Tải bản đầy đủ

Phương trình Oxyz PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 234 BTTN ( Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải)

TỔNG BIÊN SOẠN VÀ TỔNG HỢP

234 BTTN PHƯƠNG
TRÌNH MẶT PHẲNG
TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ GIẢNG DẠY CHO HỌC
SINH THƯỜNG


LẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Phương pháp:
1) Để lập phương trính của một (P) ta cần tím một điểm mà (P) đi qua và một
VTPT của (P) . Khi tím VTPT của (P) chúng ta cần lưu ý một số tình chất sau :
r r
· Nếu giá của hai véc tơ không cùng phương a, b có giá song song hoặc nằm
r
r r
trên (P) thí n = éêa, bù
là một VTPT của (P) .
ë ú
û
· Nếu hai mặt phẳng song song với nhau thí VTPT của mặt phẳng này cũng là

VTPT của mặt phẳng kia.
uuur
· Nếu (P) chứa (hoặc song song) với AB thí giá của véc tơ AB sẽ nằm trên
(hoặc song song) với (P) .
· Nếu (P) ^ (Q) thí VTPT của mặt phẳng này sẽ có giá nằm trên hoặc song
song với mặt phẳng kia.
uuur
· Nếu (P) ^ AB thí AB là một VTPT của (P) .
· Thông thường để lập phương trính mặt phẳng ta thường đi tím cặp véc tơ có
giá song song hoặc nằm trên (P) , từ đó tím được VTPT của (P) .
2) Các trường hợp đặc biệt
· Mặt phẳng (  ) đi qua ba điểm không trùng với gốc tọa độ A(a;0;0), B(0;b;0),
x y z
C(0;0;c) có phương trính + + = 1.
a b c
· Các mặt phẳng tọa độ (Oyz) : x = 0, (Ozx) :y = 0, (Oxy) : z = 0.
· Mặt phẳng (a ) qua gốc tọa độ Ax + By + Cz = 0.
· Mặt phẳng (a ) song song (D ¹ 0) hoặc chứa (D = 0) trục Ox có dạng
By + Cz + D = 0.
· Mặt phẳng (a ) song song (D ¹ 0) hoặc chứa (D = 0) trục Oy có dạng
Ax + Cz + D = 0.
· Mặt phẳng (a ) song song (D ¹ 0) hoặc chứa (D = 0) trục Oz có dạng
Ax + By + D = 0.
· Mặt phẳng (a ) song song (D ¹ 0) với mặt phẳng (Oxy) có phương trính là
Cz + D = 0.
· Mặt phẳng (a ) song song (D ¹ 0) với mặt phẳng (Oyz) có phương trính là
Ax + D = 0.
· Mặt phẳng (a ) song song (D ¹ 0) với mặt phẳng (Ozx) có phương trính là
By + D = 0.
Ví dụ 1.2.6 Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trọng tâm tam giác là G(3; 6; 1)

và trung điểm của BC là M(4; 8; - 1). Đường thẳng BC nằm trong mặt phẳng
2x + y + 2z - 14 = 0. Tím tọa độ các đỉnh A, B, C.
Lời giải.

Gọi tọa độ A(x A ; yA ; z A ).
uuur
uuur
Ta có: GA(x A - 3; yA - 6; z A - 1), MG(- 1; - 2; 2).


1


íï x A - 3 = - 2 íï x A = 1
ïï
ï
ïì y - 6 = - 4 Û ïïì y = 2 Þ A(1; 2; 5).
ïï A
ïï A
ïỵï z A - 1 = 4
ïỵï z A = 5
Do B thuộc mặt phẳng 2x + y + 2z - 14 = 0 Þ B(a; 14 - 2a - 2b; b).
uuur
uuur
Suy ra MB(a - 4; 6 - 2a - 2b; b + 1), MA(- 3; - 6; 6).
Tam giác ABC vuông cân tại A nên phải có:
uuur uuur
íï MA.MB = 0 í
íïï MA ^ MB ïï
ï - 3(a - 4) - 6(6 - 2a - 2b) + 6(b + 1) = 0
Û ì uuuur uuur Û ïì
ì
ïïỵ MA = MB ïï MA = MB
ïỵï (a - 4) 2 + (6 - 2a - 2b) 2 + (b + 1) 2 = 81
ïỵ
íï a = 2 - 2b
íï a = 2 - 2b
ïì
Û ïì
Û
ïïỵ (2 + 2b) 2 + (2 + 2b) 2 + (b + 1) 2 = 81 ïïỵ (b + 1) 2 = 9
uuur
uuur
Ví GA = 2MG nên

íï a = 2 - 2b
íï a = 2 - 2b
ïï
ïï
éb = 2; a = - 2
Û ïì éb + 1 = 3 Û ïì éb = 2
Û ê
.
êëb = - 4; a = 10
ïï ê
ïï ê
ïïỵ êëb + 1 = - 3 ïïỵ êëb = - 4
Nếu a = - 2; b = 2 thí B(- 2; 14;2), C(10; 2; - 4).
Nếu a = 10; b = - 4 thí B(10; 2; - 4), C(- 2; 14;2).
Ví dụ 2.2.6 Trong không gian tọa độ Oxyz ,

1. Cho các điểm A(1;0;0), B(0;b;0) , C(0;0;c) , trong đó b, c dương và mặt phẳng
(P) : y - z + 1 = 0 . Xác đònh b và c , biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt
1
phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) bằng .
3
2. Cho các điểm A(5; 3; - 1), C(2;3; - 4) là các đỉnh của hính vuông ABCD. Tím
tọa độ điểm D biết điểm B nằm trên mặt phẳng có phương trính
(a ) : x + y - z - 6 = 0.
Lời giải.

x y z
1. Phương trính (ABC) : + + = 1
1 b c

Ví (ABC) ^ (P) Þ
Mà d(O, (ABC)) =
Vậy b = c =

1 1
- = 0 Û b = c Þ (ABC) : bx + y + z - b = 0 .
b c
1
Þ
3

b
2

b +2

=

1
1
Û b = (do b > 0 ).
3
2

1
là giá trò 2an tím.
2

ỉ7

2. Tâm hính vuông I çç ; 3; - ÷
÷
÷.
çè 2

uuur
uur
Gọi B(x; y; z) thí AB(x - 5; y - 3; z + 1), CB(x - 2; y - 3; z + 4).
íï B Ỵ (a )
íï x + y - z - 6 = 0
ïï
ïï
ï
Ta có ì AB = CB Û ìï x + z - 1 = 0
ïï uuur uur
ï
ïï AB.CB = 0 ïïïỵ (x - 5)(x - 2) + (y - 3) 2 + (z + 1)(z + 4) = 0


2


Giải ra ta có B(2; 3; - 1) hoặc B(3; 1; - 2).
Suy ra các điểm cần tím tương ứng là D(5; 3; - 4) hoặc D(4; 5; - 3).
Ví dụ 3.2.6 Trong không gian Oxyz

1. Cho 2 điểm A(2;0;1), B(0; - 2;3) và mặt phẳng (P) : 2x - y - z + 4 = 0 . Tím tọa độ
điểm M thuộc (P) sao cho MA = MB = 3
Đề thi ĐH Khối A – 2011
2
2
2
2. Cho mặt cầu (S) có phương trính x + y + z - 4x - 4y - 4z = 0 và điểm
A(4; 4;0) . Viết phương trính mặt phẳng (OAB) , biết B thuộc (S) và tam giác OAB
đều. Đề thi ĐH Khối A – 2011
Lời giải.

