Tải bản đầy đủ

bài tập trắc nghiệm chương 5

Chương 5:
Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm :CH
4
và H
2
cần 1 mol oxi.Phần trăm theo thể tích của CH
4
và H
2

trong hỗn hợp lần lượt là:
A.50% mỗi chất B.33.3% và 66.7% C.66.7% và 33.3% D.87.7% và 12.3%
Câu2:Điều kiện nào sau đây sai khi nói về ankan:
A.Là hiđrô cacbon no mạch hở C.Clo hóa theo tỉ lệ mol 1:1chỉ tạo một sản phẩm thế duy nhất
B.Chỉ chứa liên kết xích ma trong phân tử D.Có phản ứng hoá học đặc trưng là phản ứng thế.
Câu 3:Hợp chất hữu cơ (CH
3
)
2
CHBr(C
2

H
5
)CH
2
CH
2
CH
3
có tên là:
A.4-brôm-etyl-5-metyl hexan B.3-brôm-3-etyl-2metyl hexan
C.4-brôm-5,5-đimetyl-4-etyl pentan D.2-brôm-2-etyl-1,1-đimetyl pen tan
Câu 4:trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách:
A.Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút B.Crăckinh butan.
C.Thuỷ phân nhôm cácbua trong môi trường axit D.Từ cacbon và hiđrô
Câu 5:Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xíclopropan đi vào dung dịch brôm sẽ quan sát được hiện tượng
nào sau đây:
A.màu của dung dịch bị nhạt dần và không có khí thoát ra B.Màu của dung dịch không đổi màu.
C.Màu của dung dịch nhạt dần và có khí thoát ra D.Màu của dung dịch mất hẳn và không có khí thoát ra.
Câu 6:Oxi hoá hoàn toàn 0,224lít (đktc) xicloankan X thu được1,76g khí CO
2
.Biết X làm mất màu
dung dịch brôm.Vậy X là:
A.xiclopropan B.xiclobutan C.mêtylxiclopropan D.mêtylxiclobutan.
Câu 7:Tính chất hoá học đặc trưng của dãy đồng đẵng ankan là:
A.Tham gia phản ứng oxi hoá hoàn toàn (cháy)tạo ra CO
2
và H
2
O C.Tham gia phản ứng crăckinh
B.Tham gia phản ứng oxi hoá không hoàn toàn. D.Tham gia phản ứng thế theo cơ chế gốc tự do
Câu 8:Đốt cháy hoàn toàn một hiđrôcacbon X thu đượcV
2
co
= ¾ Vhơi H
2
O(đktc).
Công thức phân tử của X sẽ là
A.C
2
H


6
B.C
3
H
8
C.C
3
H
6
D.C
4
H
10
Câu 9:Số đồng phân của C
4
H
10
và C
4
H
9
Cl lần lượt là :
A.3 và 5 B.2 và 4 C.2 và 6 D.2 và 5.
Câu 10:Ankan là:
A.những hiđrôcacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn
B.những hiđrôcacbon mạch hở,chỉ có liên kết đơn trong phân tử
C.những hiđrôcacbon không tham gia phản ứng cộng
D.Những hiđrô cacbon mà trong phân tử chỉ có cacbon và hidrô.
Câu 11:Số đồng phân của C
5
H
12
là:
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 12:Công thức phân tử của ankan có chứa 12 hiđrô là:
A.C
4
H
12
B.C
5
H
12
C.C
6
H
12
D.C
12
H
12
.
Câu 13:Công thức phân tử và số đồng phân của ankan có tỉ khối hơi so với hiđrô bằng 36 là:
A.C
5
H
12
,4 đồng phân B.C
5
H
10
,5 đồng phân C.C
5
H
12
,3 đồng phân D.C
6
H
14
,5 đồng phân.
Câu 14:Công thức phân tử ,số đồng phân của ankan có CTĐGN là C
2
H
5
là:
A.C
2
H
5
;2đồng phân B.C
4
H
10
;2 đồng phân C.C
4
H
10
;3 đồng phân D.C
5
H
12
;3 đồng phân.
Câu 15:Đốt cháy hoàn toàn 1 lít ankan sinh ra 2 lít khí CO
2
ở cùng điều kiện.An kan đó là:
A.mêtan B.êtan C.Propan D.butan.
Câu 16:n- butan tác dụng với clo theo tỉ lệ 1:1 cho ra sản phẩm chính là:
A.1- clo Butan B.1,1- điclo butan C.2- clo butan D.3- clo butan.
Câu 17:Công thúc phân tử của xicloankan có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 3 là:
A.C
5
H1
0
B.C
5
H
12
C.C
6
H
12
D.C
6
H
14
Câu 18: Xicloankan C
6
H
12
khi tác dụng với clo ngoìa ánh sáng chỉ cho 1 dẫn xuất monoclo.vậy nó là:
A.xiclopentan B.xiclohexan C.1,2,3 – trimetyl xiclopran D.metylpentan.
1
Câu 19:Có các công thức cấu tạo sau:
CH
3
- CH
2
-CH
2
-CH
3
CH
3
- CH
2
-CH
2
CH
2
-CH
2
CH
3
CH
2

