Tải bản đầy đủ

ty so luong giac cua goc tu o toi 180 độ

Chµo mõng c¸c Th y ầ
Chµo mõng c¸c Th y ầ
C« gi¸o tíi d gi ự ờ
C« gi¸o tíi d gi ự ờ
h c t tọ ố
h c t tọ ố
Tr­êng THPT Cæ Loa
Tr­êng THPT Cæ Loa

CHƯƠNG II
CHƯƠNG II
:
:

TÍCH VÔ HƯ NG Ớ
TÍCH VÔ HƯ NG Ớ
C A HAI VECTO VÀ ÁP Ủ
C A HAI VECTO VÀ ÁP Ủ
D NGỤ
D NGỤ


o
0
o
0

M( X
0;
Y
0
)
A
A’
B
HX
0
KY
0
y
x
0
Bài 1 : Giá tr l ng giác c a m t góc ị ượ ủ ộ
b t kì t 0ấ ừ
0
đ n 180ế
0
Hoạt động 1: Nhắc lại tỉ số lượng giác của góc nhọn
a
O
M
H
Hoạt động 2: Trên mp tọa độ Oxy
,cho nửa đường tròn tâm O có bán
kính 1 gọi là nửa đường tròn
đơn vị . Cho góc nhọn a ,Góc X0M
= a. Điểm M có toạ độ (X0;Y0). CMR :
sina = Y
0
cosa = X
0
tana = Y
0
/X
0
cota = X
0
/ Y
0
a
M
1
-1
1
X
0
Y
0
y
x
0
1/ Định nghĩa
a
Với mỗi góc a .Ta xác định M trên
nửa đường tròn đơn vi sao cho X0M = a.Điểm M
có toạ độ (X0;Y0). Khi đó ta có:

Sina là Y
0
, kí hiệu sina = Y
0
Cosa là X
0,
Kí hiệu cosa = X
0
Tana là Y
0
/X
0
( X
0
khác 0)
kí hiệu tana =

y
0
/x
0

Mô phỏng
Cota là X
0
/ Y
0
(Y
0
khác 0).kí hiệu cota = X
0
/ Y
0

0
0 180
o
a
≤ ≤
Hoạt động 3
Hoạt động 3
:
:

Câu hỏi :
Câu hỏi :

Với các góc a như thế nào thì sina<0 ?,
Với các góc a như thế nào thì sina<0 ?,
cos a < 0 ?
cos a < 0 ?

Miền giá trị của các giá trị lượng giác
Miền giá trị của các giá trị lượng giác
sin , cosin của một góc a bất kì ?
sin , cosin của một góc a bất kì ?
Chú ý 1
Chú ý 1
:
:


*** Nếu a là góc tù thì sin a > 0;
*** Nếu a là góc tù thì sin a > 0;
cos a < 0; tan
cos a < 0; tan
a < 0; cot a < 0
a < 0; cot a < 0


*** tan a xác định khi a khác 90 độ
*** tan a xác định khi a khác 90 độ


*** cot a xác định khi a khác 0 độ và a khác
*** cot a xác định khi a khác 0 độ và a khác
180 độ.
180 độ.


***
***
0 sin 1, (0 ;180 )
1 os 1, (0 ;180 )
o o
o o
a a
c a a
≤ ≤ ∀ ∈
− ≤ ≤ ∀ ∈

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×