Đăng ký
mua file word trọn bộ chun đề khối 10,11,12:
uuur
1. Gọi E là trung điểm AB ta có: E(1; - 1; 2) , AB = (- 2; - 2; 2)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Soạn tin nhắn “Tơi muốn mua tài liệu”

Gửi đến số điện thoại: 0969.912.851
Phương trính mặt phẳng trung trực (Q) của AB có phương trính: x + y - z + 2 = 0 .
Ví MA = MB nên suy ra M Ỵ (Q) Þ M Ỵ (P) Ç (Q)
íï
3
ï
íïï 2a - b - c + 4 = 0 ïï c = 3 + 2 a
Gọi M(a; b;c) suy ra: ì
Þ ì
ïïỵ a + b - c + 2 = 0
ïï
1
ïï b = 1 + a
2
ïỵ
2

ỉ1
ư ỉ3
Mặt khác: MA 2 = 9 Þ (a - 2) 2 + çç a + 1÷
+ ç a+
÷
÷
çè 2
ø èçç 2
6
Giải ra ta được a = 0, a = 7

2

ư

÷
÷ = 9.
ø


Vậy có hai điểm thỏa yêu cầu bài toán là: M (0;1;3), M çççè
2. Xét B(a; b;c) . Ví tam giác AOB đều nên ta có hệ:
íï a + b - 4 = 0
íïï OA = OB íïï a 2 + b2 + c2 = 32
ïì
Û ì
Þ
Þ
ì
ïïỵ OA = AB ïï (a - 4)2 + (b - 4)2 + c2 = 32 ỵïï c2 = 32 - a 2 - b2

Mà B Ỵ (S) nên : a 2 + b2 + c2 - 4a - 4b - 4c = 0

ư
6 4 12 ÷
.
; ; ÷
ø
7 7 7÷

íï a = 4 - b
ïì
2
2
ỵïï c = 16 - 2b + 8b

Û (4 - b)2 + b2 + 16 - 2b2 + 8b - 4(4 - b) - 4b - 4c = 0
Hay c = 4 Þ b2 - 4b = 0 Þ b = 0, b = 4 . Do đó B(4;0; 4) hoặc B(0; 4; 4) .
uuur uuur
= (16; - 16;16) nên phương trính (OAB) :
· B(0; 4; 4) ta có éêOA,OBù
ú
ë
û
x- y+ z = 0 .
uuur uuur
= (16; - 16; - 16) nên phương trính (OAB) :
· B(4;0; 4) ta có éêOA,OBù
ú
ë
û
3


x - y- z = 0 .
Ví dụ 4.2.6 Trong không gian Oxyz

1. Cho hai mặt phẳng (P) : x + y + z - 3 = 0 và (Q) : x - y + z - 1 = 0 . Viết phương trính
mặt phẳng (R) vuông góc với (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ O đến (R)
bằng 2
2. Cho ba điểm A(0;1;2), B(2; - 2;1), C(- 2;0;1)
a) Viết phương trính mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C và tím tọa độ trực tâm tam
giác ABC
b) Tím tọa độ của điểm M thuộc mặt phẳng (P) : 2x + 2y + z - 3 = 0 sao cho
MA = MB = MC
Lời giải.

uur
uur
1. Mặt phẳng (P) có n P = (1;1;1) là VTPT, mp(Q) có n Q = (1; - 1;1) là VTPT.
uur 1 uur uur
íï (R) ^ (P)
Do ïì
Þ mp(R) có n R = éên P , n Q ù
= (1;0; - 1) là VTPT
ú
û
ïïỵ (R) ^ (Q)


Suy ra (R) : x - z + m = 0
Ta có d(O;(R)) =m
1+ 0 + 1

=

2 Û m= ±2

Vậy (R) : x - z ± 2 = 0 .
uuur
uuur
2. a) Ta có: AB = (2; - 3; - 1), AC = (- 2; - 1; - 1) Þ

uuur uuur
éAB, ACù= (2; 4; - 8) là một VTPT
êë
ú
û
của mp(ABC) . Phương trính mp(ABC) : x + 2y - 4z + 6 = 0 .
Gọi H(a; b;c) là trực tâm tam giác ABC Þ H Ỵ (ABC) Þ a + 2b - 4c + 6 = 0 (1)
uuur
uuur
Ta có: CH = (a;b - 1;c - 2), BH = (a - 2;b + 2;c - 1)
uuur uuur
íïï CH ^ AB íïï AB.CH = 0 ïíï 2a - 3b - c + 5 = 0
Þ ì uuur uuur
Û ì
Ví ì
(2)
ïïỵ BH ^ AC ïï BH.AC = 0 ïïỵ 2a + b + c - 3 = 0
ïỵ
Từ (1) và (2) suy ra a = 0; b = 1;c = 2 .
Vậy H(0;1; 2) .
b) Giả sử M(a;b;c) Ỵ (P) Þ 2a + 2b + c - 3 = 0 (3)
íï MA 2 = MB2 íï - 2b - 4c + 5 = - 4a + 4b - 2c + 9
Û
Do ïì
Û ïì
ïï MB2 = MC2
ï - 4a + 4b - 2c + 9 = 4a - 2c + 5
ïíïï 2a - 3b - c = 2
(4).
ì
ïïỵ 2a - b = 1

Từ (3) và (4) ta tím được: a = 2;b = 3;c = - 7
Vậy M(2;3; - 7) là điểm cần tím.
Ví dụ 5.2.6 Trong không gian Oxyz cho điểm A (2;0;0), M (0; - 3;6) .

1. Chứng minh rằng mặt phẳng (P): x + 2y - 9 = 0 tiếp xúc với mặt cầu tâm M
bán kình MO . Tím toạ độ tiếp điểm ?
4


2. Viết phương trính mặt phẳng (Q) chứa A, M và cắt các trục Oy, Oz tại các
điểm tương ứng B, C sao cho VOABC = 3
Lời giải.

