.Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 90
0
B.Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 180
0
D.Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180
0
12.Cho hai góc bù nhau , trong đó có một góc bằng 35
0
.Số đo góc còn lại sẽ là:
A.65
0
B.55
0
C.145
0
D.165
0
13.Cho hai góc A,B phụ nhau và Â -

B
= 20
0
.Số đo góc A bằng bao nhiêu ?
A.35
0
B.55
0
C.80
0
D.100
0
14. Số lớn nhất trong các phân số
7
12
;
4
3
;
7
3
;
2
1
;
7
10
;
7
15

−−
là:
A.
7
15

B.
4
3
C.
7
12


D.
7
10
15. Biết
9
15
27

=
x
.Số x bằng:
A.-5 B.-135 C.45 D.-45
16.Cho m,n,p,q là những số nguyên.Trong các biểu thức sau,biểu thức nào không bằng biểu thức (-
m).n(-p).(-q)?
A.m.n.p.(-q) B.m.(-n).(-p).(-q) C.(-m).(-n).p.q D.(-m).n.p.q
II- TỰ LUẬN: (6đ)
1.(1đ) Tìm x biết:
2x – (21.3.105- 105.61) = -11.26
2.(1đ) Thực hiện phép tính:
14
)3(
.
12
7
7
2
.
12
5

+

3.(2đ)Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h trong khoảng thời gian là 15 phút và tiếp tục đi
được 30 phút từ B đến C bằng xe máy với vận tốc 35 km/h.Hỏi người này đi từ A đến C mất bao nhiêu thời
gian (tính bằng giờ) và AC dài bao nhiêu?
4.(2đ) Cho xÔy = 120
0
.Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy sao cho xÔz = 24
0
.Gọi Ot là tia phân giác góc
yOz.Tính góc xOt.
BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×