Tải bản đầy đủ

Tập huấn cho giáo viên cốt cán

 



 


 !"#$%%&'()*+,
 !"#$#%&'( 
)*+,(-,./0&'/1&2+*!$
*"3
456#7(-,./87*"
/9/ /:#;!$27&8/$,-
; !$/</=>&#$#6
&9**"3
?@A=B*/7**"C7D
D*"!$&#687,EF7G!"3
 




=H*IJ
&
=H*/:#;
=H*IK
L
(# (# (#M (#N
OG# # OG# # OG# # OG#
=H*IJ
&
=H*/:#;
=H*IK
L
=PE(Q
=PE 
 



-.% /%&.0 12%3#45
6)-.% /%&%7)8%94: 12
%3#;%(2456)<;=)#)'3>
%3#+<+?<3@4!)#)'3>;%(2
%3#?3@
8%&A%B%C+%02
;%(28%&A%
)C%43>;%#)%+D2)E
F)2'%G+2%AH
 

I
I
EF)8%&'3>)*+2JK%&%7)


  *" 87 (
=P E   RSTUV
0L,E&#6
R(,! *""V /7* ;
&#6 IW* /: 7
R#V =$ ; &#6


/:7R"G#V3#&
*"     /:
7 IW* !C >
C * !$ *" I-/
R/#(7*""V3
 



LM)'N)*+
4:X!$/:Y9Y7Z&2+&[
&D/Z!C>[*Y9Y7"#\M\Z
IW*]**573
^&_<`Y9Y7/:#;#
!#67G7/3
^#;#;`Y9Y7I;7
/:#;!#67G7/3
^,)YK`;!#$?*
Y9Y7/:X3
MY9Y7IKLR@@Z@aZa@V=$
Y9Y7@a=[7!$/:/J&Z=[7/:#;#
4CWR#_b##/c/CWV
 

 !"
 !"
%&'(,J.% /%&.0?#$@
&Q='E&WI@;
7Z6#$6de3
46&M\f;21/6
/1Y)(*&2+)*+,!C>6#$
/6/1\M\
46&\;21/6
/1Y)(*&2+)*+,[*&#6
fI7g7I*h3i#6fI7g7IB*&2+)*
+,"#\M\*2+,;D
876de3
 
 
%&'(,J.% /%&.0?#$@
 

 !"
 !"
%&'(,J.% /%&%7)

*ChQY-*5*2E
&W@J(=PE(Q3
O%#)D
&Q='E&WR;Y-VJ
C,EF@RVZD
$"#j*7I;73
;&Q='E&W&2+6#$C
,EF@=$E&W&]*j3
!#6"g/7/*7@
,#!/"7g7αZβREV=$@,#!/"7g7γ
RDVk
 
%&'(,J.% /%&%7)
 

%&'
%&'

l,!1(=PE Z,C/:
6#7/@A(QI7*]/"G#=$#3

#*EG-7hYm;#]5
;"G#=176#7/@A2J*$3

C/:6#7;@AI;7X#;
"g/@A,#!/"7g7I;7GL;3

 !"W/:787*"!$*n

EY</6/:7=1/6/:*5n
 
()' *"+,-.
()' *"+,-.
/
/
 

!0'
!0'
i#6/@A!CIK=1Y#G#/Z
*]//9&#6Y#!"#2Q*o*
=1='^=$@R/p='^M
Y#!"#V3
q9Y7C/@AR#X#VrY9Y7
2Q*o*C@AR7#X#V3
sCIK,",!$!CIK/
ffc877G7/21=1/`
877G7/IKK,3
 
PQ
PQ


 

1234
1234
it7#6&9*87*"JE. coli
"#u7#,=$4##
0L87/9f,"#n

QK#6&9**]/6*;o
K=$#6&9*3
it7#6&9*87*"J(=P
E ,o6,QZ*]/&t7
21,C/:ZI,C/:Z(7,C
/:rX'/:=$(7X'/:37/*7=$#
QK&t7t*"*Ev*2j*
=$*"*EY0#63
 

 
15678971:"
15678971:"

.+;<=

;*"v*2j*;&9*!C;*"
,C/:IJI#-*;=$v/#_=$
*Y,(#=1*"&2+&#$R*"v*
2j*JKY$#0//"Z&9*=P=LZ
 =PD!$/v*5&9,C/:87
/9*"[T`TTT!V3
 
15678971:"
15678971:" .+;<=


;*"*EY0#6RJ0//"!$&#6
wY,V2j*x/21#_(7*"
&2+&#$3

QK;X>*87;*"v*2j*
=$;*"Y0#6!$!$/biến đổi cấu trúc
nucleosome870y/(h3
 

14>?
14>?
D&9YK*"!$d*;D
/7*&9YK*"&:YD<JID3
l0-;!#$(=P&G-7
<2+*&9YK*"3
;X6*&9YK&D/
!C%7&K7&)/9_,
!"#3
a]/MX6*C/Z/0#_7K
/9_,!"#
 

"&4>?
"&4>?
;;E=P!z7,*G6Z7
AQ*"ZH/Q#333
;;E7cqZ7XZ
O4Z0X#G333

;E(=(3
7m**{C
|io!CIK87&2j*=1
@X"/0@c
|7F*#66#X/"/}
|q7gQQX6*K/X#pYK3
 





A-T T-A
X-G G-X
R%3#
LS2%3#
14>?
14>?
?@A$
?@A$
 




K7XG"=$#(+IW(~!$/v*
I#-*;*d7_,Y7gQ!CTZw•/ 
*E&9YKC/_,!"#3
  K 7X G" =$# (+ &7* &2+ )*
+,(~IW*#Y7gQ&=$#Y)(*=1
Y7gQC(+IW *E&9YK/0
_,!"#3
  i9 YK X' I* ?< GF !z 7X 
D *E &9 YK /0 #_ C/  _,
Y7gQQ X'I*&/: (-,./
,#"6#77&)=0LZI^21
CY0#63
14>?
14>?
'@&'@A$
'@&'@A$
 

14>?"BC
14>?"BC
40&#6mZD&#62Q*p
EYx*Z&-#&#6IW*/7*E/&9*Z333
I,;<Yx*I^D=2j*3
45,;<,-K$9/
Yv*2Yv*aZZ€ZAZ333
D&#62Q*pcIW*2Q*p
|D&#62Q*pI$*7#
F6#7*7#FY2j*=$M*7#F
D&#63
|D&#6IW*2Q*pD&#6
7-$D(7*=$(;,P,=1
I;3
 

14>?+D$EFG'+HI
14>?+D$EFG'+HI
s<Y92j*J&9*=P^
*_,QJ =P3s<Y9J =PX{
&K&7X6*%-Z6Z333
s<Y9*1^J&9*=P=$
*2j*EP%-_*3
 &7Y9v*Y9(5*C!
87!#$3NZwZ•Z333!$&7Y9•3MZ
Z‚Z333!$&7Y9!ƒ3
'&7Y9!$v*(5!2+*I-
R7VY987;!#$I;G77
H*]6#*KY$#3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×