1. Ta có OM = 3 5
2.(- 3) - 9
Do d (M,(P)) =
= 3 5 = OM , suy ra (P) tiếp xúc với mặt cầu tâm bán
12 + 22
kình OM .
Gọi H(a; b;c) là tọa độ tiếp điểm Þ H Ỵ (P) Þ a + 2b - 3 = 0 (1)
uuur uur íïï a = b = t íï a = t; b = 2t
Û ïì
Mặt khác OH ^ (P) Þ OH / /n P Þ ïì 1 2
ïï
ïỵï c = 0
ïỵ c = 0
ỉ3 6 ư
3
Thay vào (1) ta được: t + 4t - 3 = 0 Û t = . Vậy H çç ; ;0÷
÷
÷.
çè5 5 ø
5
2. Giả sử B(0; b;0),C(0;0;c) . Ví mp(Q) đi qua A, B, C nên phương trính của :
x y z
(Q) : + + = 1 .
2 b c
- 3 6
6b
+ = 1Þ c =
Ví M Ỵ (Q) Þ
(2)
b
c
b+ 3
1
1
Khi đó: VOABC = OA.OB.OC = .2. bc = 3 Þ bc = 9 (3)
3
6
éb = 3
é2b 2 - 3b - 9 = 0
ê
2
ê
Û ê
Thay (2) vào (3) ta có: 2b = 3 b + 3 Û ê 2
3.
êë2b + 3b + 9 = 0 êêb = 2
ë
x y z
· b = 3 Þ c = 3 Þ (Q) : + + = 1 Û 3x + 2y + 2z - 6 = 0 .
2 3 3
3
· b = - Þ c = - 6 Þ (Q) : 3x - 4y - z - 6 = 0 .
2
Ví dụ 6.2.6 Viết phương trính mặt phẳng (a ) biết:
1. (a ) đi qua A(1; - 1;1), B(2;0;3) và (a ) song song với Ox ;
2
2. (a ) đi qua M(3;0;1), N(6; - 2;1) và (a ) tạo với (Oyz) một góc j thỏa cos j = .
7
Lời giải.

1. Ví (a ) song song với Ox nên phương trính của (a ) có dạng:
ay + bz + c = 0
íï - a + b + c = 0 íïï c = - 3b
Û ì
Do A, B Ỵ (a ) nên ta có: ïì
, chọn b = - 1 Þ a = 2,c = 3
ïïỵ 3b + c = 0
ïïỵ a = - 2b
Vậy phương trính của (a ) : 2y - z + 3 = 0 .
2. Ví M Ỵ (a ) nên phương trính của (a ) có dạng:
a(x - 3) + by + c(x - 1) = 0 Û ax + by + cx - 3a - c = 0 (1)
3
Do N Ỵ (a ) Þ 3a - 2b = 0 Þ b = a
2

5


r
2
và i = (1;0;0) là VTPT của (Oyz) nên ta có:
7
é
ù
a
2
9
= Û 49a 2 = 4 êa 2 + a 2 + c2 ú= 13a 2 + 4c2 Û c = ± 3a
êë
ú
4
û
a 2 + b2 + c2 7

Mặt khác cos j =

Đăng ký mua file word trọn bộ
chun đề khối 10,11,12:

Ta chọn a = 2 Þ b = 3,c = ± 6 .

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Soạn tin nhắn “Tơi muốn mua tài liệu”

Gửi đến số điện thoại: 0969.912.851
Từ đó ta có phương trính của (a ) là:
2x + 3y + 6z - 12 = 0 hoặc 2x + 3y - 6z = 0 .
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1. Chọn khẳng định sai
r
r
A. Nếu n là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) thí kn (k Ỵ ¡ ) cũng là một
vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) .
B. Một mặt phẳng hồn tồn được xác định nếu biết một điểm nó đi qua và một
vectơ pháp tuyến của nó.
C. Mọi mặt phẳng trong khơng gian Oxyz đều có phương trính dạng:

Ax + By + Cz + D = 0 (A2 + B2 + C2 ¹ 0) .
D.Trong

khơng

gian

Oxyz ,

mỗi

phương

trính

dạng:

Ax + By + Cz + D = 0 (A2 + B2 + C2 ¹ 0) đều là phương trính của một mặt phẳng
nào đó.
Câu 2. Chọn khẳng định đúng
A. Nếu hai mặt phẳng song song thí hai vectơ pháp tuyến tương ứng cùng phương.
B. Nếu hai vectơ pháp tuyến của hai mặt phẳng cùng phương thí hai mặt phẳng đó
song song.
C. Nếu hai mặt phẳng trùng nhau thí hai vectơ pháp tuyến tương ứng bằng nhau.
6


D. Nếu hai vectơ pháp tuyến của hai mặt phẳng cùng phương thí hai mặt phẳng đó
trùng nhau.
Câu 3. Chọn khẳng định sai

uuur uuur
A. Nếu hai đường thẳng AB, CD song song thí vectơ éêAB, CDù
là một vectơ pháp
ú
ë
û
tuyến của mặt phẳng (ABCD) .

uuur uuur
B. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vectơ éêAB, ACù
là một vectơ pháp
ú
ë
û
tuyến của mặt phẳng (ABC) .

uuur uuur
C. Cho hai đường thẳng AB, CD chéo nhau, vectơ éêAB, CDù
là một vectơ pháp
ú
ë
û
tuyến của mặt phẳng chứa đường thẳng AB và song song với đường thẳng CD .

uuur uuur
D. Nếu hai đường thẳng AB, CD cắt nhau thí vectơ éêAB, CDù
là một vectơ pháp
ú
ë
û
tuyến của mặt phẳng (ABCD) .
Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (a ): Ax + By + Cz + D = 0 .
Tím khẳng định sai trong các mệnh đề sau:
A. A ¹ 0, B = 0,C ¹ 0, D = 0 khi và chỉ khi (a ) song song với mặt phẳng (Oyz)
B. D = 0 khi và chỉ khi (a ) đi qua gốc tọa độ.
C. A = 0, B ¹ 0,C ¹ 0, D ¹ 0 khi và chỉ khi (a ) song song với trục Ox.
D. A = 0, B = 0,C ¹ 0, D ¹ 0 khi và chỉ khi (a ) song song với mặt phẳng (Oxy).
Câu 5. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho A (a;0;0), B(0; b;0) , C (0;0;c) ,

(a, b,c ¹ 0). Khi đó phương trính mặt phẳng (ABC) là:
A.

x y z
+ + = 1.
a b c

B.

x y z
+ + = 1.
b a c

C.

x y z
+ + = 1.
a c b

D.

x y z
+ + = 1.
c b a

7


Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (a ): 3x - z = 0 . Tím khẳng
định đúng trong các mệnh đề sau:
A. (a )É Oy .

B. (a )/ / (xOz).

C. (a )/ /Oy .

D. (a )/ /Ox .

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz . Mặt phẳng (P) là - x + 3z - 2 = 0 có phương
trính song song với:
A. Trục Oy.

