Tải bản đầy đủ

đề cương ôn tập vật lý 11 kỳ 2 trường BC EAKAR

Trường THPT BC Eakar Bộ môn :Vật Lý
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 BỘ MÔN VẬT LÝ
A-PHẦN LÝ THUYẾT
Chương IV : từ trường :
- Định nghĩa từ trường .
- Cảm ứng từ là gì? Đơn vị cảm ưóng từ? Đặc điểm véctơ cảm ứng từ tại một điểm
trong từ trường.
- Viết công thức tính lực từ tác dụng lên một phần tử dòng điện và giải thích các đại
lượng trong công thức?
- Viết công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện dài vô
hạn , tại tâm của một khung dây gồm nhiều vòng dây và tại một điểm trong lòng ống
dây.
- Véc-tơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra ?
- định nghĩa lực lo-ren-xơ? Viết công thức tính lực lo-ren-xơ.
Chương V: cảm ứng điện từ .
- Định nghĩa và viêt biểu thức từ thông? Đơn vị từ thông?có thể làm thay đổi các đại
lượng nào để từ thông biến thiên?
- Hiện tượng cảm ứng điện từ là gì ?
- định luật len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng .
- Phát biể và viết biểu thức định luật fa-ra-đây về hiện tượng cảm ứng điện từ?
- Dòng điện fu-cô là gì?

- Hiện tượng tự cảm là gì ?
- Độ tự cảm là gì ? Đơn vị đo độ tự cảm ?
- Viết công thức tính : đ ộ tự cảm ,suất điện động tự cảm.năng lượng từ trường trong
ống dây tự cảm ?
(lưu ý : kiểm tra một tiết các nội dung trên )
Chương IV: khúc xạ ánh sáng.
-Phát biểu và viết biểu thức đinh luật khúc xạ ánh sáng khúc xạ ánh sáng?
- chiết suất tuyện đối chiết suất tỉ đối là gì?
-nêu hiện tượng phản xạ toàn phần ? Điều kiện để có phản xạ toàn phần ? Công thức tính
góc giới hạn phản xạ toàn phần.
-nêu cấu tạo công dụng của cáp quang ?
Chương VII: mắt- các dụng cụ quang học .
- Nêu cấu tạo và công dụng của lăng kính ?
- Viết các công thức lăng kính ?
- Thấu kính là gì ? Phân loại thấu kính ?
-Viết các công thức về thấu kính :( xác định vị trí ảnh , số phóng đại ảnh , độ tụ) ? Đơn vị
độ tụ ?
- Nêu sự điều tiết của mắt ?
- Nêu đặc điểm của mắt cận thị , viễn thị và cách khắc phục ?
- Nêu cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn?
- Viết công thức : số bội giác trường hợp ngắm chừng ở ∞ của kính : lúp , hiển vi thiên
văn.
B-PHẦN BÀI TẬP
Chương IV:
loại 1: xác định các đại lượng F,B,l,α trong công thức F=IlBsinα
Trường THPT BC Eakar Bộ môn :Vật Lý
loại 2: xác định :- B ,I ,r trong công thức: B=2.10
-7
I
r
.
- B ,I trong công thức : B=2π.10
-7
N
I
R
và B =4π.10
-7
nI
loại3 : xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm do 2 dòng điện gây ra ? và điểm mà tại


đó từ trường tổng hợp bị triệt tiêu.
loại 4: xác định f , B , α trong công thức lực lo-ren xơ.
Chương V: cảm ứng điện từ.
loại 1:tính định Ф ,B ,α trong công thức Ф = BScosα
loại 2:- tính suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.
-tính suất điện động cảm ứng trong một thanh dây dẫn chuyển động tịnh tiến trong từ
trường đều .
loại3 : - tính suất điện động tự cảm.
- tính W,L,i trong công thức : W =
1
2
Li
2
.
Chương VI : khúc xạ ánh sáng :
loại 1 : xác định góc i,r trong công thức:n
1
sini =n
2
sinr.
loại 2 : tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.
chương VII:
loại 1: vận dụng công thức lăng kính để tính : chiết suất,góc lệch, góc chiết quang của
lăng kính.
loại2 :- xác định vị trí ảnh và số phóng đại ảnh của vật (thật) qua TKHT-TKPK
loại 3:-biết độ phóng đại ảnh và khoảng cách vật-ảnh. tính f. vẽ đường truyền của chùm
sáng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×