CH
3
CH
3
CH
3
CH
2
CH
3
Bốn công thức cấu tạo trên biểu diễn cho :
Amột chất B.hai chất C.ba chất D.Bốn chất
Câu 20:Chọn câu đúng trong các câu sau:
A.CH
4
có nhiều trong nước ao B.CH
4
có nhiều trong các mỏ(khí,dầu,than)
C.CH
4
có nhiều trong nước biển D.CH
4
có nhiều trong khí quyển.
Câu 21:cho khí clo và metan vào trong ống nghiệm.Phản ứng sẽ xảy ra khi :
A.có bột Fe B.Đặt dưới ánh sáng khuếch tán C.thêm chất xúc tác Fe D.tất cả đều sai.
Chương 6: ANKEN-ANKAĐIEN - ANKIN
Câu 1: Đièu kiện để một anken có đồng phân cis-trans là:
A. Phân tử anken phải có cấu tạo đối xứng B.phân tử anken phải nằm toàn bộ trong một mạt phẳng.
C. Phải là một anken -2 D.Mỗi ngtử C mang nối đôi liên kết với 2 nhóm khác nhau.
Câu 2: Hợp chất hữu cơ sau đây không có đồng phân hình học cis-trans là:
A.CHCl=CHCl B.CH
3
CH=CHCH
3
C.CH
3
CH=CHC
2
H
5
D.(CH
3
)
2
C=CHCH
3
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm ankan X và anken Y có cùng số nguyên tử C
thu được 26,4 g CO
2
.Công thức phân tử của X,Y lần lượt là:
A.C
5
H
12
;C
5
H
10
B.C
3
H
8
,C
3
H
6
C.C
4
H
10
,C
4
H
8
D.C
2
H
6
,C
2
H
4
.
Câu 4:hỗn hợp X gồm một olephin M và H
2
có khối lượng phân tử trung bình 10,67 đi qua Ni nung nóng thu
được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H
2
bằng 8.biết m phản ứng hết,Công thúc phân tử của M là :
A. C
3
H
6
B.C
5
H
10
C.C
4
H
8
D.C
2
H
4
.
Câu 5: Xác định loại của phản ứng :
CH
2
= CH
2
+ Br
2

 →
CH
2
Br-CH
2
Br
A. Phản ứng cộng và oxi hoá khử B.Phản ứng oxi hoá khử C.phản ứng brôm hoá D.Phản ứng cộng.
Câu 6: Tên gọi sau đây đúng (theo IUPAC):
A.3,4-đimetylpen-1 B.3-iso-propylbutan-1 C.2,3-đimetylpenten-4 D.2-iso-propylbutan-3.
Câu 7: Những phương trình phản ứng điều chế C
2
H
2
nào sau đây là đúng (có đủ điều kiện thích hợp)
(1)CaC
2
+ 2H
2
O
 →
C
2
H
2
+ Ca(OH)
2
(2)2CH
4