B. Trục Oz.

C. Mặt phẳng Oxy. D. Trục Ox.

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) có phương trính
3x + 2y - z + 1 = 0 . Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là:
r
r
r
A. n(3; 2; - 1) .
B. n(- 2;3;1) .
C. n(3; 2;1) .

r
D. n(3; - 2; - 1) .

Câu 9. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) có phương trính
- 2x + 2y - z - 3 = 0 . Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là:
r
r
r
A. n(4; - 4;2) .
B. n(- 2; 2; - 3) .
C. n(- 4; 4; 2) .

r
D. n(0;0; - 3) .

Câu 10. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A (1; - 2;1), B(- 1;3;3),
r
C (2; - 4;2 ). Một vectơ pháp tuyến n của mặt phẳng (ABC) là:
r
r
r
r
A. n = (9; 4; - 1).
B. n = (9; 4;1).
C. n = (4;9; - 1). D. n = (- 1;9; 4).
Câu 11. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz . Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (P)
- 2x + y - 5 = 0

A. (- 2;1; - 5) .

B. (- 2;1;0) .

C. (1;7;5) .

D. (- 2; 2; - 5) .

Câu 12. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz . Phương trính mặt phẳng (P) đi qua điểm
r
A(- 1; 2;0) và nhận n(- 1;0; 2) là VTPT có phương trính là:
A. - x + 2z - 1 = 0

B. - x + 2z - 5 = 0

C. - x + 2y - 5 = 0

D. - x + 2y - 5 = 0

Câu 13. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A (3; - 2; - 2), B(3; 2;0) ,

C (0; 2;1). Phương trính mặt phẳng (ABC)
A. 2x - 3y + 6y = 0 .

B. 4y + 2z - 3 = 0 .

8


C. 3x + 2y + 1 = 0 .

D. 2y + z - 3 = 0 .

Câu 14. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(- 1;0;1), B(- 2;1;1) .
Phương trính mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:
A. x - y + 2 = 0 .

B. x - y + 1 = 0 .

C. x - y - 2 = 0 .

D. - x + y + 2 = 0 .

Câu 15. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz . Mặt phẳng (P) đi qua các điểm A(- 1;0;0) ,
B(0; 2;0) , C(0;0; - 2) có phương trính là:

A. - 2x + y - z - 2 = 0 .

B. - 2x - y - z + 2 = 0 .

C. - 2x + y + z - 2 = 0 .

D. - 2x + y - z + 2 = 0 .

Câu 16. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho điểm A (- 1; 2;1) và hai mặt phẳng

(a ): 2x + 4y - 6z - 5 = 0 và (b): x + 2y - 3z = 0 . Tím khẳng định đúng?
A. Mặt phẳng (b) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (a );
B. Mặt phẳng (b) đi qua điểm A và không song song với mặt phẳng (a );
C. Mặt phẳng (b) không đi qua điểm A và không song song với mặt phẳng (a );
D. Mặt phẳng (b) không đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (a );
Câu 17. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho điểm M (2; - 1;3) và các mặt phẳng:

(a ): x - 2 = 0 , (b): y + 1 = 0 , (g): z - 3 = 0 . Tím khẳng định sai.
A. (a )/ /Ox .

B. (b) đi qua M .

C. (g)/ / (xOy) .

D. (b) ^ (g).

Câu 18. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz . Phương trính mặt phẳng qua A (2;5;1)
và song song với mặt phẳng (Oxy) là:
A. z - 1 = 0 .

B. x - 2 = 0 .

C. y - 5 = 0 .

D. 2x + 5y + z = 0 .

Câu 19. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz . Mặt phẳng qua M (1; 4;3) và vuông góc
với trục Oy có phương trính là:
A. y - 4 = 0 .

B. x - 1 = 0 .

C. z - 3 = 0 .

D. x + 4y + 3z = 0 .

9


Câu

20.

Trong

không

gian

với

hệ

trục

toạ

độ

Oxyz ,

cho

mặt

phẳng

(a ): 6x - 3y - 2z - 6 = 0 . Khẳng định nào sau đây không đúng ?
6
A. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (a ) bằng .
7
r
B. Có một vectơ pháp tuyến u (- 6,3, 2).

C. Chứa điểm A (1, 2, - 3).
D. Cắt ba trục Ox,Oy,Oz .
Câu 21. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , phương trính mặt phẳng nào dưới đây
chứa trục Oz . Biết A, B, C là số thực khác 0

Câu

A. Ax + By = 0

B. Ax + Bz + C = 0 .

C. By + Az + C = 0 .

D. Ax + By + C = 0 .

22.

Trong

không

gian

với

hệ

trục

tọa

độ

Oxyz ,

cho

các

điểm

A(5;1;3), B(1;2;6),C(5;0;4), D(4;0;6) . Viết phương trính mặt phẳng qua D và song song với

mặt phẳng (ABC) .

Câu

A. x + y + z - 10 = 0 .

B. x + y + z - 9 = 0 .

C. x + y + z - 8 = 0 .

D. x + 2y + z - 10 = 0 .

23.

Trong

không

gian

với

hệ

trục

tọa

độ

Oxyz ,

cho

các

điểm

A(5;1;3), B(1;2;6),C(5;0;4), D(4;0;6) . Viết phương trính mặt phẳng chứa AB và song song

với CD .
A. 2x + 5y + z - 18 = 0 .

B. 2x - y + 3z + 6 = 0 .

C. 2x - y + z + 4 = 0 .

D. x + y + z - 9 = 0 .

Câu 24. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi (P) là mặt phẳng chứa trục Ox và
vuông góc với mặt phẳng (Q) : x + y + z - 3 = 0 . Phương trính mặt phẳng (P) là:
A. y - z = 0 .

B. y + z = 0 .

C. y - z - 1 = 0 .

D. y - 2z = 0 .

Câu 25. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz . Phương trính của mặt phẳng chứa trục

Ox và qua điểm I (2; - 3;1) là:
10


A. y + 3z = 0 .

B. 3x + y = 0 .

C. y - 3z = 0 .

D. 3y + z = 0 .

Câu 26. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A (2; - 1;1), B(1;0; 4)và

C(0; - 2; - 1). Phương trính mặt phẳng qua A và vuông góc với đường thẳng BC là:
A. x + 2y + 5z - 5 = 0 .

B. x - 2y + 3z - 7 = 0 .

C. 2x + y + 2z - 5 = 0 .

D. x + 2y + 5z + 5 = 0 .

Câu 27. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (a )đi qua A (2; - 1; 4) ,

B(3;2; - 1) và vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y + 2z - 3 = 0 . Phương trính mặt phẳng

(a ) là:
A. 5x + 3y - 4z + 9 = 0 .

