Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 4 VNEN tuần 17

TUẦN 17
Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2015
Tiết: 1

Chµo cê
Hoạt động tập thể
--------------------------------------------------------Tiết: 2

Hoạt động giáo dục: Âm nhạc.
Bài 11: Ôn tập 2 bài: TĐN số 2 và số 3
(Đ/c Hồng dạy)
--------------------------------------------------------Tiết:3 +4

Tiếng Việt

Bài 17A:Rất nhiều mặt trăng ( tiết 1+2)
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, SHD, phiếu bài tập.
- Học sinh: Sách hướng dẫn học,vở viết.

III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ Thi đọc bài văn tả đồ vật”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ 5:
1. Có được mặt trăng
2. Không thể thực hiện được ...của nhà vua.
3.Họ cho rằng mặt trăng mà công chúa đòi hỏi là mặt trăng thật ở trên trời...
4. ý c
HĐ 6: 1 – b,c; 2 – a, d
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 1: Có 3 câu kể Ai làm gì? Câu 2, 3, 4.
--------------------------------------------------------Tiết: 5

Toán
Bài 53: Em ôn lại những gì đã học ( tiết 1).


I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Bút dạ, thước kẻ, phiếu bài tập.
- Học sinh: Sách hướng dẫn học,vở viết, thước kẻ.
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Ô cửa bí mật”
- Thực hiện lại HĐTH 4 trang 74
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 2: a. 123; 884( dư 11)b.20 368; 621
HĐ 3:
Số bị chia
40775
20379
16258
Số chia
233
152
125


Thương
182
134
130
Số dư
189
11
8
___________________________________________________________
Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2015

Tiết:1

Hoạt động giáo dục:Thể chất
Bài: Đi kiễng gót hai tay chống hông. Tập hợp hàng ngang, dóng
hàng. Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi“Nhảy lướt sóng”.
( Đ/c Oanh dạy)
---------------------------------------------------------

Tiết:2

Tiếng Việt
Bài 17A:Rất nhiều mặt trăng ( tiết 3)
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, phiếu bài tập, SHD.
- Học sinh: Sách hướng dẫn học,vở viết.
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ Đố bạn”
- Ví dụ: Mời bạn đọc thuộc ghi nhớ?
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH


HĐ 5/b: giấc, đất, vất
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Dạy theo sách hướng dẫn
---------------------------------------------------------

Tiết:3

Tiếng Việt
Bài 17B:Một phát minh nho nhỏ ( tiết 1)
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, SHD.
- Học sinh: Sách hướng dẫn học,vở viết.
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ Thi đặt câu kể”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ 4:
1. Vì đêm đó mặt trăng...trên bầu trời...ốm trở lại.
2. . ý c
3. Để tìm hiểu vể cách nghĩ của công chúa và giúp công chúa yên long...
4. Khi ta mất một chiếc răng...sẽ mọc lên.
5. ý c
---------------------------------------------------------

Tiết: 4

Hoạt động giáo dục: Mĩ thuật.
Bài 17: Vẽ trang trí. Trang trí hình vuông.
( Đ/c Thủy dạy)
---------------------------------------------------------

Tiết: 5

Toán
Bài 53: Em ôn lại những gì đã học( tiết 2).
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Phiếu bài tập, kế hoạch dạy học, SHD, bút dạ
- Học sinh: Vở viết, sách hướng dẫn
III. Phương án


* Khi ng
- Hi ng t qun iu hnh cho lp chi trũ chi Khi ng Cựng mỳa hỏt di
trng
- Hi ng t qun mi thy giỏo vo bi hc.
A. HOT NG THC HNH
H 4:
Bi gii
Trong c 3 thỏng ú, ttrung bỡnh mi ngi ca i ú lm c s sn phm l:
( 855 + 920 + 1350) : 25= 125 ( sn phm)
ỏp s: 125 sn phm
C. HOT NG NG DNG
- Dy theo sỏch hng dn
___________________________________________________________
Thứ t ngày 16 tháng 12 năm 2015

Tit: 1

Hot ng giỏo dc: K thut
Bi 7:Ct khõu thờu sn phm t chn( tit 3)
( /C Thy dy)
---------------------------------------------------------

Tit:2+3

Ting Vit
Bi 17B:Mt phỏt minh nho nh ( tit 2+3)
I.Mc tiờu
- Theo sỏch hng dn hc
II. Chun b
- Giỏo viờn: K hoch dy hc, SHD, phiu bi tp.
- Hc sinh: Sỏch hng dn hc,v vit.
III. Phng ỏn
* Khi ng
- Hi ng t qun iu hnh cho lp chi trũ chi Phúng viờn
- Nh vua lo lng v iu gỡ?
- Hi ng t qun mi thy giỏo vo bi hc.
B. HOT NG C BN
H 5:
Cỏc on vn
Ni dung ca on vn
on 1 t u n bng nha.
Gii thiu cõy bỳt mỏy bng nha c
b mua.
on 2 t Cõy bỳt n búng loỏng T hỡnh dỏng bờn ngoi cõy bỳt.
a 3 t M np n vo cp.
T hỡnh dỏng bờn trong cõy bỳt v hot


Đoạn 4 đoạn cuối.