 →
C
2
H
2
+ 3H
2
(3)C
4
H
10

 →
C
2
H
2
+ H
2
+ C
2
H
6
(4)Al
4
C
3
+ 12H
2
O
 →
4Al(OH)
3
+ 3C
2
H
2
A.(1);(2) B.(1);(2);(3);(4) C.(3);(4) D.(1);(3)
Câu 8: Dẫn hỗn hợp M gồm hai chất X,Y có công thức phân tử C
3
H
6
và C
4
H
8
vào dung dịch brôm trong CCl
4

thấy dung dịch brôm bị nhạt màu và không có khí thoát ra .Vậy :
A.X,Y là 2 anken đồng đẵng của nhau. C.X,Y là 2 xicloankan đồng đẵng của nhau.
B.X,Y không phải là 2 anken đồng đẵng của nhau. D.X,Y là propilen và xiclobutan.
CH
3
Câu 9:Hợp chất CH
3
-C-CH
2
-CH=CH
2
cố tên là gì?
CH
3
A.2-đimetylpent-4-en B.2,2-đimetylpent-4-en C.4-đimetylpent-1-en D.4,4-đimetylpent-1-en.
Câu 10:các nhận xét sau đây đúng hay sai?
A.Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n B.Tất cả các chất có CT chung là CnH2n đều là anken.
C.Tất cả các anken đều làm mất màu dd brôm D.Tất cả các chất làm mất màu dd brôm đều là anken
Câu 11:Ý kiến nào sau đây đúng khi nói về phản ứng của etylen với clo?
A.Chỉ xảy ra phản ứng cộng B.Chỉ xảy ra phản ứng phân huỷ
C.không xảy ra phản ứng D.Cả A,B,C đều sai.
Câu 12:Tên của sản phẩm phản ứng sau:CH
2
=CH
2
+ HBr
 →
A.Brômmo etyl B.Etyl brômmua C.3-metyl pent-1-en D.3-metyl pent-4-en
2
Câu 13:Số đồng phân của hợp chất có công thức C
5
H
10
là:
A.3 B.4 C.5 D.6
Câu 14:Để phân biệt các chất khí butan với buta-1,3-đien người ta :
A.Đốt cháy B.Dùng dd brôm C.Dùng dd thuốc tím D.Cả B và C
Câu 15:Đề hiđrô hoá isopentan thu được bao nhiêu đồng phân pentađien?
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 16:Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với dd HBr(1:1) ở -80
o
C.Sản phẩm chính thu được là?
A.3-brômbut-1-en B.2,3-đibrômbutan C.1-brôm buten-2 D.1,4-đibrômbutan
Câu 17:etilen có lẫn tạp chất SO
2
,CO
2
,hơi nước.Có thể loại bỏ tạp chất bằng cách nào dưới đây?
A.Dẫn hỗn hợp đi qua bình đựng brôm dư B.Dẫn hỗn hợp đi qua bình đựng dd NaCl dư.
C.Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình đựng dd brôm dư và bình đụng CaO
D.Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình đựng dd brôm dư và bình đựng dd H
2
SO
4
đặc.
Câu 18:Có bao nhiêu đồng phân (kể cả đồng phân hình học)có cùng công thức phân tử C
5
H
10
.
A.12 B.10 C.9 D.8
Câu 19:Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ A đối với Hiđrô bằng 23.vậy khối lượng phân tử chất A là:
A.46 B.23 C.48 D.28
Câu 20:Một hiđrô cacbon X đốt cháy cho ra nH
2
O=nCO
2
.Vậy X có thể là :
(1)Anken (2)Xicloankan (3)Ankađien (4)Ankin
A.Chỉ (1) B.Chỉ (1) và (2) C.Chỉ có (1) và (3) D.Chỉ có (4)
Câu 21:Trong các hiđrô cacbon sau:propen,buten-1,buten-2,pentađien-1,4 và pentađien-1,3.Hiđrô cacbon có hiện
tượng đồng phân cis- trans là:
A.Chỉ có propen và buten-2 B.pentađien-1,4 và buten-1 C.buten-2 và pentađien-1,3 D.propen và buten-1
Câu 22:Gọi tên hiđrôcacbon sau: CH
3
-CH=CH-CH-CH=CH
2
C
2
H
5
CH
3
A.5-etyl-3-metyl-hexađien-1,5 B.3,5-đimetylheptađien-1,4
C.2-etyl-4-metylhexađien-2,5 D.2-etyl-4-metylhexađien-3,6
Câu 23:Gọi tên của anken sau: CH
3
CH
3
-C-CH
2
-C=CH-CH
3
CH
3
C
2
H
5
A.3-etyl-5,5-đimetylhexen-3 B.2,2-đimetylheptađien-1,4
C.3-etyl-5,5-đimetylhexen-2 D.4-đimetyl-2,2-đimetylhexen
Câu 24:Để nhận ra 3 bình đựng riêng rẽ 3 khí sau:SO
2
,C
2
H
2
,NH
3
.Người ta dùng hoá chất nào sau đây:
A.Quỳ tím ẩm B.DD Ca(OH)
2
C.DD CuCl/NH
3
D.DD Br
2
Câu 25:Tam hợp axetilen trong điều kiện thích hợp sẽ tạo ra:
A.Toluen B.Buta-1,3-đien C.n-butađien D.Benzen
Câu 26:Tam hợp propin trong điều kiện thích hợp sẽ tạo ra:
A.toluen B.n-propin benzen C.iso-propin benzen D.1,3,5-trimetylbenzen
Câu 27:Đốt cháy hết một mol hiđrôcacbon A cần 2,5 mol O
2
.Vậy A là:
A.Ankan B.Anken C.C
3
H
4
D.C
2
H
2
Câu 28:Đốt cháy một hiđrôcacbon A thu được 17,6g CO
2
và 3,6g H
2
O.dãy đồng đẵng của A,CTPT,CTCT của A
và số lít dd Br
2
0,1Mmà lượng a có thể làm mất màu là:
A.Anken,C
2
H
4
,CH
2
=CH
2
,2 lít B.Ankin,C
2
H
2
,CH