B. x + 3y - 5z + 21 = 0 .

C. x + y + 2z - 3 = 0 .

D. 5x + 3y - 4z = 0 .

Câu 28. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng (a ) đi qua M (0; - 2;3) , song
song với đường thẳng d :

x- 2 y+ 1
=
= z và vuông góc với mặt phẳng (b): x + y - z = 0 có
2
- 3

phương trính:
A. 2x + 3y + 5z - 9 = 0 .

B. 2x - 3y + 5z - 9 = 0 .

C. 2x + 3y + 5z + 9 = 0 .

D. 2x - 3y - 5z - 9 = 0 .

Câu 29. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz . Tọa độ giao điểm M của mặt phẳng

(P): 2x + 3y + z - 4 = 0 với trục Ox là ?
A. M (2,0,0) .

æ 4 ö
B. M çç0, , 0÷
.
÷
çè 3 ÷
ø

C. M (3,0,0) .

D. M (0,0, 4) .

Câu 30. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi (a )là mặt phẳng qua các hính chiếu của

A (5;4;3) lên các trục tọa độ. Phương trính của mặt phẳng (a )là:
A. 12x + 15y + 20z - 60 = 0
C.

x y z
+ + = 0.
5 4 3

B. 12x + 15y + 20z + 60 = 0 .
x y z
D. + + - 60 = 0 .
5 4 3

11


Câu 31. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (a )đi qua hai điểm
r
A (5; - 2;0), B(- 3; 4;1) và có một vectơ chỉ phương là a (1;1;1). Phương trính của mặt phẳng

(a ) là:

Đăng ký mua file word trọn bộ
chuyên đề khối 10,11,12:

A. 5x + 9y - 14z - 7 = 0 .

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Soạn tin nhắn “Tôi muốn mua tài liệu”

Gửi đến số điện thoại: 0969.912.851
B. x - y - 7 = 0 .
C. 5x + 9y - 14z = 0 .

D. - 5x - 9y - 14z + 7 = 0 .

Câu 32. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , có bao nhiêu mặt phẳng song song với
mặt phẳng (P) : x + y + z - 6 = 0 và tiếp xúc với mặt cầu (S) : x 2 + y2 + z 2 = 12 ?
A. 1.

B. Không có.

C. 2

Câu 33. Trong không gian với hệ trục tọa độ

(P): x - 2y + 4x - 3 = 0 ,

(Q)- 2x + 4y - 8z + 5 = 0 ,

D. 3.
Oxyz , cho 4 mặt phẳng

(R ): 3x - 6y + 12z - 10 = 0 ,

(W): 4x - 8y + 8z - 12 = 0 . Có bao nhiêu cặp mặt phẳng song song với nhau.
A. 3.

B.2.

C.0.

Câu 34. Trong không gian với hệ trục tọa độ

D.1.
Oxyz , cho hai mặt phẳng

(a ): 3x + (m - 1)y + 4z - 2 = 0 , (b): nx + (m + 2)y + 2z + 4 = 0 . Với giá trị thực của m, n
bằng bao nhiêu để (a ) song song (b)
A. m = - 3; n = 6

B. m = 3; n = 6 .

C. m = 3; n = - 6 . D. m = - 3;n = - 6 .

Câu 35. Trong không gian với hệ trục tọa độ

Oxyz , cho hai mặt phẳng

(P): x + my + (m - 1)z + 2 = 0 , (Q): 2x - y + 3z - 4 = 0 . Giá trị số thực m để hai mặt phẳng
(P), (Q) vuông góc

12


A. m =

1
2

B. m = -

1
2

C. m = 2

Câu 36. Trong không gian với hệ trục tọa độ

D. m = 1

Oxyz . Cho hai mặt phẳng

(a ): x - 2y + 2z - 3 = 0 , (b): x - 2y + 2z - 8 = 0 . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (a ), (b)
là bao nhiêu ?
5
3

B. d ((a ), (b)) =

11
3

C. d ((a ), (b)) = 5

D. d ((a ), (b)) =

4
3

A. d ((a ), (b)) =

Câu 37. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P): x + 2y - z + 1 = 0 .
Gọi mặt phẳng (Q) là mặt phẳng đối xứng của mặt phẳng (P) qua trục tung. Khi đó phương
trính mặt phẳng (Q) là ?

Câu

38.

A. x - 2y - z - 1 = 0

B. x - 2y - z + 1 = 0

C. x + 2y + z + 1 = 0

D. x + 2y - z - 1 = 0

Trong

không

gian

với

hệ

trục

tọa

độ

Oxyz ,

cho

mặt

phẳng

(P): 2x - 3y + 5z - 4 = 0 . Gọi mặt phẳng (Q) là mặt phẳng đối xứng của mặt phẳng (P) qua
mặt phẳng Oxz . Khi đó phương trính mặt phẳng (Q) là ?
A. (P): 2x + 3y + 5z - 4 = 0

B. (P): 2x - 3y + 5z - 4 = 0

C. (P): 2x - 3y - 5z - 4 = 0

D. (P): 2x - 3y + 5z + 4 = 0

Câu 39. Trong không gian Oxyz, các phương trính sau phương trính nào là phương trính mặt
phẳng:
2
2
2
2
A. x + y + z = R

2

2

2

B. (P): (x - a ) + (y - b) + (z - c)

= R2

C. (P): A x + By + Cz + D = 0
2
2
2
D. (P): x + y + z + 2ax + 2by + 2cx + d = 0

13


Câu 40. Trong không gian Oxyz, phương trính mặt phẳng nào qua góc tọa độ
2

C.

2

2

B. (x - 1) + (y - 1) + (z - 1)

A. 2x + y+ z = 0
x y
z
= =
3 4 - 4

= 1

D. 2x - 3y + 2x + 1 = 0

Câu 41. Trong không gian Oxyz, phương trính phương trính mặt phẳng:
2
2
2
2
A. x + y + z = R

2

2

2

B. (P): (x - a ) + (y - b) + (z - c)

= R2

C. (P): A x + By + Cz + D = 0
2
2
2
D. (P): x + y + z + 2ax + 2by + 2cx + d = 0

r
Câu 42. Trong không gian Oxyz cho điểm C(2; - 4; 2) và vectơ n = (1; - 3; 2) . Phương trính
r
mặt phẳng (P) đi qua điểm C và nhận vectơ n là vectơ pháp tuyến là:
A.

C.

x - 3y + 2z - 18 = 0

x - 3y + z + 18 = 0

B.

2x - 4y + 2z + 18 = 0

D.

2x - 4y + 2z - 18 = 0

Câu 43. Trong không gian Oxyz, phương trính mặt phẳng (P) đi qua điểm M0 (- 2;3;1) và
song song với mặt phẳng (Q): 4x - 2y + 3z - 5 = 0 là:
A.

(P) : 4x - 2y + 3z + 11 = 0

C.

(P) : 4x - 2y + 3z - 11 = 0

B.

