Tải bản đầy đủ

TOAN 5 ÔN TẬP PHÂN SỐ.ppt

07/21/13
1
07/21/13
2
Th ba ng y 29 th¸ng 3 n m 2005ứ à ă
M«n : to¸n
B i : à «n tËp vÒ ph©n sè
* H·y nªu mét vµi vÝ dô vÒ ph©n sè :
;
3
5
1
4


H·y chØ ra tö sè vµ mÉu sè , nªu râ mèi quan hÖ gi÷a
tö sè vµ mÉu sè
* Ghi nhí :
07/21/13
3
Th ba ng y 29 th¸ng 3 n m 2005ứ à ă

M«n : to¸n
B i : à «n tËp vÒ ph©n sè
07/21/13
4
Th ba ng y 29 th¸ng 3 n m 2005ứ à ă
M«n : to¸n
B i : à «n tËp vÒ ph©n sè
07/21/13
5
Th ba ng y 29 th¸ng 3 n m 2005ứ à ă
M«n : to¸n
B i : à «n tËp vÒ ph©n sè

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×