CH,4 lít
C.Ankin,C
3
H
4
,CH
3
-C

CH,4lít D.Anken,C
3
H
6
,CH
3
-CH=CH
2
,2 lít
Câu 29:Một trong những phương pháp sau đây tốt nhất để phân biệt khí metan và khí etylen là:
A.Dựa vào tỉ lệ thể tích khí O
2
tham gia phản ứng đốt cháy C.So sánh khối lượng riêng
B.Sự thay đổi màu của dung dịch nước brôm D.Phân tích định lượng hợp chất
Câu 30:Khí metan có lẫn tạp chất là etilen,dd có thể dùng tinh chế metan là:
3
A.nước vôi trong B.DD axit C.Nước brôm D.DD NaCl
Câu 31:Khí C
2
H
2
có lẫn CO
2
,SO
2
và hơi nước.Để thu axetilen tinh khiết có thể lần lượt dùng :
A.NaOH dư,nước biển B.DD brôm,dd H
2
SO
4
đặc C.H
2
SO
4
đ,ddNaOH D.dd KOH dư,H
2
SO
4
đ
Câu 32:Số đồng phân mạch hở ,có nối ba của C
5
H
8
là :
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 33:Cho các thuốc thử :dd HCl,dd AgNO
3
,khí Cl
2
,dd brôm,quỳ tím.Chỉ dùng 2 trong số các thuốc thử trên để
phân biệt bốn chất lỏng :n-hexan ,hex-2-en,dd muối ăn và dung dịch NH3.Đó là:
A.Quỳ tím và AgNO
3
B.DD AgNO
3
và dd Br
2
C.DD HCl và dd Br
2
D.khí Cl
2
và quỳ tím
Câu 34:Khi đốt cháy 5,6 lít một hợp chất hữu cơ A ở thể khí ,người ta thu được 16,8 lít CO
2
và 13,5g hơi nước
một lít chất A có khối lượng 1,875g.Các thể tích đo được ở đktc.Chất hữu cơ A có khả năng lam mất màu dd
nước brôm hoặc dd thuốc tím.Vậy A là:
A.Etilen B.Propilen C.Butilen D.Xiclobutan
Câu 35:Đốt cháy hoàn toàn 1,68g một hiđrôcacbon có M=84 cho ta 5,28g CO
2
.Vậy số nguyên tử C trong
hiđrôcacbon là:
A.4 B.5 C.6 D.7
Câu 36:Phản ứng :CH
3
COOH + CH