(P): 4x - 2y + 3z - 5 = 0
D. (P) : 4x - 2y + 3z + 5 = 0

Câu 44. Trong không gian Oxyz phương trính mặt phẳng (P) đi qua điểm M0 (- 2;3;1) và
vuông góc với đường thẳng (d):

x + 1 y- 3 z + 4

=
=
- 2
1
3

A. (P) : - 2x + y + 3z - 10 = 0

B. (P) : - 2x + y + 3z - 2 = 0
14


C. (P) : - x + 3y - 4z - 7 = 0

D. (P) : - x + 3y - 4z - 10 = 0

Câu 45. Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A(1; - 2;1), B(- 1;3;3) và C(2; - 4; 2) . Phương
trính mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC là:

Đăng ký mua file word trọn
bộ chuyên đề khối 10,11,12:

A. 3x + 7y + z + 12 = 0

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Soạn tin nhắn “Tôi muốn mua tài liệu”

Gửi đến số điện thoại: 0969.912.851
B. 3x - 7y + z + 18 = 0
C. 3x - 7y - z + 16 = 0

D. 3x - 7y - z - 16 = 0

Câu 46. Trong không gian Oxyz phương trính mặt phẳng (a ) đi qua điểm M(2; - 3;1) và
vuông góc với Oy là
A. y + 3 = 0

B. - y + 3 = 0

C. x - 2 = 0

D. z - 1 = 0

Câu 47. Trong không gian Oxyz phương trính mặt phẳng (P) đi qua điểm M0 (- 2;3;1) và
vuông góc với hai mặt phẳng (Q): x-3y+2z-1=0; (R): 2x+y-z-1=0 là
A. (P) : x + 5y + 7z - 20 = 0

B. (P) : - 2x + 3y + z - 10 = 0

C. (P) : x+ 5y + 7z + 20 = 0

D. (P) : x - 3y + 2z - 1 = 0

Câu 48. Trong không gian Oxyz phương trính mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm
A(2;0;- 1); B(1;- 2;3); C(0;1; 2) là:

A. (P) : 2x + y + z - 3 = 0

B. (P) : 2x + y + z - 7 = 0

C. (P) : 2x + y + z - 5 = 0

D. (P):10x+5y+5z - 3 = 0

Câu 49. Trong không gian Oxyz phương trính mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm
A(2;0;0); B(0;- 3;0); C(0;0;5) là:

15


A. (P) :

x
y
z
=
=
2 - 3 5

B. (P) :

x
y z
= =
- 3 2 5

C. (P) :

x
y
z
=
=
5 - 3 2

D. (P) :

x y
z
= =
2 5 - 3

Câu 50. Trong không gian Oxyz cho 2 điểm A(4; - 1;3), B(- 2;3;1) . Phương trính mặt phẳng
trung trực của đoạn thẳng AB là
A. 3x - 2y + z + 3 = 0

B. - 6x + 4y - 2z - 6 = 0

C. 3x - 2y + z - 3 = 0

D. 3x - 2y - z + 1 = 0

Câu 51. Trong không gian Oxyz phương trính mặt phẳng (P) song song là đường thẳng
(d):

x - 1 y + 1 z - 12
là:
=
=
1
- 1
- 3

A. (P) : x + y + 3z - 30 = 0

B. (P) : 2x - 2y - 6z + 30 = 0

C. (P) : - 2x - 2y + 3z - 3 = 0

D. (P) : x - y - 3 = 0

Câu 52. Trong không gian oxyz cho đường thẳng (d):

x- 1 y z+ 2
. Phương trính mặt
= =
2
1
- 4

phẳng nào vuông góc đường thẳng (d):
A. (P) : 4x + 2y - 4z + 2 = 0

B. (P) : 5x - 2y + 2 = 0

C. (P) : 5y - 2z + 2 = 0

D. (P) : 5x - 2y + 2z + 2 = 0

Câu 53. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng (P) đi qua M (x 0 ; y0 ;z0 ) và nhận
r
vectơ n (A; B;C) khác vectơ không làm vectơ pháp tuyến có phương trính là
A. (P): A (x - x 0 )+ B(y - y0 )+ C (z - z0 )= 0
B. (P): A (x - x 0 )+ B(y - y0 )= 0
C. (P): A (x - x 0 )+ C(z - z0 )= 0
D. (P): B(y - y0 )+ C(z - z0 )= 0
Câu 54.

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A (3;0;0) , B(- 1;1;1),

C(- 3;1;2 ) . Phương trính mp (ABC) là
A. 2x + y + 2z - 2 = 0

B. x + 2y + 2z - 1 = 0
16


C. x + 2y + z - 3 = 0

D. x + y + 2z - 3 = 0

Câu 55. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng (P) đi qua M (1;1; - 1) và có vectơ
r
pháp tuyến n (1;1;1) . Mặt phẳng (P) có phương trính là
A. (P): x + y - z - 2 = 0

B. (P): x + y + z - 3 = 0

C. (P): x + y + z - 1 = 0

D. (P): x + y + z + 2 = 0

Câu 56. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm A (0;0; - 6), B(0; - 2;0),

C (- 3;0;0 ) . Phương trính nào sau đây không là mp (ABC)
A. 2x + 3y + z + 6 = 0
C.

B.

x y z
+ + + 1= 0
3 2 6

x y z
+ + =1
3 2 6

D. 4x + 6y + 2z + 12 = 0

Câu 57. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm A (- 1; 2;1)và hai mặt phẳng

(a ): 2x + 4y - 6z - 5 = 0 , (b): x + 2y - 3z = 0 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. (b) không đi qua A và không song song với (a )
B. (b) đi qua A và song song với (a )
C. (b) đi qua A và không song song với (a )
D. (b) không đi qua A và không song song với (a )
Câu

58.

Cho

hai

mặt

phẳng

song

song

(P): nx + 7y - 6z + 4 = 0 và

(Q): 3x + my - 2z - 7 = 0 . Khi đó giá trị của m và n là
A. m =

7
;n = 1
3

B. m =

7
;n = 9
3

C. m =

3
;n = 9
7

D. m =

3
;n = 1
7

Câu 59. Trong không gian với hệ toạ Oxyz , gọi (P) là mặt phẳng cắt ba trục toạ độ tại ba
điểm A (8;0;0) , B(0; - 2;0), C (0;0; 4). Phương trính của mặt phẳng (P) là
A.

x
y
z
+
+ =1
4 - 1 2

B.

