Tải bản đầy đủ

ban du an dau tu 2008

cộng hoà xã hội chủ nghĩa viêt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
bản dự án đầu t
I/ Tên địa điểm :
-Tên dự án : Phát triển chăn nuôi . Chủ yếu là nuôi lợn nái sinh sản, nuôi
gà, vịt và làm ao nuôi cá .
- Vị trí : Tại khu Nà Hin, Thôn Nà Đấu, Xã Hảo Nghĩa, Huyện Na Rì,
Tỉnh Bắc Kạn . Với vị trí khu đất của gia đình rộng hơn 3000 m2,có đờng xe
đi lại thuận lợi cho viêc làm chang trại chăn nuôi.
- Chủ đầu t : Hoàng Văn Đặng
- Quê quán : Thôn Khu Chợ - Xã Hảo Nghĩa - Huyện Na Rì - Tỉnh
Bắc Kạn.
-Thời gian hoạt động của dự án là : lâu dài.
II/ Mục đích của dự án :
- về kinh tế : Tăng sản phẩm cho xã hội, tăng đàn gia súc gia cầm cho
địa phơng,tăng nguồn phân bón và tăng thêm thu nhập cho gia đình.
-về kĩ thuật : áp dụng khoa học kĩ thuật về vật nuôi .
-về mục tiêu xã hội : Giải quyết đợc công ăn việc làm ,tăng thu nhập
,nâng cao đời sống .
III/ Chỉ tiêu kinh tế của dự án:
-Số lợng dự án:

+về lợn nái : Nuôi 30 con lợn nái sau 3 năm sẽ đẻ 4 lứa bằng 1.200 con
lợn con.
+Về gà : Mỗi năm nuôi 300 con sau 3 năm là 900 con.
+Về vịt: Mỗi năm nuôi 200 con sau 3 năm là 600 con.
+về cá: Mỗi năm nuôi 250 kg sau 3 năm là 750 kg.
-về kĩ thuật : Chăn nuôi theo đúng kĩ thuật. Mời cán bộ thú y đến kiểm
tra thờng xuyên,tiêm phòng theo định kì, để phòng chống bệnh kịp thời.
-Về lịch trình sản xuất: Chuẩn bị , xây chuồng trại kiên cố, đầy đủ phù
hợp với vật nuôi.
IV/ Về tài chính kinh tế :
-tình hình tài chính gia đình không đủ đầu t vào dự án là : 500.000.000 đ
(năm trăm triệu đồng).
+Vốn tự có của gia đình là: 200.000.000 đ
+Vốn vay ngân hàng là : 300.000.000 đ
-Giá thành : Giá bán sản phẩm theo thời giá của thị trờng ổ địa phơng.
-Kết quả hoạt động tài chính sau 3 năm thực hiện :
+Về lợn : 30 con lợn nái sau 3 năm đẻ 4 lứa .Mỗi lứa một nái đẻ 10 con
lợn con. Lứa đầu 30 con lợn nái x 10 con lợn con = 300 con lợn con.Với giá
bình quân là 500.000 đ/ 1 con.Sễ là 300 con x 500.000 đ = 150.000.000 đ.
-Vậy 4 lứa là : 1.200 con lợn con x 500.000 đ = 600.000.000 đ.
+Về gà : Sau 3 năm nuôi đợc 900 con x 80.000 đ / 1 con =72.000.000 đ
+Về vịt : Sau 3 năm nuôi đợc 600 con x100.000 đ / 1 con =60.000.000
đ
+ Về cá : Sau 3 năm nuôi đợc 750 kg x 40.000 đ / 1 kg = 31.500.000
đ
-Vậy tổng doanh thu là :
763.500.000 đ
- Trong đó chi phí là :
+San ủi giải phóng mặt bằng là : 30.000.000 đ
+ Tiền vật liệu xây chuồng trại là : 120.000.000 đ.
+ Tiền mua lợn giống là: 60.000.000 đ.
+Tiền mua thức ăn chăn nuôi là : 180.000.000 đ.
+ Tiền thuê công nhân là : 70.000.000 đ.
+ Tiền thuốc thú y là: 5.000.000 đ.
+ Chi các khoản khác là : 35.000.000 đ.
- Tổng chi là: 500.000.000 đ.
- lợi nhuận tổng thu là : 763.500.000 đ.
+Chi phí hết : 500.000.000 đ.
+ Còn đợc lãi là : 263.500.000 đ.
Sau 3 năm thự hiện,đem so sánh mức độ tiền vốn tiêu hao và mc độ hiệu


quả đem lại vốn . Thấy đợc khả năng sinh lợi , lợi nhuận đợc hơn 1/ 2 vốn đầu
t vào . Chăn nuôi không bị lỗ mà còn có cơ sở đầu t vào chăn nuôi trong những
năm tiếp theo.
Với những suy nghĩ và hạch toán trên . Tôi xin vay vốn của Ngân Hàng là
300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng chẵn) để đầu t.
-Thời gian thu hồi vốn là 36 tháng . trong 36 tháng tôi sễ trả lãi đầy đủ
theo quy định của Ngân Hàng .
V/ Tổ chức quản lí sản xuất :
-Tận dụng hết khả năng , nhân lực của gia đình , tận dụng thêm nhân lực
của địa phơng.
-Quản lý điều hàng là: Chủ gia đình
VI/ Hiệu quả kinh tế :
-Hiệu quả sử dụng vốn đầu t . So sánh doanh thu với vốn khinh doanh
thấy đợc hiệu quả kinh tế cao , đợc nguồn vốn lâu dài để tiếp tục ohát triển .
-Đối với xã hội : Góp đàn gia súc cho địa phơng , tăng nguồn phân bón
cho nông nghiệp.
-Là ngời giám nghĩ giám làm để góp phần cho đất nớc đợc giàu mạnh ,
tăng thu nhập cho gia đình.
Kết luận về những đề nghị :
Trên đây là tờ trình luận chứng đề án đầu t phát triển sản xuất , chăn nuôi
cho hộ gia đình có đủ nhân lực , điều kiện và có đủ trình độ nghiên cứu , học
hỏi, chắc chắn đề án sễ thành công và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Đề nghị Ngân Hâng duyệt và cấp vốn cho đầu t ./.
Ngày.....Tháng.....Năm 2008.
Chủ dự án.


Hoàng Văn Đặng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×