động của cây bút.
Nêu ný nghĩa của cây bút.

B. HOẠT ĐỘNG THƯCH HÀNH
Dạy theo sách hướng dẫn
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Dạy theo sách hướng dẫn
------------------------------------------------------------------------------

Tiết: 5

Toán
Bài 54: Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5( tiết 1).
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: kế hoạch dạy học, SHD, các tấm bìa cho HĐCB 1.
- Học sinh: Vở viết, sách hướng dẫn
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Thi đọc bảng chia 2 và 5”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
B. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ 4: Các số chia hết cho 2: 98; 326; 1000; 7536.
HĐ 5: Các số chia hết cho 5: 35; 660; 3000; 945.
------------------------------------------------------------------------------

Tiết: 5

Khoa học
Bài 18: Không khí gồm những thành phần nào?
Chúng có vai trò gì đối với sự cháy và sự sống?( tiết 3)
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, SHD, nến, lọ thủy tinh
- Học sinh: Sách hướng dẫn học,vở viết..
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Cùng múa hát dưới trăng”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH


HĐ 1: a. Để tạo ra ô xi ...
b. Dưới nước, nơi kín không có không khí...
c. Cung cấp đủ ô xi cho sự cháy...
HĐ 2: a. ý B ; b. ý D; c. ý C
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Dạy theo sách hướng dẫn
__________________________________________________________
Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2015

Tiết:1

Tiếng Việt
Bài 17C:Ai làm gì? ( tiết 1)
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, SHD, phiếu bài tập
- Học sinh: Vở viết, sách hướng dẫn
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ Thi giới thiệu hoặc trò chơi quê
mình”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ 2:
1. Câu 1, 2,3 là câu kể Ai làm gì?
2.
- Hàng trăm con voi đâng tiến về bãi.( Nêu lên hoạt động của con voi)
- Người các buôn làng kéo về nườm nượp.( Sự nhộn nhịp của các buôn làng đi xem
họi đua voi)
- Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn rang.( Sự khua chiêng múa trống của thanh
niên trong buôn làng)
---------------------------------------------------------

Tiết: 2

Toán
Bài 54: Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5( tiết 2).
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị


- Giáo viên: kế hoạch dạy học, SHD, phiếu bài tập.
- Học sinh: Vở viết, sách hướng dẫn
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Thi đọc quy tác dấu hiệu chia hết
cho 2 và 5”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 3: a. 650; 560; 506
b. 650; 560; 605; c. 650; 560
HĐ 2: a. 5; 10; 15, 20 b. 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; c. 10; 20
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Dạy theo sách hướng dẫn
------------------------------------------------------------------------------

Tiết: 3
Địa lí

Bài 7: Ôn tập. Em đã học được những gì?
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, SHD, phiếu bài tập.
- Học sinh: Vở viết, sách hướng dẫn.
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Khởi động Cùng múa hát dưới
trăng ”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 2:
Dãy Hoàng Liên Sơn Trung du Bắc Bộ
Tây Nguyên
Vị trí
a
c
b
Địa hình
f
e
d
Hoạt động sản xuất
h
l
k
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Dạy theo sách hướng dẫn
------------------------------------------------------------------------------

Tiết: 4

Hoạt động giáo dục:Thể chất
Bài: Đi kiễng gót hai tay chống hông. Tập hợp hàng ngang, dóng
hàng. Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi“Nhảy lướt sóng”.
( Đ/c Oanh dạy)


Tiết: 5

Khoa học
Bài :Ôn tập kiểm tra học kì 1 ( tiết 2)
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, SHD, phiếu kiểm tra.
- Học sinh: Vở viết, sách hướng dẫn.
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Khởi động mưa rơi”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 1: 1. thức ăn; 2. các chất; 3. hoạt động sống; 4. thức ăn; 5. sức khỏe; 6. thức ăn;
7.thay đổi.
HĐ 2: a. khoanh vào B; b. khoanh vào D;.