C. x - 4y + 2z - 8 = 0

x
y
z
+
+ =1
8 - 2 4

D. x - 4y + 2z = 0

Câu 60. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P). Vectơ pháp tuyến của (P) là:
A. (2; - 1;0)

B. (2; - 1;1)

C. (2;1;0)

D. (- 2; - 1;0)

17


r
r
Câu 61.Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho vectơ n(1; 2; - 3) . Vectơ n không phải là
vectơ pháp tuyến của đường thẳng nào?
A. x + 2y - 3z + 5 = 0

B. x + 2y - 3z = 0

C. - x - 2y + 3z + 1 = 0

D. x - 2y - 3z + 1 = 0

Câu 62. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-3y+1=0. (P) đi qua điểm
nào sau đây?
A. (- 1;0;0)

B. (1;0;0)

C. (3;1;1)

D. (1; - 3;1)

r
Câu 63. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho M(1;-2;3) và vectơ n(2;1; - 3) . Mặt phẳng
r
qua M và nhận n làm vectơ pháp tuyến có phương trính là.
A. 2x + y - 3z + 9 = 0

B. 2x + y + 3z + 9 = 0

C. 2x + y - 3z - 9 = 0

D. 2x + y - 3z + 9 = 0

Câu 64. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-y-z-5=0 và đường thẳng

ïíï x = - 3 + t
ï
d1 : ì y = 1- 2t . Khảng định nào sau đây đúng.
ïï
ïïî z = - 3 + 3t
A. d ^ P

B. d / /P

C. d cắt P

D. d Ì P

Câu 65: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, Mặt phẳng (P) đi qua M0 (x 0 ; y0 ; z0 ) và
®

nhận vectơ n = (A; B;C) khác vecto không làm vecto pháp tuyến có phương trính là
A. A(x - x 0 ) + B(y - y0 ) + C(z - z0 ) = 0
B. A(x - x 0 ) + B(y - y0 ) = 0
C. A(x - x 0 ) + C(z - z0 ) = 0
D. B(y - y0 ) + C(z - z0 ) = 0
Câu 66: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, Mặt phẳng (P) đi qua M(1;1; - 1) và nhận
®

vectơ n = (1;1;1) làm vecto pháp tuyến có phương trính là
18


A. x + y - z - 2 = 0

B. x + y + z - 3 = 0

C. x + y + z - 1 = 0

D. x + y + z + 2 = 0

Câu 67: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, Mặt phẳng (P) có phương trính

A(x - x 0 ) + B(y - y0 ) + C(z - z0 ) = 0 và điểm M0 (x 0 ; y0 ; z0 ) . Khoảng cách từ M 0 đến mặt
phẳng (P) là

Đăng ký mua file word trọn bộ chuyên đề
khối 10,11,12:
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Soạn tin nhắn “Tôi muốn mua tài liệu”

Gửi đến số điện thoại: 0969.912.851
A.

C.

Ax 0 + By0 + Cz 0 + D
A 2 + B2 + C2

Ax 0 + By0 + Cz 0 + D
x 0 2 + y0 2 + z 0 2

B.

D.

Ax 0 + By0 + Cz0 + D
A + B+ C
Ax 0 + By0 + Cz0 + D
A 2 + B2 + C2

Câu 68: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, Mặt phẳng (P) có phương trính
2x + 2y + z + 1 = 0 và điểm M0 (1;1;1) . Khoảng cách từ M 0 đến mặt phẳng (P) là

A. 2

B.3

C.4

D.5

Câu 69: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(4;0;0), B(0;3;0),C(0;0;6) .
Phương trính nào sau đây không phải là phương trính của mặt phẳng (ABC)
A. 3x + 4y + 2z - 12 = 0

x y z
B. + + = 1
4 3 6

C. 9x + 12y + 6z + 36 = 0

x y z
D. + + - 1 = 0
4 3 6

Câu 70 : Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P): 2x - y + 3z - 4 = 0 có véc tơ pháp tuyến

r
A. n = (1, 2,3)

r
B. n = (1, - 1,3)

r
C n = (2,1,3)

r
D. n = (2, - 1,3)
19


Câu 71: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A (3;0;0), B(0; 4;0),C(0;0;5) . Phương trính
mặt phẳng (ABC) .
A.

x y z
+ + =1
3 5 4

B.

C. 20x + 15y + 12z - 60 = 0

x y z
+ + =1
4 3 5

D. 2x + 5y + 12z - 10 = 0

Câu 72: Trong không gian Oxyz. Phương trính mặt phẳng (a ) đi qua A(-1 ;2 ;4) và song song
với mặt phẳng (P) : 2x - 4y + 5z - 15 = 0
A. (a ) : 2x - 4y + 5z - 10 = 0

B. (a ) : 2x - 4y + 5z - 5 = 0

C. (a ) : 2x - 4y + 5z + 10 = 0

D. (a ) : 2x - 4y + 5z + 5 = 0

Câu 73. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A (3;0;0), B(- 1;1;1),C(- 3;1; 2).Phương trính
của mặt phẳng (ABC)là :
A. 2x + y + 2z - 2 = 0

B. x + 2y + 2z - 3 = 0

C. x + 2y + z - 3 = 0

D. x - 2y + 2z - 3 = 0

Câu 74. Trong không gian Oxyz, hai mặt phẳng (P) : 3x - 4y + 5z - 7 = 0 và

(Q): mx + 4y - 5z + 8 = 0 . Với giá trị nào của m thí hai mặt phẳng đã cho song song?
A. m = - 3

B. m = 3

C. m = 4

D. m = - 4

Câu 75. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A (0 ; 0 ; - 1) ; B(2 ; 2 ; 3) và đường thẳng
d:

x- 1 y- 3 z
=
= .Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng
2
2
1

d. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (P) bằng
A. 2

B. 3

C. 4

D.6

20


Câu 76 . Trong không gian Oxyz, cho điểm A (1 ; 0 ;0) và hai đường thẳng

íï x = 1 + 2t
ïï
x- 3 y- 6
z
; d2 : ì y = 5
. Phương trính mặt phẳng qua A và song song với
d:
=
=
ïï
1
1
- 1
ïïî z = 4 - t
d1 và d 2 là
A. x + y + 2z - 1 = 0

B. 2x + y + 2z - 1 = 0

C. x + y + z - 1 = 0

D. 3x + 2y + z - 3 = 0

Câu 77.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) : 2x - 2y + z + 1 = 0 và

íï x = 1 + 3t
ïï
đường thẳng (d) : ì y = 2 - t . Tím tọa độ điểm M trên đường thẳng (d ) sao cho
ïï
ïïî z = 1 + t
d (M, (P)) = 3 .

