Tải bản đầy đủ

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Phòng gd & đt quận hai bà trng Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2008
Trờng tiểu học quỳnh mai kế hoạch bài dạy
Ngời soạn : Bùi Việt Nga Môn : Toán - Tiết : 107
Tuần : 22 Lớp : 5A1 DIện tích xung quanh và diện tích toàn phần
..***. Của hình lập phơng
I. Mục Đích Yêu Cầu:
- Tự nhận biết đợc hình lập phơng là hình hộp chữ nhật đặc biệt để rút ra qui tắc tính diện
tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng.
- Vận dụng đợc qui tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập ph-
ơng để giải 1 số bài tập có liên quan.
II .Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
ĐD
D H
5ph
35ph
5
5ph


Thời
I. Bài cũ: Kiểm tra quy tắc tính Sxq và Stp của
hình hộp chữ nhật
II. Bài mới :
1.Giới thiệu bài và hình thành công thức:
Quan sát và nhận xét hình lập phơng trả lời câu
hỏi : Hình lập phơng có phải là hình hộp chữ
nhật không?
GV: Vậy Sxq và Stp của hình lập phơng đợc
tính ntn,cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài
Sxq và Stp của hình lập phơng(trang ...)(GV
ghi đầu bài)
? Quan sát HLP và cho biết: Hình lập phơng có
đặc điểm gì?
*Các mặt của hình lập phơng có đặc điểm gì?
GV: Hình lập phơng là hình hộp chữ nhật đặc
biệt, có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng
nhau và có 6 mặt đều bằng nhau.
? Vậy muốn tính Sxq của hình lập phơng ta
làm thế nào?
? Muốn tính Stp của hình lập phơng ta làm thế
nào?
GV: Sxq của hình lập phơng bằng diện tích 1
mặt nhân với 4. Stp của hình lập phơng bằng
diện tích 1 mặt nhân với 6.( GV ghi bảng)
2. áp dụng công thức tính:
Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
Cả lớp làm bài vào vở nháp
Chữa: Đọc bài làm Chữa Đ, S;nhận xét
Hoạt động của giáo viên
Cả lớp làm giấy KT
1 HS trả lời, 1 HS nhận xét
1 HS trả lời, 1 HS nhận xét
1 HS trả lời, 1 HS nhận xét
1 HS trả lời, 1 HS nhận xét
1 HS trả lời, 1 HS nhận xét
2 HS nhắc lại
1 HS đọc yêu cầu
Cả lớp làm bài
1 HS đọc bài làm ,1 HS nxét
Hoạt động của Học sinh
ĐD
ĐD
ĐD
gian
25
? Muốn tính Sxq và Stp hình lập phơng em đã
làm ntn?
3. Luyện tập:
Bài 1: Củng cố kĩ năng vận dụng công thức.
( tiến hành tơng tự bài trên)
Bài 2: Nhận xét
* Hộp không có nắp dạng hình lập phơng có
mấy mặt?
* Muốn tính diện tích miếng bìa ta làm nh thế
nào?
(Học sinh làm bài)
Chữa bài: Nhận xét đúng sai
Hỏi có HS nào làm cách khác không?
Bài thêm cho HS giỏi (nếu còn thời gian)
Diện tích toàn phần của hình lập phơng là 216
cm
2
. Tính cạnh của hình lập phơng đó?
Sau khi HS làm bài , chữa bài
4. Củng cố:
Nêu qui tắc tính Sxq và Stp của hình lập phơng
5. Dặn dò: về nhà học qui tắc để vận dụng cho
nhanh.
1 HS trả lời, 1 HS nhận xét
1 HS đọc yêu cầu
Cả lớp làm bài
1 HS đọc bài làm ,1 HS nxét
1 HS đọc yêu cầu
1 HS trả lời, 1 HS nhận xét
HS trả lời, 1 HS nhận xét
Cả lớp làm bài
1 HS đọc bài làm ,1 HS nxét
Chữa cách khác
HS làm bài
1 HS đọc bài làm ,1 HS nxét
2 HS nêu
DH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×