Tải bản đầy đủ

Đề thi chương 3 hình học

Tr ờng THCS Sơn Tiến Đề kiểm tra chơng III môn Đại số 7
Họ vàd tên:
Lớp 7
A/ Trắc nghiệm: (4đ)
1. Điểm thi toán của một nhóm học sinh đợc cho nh trong bảng sau:
8 7 9 7 10 4 6 9 4 6
9 9 7 10 5 8 8 9 7 8
a)Số các dấu hiệu phải tìm:
A)10 B)9 C) 20 D) cả ba câu đều sai
b)Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A) 7 B) 8 C) 20 D) cả ba câu đều sai
c)Điểm trung bình cộng là:
A) 7.50 B) 8.0 C) 7.52 D) 7.0
d)Tần số của học sinh có điểm 9 là:
A) 4 B) 3 C) 5 D) 0
2. Diện tích rừng đợc trồng mới của địa phơng A trong 5 năm vừa qua đợc biểu diễn nh biểu đồ
sau:
120
100
220
200

240
1998 1999 2000 2001 2002
a) Diện tích rừng trồng đợc trong năm 2000 là
A) 200 ha B) 220 ha C) 210 ha D) 240 haTổng
b) Diện tích rừng trồng trong 5 năm là:
A) 860 ha B) 800 ha C) 880 ha D) cả ba câu sai
c) Diện tích rừng trồng đợc trong năm 2002 là:
A) 200 ha B) 240 ha C) 100 ha D) 120 ha
d) Diện tích rừng trồng đợc trong năm 2002 tăng hơn so với năm 1999 là:
A) 100 ha B) 140 ha C) 220 ha D) 200 h
Đơn vị là ha
Điểm
B/ Tự luận(6đ)
1 Bài toán
Trọng lợng của các gói chè(tính theo gam)đợc cho bởi bảng sau:
20 19 17 21 20 21 18 21 18 19
18 16 18 19 21 18 17 18 17 20
21 20 16 18 20 17 19 19 20 21
17 18 16 17 21 19 20 20 21 18
Dấu hiệu điêù tra là gì?
Có bao nhiêu giá trị khác nhau.
Lập bảng tần số
Tính trọng lợng trung bình của các gói chè.
Tìm Mốt của dấu hiệu
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diền tần số của các giá trị.
2.Bài 2:Cho 2a + 3b + 11c = 15
3a + b + 6 c = 5
6a + 3 b = 10
Tìm số trung bình cộng của a,b,c
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tr ờng THCS Sơn Tiến Đề kiểm tra chơng III môn Đại số 7
Họ vàd tên:
Lớp 7
A/ Trắc nghiệm: (4đ)
1. Điểm thi toán của một nhóm học sinh đợc cho nh trong bảng sau:
8 7 9 6 10 4 6 9 4 6 6
9 9 7 10 5 8 8 9 7 7 8
a)Số các dấu hiệu phải tìm:
A)10 B)12 C) 20 D) cả ba câu đều sai
b)Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A) 7 B) 8 C) 20 D) cả ba câu đều sai
c)Điểm trung bình cộng là:
A) 7.50 B) 8.0 C) 7.52 D) 7.36
d)Tần số của học sinh có điểm 9 là:
A) 3 B)4 C) 5 D) 0
2. Diện tích rừng đợc trồng mới của địa phơng A trong 5 năm vừa qua đợc biểu diễn nh biểu đồ
sau:
120
100
240
200
240
1998 1999 2000 2001 2002
a) Diện tích rừng trồng đợc trong năm 2000 là
A) 200 ha B) 220 ha C) 210 ha D) 240 haTổng
b) Diện tích rừng trồng trong 5 năm là:
A) 860 ha B) 800 ha C) 880 ha D) cả ba câu sai
c) Diện tích rừng trồng đợc trong năm 2002 là:
A) 200 ha B) 240 ha C) 100 ha D) 120 ha
d) Diện tích rừng trồng đợc trong năm 2002 tăng hơn so với năm 1999 là:
A) 140ha B) 120 ha C) 220 ha D) 200 h
Đơn vị là ha
Điểm
B/ Tự luận(6đ)
1 Bài toán
Trọng lợng của các gói mỳ(tính theo gam)đợc cho bởi bảng sau:
20 19 18 21 20 20 21 18 21 18 19
21 16 18 19 18 20 18 18 18 17 20
21 20 16 18 20 20 17 19 19 20 20
20 18 16 17 17 21 19 20 20 21 18
Dấu hiệu điêù tra là gì?
Có bao nhiêu giá trị khác nhau.
Lập bảng tần số
Tính trọng lợng trung bình của các gói chè.
Tìm Mốt của dấu hiệu
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diền tần số của các giá trị.
2.Bài 2:Cho 2a + 3b + 10c = 15
3a + b + 6 c = 4
5a + 2 b = 10
Tìm số trung bình cộng của a,b,c
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×