A. M1 (4;1;2);M2 (- 2;3;0)

B. M1 (4;1;2);M2 (- 2; - 3;0)

C. M1 (4; - 1;2);M2 (- 2;3;0)

D. M1 (4; - 1;2);M2 (2;3;0)

Câu 78. Trong không gian Oxyz , Phương trính mặt phẳng (P) chứa trục Ox và vuông góc
với mặt phẳng (Q): 3x + y - 2z - 5 = 0 là
A. - x + 3y = 0

B. 2x + 3y = 0

C. 2y - z = 0

D. 2y + z = 0

Câu 79 . Trong không gian Oxyz , cho điểm A (1 ; 1 ; 1) và mặt phẳng

(Q): 2x + y + 2z - 1 = 0 . Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q)và khoảng cách từ A
đến mặt phẳng (P) bằng

2
.Phương trính mặt phẳng (P) là
3

é2x + y + 2z - 3 = 0
A. ê
êë2x + y + 2z - 7 = 0

é2x + y + 2z - 3 = 0
B. ê
êë2x + y + 2z - 5 = 0

é2x + y + 2z - 1 = 0
C. ê
êë2x + y + 2z - 2 = 0

é2x + y + 2z - 2 = 0
D. ê
êë2x + y + 2z - 5 = 0

21


Câu 80. Trong không gian Oxyz, phương trính mặt phẳng (P) đi qua điểm A (2 ; - 1 ; 2)
song song trục Oy và vuông góc với mặt phẳng (Q) : 2x - y + 3z - 9 = 0 là
A. 3y + z + 1 = 0

B. x + 2y = 0

C. 3x - 2z - 2 = 0

D. 3x + 2y - 10 = 0

Câu 81: Phương trính mặt phẳng ( a ) đi qua M(1; -2; 3) và song song với mặt phẳng
( b ): 2x – 3y + z + 5 = 0 là :
A. 2x – 3y +z -11 = 0

B. –x – 2y +3z -11 = 0

C. 2x – 3y +2z +11 = 0

D. 2x – 3y +z +11 = 0

Câu 82: Phương trính mặt phẳng ( a ) đi qua hai điểm A(3;1;-1), B(2;-1;4) và vuông góc với
mặt phẳng có phương trính ( b ): 2x - y + 3z = 0 là :
A. 2x - y-+3z -2 = 0

B. x -13y- 5z + 5 = 0

C. - x +13y+ 5z = 0

D. x -13y- 5z +6 = 0

Câu 83: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song ( a ) và ( b ) cho bởi các phương trính
( a ): x-2 = 0 và ( b ): x-8 = 0
A. 4

là :
B.

2

C.

6
65

D. 6

Câu 84: Phương trính mặt phẳng ( a ) chứa trục Ox và điểm P(4;-1;2) là :
A. 2x – 3y +z -11 = 0

B. 2x – 3y -7 = 0

C. x– 4=0

D. 2y + z = 0

Câu 85: Cho điểm M(1;4;2) và mặt phẳng ( a ):x+y+z-1 = 0. Tọa độ điểm M’ đối xứng với
M qua mặt phẳng ( a ) là :
æ3 - 30 - 8 ÷
ö
A. M 'çç ;
; ÷
çè7 7
ø
7 ÷

B. M’ (-5;2;2)

C. M’(-3;0;-2)

æ2 - 1 1 ö
D. M 'çç ; ; ÷
÷
÷
çè7 7 7 ø

Câu 86: Phương trính mặt phẳng (P) đi qua M(3;-1;-5), đồng thời vuông góc với cả hai
22


mặt phẳng (Q):3x -2y+2z = 0 và (R): 5x-4y+3z=0 là :
A. 3x - y - 5z - 15 = 0

B. 3x + y - 2z + 15 = 0

C. 2x + 3y - 2z + 15 = 0

D. 2x + y - 2z - 15 = 0

Câu 87: Phương trính (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn MN với M=(1;-2;4),
N= (3;6;2) là :
A. x + 4y – z - 7 = 0

B. x– 2y + z -5= 0

C. x+4y - z+11=0

D. x– 2y + z = 0

Câu 88: Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng EF tại điểm E, biết E= (-3 ;2;-1) và
F= (1;-2;1). Khi đó phương trính (P) là :
A. 2x - 2y + z -7 = 0

B. 2x - 2y + z + 11 = 0

C. x– 2y + z -5= 0

D. x– 2y + z = 0

Câu 89: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(1; 2; 2), N(2;0;- 1) . Phương trính mặt
phẳng (OMN) với O là gốc toạ độ là:
A. - 2x + y = 0

B. - 3x + 5y - 4z - 1 = 0

C. - 2x + 5y - 4z = 0

D. - 2x + y - 2z - 2 = 0

Câu 90: Cho điểm M(1;4;2) và mặt phẳng ( a ):x+y+z-1 = 0. Tọa độ điểm H là hính chiếu
vuông góc của điểm M trên mp( a ) là :
A. H(-1;2;0)

B. H(-5;2;2)

æ2 1 - 5 ö
C. H çç ; ; ÷
÷
÷)
çè7 7 7 ø

æ5 - 1 3 ö
D. H çç ; ; ÷
÷
÷
çè7 7 7 ø

Câu 91. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x + y - z + 1 = 0 , tọa độ
r
vectơ pháp tuyến n của mặt phẳng (P) là
r
r
r
r
A. n = (2;1; - 1)
B. n = (- 2;1; - 1) C. n = (- 2;1;1)
D. n = (2;1;1)
Câu 92. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x - 2y + 1 = 0 và mặt
phẳng (Q) : - x + 2y + 3 = 0 .Chọn câu đúng nhất trong các nhận xét sau
A. (P) và (Q)song song với nhau

B. (P) và (Q) cắt nhau
23


C. (P) và (Q)trùng nhau

D. (P) và (Q)vuông góc với nhau

Câu 93. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x - 2z + 1 = 0 .Chọn câu
đúng nhất trong các nhận xét sau
A. (P) song song với trục tung

B. (P) song song mặt phẳng (Oxy)

Đăng ký mua file word trọn
bộ chuyên đề khối 10,11,12:

C. (P) đi qua góc tọa độ O

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Soạn tin nhắn “Tôi muốn mua tài liệu”

Gửi đến số điện thoại: 0969.912.851
D. (P) vuông góc với trục Oz
Câu 94. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : - x + 2y + 1 = 0 . Trong
bốn điểm sau điểm nào thuộc mặt phẳng (P)
A. M(1;0;0)

B. N(1;1;0)

C. P(- 1; 2;1)

D. K(0; 2;1)

Câu 95. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x + y = 0 . Trong bốn
mặt phẳng sau mặt phẳng nào vuông góc với mặt phẳng (P)
A. (P1 ) : x - 2y + z - 1 = 0

B. (P2 ) : x - y + z - 1 = 0

C. (P3 ) : 2x - y + z - 1 = 0

D. (P4 ) : - 2x - y = 0

x y z
Câu 96. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : + + = 1 . Mặt phẳng
2 2 3

(P) cắt trục hoành tại điểm K có tọa độ là
A. K (2;0;0)

B. K (0; 2;0)

C. K (3;0;0)

D. K (6;0;0)

Câu 97. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : ax+by+cz+d=0 . Chọn
nhận xét đúng nhất
A. (P) có vô số các vectơ pháp tuyến và chúng cùng phương với nhau
B. (P) luôn đi qua gốc tọa độ O

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×