__________________________________________________
Thø sáu ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2015

Tiết:1

Tiếng Việt
Bài 17C:Ai làm gì?( tiết 2)
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, SHD, phếu bài tập.
- Học sinh: Vở viết, sách hướng dẫn
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ Thi đặt câu kể Ai làm gì?”
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 1: a-3; b-1; c-2
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Dạy theo sách hướng dẫn
------------------------------------------------------------------------------

Tiết:2

Lịch sử
Bài 4: Nước Đại Việt thời Trần( Từ năm 1226 đến năm 1400)
( tiết 3)


I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Kế hoạch dạy học, SHD.
- Học sinh: Sách hướng dẫn học,vở viết.
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Phóng viên”
- Ví dụ: Đại La là một thành trì như thê nào?
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 1: - Các bô lão
HĐ 2: 1-c; 2-b; 3-a
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Dạy theo sách hướng dẫn
---------------------------------------------------------

Tiết:3

Toán
Bài 55: Luyện tập
I.Mục tiêu
- Theo sách hướng dẫn học
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: Phiếu bài tập, bút dạ, thước kẻ.
- Học sinh: Sách hướng dẫn học,vở viết, thước kẻ.
III. Phương án
* Khởi động
- Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “Ô cửa bí mật”
+Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 708 : 354
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
HĐ 5: a. 850; 580; 508 b. 850; 580; 805 c. 580; 850;
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Dạy theo sách hướng dẫn
------------------------------------------------------------------------------

Tiết: 4

Hoạt động giáo dục: Đạo đức
Bài 8: Yêu lao động( tiết 2)
I. Mục tiêu
- Nêu được lợi ich của lao động
- Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp,ở trường, ở nhà phù hợp với khả
năng của bảng thân.


- Khơng đồng tình với những biểu hiện lười lao động.
- KNS: Qua bài rèn cho HS các kỹ năng sau:
+ Rèn kỹ năng xác đònh giá trò lao động
+ Rèn kỹ năng quản lí thời gianđể tham gia làm
những việc vừa sức ở nhà và ở trường
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
* GV : SGK , thẻ mục tiêu hoạt động
* HS : SGK, vở viết.
III TIẾN TRÌNH
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1.Thảo luận và xử lý tình huống

- Các nhóm bốc thăm chọn tình huống và điều hành thảo luận nhóm thảo luận BT 2
SGK trang 26
- HS các nhóm thảo luận và đóng vait heo tình huống đã chọn
- Gọi đại diện các nhóm trình bài kết quả thảo luận và đóng vai của nhóm mình
- Yêu cầu các nhóm NX theo các gợi ý:
+ Cách ứng xử trong mỗi tình huống như vậy đã phù hợp
chưa ? Vì sao ?
- Nhận xét và kết luận về cách ứng xử trong mỗi tình
huống .
2.Kể chuyện về các tấm gương u lao động

- HS kể cho nhau nhge những câu chuyện về các tấm gương u lao động của Bác Hồ
của các Anh hùng lao động,của các bạn trong lớp , trong trường, hoặc ở địa phương
mà em biết

- Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp
- GV có thể kể thêm những câu chuyện về tấm gương u lao động của Bác Hồ của
các Anh hùng lao động ( nếu HS khơng sưu tầm được)
- Nhận xét khen những nhóm kể hay, những nhóm sưu tầm được nhiều câu chuyện
3 Sưu tầm ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về ý nghĩa , tác dụng của lao động

- HS trình bày trong nhóm nghe những câu ca dao , tục ngữ ,
thành ngữ nói về ý nghóa , tác dụng của lao động


- Nhóm trường tổng hợp lại

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
- Nhóm khác bổ sung
- GV nhận xét – khen nhóm sưu tầ được nhiều
4- Kể chuyện ước mơ

- u cầu các nhóm trao đổi theo các câu hỏi sau :
+ Khi lớn lên em mơ ước sẽ làm nghề gì ?
+ Tại sao em lại yêu thích nghề đó?
+ Để thực hiện ước mơ của mình em cần phải làm gì?
- Một số HS trình bày trước lớp ( bạn trình bày xong mời bạn khác trình bày)
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- u cầu HS về nhà sưu tầm thêm những câu chuyện về các tấm gương u lao động
của Bác Hồ của các Anh hùng lao động,của các bạn trong lớp , trong trường, hoặc ở
địa phương mà em biết
- Làm tốt các việc tữ phục vụ bả thân.Tích cực tham gia vào các cơng việc ở nhà, ở
trường và ngồi xã hội
*****
---------------------------------------------------------

Tiết:5
Sinh hoạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×