CH
 →
CH
3
COOCH=CH
2
.Thuộc loại phản ứng nào sau đây?
A.Phản ứng thế B.Phản ứng cộng C.Phản ứng tách D.Không thuộc về ba loại phản ứng trên.
Câu 37:Phản ứng CH

CH +2AgNO
3
+2NH
3
AgC

CAg +2NH
4
NO
3
.Thuộc loại phản ứng nào?
A.Phản ứng thế B.Phản ứng cộng C.Phản ứng tách D.Không thuộc về ba loại phản ứng trên.
Câu 38:Phản ứng hoá học đặc trưng của Hiđrôcacbon no là:
A.phản ứng thế B.phản ứng tách C.Phản ứng trùng hợp D.phản ứng oxi hoá
Câu 39:phản ứng hoá học đặc trưng của Hiđrôcacbon không no là:
A.Phản ứng thế B.Phản ứng tách C.Phản ứng cộng D.Phản ứng oxi hoá .
Câu 40:Ứng với công thức phân tử C
5
H
8
có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau?
A.3 B.4 C.2 D.5
Câu 41:Ứng với công thức phân tử C5H
10
có bao nhiêu anken đồng phân của nhau?
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 42:Khi sục khí axetilen (C
2
H
2
)đi qua dung dịch AgNO
3
/NH
3
thì thấy xuất hiện :
A.Kết tủa màu trắng B.Kết tủa màu đỏ C.Kết tủa vàng nhạt D.Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 43:Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H
2
ở nhiệt độ cao,có niken làm xúc tác,có thể thu được:
A.Butan B.isobutan C.isobutilen D.Pentan
Câu 44:Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brôm:
A.Butan B.But-1-en C.Cacbonđioxit (CO
2
) D.Metylpropan
Câu 45:Đốt cháy 2,3g hỗn hợp hai hiđrôcacbon no liên tiếp nhau trong dãy đồng đẵng thu được
3,36lit CO
2
(đktc) .Công thúc phân tử của hai hiđrôcacbon đó là:
A.CH
4
,C
2
H
6
B.C
2
H
3
,C
3
H
8
C.C
2
H
4
,C
3
H
6
D.C
3
H
6
,C
4
H
8
Câu 46:Cho các chất sau:C
2
H
5
OH và CH
3
OCH
3
.hai chất này là
A.Đồng đẵng B.Đồng phân C.Đồng vị D.Giống nhau
Câu 47:Hỗn hợp X gồm 2 ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng .Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X qua bình brôm dư thấy
khối lượng bình tăng lên 11,4g.công thức phân tử của X là:
A.C
2
H
2
và C
3
H
4
B.C
3
H
4
và C
4
H
6
C.C
4
H
6
và C
5
H
8
D.C
5
H
8
và C
6
H
10
Câu 48:Công thúc phân tử của ankin có tỉ khối hơi so với hiđrô bằng 41 là:
A.C
5
H
10
B.C
5
H
12
C.C
6
H
12
D.C
6
H
10
Câu 49:Công thưc phân tử của anken có tỉ khối hơi so với hiđrô bằng 21 là:
A.C
3
H
8
B.C
4
H
8
C.C
3
H4 D.C
3
H
6
Câu 50:

Sản phẩm của phản ứng trimehoá axetilen là:
A.Buta-1,3-đien B.But-2-en C.Hex-1,3-en D.Benzen.
4


5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×