Tải bản đầy đủ

Bắt sấu rừng U Minh Hạ -vominhnhutI. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
- Tên bút danh, năm
sinh, quê quán.
- Quá trình sáng tác.
- Các tác phẩm tiêu
biểu.
- Đặc điểm sáng tác.

2. Văn bản:
- Nội dung: viết về thiên
nhiên và con người vùng
rừng U Minh với những
người lao động có sức sống
mãnh liệt, sâu đậm ân
nghĩa và tài ba can trường.
- Nghệ thuật: Dựng
truyện li kì, chi tiết gợi cảm,
nhân vật và ngôn ngữ đậm

màu sắc Nam Bộ.
I. TÌM HIỂU CHUNG:

II. HƯỚNG DẪN ĐỌC- HIỂU:
1. Thiên nhiên và con người U Minh Hạ:
a) Thiên nhiên:
- “Rừng tràm xanh biếc", cây cỏ hoang dại
- "Sấu lội từng đàn", “nhiều như trái mù u chín rụng”
 Đó là những nơi ghê gớm.

-
Những người lao động cần cù, mưu trí, gan góc can
trường, có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa.
- Họ thương tiếc bà con xóm giềng bị “hùm tha sấu bắt”
b) Con người:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×